ORANJE-HOTEL HOOG EN LAAG WATER VALK's LUNCHROOM CAFÉ-RESTAURANT „DUIN VERMAAK" GROOTE KINDERSPEELTUIN. MET BERGERBOSCH. J. A. DALLOYAUX. GEHEEL GEMODERNISEERD. ONZE CONSUMPTIE VOLDOET AAN DE HOOGSTE EISCHEN. ONZE PRIJZEN ZIJN BILLIJK. ONZE BEDIENING IS CORRECT. ONZE TERRASSEN ZIJN GEZELLIG. harlewijns-standelkruid. Het is als bevinden wij ons in een gansch andere streek en de overeen komst van den plantengroei der Berger bosschen met die der Oost-Nederlandsche bosschen en hei den is voor de natuurlijke historie van ons vader land ten hoogste merkwaardig". Het Natuurreservaat. In Bergen is men zich zeker bewust geweest van de groote waarde van het Bergerbosch. Hoewel men zich, met het oog op de welvaart voor de bevolking ten zeerste verheugde op de vestiging van de vele families, die hier hun land huis bouwden, zag men toch met leede oogen, dat dit noodwendig gepaard ging met een ongewensch- te afknabbeling van dit Bergerbosch, en toen in 1930 zich de gelegenheid voordeed om met steun van de provincie een 83 H. A. van dat bosch aan te koopen, besloot de gemeenteraad dan ook met algemeene stemmen hiervoor een schuldenlast van 129.000 te aanvaarden. De provincie ver leende een bijdrage van 40.000, terwijl 10 000 door particulieren werd geschonken. De heer J. van Reenen was zoo welwillend 73 H.A., grenzende aan het duingebied, voor 99.000 af te staan, terwijl f 80.000 noodig was voor den aankoop van 9J/> H.A. bosch ten westen van de Sparrelaan, eigendom van de Bouw- en Bouw grondmaatschappij Bergen-Binnen. Aanvankelijk wilde de Raad slechts de 73 H.A. van den heer v. Reenen aankoopen, doch de bur gerij begreep, dat dit bezit pas dan zijn groote waarde zou krijgen, wanneer ook de 10 H.A. ten zuiden van de Sparrelaan gemeentebezit werd. De Raad wenschte hiervoor niet meer dan 30.000 disponibel te stellen, zoodat aanvankelijk de zaak hopeloos leek. Een comité uit de burgerij pakte desondanks op krachtige wijze de zaak aan om de ontbrekende 50.000 bijeen te brengen en slaagde hierin, dank zij den door haar verkregen steun van de provincie. Er waren er, die 80.000 voor de 10 H.A. van de Bouwmaatschappij te hoog oordeelden. Zij ver gaten, dat die maatschappij voor die 10 H. A. in 1913 reeds 40.000 had betaald en dus zeker met dit bedrag nog geen schitterende zaak had gedaan. Het nieuwe rijwielpad. Met de toenemende bebouwing, die thans buiten het Bergerbosch moet plaats hebben, zal er nu wel niemand zijn, die zich er niet over verheugen zal, dat thans ten eeuwigen dage het Bergerbosch na tuurreservaat zal blijven. Ook het toenemend verkeer stelt zijn eischen. Reeds een viertal jaren was de Raad bezig een oplossing te zoeken voor het verkeer langs den Heerenweg vanaf „de Franschman" tot Egmond- Binnen, Deze weg is om zijn berceau-vorm bij de natuur liefhebbers ten zeerste geliefd en toen dan ook, na rijpe overwegingen en de meest deskundige voorlichting, de Raad eindelijk het tracée voor het 3 M. breede rijwielpad langs den weg vaststelde en aan het einde van het vorig jaar de voorbereiden de werkzaamheden voor het maken van dit pad werden getroffen, luidden verschillende natuur minnaars de alarmklok en beleefden wij het feit, dat op hun gezag zelfs een bekende vereeniging j tot behoud van natuurschoon zich in een adres tot den raad richtte, dat voor kennisgeving moest worden aangenomen, omdat uit dit adres zonne klaar bleek, dat men niet op de hoogte was. Op gezag van deze menschen, die het wel goed meenen, doch de gave missen om te kunnen zien wat in wording is en die a priori veronderstellen, dat het kappen van ieder boompje natuurschennis te BERGEN AAN ZEE (in Zomettijd). Datum Hoog water Laag water v.m. n.m. v.m. n.m. 20 4.42 5.15 1.11 1.35 21 5.29 5.58 1.58 2.19 22 6.14 6.42 2.41 3.00 23 6.57 7.21 3.21 3.39 24 7.35 7.56 3.59 4.17 25 8.13 8.37 4.40 4.53 26 9.02 9.27 5.15 5.35 Wie de Kaasmarkt niet gezien heeft, is niet in Alkmaar geweest, maar wie niet in gegeten heeft, is niet op de Kaasmarkt geweest. Mooi gelegen aan den voet der duinen. ZONDAGSMIDDAGS Concert Openlucht-Dancing door 1ste klas Orkest. Ruim Parkeerterrein. I is, schreef zelfs een van onze groote dagbladen 6 Januari onder het hoofdje „Natuurverarming in I ons land": „Buitengewoon betreurenswaardig is de wijze, waarop de Heerenweg ten Zuiden van Bergen gemoderniseerd wordt met een rij wielpad. Beter had men een nieuwen autoweg kun nen maken, oostelijk van de bestaande, waar naast men dan de bestaande auto-weg voor de wielrijders had kunnen behouden. Dan ware de dure en ontsierende afrastering, welke de grondeigenaren verlangden als contra prestatie voor afgestanen grond niet noodig geweest! Bergen heeft een slechte beurt ge maakt". Wij waren overtuigd, dat dit te goeder trouw, op grond van een onjuiste voorlichting was neer geschreven, doch oordeelden toch, dat men hier weer eens te doen had met een lichtvaardige voor lichting, die een verantwoordelijk dagblad zich niet mag veroorloven en dat vooral niet in een artikel, dat niet onder hoogen druk geschreven wordt en gemakkelijk ook een week nadat het ge schreven is, geplaatst kon worden. Nu dit rijwielpad gereed is gekomen (het loopt op 5 tot 25 M. afstand van den rijweg en heeft een prachtig stukje natuur ontsloten) heeft een ieder zich er van kunnen overtuigen, dat hier geen spra ke is van natuurverarming en dat het dwaasheid is om te spreken van een „dure en ontsierende afrastering, welke de grondeigenaren verlangden als contra-prestatie voor afgestanen grond". Deze afrastering toch bestaat slechts uit 1.50 M. hooge boschpalen met 3 rijen puntdraad en is al- In zijn bekend werk „Duinen en bosschen van Kennemerland" wijst de vader van onzen voor en kele jaren ontslapen dichter Frederik van Eeden erop, dat de in het Berger bosch voorkomende houtsoorten tot de wildste en oorspronkelijkste van Holland behooren. Hier groeien, zoo schrijft hij, vooral de beuk en de lijsterbes in groot aantal; daarop volgen de berk, de hulst, de den, de eik, de eschdoorn, de els en de sparren. De hulst groeit hier zeer algemeen en plant zich, evenals de sparren uit zich zeiven door zaden voort, een verschijnsel dat, voor zoo ver ik weet, in Holland eenig is en aan de dilu viale gronden van de oostelijke streken des rijks herinnert. Ook de blauwe boschbes, een plant, die op de heiden en in de bosschen van Gelderland, doch nergens elders in de duinstreken voorkomt, is hier door mij gevonden. Verder ziet men overal onder de lijsterbessen het vrouwenhaarmos, in de zandige lanen de gewone heideplant en de brem, terwijl de lage weilanden in den omtrek hier en daar als bezaaid zijn met het fraai violet bloeiende Het Hooge Duintje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 2