m mm A. E. ROMENY „flergensche Bad-, Otiin- en Boschbode" BERGENSCHE DROGISTERIJ 27e Jaargang. No. 10. van ZATERDAG 8 AUG. 1936. TWEEDE BLAD. AGENDA. Dagelijks. Bloemen- en Plantententoonstelling Parnassiapark te Bergen aan Zee (van 10 tot 21 uur). Tentoonstelling bloemstillevens Filarski en Germen de Jong, Hotel Stroomer, Bergen aan Zee. Kunstzaal P. Boendermaker, Loudelsweg, expositiewerken C. Boendermaker (Zondags van 3 tot 5 uur). Kunstzaaltje P. Hopman, tentoonstelling teekeningen en grafisch werk B. Essers. Atelier Lijtweg, tentoonstelling werken J. Molenaar en A. Molenaar Verkerk. Atelier Prinsesselaan, tentoonstelling wer ken F. Kamstra. Café-Restaurant „De Rustende Jager", 's middags en 's avonds The Rambling Se- renadres en Rijwielen Polo. Oranje-Hotel, tentoonstelling landschappen Germen de Jong. Zaterdags en Zondags: Hotel „Nassau-Bergen", Bergen aan Zee, concert en dansmuziek Melchert Schuurman. Zondagsmiddags: Café „Duinvermaak", openlucht- dansen. 's Maandagsavonds: Huize „De Vries", Bridgen. Dinsdagsavonds 8 uur: Bridge-Drive's in het Oranje-Hotel. Openlucht-theater. Zaterdags en Zondags, aanvang des avonds 9 uur, Openlucht-Bioscoop. 11 Augustus, 8 uur. Bonte avond Vereenigings- bond „De Eendracht". 12 Augustus, 8.30 uur: Romanesk. 16 Augustus, 3 uur, opvoering van „den Vos Reinaerde", R.K. Gezellen Vereeniging. 20 Augustus, 8 uur: Filmmaniakken, R.K. Tooneel- vereeniging Alberdinck Thijm. Een Schot kwam in Amerika op een telegraaf kantoor om een telegram te verzenden. Toen hij vernam, dat de onderteekening niet berekend werd, en dus niet betaald behoefde te worden, dacht hij een oogenblik ernstig na. Toen ging hij weer naar het loket en zeide: U zal er misschien om lachen, maar ik ben een Indiaan en mijn naam is tamelijk lang en wel: „Komavondhuisjeman". Dagboek van Steffie van den Waxenburch. IV. Vrijdag. Ingevolge dringend advies van iedereen, verno men hebbende wij naar Bergen te gaan, heden morgen om K> 11 naar Alkmaar om de Kaasmarkt te zien. En ofschoon zichtbaar in de buurt waar zich deze markt afspeelt, geen kans dezelve per auto te bereiken en ook niet wetende, waar te parkeeren of te wenden. Maar zulks eindelijk ge lukt en ter plaatse aangekomen, van meening de wereldroep van deze markt volkomen gegrond en zulks ook geen comedie, zooals te Marken en Vo- lendam, maar echte landlieden, daar hun zaken doende en alles zeer interessant. Om elf uur ieder een naar boven kijkende en op de klokketoren slechts enkele bezoekers zichtbaar, waaraan wei nig te zien. Doch weldra aldaar ook ridders te paard, elkaar passeerende met dreigende lansen en een trompetter, dewelke met gestoken trompet korte melodieën, hoog boven d'e straat, ten beste gevende. En vervolgens door internationaal pu bliek, welke in groote mate aanwezig, naar het Bureau van den Hoofdredacteur van dit blad en door hem tusschen zijn vele en blijkbaar dringen de besognes, aan zijn mede-redacteuren voorge steld en deze mij alle complimenteerende met mijn dagboek, hoewel niet geheel hun afgunst kunnende verbergen over het daarvoor toegezegde honorarium, hetwelk den Heeren tot zijn leedwe zen blijkbaar helaas niet verzwegen, Om drie uur allen in de auto en naar Kamper duin ter leering van de 2-lingen, wijl aldaar de duinenrij overgaat in een dito van bazaltblokken en moet ik toegeven zulks uiterst kunstig en een geweldige aanblik biedende, ofschoon ook hieruit weer blijkt, dat de Natuur met minder kostbare middelen nog steeds betere en fraaiere werken weet te scheppen dan de Mensch. En Pips er op gewezen hoe door het ontbreken van duinen het geheele landschap van aspect veranderd en zulks wel blijkende uit het feit, koeien tot dicht bij de zee grazende en ook kanalen tot vlak bij. En zeide hij dit alles de Hondsbossche Zeewering ge naamd en Nurse den 2-lingen alles nog eens goed aangewezen onder aanzegging van het geziene een opstel te maken. Waarna met regen naar huis en APOTH.-ASSISTENTE. Telefoon 109. BREELAAN 17, BERGEN (N.-H.) N.V. BOUW-EXPLOIT.-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. ZONNEBAD. De N. V. stelt voor de badgasten en villabewo ners de gelegenheid open zich ten kantore van de Vennootschap te Bergen aan Zee aan te melden voor het lidmaatschap van het Zonnebad. De naam lidmaatschap is gekozen, omdat de Vennootschap voor de badgasten en villabewoners een badgelegenheid wil scheppen, waarbij het in tieme karakter van de badplaats zooveel mogelijk blijft behouden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Contributie. Ie. Gezinskaarten voor één en het zelfde gezin: a. voor een gezinshoofd (vader of moeder) 6.00 voor vier weken of korter; b. voor het tweede gezinshoofd 4.00 voor 4 weken of korter; c. voor het tweede gezinshoofd indien dit slechts over den Zondag te Bergen aan Zee is 1.50 voor 4 weken of korter; d. voor een kinderjuffrouw of verzorgster 3.voor 4 weken of korter; e. voor kinderen van 1216 jaar 2.50 voor 4 weken of korter; f. kinderen beneden 12 jaar van dit gezin zijn vrij mits in begeleiding van één der beide gezinshoofden, de kinderjuffrouw of ver zorgster van dit gezin, die een diploma moet hebben; g. één logé van dit gezin 1.50 per week ol korter. 2e. Afzonderlijke kaarten worden slechts aan vol wassen personen afgegeven ad 6.00 voor vier weken of korter. Ieder lid neemt zijn eigen badcostuum en hand doek mee. Voor de leden is gereserveerd een mooi gedeelte duinterrein bij de badkoetsen. Hierop mogen de leden tenten of vierkante doekomheiningen plaatsen, waarn zij zich kunnen ontkleeden, om zich vandaar-uit in badmantel ook des avonds slechts aanleiding voor een korte noodzakelijke wandeling. Zaterdag. In het Ochtendblad te Scheveningen twee per sonen in zee verdronken en ofschoon Pips aange toond, zulks uitsluitend aan eigen schuld te wijten en niet noodig mits gehoor gevende aan de wen ken van het badpersoneel, Vrouwtje toch eenigs- zins huiverig heden in zee te baden, weshalve, daar het weder beduidend opgehelderd en warmer, naar het Natuurbad Karperton. En deze gelegen heid zeer spoedig langs goed onderhouden weg en met fraai vergezicht over weiden bereikt en naar de Kassa voor toegangsbewijs. Maar aldaar moei lijkheid, wijl strenge order van den eigenaar geen honden op het terrein, maar de kassier daaraan toevoegende, dat dezelven zeer wel onder te bren gen bij diens villa. En derhalve Pips met mij daar heen en de anderen vast naar de cabines om zich te ontkleeden en onderweg den eigenaar ontmoe tende, deze een goede vriend geweest van Pips' Vader, hebbende beiden elkaar in den Haag in dezelfde hoedanigheid vaak ontmoet. En met hem terug en Pips met de uitnoodiging mij te komen halen met een kopje koffie en zelf van af het ter ras de familie gadegeslagen. En deze eindelijk uit het water en in badmantels aan de uitnoodiging gevolg gevende, hetgeen blijkbaar zonder verras sing voor den gastheer en Mevrouw en eerst over éénen naar huis met de bedoeling gedurende ver blijf te Bergen het zwemmen beurtelings in zout en in zoet water plaats te doen vinden. En thuis komende briefje van Marie, haar Moeder ongesteld zijnde, zij naar huis vertrokken en hopende Maan dag-ochtend weer present. Weshalve besloten bui tenshuis te dineeren en daarom na de lunch met Pips naar het Oranje-Hotel om een tafeltje te reserveeren. Vervolgens naar het Bureau van de VEVEVE voor kaarten voor de Openlucht bioscoop. Maar aldaar van de in functie zijnde Dame vernomen deze alleen ter plaatse aan de Kassa verkrijgbaar. En het in genoemd Bureau zeer vol zijnde en dus niet direct geholpen, gele genheid op te merken met welk oneindig geduld voornoemde functionaresse steeds weer dezelfde vragen beantwoordend, en inlichtingen over alles en nog iets verstrekkend, daarbij met één oor de telefoon bedienend. Ook wederom de H.H. Zeiler en Klomp aanwezig en de laatste het nieuwe num mer van zijn Badbode meegebracht, deze vol trots distribueerend en tot mijn vreugde velen direct in mijn dagboek verdiept. Als ook de H.H. Ponsteyn en Roggeveen van de Feest-Commissie en later langs de daarvoor bestemde trap naar het bad bij de badkoetsen te begeven om aldaar in den tijd dat het bad geopend is, onder toezicht te baden. De badmantels, waarop het diploma zichtbaar gedragen moet worden, worden aan den daarvoor bestemden kapstok op het strand gehangen. Het aan- en uitkleeden in een tent of in een ge heel door doek afgesloten vierkant is verplichtend gesteld. Op het Zonnebadterrein mag men niet zonder badcostuum vertoeven. De leden mogen baden zoo dikwijls zij verkie zen, zonder verdere betaling. De tenten mogen blijven staan, echter geheel voor risico van de eigenaars. De Maatschappij en hare aangestelden kunnen zich niet daarmede be moeien. Indien gewenscht, wordt voor de damesleden een afzonderlijk deel van het terrein afgezet. De leden zijn gehouden de instructies van het toezichthoudend personeel op te volgen en zich na het baden direct naar het gereserveerde duinter rein te begeven. Zij mogen in badcostuum niet op het strand blijven vertoeven. Gerekend wordt op de medewerking van de le den ten aanzien van de naleving van dit reglement, het gebruik van het terrein (b.v. niet op de helling van den zeekant loopen) en hetgeen verder voor den goeden gang van zaken noodig is. De Vennootschap zal gerechtigd zijn het lid maatschap vóór dezen bestemden tijd te doen eindigen tegen eene evenredige restitutie van betaalde contributie. Buiten den door de Directie vastgestelden bad tijd mag niemand op het terrein vertoeven, vooral niet des nachts. Er zijn linnen strandtenten te huur a 4.00 per week. DE BADDIRECTIE. Nieuwsberichten. EXPOSITIE F. KAMSTRA. Toen wij Dinsdagmorgen den heer Kamstra in zijn atelier aan de Prinsesselaan bezochten, was onze eerste opmerking, dat hij thans de beschik king had gekregen over een wel bij uitstek goed ingericht atelier met een uitnemende belichting. Zijn werk komt hier veel beter uit, dan dit in het Dr. Dekkerhuis, waar hij eenige jaren exposeerde, het geval is geweest. De kunstenaar beaamde deze opmerking volko men, doch voegde er aan toe, dat het nadeel was, dat men naar hier de menschen moest trekken, terwijl ze in het Dr. Dekkerhuis van zelf naar binnen liepen. Wij oordeelden, dat iemand die een schilderij wenschte te koopen, toch zeker verstandig deed om zich daarvoor de moejte te geven om dit in een juiste belichting te zien, al gaven wij toe, dat in breede lagen van ons volk eenig begrip van schilderijen niet aanwezig is. per telefoon ontboden Mr. Judell, de Secretaris van VEVEVE en allen elkaar talrijke mededeelin- gen doende, welke na kort commentaar steeds unaniem goedgekeurd en ieder direct bereid nieuw werk op de schouders te nemen, zoodat vermoe dende, hun salarieering niet gering. Maar de Heer Klomp gezegd zulks alles kosteloos in het cultureel belang van de zaak en integendeel ieder Bestuurs lid nog heel wat te kosten, waarna door Pips op gemerkt zij dan toch zeker voor eere-burger in aanmerking komend. Om 7 uur naar het Oranje-Hotel voor diner en dit zeer uitgebreid en smakelijk, maar hetzelve geen verbazing wekkend, wijl eigenaar zelf kokend en vaker opgemerkt, dat zulks steeds den gasten te goede komt, zooals bijv. bij Michel te Zürich, kochende ook deze laatste selbst! Trouwens be doelde eigenaar vroeger hotel te Scheveningen geëxploiteerd en dus de eischen en de smaak van de Haagsche bevolking kennend. En om 9 uur naar het Openlucht-tooneel, voor zien van dikke jassen en plaids, zoodat nu zeer wel uit te houden. Maar vooralsnog te licht en eerst tegen 34 10 beginnend, zeer veel publiek aanwezig en groote-stadsprogramma, zoodat ieder een zich best amuseerend. Het geheele Bestuur van VEVEVE wederom op het appèl ter controle van het gebodene en van gang van zaken met Dames en wil het mij voorkomen de vacantie- maanden voor deze Heeren allesbehalve vacantie- maanden, al of niet met vooruitzicht op eere burgerschap. De voorstelling eerst omstreeks mid dernacht afgeloopen met inbegrip van 20 minuten pauze, dewelke doorgebracht in het établissement „Duinvermaak", hetwelk alsdan de rol vervullende van koffiekamer voor het openlucht-tooneel en deze oplossing een zeer gunstige, wijl eenerzijds hiervoor geen uitgaven van de zijde van VEVEVE noodig geweest en anderzijds voor het publiek een ruime en comfortabele gelegenheid aanwezig met billijke en prima dranken en de koffie zeer heet geserveerd, waardoor de afgekoelde bezoekers van den avond weer spoedig op temperatuur en den restaurateur veel dank verschuldigd. Thuis Pips en Vrouwtje nog een whiskey-soda en terugblikkende op 1 week tot de conclusie nog nooit in 1 plaats in Nederland zooveel meegemaakt en in 1 vacantie-week zooveel afwisseling, zoodat besloten te trachten aan verdere verlokkingen weerstand te bieden en nu eens echt de verdere dagen in rust en landelijk niets-doen door te bren gen, hetgeen ook mijn vólkomen instemming hebbend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 3