RINGERS fuut. LUNCHPOOM Strand- en Kampeertenten Bezoekt het Museum te Alkmaar. Voor de Badgasten W. AKERBOOM, rCHIDEEEH W P. BOENDERMAKER Czn. Koster v. Batenburg, RIJPAARDEN TE HUUR. TENTOONSTELLING HET ADRES voor Uw Radio- en Electriciteits-artikelen js: J. M. J. SCHOUTEN, Brood-en Banketbakkerij W. DEN HAAN Motorboot- en Autodiensten M. KLEVERLAAN. J. OTTER H. BLANK H. BOSSERT ZOON, loudelsweg 66 - BERG IN. DIT SEIZOEN WERK VAN DE GRASBOTER JV.V. MELKINRICHTING „CONCORDIA" Ingang: Breedstraat (achter het Stadhuis). Geopendwerkdagen 9—12 v.m. en IJ—3J uur n.m. 2o. 3o is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum naast het Postkan toor dagelijks van 1012 en 24 uur, op Zon- en Feestdagen alleen van 24 uur geopend is, toegangsprijs 20 ct., (ingang bij het tuinpoortje); dat de toegangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat naast het Post kantoor, tegen betaling van 25 cents; dat tot 20 Juli in het Parnassiapark te Ber gen aan Zee een Bloemen- en Plantenten- toonstelling gehouden wordt, welke toegan kelijk is voor 0,25, kinderen 0.15, en die dagelijks is geopend van 105 en van 7—9 uur; 4o. dat in verband met deze tentoonstelling de kunstschilders Filarski en de Jong in hotel Stroomer bloemstukken exposeeren; 5o. dat behalve des Zondags in de kunstzaal van den heer P. Boendermaker, Loudelsweg, dagelijks een tentoonstelling van werken van C. Boendermaker wordt gehouden; 6o. dat vereenigde tooneelisten van het Nieuw Schouwtooneel onder leiding van Ko van Dijk en Frits Bouwmeester 8, 16 en 28 Juli, 5 en 12 Augustus, 's avonds 8.30 uur in het Open luchttheater een voorstelling geven van de klucht van Edmond Rostand „Romanesk"; 7o. dat van 15 Juli tot einde Augustus Zaterdags en Zondagsavonds in het Openluchttheater bioscoopvoorstellingen worden gegeven. BUERWEG 15 - TELEFOON 221 - BERGEN (N.-H.) f 1.50 per uur; per abonnementskaart van 10 uur a f 1.25 per uur. Paarden en zadels in uitstekende conditie. DE BRIEF DIE NIET KWAM. (Van een jongen op kostschool). Een moeder wachtte en wachtte op een brief van haar éénig knaapje, ze had 't zoo lief! Ach, schreef hij nu maar een korten groet: „Hoe gaat het jullie? ik maak het wel goed!" De postbode kwam en voor de zooveelste keer, de krant en wat drukwerk, dof plofte het neer, maar de brief van haar jongen, die kwam maar niet, bedacht hij dan nimmer, dat zulk zwijgen verdriet? De moeder zuchtte, hoe luchthartig zoo'n guit, ze vond wat geërgerd: ,,'t loopt de spuigaten uit, In weken geen lettertje zelfs op een kaart, per telefoon een bemerking dat is het me waard". „Dag moeder, gunst, wat is er aan de hand? „Geschreven? Neen! Heb jij zoo 'tland? ,,'k Had sommen en taal en nog ander gedoe, „tot volgende week, dan kom ik naar je toe. „Nu dag!! De groetn aan Vader hoor, „de bel gaat, saluut! ik moet er vandoor. De moeder lei neer het instrument, waardoor ze dit hoorde en was content. Gelukkig, hij kent nog niet het gemis van wat je liefhebt en verre is. M. S.—M. Advertentiën. BEZOEKT DE van Binnen- en Buitenlandsche Schilderstukken van A. Verkerk en J. Molenaar. BERGEN - LIJTWEG 16a, VRIJ ENTRÉE. Bezoekt Lunapark „De Bedriegertjes", Bergerweg, te BERGEN. Groote vermakelijkheid voor jong en oud. VRIJ ENTRÉE. Verplichte consumptie. Alle attracties vrij. Als nieuwste attractie een Seeangolf-Lach- kabinet met Doolhof. DE ONDERNEMER. Eene voortreffelijke zeer pittige cho colade in den vorm van Orchideeën Let op den naamf STATIONSSTRAAT 15. Radio-distributie BERGENSCHE RADIO-CENTRALE, ybonnement f 2.— p. maand. - Toestellen in huur. Tevens mooie collectie REIS-SOUVENIRS. BERGEN AAN ZEE. Chocolaterie en Suikerwerken. Wie bij ONS koopt, komt terug! TELEFOON 534. Bergen Zaanstreek - Amsterdam Telef. AMSTERDAM 43092 Telef. BERGEN 74. j verzorgen uw goederen van huis tot huis scherp concurreerend. Electr. Limonadefabriek Hoofdagent voor Alkmaar en Omstr. derBElERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AMSTEL".' Tel. Intercomm. 14. Agent v. BergenJ. W. SCHOLTEN. DORPSSTRAAT 7. TELEFOON 62. DORPSSTRAAT 13, TELEFOON 6 4. Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en onroerende goederen. Huigbrouwerstraat 11, hoek Laat, - Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. LEPELTJES MET KAASDRAGERS, enz. MEDAILLES voor Tentoonstellingen en takken van sport. SOUVENIRS VAN ALKMAAR. Dagelijks geopend van 1012 en 1 5 uur, behalve Zondags. VROOM 'T GEZELLIGSTE „ZITJE" VAN ALKMAAR Koude en warme spijzen den ge- heelen dag. Wij brengen een zéér voor- deelige en uitgebreide collectie DAMES-HEEREN-enKINDER- BAD-ARTIKELEN Verkoop parterre. TE HUUR EN TE KOOP. HET ADRES voor KAMPEER-en WATERTOERISME. TUINPARASOLS. LUTTIK-0UDORP 76, ALKMAAR. BADGASTEN met Rijksmerh, van de te ALKMAAR, Telefoon 3185, is voor den fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan uw winhetier. TeBergen alom verkrijgbaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 11