OPENLUCHT-BIOSCOOP „ROMANESK." „TOP-HAT" SCHILDER IJ EN, Belangrijke Openbare Verkooping V.V.V. OPENLUCHT-THEATER. V/OENSDAG 5 AUGUSTUS 8.30 uur 4e Opvoering van door „HET NIEUW SCHOUWTOONEEL". V.V.V. OPENLUCHT-THEATER. Hedenavond 1 Aug. en Maandagavond 3 Aug. HOOFDFILM: met het populaire film-team Fred Astaire en Ginger Roger. ENTREE f 0.50. AANVANG 9.15 UUR. UITSLAG OPBOD TE HUUR: De St. Antoniusstraat was bescheidener dan het vorig jaar. Dit is echter begrijpelijk, omdat de voorraad lampions van deze buurtbewoners bij den brand van de bakkerij van den heer Stijn aldaar verloren ging, zoodat men daar de verlich ting weer van den grond moest opbouwen. De lampions waren niet verzekerd. Aangezien ver schillende buurtbewoners krachtig waren opgetre den om de brand te beperken en dit met succes, had de V. V. V. tot de betreffende verzekerings maatschappij „N. V. Haarlemsche Brandverzeke ring Maatschappij van 1846 te Haarlem, 't verzoek gericht om de buurtcommissie voor het geleden verlies, uit welwillendheidsoverwegingen (door het actief optreden van de buurtbewoners was toch de schade voor de verzekering belangrijk be perkt) tegemoet te komen. Tot niet geringe teleurstelling ontving de V.V.V. een afwijzende beschikking op dit verzoek. Wij kunnen voor deze formeele geste van de N... V. Haarlemsche Brandverzekering Maatschap pij van 1846 geen bewondering hebben en ons wel voorstellen, dat men in Bergen zich in den toe komst allerminst zal inspannen om bij een even- tueele brand, waarvan de schade door deze maat schappij gedekt moet worden, om de schade zoo laag mogelijk te doen zijn. In ieder geval zijn ons maatschappen bekend die in desbetreffende gevallen het bewijs hebben geleverd 'n loyaler standpunt te kunnen innemen. In de Dorpsstraat, met het oog op het verkeer, een van de moeilijkste straten voor het aanbren gen van verlichting, was men zoo vindingrijk ge weest om in het midden der straat sterren en V. V. V.'s aan te brengen, die met brandende lam pions behangen konden worden geheschen, in navolging van de Hoflaan, die hetzelfde had be dacht met groote lichtkronen. De verlichting van de Oude Linde in vaasvorm was origineel en fraai. De Kerkstraat was overvloedig verlicht, de om geving van de Ruïne, als steeds door van de boomtakken hangende oranje-lampions. Dit doet echter altijd weer feeëriek aan. De Breelaanbewoners hadden iets fijns bedacht, door in het midden der straat eenige meer dan levensgroote verlichte Japansche poppen te han gen. Voor het gedeelte Breelaan vanaf de Ruïne tot de Stationsstraat, het gedeelte waar men toch in de eerste plaats de voordeelen van dergelijke avon den geniet, zouden wij in den toekomst wel een betere samenwerking wenschen. Aan verlichting ontbrak het hier niet, doch hierin kan daar stellig meer lijn worden gebracht. In de Oldenburglaan was deze lijn, evenals in de Verlengde Oldenburglaan en de Russenweg wel aanwezig. De bewoners van de Dr. v. Peltlaan zouden het effect kunnen verhoogen door een verlichting aan te brengen bij den boom op het kruispunt van de Oldenburg- en de Verlengde Oldenburglaan. Met voldoening kunnen wij voorts gewagen van de individueele verlichtingen, waarvan hotel Kreb, de heeren Eysen, van Son, Onrust en Judell goede voorbeelden te zien gaven. Het levendige aanzien in het dorp werd voorts verhoogd door het feit, dat de winkels, die zich allen in hun beste kleed hadden gestoken, tot twaalf uur bleven geopend, terwijl de verschillen de straatstalletjes met eetwaren, die nu eenmaal bij zoo n avond hooren, goede zaken maakten. Om half twaalf waren de meeste lampions uit gebrand, doch tot twee uur werd in de dancings de feestelijkheid voortgezet. Voor de rijdansen die om kwart over tien door een 30-tal paren van Be Quick in oud-Hollandsch costuum, onder leiding van den heer v. Zoonen, onder belichting van schijnwerpers uitgevoerd, trokken enorm veel belangstelling en bleken een aardige attractie. Tijdens het uitvoeren van deze dansen, begon het een oogenblik te spatten en vreesde men dat de verlichtingsavond zou verregenen. In de buurt- commissies werden minder vriendelijke woor den geuit aan het adres van de V. V. V. leiding. Pluvius was blijkbaar van oordeel, dat die toch niet verdiend waren, trok zich terug, om zich op Schoorl en Alkmaar te storten. In Bergen bleef het droog en dit was, achteraf beschouwd, toch waarlijk een bof. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden: een geruite pet; lederen voetbal; zilveren armband; bruine portemonnaie met rits sluiting; zwarte rozenkrans; kilometerteller van rijwiel. Verloren: een belastingplaatje in bruin étui; een pakje met groen jurkje; gouden schakel hals- keting met wit olifantje; bruin lederen dames- tasch met inhoud; een bankbiljet van 10. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Rui'nekerk) te Bergen. Zondag 2 Aug. v.m. 10 uur Ds. v. d. Kieboom. Geref. Kerk te Bergen. Zondag 2 Aug. v.m. 10 uur en nam 3.30 uur Ds. J. Mulder, van Leeuwarden. Evangelisatie „Maranatha". Zondag 2 Aug. v.m. 10.30 uur Ds. O. Norel, van Amsterdam. Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 2 Aug. v.m. 10.30 uur Ds. G. W. Ober man, van Utrecht, Liturgische dienst. ORANJE HOTEL, BREELAAN, BERGEN-BINNEN. van een schitterende collectie w.o. werken vanArps, Bauffe, Bouter, de Bock, Haverman, v. Langen, v. Meegeren, Offermans, Stroebei, Riegen, Isabey, Wetering de Rooy, Miles, Hayes, Nakken, Verschuur, Ydema enz. en waarvan de veiling zal plaats vinden ten overstaan van de deurwaarders KOUDENBURG en AMOUREUS, op VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1936, DES AVONDS 8 UUR. Te bezichtigen lederen dag van 11 tot 9.30 u., behalve Dindagsavonds. De deurw. voornoemd. In de hoofdrollen: Dogi Rugani, Frits Bouwmeester, Ko van Dijk, Henk Schaer en Adriaan van Hees, Entree f 1,25, f 0.75, f 0.60. Voorverkoop Bureau V.V.V. f 1.f 0.60, f 0.40. Bergen aan Zee. Op 28 Juli 1936 is de Villa „DE DOLFIJN", groot 7.48 aren, met inboedel, in bod gesteld op f 6.000. Afslag op Dinsdag 4 Aug. 1936, v.m. 10 uur, in „de Rustende Jager" te Bergen. Notaris VAN RIET. Vrije Evang. Gemeente, Geesterweg la, Alkmaar. Zondag 2 Aug. v.m. 10.15 uur Ds. Ruijs. (bij on gunstig weer), 's av. 7.30 uur Ds. Ruijs. Onder werp: Heilige eenzaamheid. Rem. Geref. Gem.. Alkmaar. Zondag 2 Aug. v.m. 10.30 uur Ds. van Dalsum, van Hoorn. Het gunstig gelegen LANDHUIS, genaamd „DE BERGENAAR", aan de Dr. van Pelt laan no. 57, hoek Waldeck Piermontlaan te Bergen (N.-H.) Huurprijs f 50.— per maand. Direct te aanvaarden. Te bevragen bij de N. V. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen, Iepenlaan 2 te Bloemendaal, telefoon 22504, en bij de verschillende makelaars te Bergen. R. K. Kerk te Bergen. Zondag. H. H. Missen 6 uur, 7.30 uur en 10 uur. Lof, Zondag, Donderdag en Vrijdag om half 8. In de week H. Mis om 7 en 8 uur. Biechthooren Zaterdag van 46 en 9 uur en Donderdag van 6 tot half 8. Historische Anecdoten. Hendrik de Vierde van Frankrijk bracht een bezoek aan de galeien te Marseille en onderhield zich met de gevangenen over hun misdrijven. Alle gestraften verklaarden nadrukkelijk, onschuldig te zijn. Allen deden moeite, zich voor te stellen als het slachtoffer van een rechterlijke dwaling. Slechts één galeiboef bekende, een ernstig mis drijf te hebben gepleegd. Neem dezen man zijn ketenen af! gelastte de koning. Hij zou in staat zijn, die brave kerels hier tot misdadigers te maken. Zooals bekend is Shaw een der vurigste ver eerders van de kunst van den Franschen beeld houwer Rodin. Hij vond voor zijn vereering niet bij iedereen den gewenschten weerklank en op zekeren dag noodigde hij enkele van zijn felste tegenstanders bij zich thuis om met hen over de kunst van Rodin te debatteeren. In den loop van het gesprek toonde hij hun een map met teeke- ningen en plastieken, volgens zijn verklaring de laatste scheppingen van Rodin. Onmiddellijk wa ren de gasten vol interese over de afbeeldingen gebogen en verklaarden, dat zij tot hun spijt nog nimmer zulk slecht werk hadden aanschouwd. De een zei, dat hij de resultaten gewoonweg belache lijk vond, terwijl de ander beweerde, dat Rodin overal te hoog had gegrepen; kortom er kwam niets dan afkeurende critiek. Toen de heeren wat uitgemopperd waren, draaide Shaw zich om en zei gelaten; Het spijt mij heeren, maar ik heb mij in de map vergist; deze afbeeldingen zijn niet van wer ken van Rodin, maar van Michel Angelo. De bekende Bontemps, eerste kamerdienaar van Lodewijk XIV, was zoo gewoon te zeggen tot personen die iets kwamen vragen: „ik zal er den koning over spreken", dat, toen op zekeren dag abbé de Choissy vroeg hoe laat het was, hij ook dezen antwoordde: ik zal er den koning over spreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 10