OPENLUCHT-BIOSCOOP „MAZURKA" S. KROM N.V., ALKMAAR. Ververij, Chemische Wasscherij en Wasscherij. Handwerken en Leerarbeid Het MODERN hygiënisch bedrijf van Noord-Holland. Maandag en Dinsdag worden de wasschen gehaald. Zaterdags alles terug. ONZE NAAM staat U borg voor een goede behandeling. V.V.V. OPENLUCHT-THEATER. Heden Zaterdagavond en Zondagavond 23 Aug. HOOFDFILM: van WILLY FORST. In de hoofdrol: POLA NEGRI. De Veehouders weten, Man, zei de vrouw, ik dank je wel voor de heerlijke verjaringstaart, maar ik begrijp niet, wat doet die gloeilamp daarop? Wel kindje, de gloeilamp is veertig kaars. Arts: U moet wat meer in de frissche lucht en wat minder in het bierhuis komen. Patiënt: Daar heb ik u niet voor geroepen, dat heeft m'n vrouw me al honderd maal gezegd. Dokter: Wegens uw vele hoesten, beste heer, moogt gij voortaan geen bier meer drinken, geen wijn en nog minder alcohol. Patiënt: Als ik 't dus wel begrijp, dokter, mag ik alleen nog maar hoesten. Heb je ooit eerder liefgehad? Neen, Jan. Ik heb wel eens mannen bewon derd, omdat ze rijk waren, of heel knap, of flink oe moedig of geleerd of krachtig, maar met oju lieveling is het alleen maar liefde, anders niet. Die meneer daar zit voortdurend te gapen. Dat is ook niet prettig voor den gastheer. Hij is de gastheer. Heer: Wat zou ik gaarne een portret van u hebbent Dichter (zeer gevleid): Waarvoor? Heer: Als etiket voor mijn haarmiddel. Moeder (leest in de krant): Er biedt zich aan een keukenmeid, die tevens huiswerk wil ver richten. Hendrik: Hé, moeder, die moet u nemen, dan kan ze eiken avond het mijne maken. In dit armzalige costuum kan ik toch niet als koning optreden, zei de acteur tot den schouw burg-directeur. Toch wel, meende deze. Als je zoo door je tekst heen er maar eens aan herinnert dat je on derdanen erg ten achter zijn met hun belasting te betalen. Een Schot kreeg een uitnoodiging voor een feestbanket, maar hij ging er niet heen, omdat hij het woord „gratis" dat op de uitnoodiging stond, niet verstond. Den anderen morgen vond men hem dood voor een opengeslagen woordenboek, Een beroerte had hem getroffen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 23 Augustus, v.m. 10 uur Ds. van der Kam, van Heerhugowaard. Geref. Kerk te Bergen. Zondag 23 Aug. v.m. 10 uur en n.m. 3.30 uur Ds. v. d. Laan van Zuidlaren (Dr.) Kerkje te Bergen aan Zee. Zondag 23 Aug., v.m. 10.45 uur Ds. J. F. van Royen van Rotterdam. Liturgische dienst. Vrije Evang. Gemeente, Geesterweg la, Alkmaar. Zondag 23 Aug. v.m. 10.15 uur Ds. Ruijs, (bij on gunstig weer), 7.30 uur n.m. Ds. Ruijs. Onderw. „Mijn Herder". Zang van Mevr. van Randwijk uit Dordrecht. Rem. Geref. Gem.. Alkmaar. Geen dienst. Evang. Luth. Kerk, Alkmaar. Geen dienst. R. K. Kerk te Bergen. H. Missen: Zondag 6, 7.30 en 10 uur. In de week 7 en 8 uur. Loven Zondag en Donderdag 7.30 uur. Gelegenheid om te biechten. Zaterdag 4—6 en 79 uur. Adverientiën. HET ADRES voor is: T. JAARSMA, Oudegracht271 tegenover de Brillensteeg, ALKMAAR. Speciaalzaak met vakkundige voorlichting. Een mooi plekje in Bergen, Telefoon 4041 (3 lijnen.) ENTREE f 0.50. Leeftijd 18 jaar. AANVANG 9 UUR. dat wij op de markt tot de gegadigden behooren voor eerste klas Runderen, Kalveren en Varkens. Voor feestelijke gelegenheden bestellen zij daarom bij ons. WIJ BEDIENEN OOK U GAARNE, SCHERP CONCURREEREND. D. KONING, Dorpsstraat 52, Telefoon 80, BERGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 10