RINGERS Nassau-Tax. Natuurbad Karperton Viooltjes Strantl- en Kampeerfenten ezoekt het Museum te Alkmaar. Geopendwerkdagen Voor de Badgasten TENTOONSTELLING DE GRASBOTER JV.V. MELKINRICHTING CONCORDIA H. BOSSERT ZOON, H. BLANK, Motorboot- en flutodiensten M. KLEVERLflAN. W' J. OTTER HET ADRES voor Uw Radio- en Electriciteits-artikelen is; J. M. J. SCHOUTEN, Brood-en Banketbakkerij W. DEN HAAN P. BOENDERMAKER Czn. Lentlelsweg 66 - BERE til. DIT SEIZOEN WERK VAN Koster v. Batenburg, „DE KLEINE SPEELGOEDWINKEL". G. LEK, Rijdt per Nassau-Tax, - Bergen. Groeneweg Bergermeer Bk A m All IngangBreedstraat (achter het Stadhuis). 9—12 v.m. en li—uur n.m. leen aangebracht om te bereiken, dat hier weer evenals voorheen een natuurlijke afscheiding groeit, die over enkele jaren de geheele afschei ding overbodig maakt. Om deze afscheiding een contra-prestatie voor het gratis afstaan van ruim 20.000 vierk. M. grond te noemen, is niet minder belachelijk. Van meening veranderd. Toen 25 Mei het rijwielpad door den burgemees ter officieel werd geopend, was het gemeentebe stuur zoo verstandig geweest om de Nederlandsche Dagbladpers uit te noodigen, dit pad in oogen- schouw te nemen, overtuigd als het was, dat deze over het bereikte niet anders dan vol lof kon zijn. Ook een speciale verslaggever van het boven aangehaalde dagblad was aanwezig en hij schreef, na het pad gemeenschappelijk mee te hebben af gewandeld: „Die oude weg, omringd door een bijkans uitzonderlijk landschap, waarlangs in Hilde- brand's tijd de postwagen reed, was al sinds jaren niet meer berekend op het moderne verkeer. Men heeft gezocht naar een oplos sing, die het karakter van dezen ouden weg niet, althans zeer gering zou schaden en men heeft die oplossing op wel zeer gelukkige wijze gevonden. Voor wandelaars, die er practisch wegens het verkeersgevaar nooit konden komen en voor wielrijders is over een lengte van 3 K.M. een pad aangelegd, grootendeels loopende door het bosch langs den duinvoet en op ver schillende plaatsen over de begroeide duin heuvels. Voor wandelaars en wielrijders is hiermede een stuk natuur ontsloten van wel heel bijzondere schoonheid". Wij verheugen ons over deze erkenning en ho pen slechts dat men zich in de toekomst, alvorens de alarmklok te luiden, te voren behoorlijk op de hoogte stelt. Tot nog toe is het Bergerbosch in handen van de gemeente zeker veilig. Moge dit zoo blijven! is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum naast het Postkan toor dagelijks van 1012 en 2—4 uur, op Zon- en Feestdagen alleen van 24 uur geopend is, toegangsprijs 20 ct., (ingang bij het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat naast het Post kantoor, tegen betaling van 25 cents; 3o. dat tot 20 Juli in het Parnassiapark te Ber gen aan Zee een Bloemen- en Plantenten- toonstelling gehouden wordt, welke toegan kelijk is voor 0.25, kinderen 0.15, en die dagelijks is geopend van 105 en van 79 uur; 4o. dat in verband met deze tentoonstelling de kunstschilders Filarski en de Jong in hotel Stroomer bloemstukken exposeeren; 5o. dat behalve des Zondags in de kunstzaal van den heer P. Boendermaker, Loudelsweg, dagelijks een tentoonstelling van werken van C. Boendermaker wordt gehouden; 6o. dat vereenigde tooneelisten van het Nieuw Schouwtooneel onder leiding van Ko van Dijk en Frits Bouwmeester 8, 16 en 28 Juli, 5 en 12 Augustus, 's avonds 8.30 uur in het Open luchttheater een voorstelling geven van de klucht van Edmond Rostand „Romanesk"; 7o. dat van 15 Juli tot einde Augustus Zaterdags en Zondagsavonds in het Openluchttheater bioscoopvoorstellingen worden gegeven. Advertentiën. BEZOEKT DE van Binnen- en Buitenlandsche Schilderstukken van A. Verkerk en J. Molenaar. BERGEN - LIJTWEG 16a. VRIJ ENTRÉE. BADGASTEN met Rijksmerk, van de te ALKMAAR, Telefoon 3185, is voor den fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan uw winhelier. TeBergen alom verkrijgbaar. Huigbrouwerstraat 11, hoek Laat, ALKMAAR. Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. LEPELTJES MET KAASDRAGERS, enz. MEDAILLES voor Tentoonstellingen en takken van sport. SOUVENIRS VAN ALKMAAR. DORPSSTRAAT 13, TELEFOON 6 4. Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en onroerende goederen. Voortref fel ij ke chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit Let op den naam Bergen Zaanstreek Amsterdam Telef. AMST. RDAM 43092. - Telef. BERGEN 74. j verzorgen uw goederen van huis tot huis scherp concurreerend. Electr. Limonadefabriek Hoofdagent voor Alkmaar en Omstr. derBElERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AMSTEL". Tel. Intercomm. 14. Agent v. BergenJ. W. SCHOLTEN. DORPSSTRAAT 7. TELEFOON 62. STATIONSSTRAAT 15. Radio-distributie BERGENSCHE RADIO-CENTRflLE. ybonnement f 2.p. maand. - Toestellen in huur. Tevens mooie collectie REIS-SOUVENIRS. BERGEN AAN ZEE. Chocolaterie en Suikerwerken. Wie bij ONS koopt, komt terug! TELEFOON 534. Dagelijks geopend van 1012 en 1—5 uur, behalve Zondags. TE HUUR EN TE KOOP. HET ADRES voor KAMPEER-en WATERTOERISME. TUINPARASOLS. LUTTIK-OUDORP 76, - ALKMAAR. Jongens- en Meisjesboeken. School-, Schrijf-en Teekenbehoeften. MOLENSTRAAT 3, BERGEN (N.-H.) DORPSRITTEN 30 cent. Naar buiten 6 cent per K.M. Ruime 4- en 6-persoons wagens. - TELEFOON 23 C. - ALKMAARTELEFOON 3545. DOORVERBINDING DAG EN NACHT. Het eenige WARE Natuurbad in Bergen en omgeving. Zwemmen Zonnebaden Spel Sport Gymnastiek Rhythmische Gymnastiek EEN DORADO Dagkaarten 40 cents Kinderen 25 cents

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 11