pwsi Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode BERGEN AAN ZEE. Zeven-en-twintigste jaargang. No. 10. Zaterdag 8 Augustus 1936. mw-n'Lft, REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, TELEFOON 21, BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. INFORMATIE-BUREAU Uitgave van de NV. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster &Zn., Voordam 9, Alkmaar. N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzellden persoon gebruikt worden. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur TARIEF ZEEBADEN, tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met volledig costuum en handdoek 0.55 1 Bad felleen met handdoek 0.35 1 Bad zonder costuum en handdoek 0.25 1 Kinderbad met volledig costuum en handdoek 0.35 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.25 1 Kinderbad zonder costuum en handdoek 0.15 1 Ochtendbad zonder costuum en hand doek, uitsluitend geldig tot 9.30 uur v.m. 0.10 ABONNEMENTEN voor: 10 Baden met volledig costuum en hand doek 5.25 10 Baden alleen met handdoek 3.25 10 Baden zonder costuum en handdoek 2.25 10 Kinderbaden met volledig costuum en handdoek 3.25 10 Kinderbaden alleen met handdoek 2.25 10 Kinderbaden zonder costuum en hand doek 1,25 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen, die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. 0.15 0.20 0.50 2.30 8.00 16.00 STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter Eén stoel per twee uur of korter Eén stoel per dag .Eén stoel per week Eén stoel per maand Eén stoel per seizoen Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0,25, per week 0.50 De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandstrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 nabij het Station. TENTENSTRAND. Het tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Voorwaarden en condities voor het plaatsen van goederen op het tentenstrand te Bergen aan Zee. 1. dat de goederen, welke op het tentenstrand worden verhuurd, uitsluitend op dit strand 2. 5. 6. overeenkomstig hunne bestemming en aanwij zing van het dienstdoend personeel gebezigd mogen worden en bij niet naleving hiervan de goederen onmiddellijk weder ter beschikking der Maatschappij zullen staan, terwijl de huur ders aansprakelijk zijn voor alle schade, die de verhuurde goederen anders dan in de berg plaats mochten beloopen; dat de tenten en andere in bewaring te geven goederen zoodanig zullen moeten zijn samen gevouwen en gebonden, als het dienstdoende personeel zal noodig achten ten behoeve van het opbergen; dat alle nummers welke ter bevestiging aan tenten worden verstrekt, eigendom der Maat schappij blijven, terwijl hiervoor een statiegeld verschuldigd is; dat waar dergelijke nummers verstrekt wor den, deze aan de tenten bevestigd moeten blij ven zoolang deze op het strand staan; dat de verstrekte kaarten niet voor overdracht geldig zijn en steeds op eerste aanvrage van het personeel getoond moeten worden; dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade met betrekking tot in bewaring gegeven goederen, beloopen in verband met diefstal, brand, storm of bederf; dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade ontstaan in verband met fraude ge pleegd ten aanzien van de afgegeven kaarten; 7. dat de vergunning om tenten, stoelen en derge- lijken op het tentenstrand te plaatsen uitslui tend geldig zijn van des vóórmiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur, buiten welke uren geen goederen in bewaring kunnen worden gegeven of teruggevraagd. Plaatsen van een eigen tent per dag Opbergen van een eigen tent voor ten hoogste 24 uur Plaatsen en opbergen van een tent per week of korter Plaatsen en opbergen van een tent per maand of korter Plaatsen en opbergen van een ligstoel per week of korter Opbergen van kisten enz. naar grootte, minstens 0.25 of veelvouden ervan. Huur van een tent per dag Huur van een tent per week of korter Huur van een tent per maand of korter Huur van een ligstoel per dag of korter Huur van een ligstoel per 2 uur of korter Huur van een ligstoel per week of korter Men kan van uit de tenten, indien volgens tarief de betaling heeft plaats gehad, onbeperkt baden onder toezicht van een deskundig badman, wiens bevelen strikt opgevolgd moeten worden. Alle tenten moeten des namiddags om 8 uur ge heel ontruimd zijn. Het is echter niet geoorloofd andere personen, niet tot het gezin behoorende, uit de eigen of ge huurde tenten te laten baden. Het gezin mag uit ten hoogste 6 personen bestaan. Tevens is er gelegenheid tot het nemen van gewone baden volgens tarief als bij zeebaden vermeld. DE BADDIRECTIE. 0.50 0.50 3.00 10.00 0.25 1.50 6.00 22.50 0.25 0.15 1.— Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel, rood). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor badgasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cent worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE, Huize „Kranenburgh", Bergen N.H.) of bij den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. N.V. BOUW-EXPLOIT.-M A ATSCH APPI J BERGEN AAN ZEE. TENNISBANEN. Uitstekende gravel- en roode baksteenbanen, mooi en beschut gelegen in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Tarief. Per uur per persoon0.50 Abonnement voor 10 uur spelen 4.00 Abonnementen, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. De voorwaarden tot het bespelen van deze ba nen zijn ter plaatse aangeplakt. DE BADDIRECTIE. der Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Het informatiebureau is gevestigd in het keurig ingerichte gebouwtje naast het Postkantoor, al waar Mevrouw EvenhuisNieboer gaarne aan pension-zoekenden en huurders van gemeubileerde huizen gratis alle gewenschte inlichtingen geeft. Wat mag en niet mag. Wie wil voorkomen, dat tegen hem of haar proces-verbaal wordt opgemaakt, doet verstandig van het volgende kennis te nemen: Ten zuiden van de badkoetsjes te Bergen aan Zee is het baden of het plaatsen van een tent op het strand verboden. Aan het tentenstrand is het geoorloofd, tegen vergoeding een tent te plaatsen en vandaar uit in zee te baden. Ten noorden van het Stille Strand mag gratis een tent geplaatst worden en gebaad. Het kampeeren in tenten is in geheel Bergen ver boden. Vóór het stoelenstrand is het baden verboden. Bij de badkoetsjes, het tentenstrand, het strand voor de vacantiekolonies en het Stille Strand mag uitsluitend in badpak worden gebaad. Slechts op het strandgedeelte, dat na het Stille Strand volgt, is het baden in zwembroek geoorloofd. Op het stoelenstrand mag men zich alleen in badpak bevinden, wanneer men in badmantel ge huld is. Op het strandgedeelte, waar gebaad wordt, mag men zich ook in badpak op het strand bewegen. Onder badkleeding wordt ook verstaan die zon nebad-kleeding welke den rug van de dames ge heel onbedekt laat. Baadsters in deze kleeding zullen dus op den openbaren weg hierover een jasje of iets dergelijks moeten aantrekken. In Bergen aan Zee is het wel geoorloofd om vanuit de hotels en villa's zich in badpak, gehuld in badmantel, naar het strand te begeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 1