Wie de Kaasmarkt niet gezien heeft, is niet in Alkmaar geweest, maar wie niet in VALK's LUNCHROOM ORANJE-HOTEL CAFÉ-RESTAURANT „DUIN VERMAAK" GROOTE KINDERSPEELTUIN. HOOG EN LAAG WATER gegeten heeft, is niet op de Kaasmarkt geweest. uit gewinzucht vernietigt. De traditie getrouw hebben de bewoners dit mooie kostbare bezit toegankelijk gelaten voor de bewoners en de bezoekers van Bergen. Vaak heeft het hun, die wat graag een praatje maken met rustige bezoekers, gehinderd, dat on bewuste Pinkstergangers niet onbelangrijke ver nielingen aanbrachten in de gouden brem, die aan de achterzijde van het Hof zoo weelderig groeide, maar toch zijn zij daardoor niet in een nurksheid vervallen, eigen aan oud wordende landgoedbezit- ters, die om dergelijke redenen hun bezit afsluiten. Zij hebben het gevoel voor humor behouden en wandelen vaak met een glimlach op het gelaat rustig door, als ze na een noodzakelijke opmer king aan een bezoeker, een antwoord ontvangen, dat allerminst past tegenover een goed willenden eigenaar. Onhebbelijk optreden, als het vlak voor de ramen van het huis gaan zitten picniccen, hindert hen en wij dringen er met klem bij de be zoekers op aan een gepaste eerbied te toonen voor de privé omgeving van de bewoners en de daar levende natuur, maar wij weten ook, dat zij zich bewust zijn, dat onhebbelijkheid meer en meer gaat verdwijnen, dank zij het feit, dat steeds meerderen oog krijgen voor universeele schoon heden. De bewoners van het Hof zijn menschen die er naar streven mooie tradities hoog te houden. HET HOF IN ZIJN TEGENWOORDIGEN TOESTAND. GEHEEL GEMODERNISEERD. ONDER NIEUWE LEIDING. GEZELLIG TERRAS. RESTAURANT. Dagschotels vanaf 75 cent. J. A. DALLOYAUX. FEESTDAG VEREENIGINGS-BOND „DE EENDRACHT". Twee interessante voetbalwedstrijden en een mooie uitvoering in het Open lucht-theater der V. V. V. Zoo breekt nu a.s. Zondag 2 Augustus den feestdag aan, georganiseerd door den Vereeni- gingsbond „De Eendracht" te Bergen; een feest dag welke een maandenlange voorbereiding be hoefde en nu nog alleen de medewerking van moeder Natuur noodig heeft, om naar behooren te slagen. Want, we twijfelen er geen moment aan, of het publiek zal het streven van den Bond om in Bergen een mooien dag te geven, door een groote opkomst weten te waardeeren. HET HOF IN ZIJN VROEGEREN TOESTAND. Het uitgebreide en uitstekend verzorgde pro gramma opent om 2 uur 's middags met den voet balwedstrijd op het terrein der Berger Sport- Vereeniging tusschen B.S.V. I en Monnikendam I. Ongetwijfeld kan dit een boeiende en interes sante strijd worden. Monnikendam is pas gepro moveerd van den N.H..B. naar de vierde klasse van den K.N.V.B. en B.S.V. heeft in de door haar gespeelde wedstrijden tegen Schagen en Wierin- gerwaard getoond te kunnen voetballen. Onge twijfeld zullen de Bergenaren tegenover de gasten een goed figuur willen slaan en zullen ze hun uiterste best doen door een overwinning de ver guld zilveren medaille, welke als prijs voor dezen wedstrijd is beschikbaar gesteld, te veroveren. Intusschen heeft zich bij haar repetitielokaal aan de Karei de Grootelaan Bergen's Harmonie opgesteld, om zich, onder het spelen van vroolijke marschen naar den Kerkedijk te begeven, waaJ om half vier de groote wedstrijd wordt gespeeld tusschen de eerste elftallen van Alcmaria Victrix en de Stormvogels uit IJmuiden. Ook dit kan een fraaie wedstrijd worden. We geven de eerste klassers natuurlijk de meeste kans om de uitge loofde zilveren lauwerkrans te bemachtigen, maar we zijn ervan overtuigd, dat Alcmaria haar huid zoo duur mogelijk zal verkoopen en er dus voor vechten zal. Het prachtig gelegen en uitstekend geoutilleer de terrein van B. S. V., waarop geen fietsen wor den toegelaten, is met finantieelen steun van de gemeente geheel gerestaureerd, terwijl de doelen en de tereirnafzetting opnieuw geverfd zijn. De speelgrond is bovendien in een uitstekende con ditie. Na afloop van het sportfeest vereenigen de spe lers van laatstgenoemden wedstrijd en de officials zich aan een gemeenschappelijken maaltijd in hotel „Onder de Linde" aan de Hoflaan, waarvan de eigenaar, de heer van Poeteren tevens de buffet ten op het terrein exploiteert. Des avonds om 8 uur heeft er in het Openlucht- théater der V. V. V. een groote gecombineerde uitvoering plaats van alle bij den Bond aangeslo ten vereenigingen. Het zou ons te ver voeren hier alle nummers van het met groote zorg samengestelde program ma te noemen. „Bergens Harmonie" opent_ den avond, waarna de Koorvereeniging „Bergen" zich zal doen hooren. De gymnastiekvereeniging „Be- Quick" zal dan eenige nummers ten beste geven, w.o. de zoo succesvolle Reidansen, door een groot aantal paartjes in Noord-Hollandsche kleeder dracht. Het eerste gedeelte wordt afgesloten met het optreden van „de Stem des Volks", die eenige liederen zal zingen. u Na de pauze treedt „Bergen's Mannenkoor het eerst op, daarna krijgt het Dubliek nog eenige nummers van Be Quick te zien. Maar wat wel het meest de moeite waard zal zijn, is het groote besluit van den feestdag. Als slotnummer zullen namelijk de gezamenlijke koren met orkestbegeleiding, onder leiding van den heer P. Pranger uitvoeren: „De laatste Zon nestraal" van J. Paardekoper. En als deze laatste zonnestraal verdwenen is Mooi gelegen aan den voel" der duinen. I ZONDAGSMIDDAGS Concerts Openlucht-Dancing door Isfe klas Orkest". Ruim Parkeerterrein. te BERGEN AAN ZEE (in Zomertijd). Hoog water Laag water: P)of|itri L7&IU1I1 I v.m. n.m. v.m. j n.m. 1 2.40 3.09 11.28 11.54 2 3.22 3.53 0.15 3 4.05 4.34 0.40 1.00 4 4.48 5.15 1.23 1.42 5 5.25 5.53 2.03 2.23 6 6.05 6.32 2.46 3.05 7 6.48 7.15 3.27 3.44 Tientallen van jaren gaven zij des winters aan de bevolking van Bergen gelegenheid gratis op de mooie vijvers van de schaatsensport te genieten, daarbij de kosten van het baan-onderhoud voor zich nemende en bovendien een heerlijke warme wijngroc schenkende aan de deelnemers en com missieleden van wedstrijden, die daar des winters werden gehouden. Door de toename van de bevolking werd het noodzakelijk het onderhoud van de banen aan een plaatselijke ijssportvereeniging over te geven, die daarvoor het recht vroeg om de banen alleen toegankelijk te stellen voor haar leden. De tradi tie, die mede bracht dat de banen voor de bevol king gratis beschikbaar werden gesteld, waarbij niemand werd uitgesloten, was deze sympathieke familie echter zoo lief, dat zij dit schoorvoetend alleen meende te moeten toestaan voor een deel van de banen. Thans nu de Ijssportvereeniging aan den Ker kedijk een eigen ijsbaan aanlegde, is het rijden op alle grachten weer aan de bevolking toegestaan en vooral de jeugd maakt daarvan een dankbaar gebruik. Van een dergelijke familie mag verwacht wor den, dat zij wil, dat ook na hun verscheiden de mooie traditie, die heeft gewild, dat hun bezit tot een bron van geluk voor velen strekt, zal worden voortgezet. Inmiddels hopen wij, dat zij daarvan persoonlijk nog vele jaren mogen genieten, aangezien in hun handen dit prachtige gebied veilig is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 2