MATTONI Bronwater S. KROM N.V., ALKMAAR. Ververij, Chemische Wasscherij en Wasscherij. Ruïnelaan 4, Tel. 13. P. J. BORST. MÊÊÊÊÊÊ^ÊÊÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊmÊÊÊÊ^^m NUTRICIA VOEDING. BABYVOEDING. Voeding voor lijders aan Suikerziekte. Wijnen Kempinski. Chocolade en Bonbons BISCUITS: VLEESWAREN VRUCHTEN, OLIE en VETTEN. Souvenirs van Bergen: verkrijgbaar in !|i en T flesschen bij G. J. VIS, Agent Heineken's-Brouwerij, Tel. 66. J. W. SCHOLTEN, Agent Amstel-Brouwerij, Tel. 62. Het MODERN hygiënisch bedrijf van Noord-Holland. Maandag en Dinsdag worden de wasschen gehaald. Zaterdags alles terug. ONZE NAAM staat U borg voor een goede behandeling. DE JONG's BREELAAN tegenover 't Station. Foto-Artikelen. Nieuwsberichten. Ds. W. F. VAN DEN KIEBOOM. Donderdag a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat Ds. v. d. Kieboom alhier zijn intrede deed als predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. Voor hem en de gemeente zal het dus een be langrijke dag zijn. Het is ons bekend, dat velen hebben gewenscht hem dien dag te doen blijken, dat zij met grooten eerbied vervuld zijn voor de wijze, waarop Ds. v. d. Kieboom zijn predikambt heeft vervuld en welke achting zij voor den mensch Kieboom koesteren. De filosofische prediker, diep doordrongen van het betrekkelijke aller dingen, heeft echter te kennen gegeven, dat hij zich dien dag aan alle hulde zal onttrekken. Met hem hierover sprekende, zeide hij ons, dat hij het 11 December 1929 buitengewoon op prijs had gesteld, dat men hem toen op zoo'n grootsche wijze bij zijn 25-jarig ambtsjubileum had gehuldigd. De tijden waren toen anders en ik vind de ge dachte heelemaal niet prettig, aldus Ds. van de Kieboom, dat menschen die het thans zoo moeilijk hebben, door een georganiseerde huidebeweging zich gedrongen gevoelen offers te brengen, die zij niet kunnen dragen. Met beslistheid verzekerde hij ons dan ook, dat hij zich dien dag buiten de gemeente zou begeven. Ons argument, dat hij daardoor de menschen, die aan dergelijke feestelijkheden verdienden, be nadeelde, kon hem niet van zijn besluit terug brengen. Aangezien, naar onze overtuiging, zeer velen hem desondanks in den een of anderen vorm zul len willen doen blijken, dat zij het voor Bergen een geluk achten, dat Ds. v, d. Kieboom vóór 25 jaar in de gemeente als predikant werd benoemd, meenen wij toch goed te doen, de aandacht van onze lezers op dit jubileum te vestigen. Ds. v. d. Kieboom is ongetwijfeldeen merkwaar dige persoonlijkheid. Als filosoof neemt hij het standpunt in, dat er in elke wereldbeschouwing een goede kern aanwezig is. Met de verschillende stroomingen in het christendom staat hij dan ook op goeden voet en ook het katholieke volksdeel en het niet-kerkelijke volksdeel in Bergen draagt hem een goed hart toe. Zelden zal men onder het gehoor van dezen buitengewoon belezen man zijn geweest, of men zal ervaren hebben, wederom iets te hebben geleerd. Het ambt van predikant is, voor wie dat juist opvat catechisatie, preeken, huisbezoek, bestu deering van de levensvragen geen gemakkelijk ambt. Ds. v. d. Kieboom heeft zich steeds gekenmerkt als een prediker, die in alle opzichten zich door een juiste opvatting van zijn taak kenmerkte, ook als waarnemend predikant in de naburige ge meenten. Zijn diepgaande studie, die hem vaak tot ver in het nachtelijk uur bezig houdt, heeft hem de over tuiging geschonken, dat de gemeenschap eerbied behoort te betrachten voor de persoonlijkheid, die er in den mensch leeft. In deze economisch en politiek zoo moeilijke tijden is het van veel belang, dat dergelijk hoog staande menschen leidende plaatsen bezetten en daarom hopen wij voor Bergen, dat Ds. v. d. Kie boom er nog vele jaren predikant zal blijven. KEGELBANEN IN BERGEN. Dank zij het initiatief van den Alkmaarschen Kegelbond, die een aantal bewonderaars van de kegelsport wist te bewegen om rentelooze obliga ties te nemen, is Bergen een attractie, in den vorm van een kegelhuis, rijker geworden. De directie van de Rustende Jager toch zag hierin het bewijs, dat er met redelijkheid kan worden aangenomen, dat ook in Bergen, voor de beoefening van deze sport belangstelling is. Zij verleende aan het Bouwbureau Jb. v. Exter alhier opdracht voor het ontwerpen van een kegelbaan met drie banen en een sociteitszaaltje. Geconstateerd kan worden, dat de heer v. Exter zich uitnemend van zijn taak heeft gekweten en dat de aannemers Gebr. Pilkes uit Alkmaar in korten tijd het werk hebben uitgevoerd. Zondagmiddag werden de banen officieel in ge bruik genomen, met als inzet een vier-bonaen- wedstrijd, welke wedstrijd morgenavond met een feestelijk samenzijn in de groote zaal van de Rus, onder de Jazzmuziek van The Rambling Serena- ders, wordt besloten. De inzet voor de kegelbanen in Bergen is dus uitstekend. Moge deze er toe leiden, dat ook in de toekomst zal blijken, dat de kegelbanen in ons dorp een gewenschte plaats innemen in het ge zelligheidsleven te Bergen. „DE HAAF". Niet een in Amsterdam wonende Amerikaan werd, zooals wij in het vorig nummer mededeel den, na informatie bij den notaris die den verkoop in handen had, kooper van het landhuis „De Haaf", doch de bekende Amsterdamsche chirurg Dr. Donald Mac Gillevry, die zijn practijk neer legt en zich in Bergen als rustend geneesheer gaat vestigen. Alvorens dit te doen maakt Dr. Donald Mac. Gillevry een reis naar Indië, welke reis hem door zijn dankbare patiënten is aangeboden. Rijn-, Moezel-, Bordeaux- en Zuidelijke Wijnen vanaf 80 ct. per fles. ZOETE MOST. ADVOCAAT, BOERENJONGENS, enz. DROSTE, VERKAD.E, VAN HOUTEN e.a. U kunt bij ons vanaf 19 cent per half pond reeds IETS GOEDS koopen. VERKADE, PAUL KAISER, PATR1A en andere. Hierin zijn wij bizonder ruim gesorteerd, vanaf 25 cent per pond. van de fa. STEOEMAN vanaf 8 cent per ons. Hierin kunnen wij U in alles bedienen. Aan deze afdeling wordt door ons de meeste zorg besteed. GEDROOGDE en OP SAP, in blik- en glasverpakking. Holl. en Eng. Jam en Marmelade. APPEL- en PERENSTROOP. SLAOLIE Duyvis, Calvé, Avis. DUYVIS' SALATA en MAYONAISE. DELFIA, DELFRITE, EXTRA JUS en DIAMANTVET. Ruïne-Steentjes. Blikjes met foto „Ruïne", waarin Koekjes van bizonder fijne samenstelling, per blikje 55 cent. Wij horen en bezorgen te Bergen en Bergen a. Zee zonder prijsverhoging en zorgen voor een goede bediening. Prima kwaliteit waren tegen scherp concurrerende prijzen. (Beleefd aanbevelend, Telefoon 4041 (3 lijnen.) Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: een huissleutel; postduif aange vlogen; rozenkrans in étui; bruine damesparapluie; donkergrijze ceintuur; donkerbruin jongenspetje. Verloren: voetrust van motorrijwiel; rijwiel plaatjes; zwart lakschoentje; bruine acetasch; half rond portemonnaie met kleingeld; zwart fluweel damesjasje; dikke ceintuur van zilverdraad. Advertentiën. Foto- en Kinohandel, SPECIAAL-ZAAK in alle Ontwikkelen, afdrukken envergrooten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 9