HOOG EN LAAG WATER CAFÉ-RESTAURANT DUIN VERMAAK" GROOTE KINDERSPEELTUIN. Wie de Kaasmarkt niet gezien heeft, is niet in Alkmaar geweest, maar wie niet in VALK's LUNCHROOM HET PARNASSIAPARK. ORANJE-HOTEL KELLNER'S LEVEN. te BERGEN AAN ZEE (in Zomeitijd). AUG. Datum Hoog water Laag water: v.m. n.m. v.m. I n.m. 8 7.30 7.56 4.11 4.25 9 8.16 8.44 4.52 5.07 10 9.11 9.43 5.35 5.55 11 10.21 10.57 6.30 6.57 12 11.42 7.46 8.25 13 0.22 1.13 9.15 9.54 .14 1.49 2.30 10.36 11.09 11 Mooi gelegen aan den voet der duinen. ZONDAGSMIDDAGS Concerts Openlucht-Dancing door 1ste klas Orkest. Ruim Parkeerterrein. gegeten heeft, is niet op de Kaasmarkt geweest. GEHEEL GEMODERNISEERD. ONDER NIEUWE LEIDING. GEZELLIG TERRAS. RESTAURANT. Dagschotels vanaf 75 cent. J. A. DALLOYAUX. van de Parnassia's. De Pirola behoort tot de heidegewassen of Ericaceae. Alhoewel beide plantjes voor den bloei, wat het blad betreft, veel overeenkomst met elkaar heb ben, zijn ze in bloeienden toestand gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. De Parnassia geeft één, wel een beetje op een madeliefje gelijkend bloeempje op een dun sten geltje, dat zich aan den voet, dus bij den grond ontwikkelt uit een groen blaadje, terwijl de bloem stengel van de Pirola een stengeltje vertoont waaraan meerdere en ook veel kleinere bloempjes voorkomen, die z.g. knikkend zijn, iets als som mige leliesoorten. De Parnassia heeft een bosje wortels, terwijl de wortels van de Pirola wortel stokjes vormen en veel langer zijn. Deze worteltjes dienen voor voedselaanvoer uit de humusrijke omgeving. Beide soort plantjes komen in het Parnassiapark voor, doch zooals boven gezegd is het aantal zeer gering. NATUURVRIEND. De naam Parnassiapark voor de duinpan te Bergen aan Zee is goed gekozen; omdat het een uitstekende groeiplaats is voor de Parnassia pa- lustris. Dat er thans weinig van deze plantjes in voorkomen zal wel hoofdzakelijk het gevolg zijn van het door z.g. natuurvrienden verzamelen van planten en plantendeelen, dat gewoonlijk alleen slaat op het verzamelen van minder algemeen voorkomende gewassen. De Parnassia is nu niet bepaald zeldzaam, maar de groeiplaatsen moeten toch wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een vochtige bodem is noodig voor de ontwikkeling der plantjes, doch het is niet noodig dat het een laagliggend terrein moet zijn, want ook hooger gelegen gronden kunnen vochthoudend en drassig zijn. Op kalkhoudende moerassige duingronden heeft de Parnassia pa- lustris (moerassig drassig) een prachtige ontwik kelingsbodem. Eveneens is dit op vochtige heide en veengronden het geval. Het parnaskruid (volksnaam) of ongansbloem (Texel), zoo genoemd naar een schapenziekte, die ontstaat door het grazen dezer dieren op natte gronden. De hoogte der plantjes is ongeveer 20 c.M., de bloempjes, die in de periode JuliSept. verschij nen, steken ver boven de eveeneens lang gesteel- de bladeren uit. De zaadjes ontwikkelen zich in een z.g. doos en zijn zeer licht, gelijken op stof, zoodat versprei ding door den wind steeds plaats vindt. Het Par- nassiazaad behoort met nog een 10-tal andere ge wassen tot het lichtste. De zaadjes zijn min of meer afgeplat en zweven daardoor zeer lang in de lucht. De plant behoort tot de Saxifragaceeën-familie of Steenbreekachtigen, een niet groote planten- familie, waarbij als onderafdeeling ook nog een paar Ribes- of aalbessoorten behooren. De langgesteelde bladeren zijn top- en tevens voetnervig zooals dat ook bij vele viooltjes soorten het geval is. De bloemen van de Parnassia, door sommige Duitschers ook wel studentenroosjes genoemd, duren ongeveer een week en zijn geheel ingericht op kruidbestuiving. Mede door de draaiende helm knoppen zijn de bloemen geschikt voor verschil lende bezoekende insecten. Deze komen op de honingreuk af, die de Parnassia's alléén versprei den bij warm zonnig weer. De bestuiving wordt bevorderd door het bevliegen der bloempjes, waarbij de insecten steeds de opengesprongen helmklokjes of de stengel raken. Een plantje dat bij eersten oogopslag veel op een parnassia gelijkt is het rondbladig wintergoen of Pirola rotundifolia. Dit plantje groeit in humusrijke duinpannen en bosschen en heeft ook de hoogste Historische Anecdoten. Een zeer bekend uitgever uit New-York zat op een receptie naast Bernard Shaw. De schrijver scheen zeer ontevreden te zijn over zijn buurman, en omdat hij de onbescheiden vra gen van den uitgever niet wilde beantwoorden, deed hij juist, alsof hij in gedachten verzonken was. Na eenigen tijd kon de Amerikaan zich niet meer beheerschen en vroeg; „Maar Mr. Shaw, ik heb er graag een dollar voor over, om te weten, waaraan gij denkt!" „Een dollar? Waaraan ik denk is geen dollar waard!" antwoordde Shaw zonder blikken of blozen. „Hoe is het mogelijk? Maar waar denkt ge dan aan, Mr. Shaw?" „Aan U. De moeder van den componist Saint-Saens was een energieke, geestige en slagvaardige dame. Toen in een gezelschap eens een pianiste werd uitgenoodigd om iets ten beste te geven en ze vruchteloos trachtte om iets dragelijks van een moeilijke sonate van Beethoven terecht te bren gen, droeg mevrouw Saint Saens niet zonder over moed haar destijds 10-jarig zoontje op datzelfde muziekstuk voor te dragen. De knaap gehoorzaamde en mocht een buiten gewoon bijval verwerven. Een heer die zich inte resseerde voor de dame welke geheel door het kind in de schaduw was gesteld, naderde vol er gernis mevrouw Saint Saens en zeide: Wanneer uw kleine jongen nu reeds zich aan Beethoven durft wagen, mecrouw, welke muziek zal hij dan spelen wanneer hij 20 jaren is. Zijn eigen, luidde het besliste en profetische antwoord. Van des morgens tot des avonds Is de kellner steeds paraat; Hij bedient de zuurste klanten Met een lach op zijn gelaat. Steeds serveert hij in een smoking, Of in rok, soms wit-gejast; Maar hoe ook; hij blijft de dienaar, Zooals dat een kellner past. Nu eens schenkt hij voor een dame Met haar lief, en leuk gezicht! Dan bedient hij, ernstig kijkend, Een meneer, behept met jicht! Maar wie ook bediend moet worden En voor wien hij loopen moet, Steeds is onze vriend tevreden Want de fooi maakt alles goed! Kellners zijn „Vierdaagsche"-loopers; Kilometers zonder tal Draven zij, al sierlijk zwenkend, 's Morgens, 's middags, 's nachts op 't bal. Kellners loopen, kellners sprinten; Owens, Osendarp zijnniets Zelfs van Vliet, de snelle sprinter Kan zoo snel niet op zijn fiets. Kellners zijn getrainde sportmen, Loopen is hun boterham, Eiken dag een reuzen-afstand: Van den Haag tot Amsterdam! Kellners zijn (dat is de regel) Jongens van een goed'allooi, Kellners loopen, kwiek en keurig, Kilometers voor een fooi Kellner zijn! is net zoo nuttig Als het ambt van Kamerlid. D'een doet alles losjes loopend D'ander „werkt", terwijl hij zit. Kamerlid kan ieder wezen, (Kennis wordt daar niet gevraagd) Kellners moeten menschen kennen, Anders zijn zij niet geslaagd! Kellners hooren kellners zwijgen! Kellners weten wat zij doen; Kellners kennen heel veel drama's Kennen pltijd ook fatsoen. Vraagt men hun intieme kwesties, Nooit verraden zij een klant. Kellners weten; kellners zwijgen! Kellners werken met verstand. GRAPJES. Een boer kwam in de stad en liet bij een kap per z'n haar knippen. Hij kwam precies bij de telefoon te zitten, waarnaast een kaart hing met de woorden: „Gesprekken 10 ets." De kapper probeerde met den boer een praatje aan te knoopen, maar deze zweeg als het graf en neep zijn lippen op elkaar. De kapper verloor ten slotte zijn geduld en zeide; Durf jij je mond niet open te doen?" Maar de boer bleef stom, wees oolijk naar de woorden: „Gesprekken 10 ets," en dacht: „Jij zal me toch niet verschalken." Redacteur: Uw laatste werk is ons goed be vallen Dichtertje: Zoo, mijnheer? Wees dan zoo goed, den brief, waarin ik mijne medewerking aan uw blad opzei, als niet geschreven te beschouwen. Redacteur: Neen, dien brief bedoelde ik juist, mijn waarde heer, Jongmensch, kan ik je chef even spreken? Voor mooie jonge dames is hij altijd te spre ken, mevrouw. - Zeg hem dan, dat zijn vrouw er is. Een gedeelte van de Bloemen- en Plantententeonstelling in hel Parnassiapark.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 2