VALK's LUNCHROOM HOOG EN LAAG WATER j v.m. j Bediening in Oud- Hollandsch Costuum CAFÉ-RESTAURANT DUIN VERMAAK" GROOTE KINDERSPEELTUIN. EEN BEKEERDE. l ORANJE-HOTEL Het volksgeloof en het weer. te BERGEN AAN ZEE (in Zomertijd). AUG. Hoog water: Laag water: Datum v.m. n.m. n.m. 29 1.15 1.54 9.59 10.30 30 2.18 2.49 11.08 1 11.30 31 3.07 3.34 11.58 Gedurende 't seizoen eiken Woensdag-, Vrijdag en Zaterdagmiddag in Kaasmarkt t.o. Bureau V.V.V. Tevens Expositie van Schilderijen en Pastels van den Kunstschilder BOWIEN uit Egmond. Opgaaf van het aantal vreemdelingen te Bergen en Bergen aan Zee over de jaren 19291936 volgens „De Badbode". 11 Mooi gelegen aan den voet der duinen. ZONDAGSMIDDAGS Concert Openlucht-Dancing door 1ste klas Orkest. Ruim Parkeerterrein. In ons nummer van 1 Augustus gaven wij te kennen, dat wij geen bewondering gevoelden voor de houding van de N. V. Haarlemsche Brandver zekering Maatschappij van 1846, die het verzoek van de V. V. V. had geweigerd, om de buurtcom- missie van de St. Anthoniestraat tegemoet te ko men voor de verbrande lampions, die in de bak kerij van den heer Vijn verloren gingen. De V. V. V. motiveerde dit verzoek in een schrijven van 20 Juli, door er op te wijzen, dat de buurtbewoners zeer actief waren opgetreden om den brand te beperken. Per schrijven van 27 Juli werd het verzoek afge wezen en de buurtcommissies in overweging ge geven, voortaan haar eigendommen te verzekeren. Thans, na kennisname van onze bemerking in „De Badbode" schrijft de Mij., dat ze bijzonder werd getroffen door de opmerking, dat verschil lende buurtbewoners krachtig waren opgetreden om den brand te beperken. Dit nu wordt in strijd met de feiten genoemd. „Wanneer", zoo vervolgt het schrijven, „zij zich inderdaad alle moeite gegeven zouden hebben om den inhoud der bakkerij, of althans een deel daar van, te redden, zou er voor de voorstelling, welke in uw blad gegeven wordt, heel wat meer te zeg gen zijn geweest dan nu het geval is. In zulke ge vallen verleenen wij aan hen, die zich bij de blus- sching of bij de redding van verzekerde goederen onderscheiden hebben, gaarne een gratificatie". Wanneer de directie het schrijven van 20 Juli goed had gelezen, dan zou zij hebben geweten, dat juist op deze gronden de tegemoetkoming was ge vraagd. Haar inlichtingen, dat de buurtbewoners zich niet verdienstelijk hebben gemaakt moet op een onjuist gegeven berusten. Zoowel de directeur van gemeentewerken als de commandant van de brandweer verzekerden ons, dat vóór de brand weer aanwezig was, buurtbewoners zich reeds met een tuinslang op het dak van de op 2 M. afstand van de bakkerij staande woning bevonden, en dat het aan dit optreden te danken is, dat dit per ceel behouden bleef. Intusschen verheugen wij ons er over, dat de directie principieel het standpunt inneemt, dat in dergelijke gevallen een tegemoetkoming op zijn plaats is. Principiëel zijn wij het dus eens, al zou het ons aangenaam zijn wanneer de Mij. alsnog een tege moetkoming aan de buurtcommissie verleende. Nu er principieel geen verschil meer is, hopen wij met de directie, dat thans in de toekomst bij een eventueele brand, de burgerij, ook als het bij de Haarlemsche is verzekerd, zich zal inspannen om de schade te beperken. No. Maand 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1 Juni 466 536 442 522 1003 579 593 959 2 792 1389 952 721 880 1008 1225 963 3 1030 1373 1160 1097 1083 1217 1076 1176 4 1378 1413 1543 1386 1560 1522 1197 1388 5 Juli 1574 1622 1518 1760 1673 1788 1400 1741 6 1848 2074 1885 1941 2116 2013 1702 2215 7 2488 2431 2173 2763 2732 2938 2242 2659 8 3414 3302 2868 3186 3341 3638 2820 3404 9 Augustus 4065 3850 3737 4185 4301 4346 3381 4449 10 4505 4190 4548 4542 4823 5110 3993 4809 11 4669 4574 5180 4285 4785 4943 4633 4546 12 4321 3984 4830 3676 4314 4441 3983 3901 13 3759 3423 3923 2910 3022 3792 3241 3045 Totaal 34309 34162 34760 32975 35633 37335 31486 35255 GEHEEL GEMODERNISEERD. ONDER NIEUWE LEIDING. GEZELLIG TERRAS. RESTAURANT. Dagschotels vanaf 75 cent. J. A. DALLOYAUX. Wanneer hielden onze voorouders op zich te wasschen De antieke volkeren hadden een voortreffelijk begrip van hygiëne en in Italië en Zuid-Frankrijk zien wij de schoone resten van de „Thermen", de badgelegenheden der Romeinen, benevens de ruïnes van kolossale aquaducten die het water aanvoerden. Wij wasschen ons weer sedert er waterleidin gen zijn. Wij hielden er mee op in de zestiende eeuw, toen het Humanisme in de lichaamscultuur iets onfatsoenlijks begon te zien. Gedeeltelijk droegen ook de besmettdlfjke ziekten de schuld, dat de pu blieke badhuizen gesloten werden en vervolgens in verval geraakten. De behoefte aan lichaams verzorging en wasschen daalde en verdween. In 1640 verschijrit te Parijs een boek over de „Ga lanterie", waaronder men het algemeene en voor name levensgedrag heeft te verstaan, In dit boek wordt verhaald, dat het wasschen weer in de mode dreigt te komen er waren menschen, die zich meermalen per dag de handen waschten en men mag er niet aan denken: zelfs de voeten. Gelukkig trekken de medici van dien tijd oogenblikkelijk te velde tegen dergelijke verdwa zing. Zij waarschuwen tegen de in hooge mate ge- zondheidschadelijke liefhebberij van het wasschen. Was er niet een dame, Ninon de Lemclos, die het geheim van haar frischheid en blijvende jeugd toe schreef aan het feit, dat zij dagelijks lichaam en gezicht met frisch water waschte. Dat was natuur lijk een dwaling; Men moest zich het gezicht beschilderen en poederen de eene laag over de andere heen en aangezien vele gezichten de sporen vertoonden van de pokken, waren er reus achtige kwantiteiten noodig om wangen en voor hoofd glad te doen schijnen. En men wachtte tot het aldus zich vormende masker in stukken viel, om dan op den ondergrond weer opnieuw te be ginnen. Badkamers kende men niet. Ze ontbreken in alle paleizen, tot en met de 19de eeuw, ook in ons Raadhuis-Paleis op den Dam. Beweging in de frissche lucht was niet a la mode. Hoogstens wan delde men in de verknipte tuinen en zette zich de maskers op die uit Italië ingevoerd waren, opdat elke vleug lucht, elke zonnestraal buitengesloten zou blijven. Lodewijk XIV veegde zich iederen morgen gezicht en handen met een vochtig servet af zijn toiletkamer en die van zijn mannelijke en vrouwelijke tijdgenooten bevatte geen enkele waschkom, doch slechts eenige vingerkommen. De gansche menschheid vervuilde is het geen won der dat velen toch nog een hoogen leeftijd haal den, ondanks het overmatige eten, het overmatige wijngebruik, het slapen in ongeluchte vertrekken en de weinige lichaamsbeweging? Men moet zich niet verwonderen, dat de dames in de voornaam ste gezelschappen lange naalden bezaten met een versierden greep, om hetgeen zich langzamerhand aan onwettigs verzamelde onder de hooge toren pruiken, tijdelijk tot zwijgen te brengen, of liever: tot werkeloosheid. Het was volkomen comme il faut zich te krabben. Men bezat vele en schoone kleederen, doch slechts één hemd. Men droeg dit tot het in stukken viel en kocht dan een ander. Handen en nagels werden niet verzorgd, evenmin de tanden. In 1750 was tandenpoetsen een mode krankzinnigheid tegen het einde der 18de eeuw kwam om de vier weken in voorname families een man, om met zijn borstels voor alle klanten de gansche familie te borstelen. De Fransche revolutie doet het gepruikte hoofd vallen van Lodewijk XVI als de revolutie haar eigen aanstichters onder de valbijl brengt, draagt nog het hoofd van Robespierre een pruik. Welke ideeën ook in opmarsch zijn in de hoofden, van buiten blijven zij gesminkt en ongewasschen. Anna van Rusland doet onbewust een stap in de rich ting van de gelaatscrème alvorens nieuwe schmink en nieuwe poeder op haar keizerlijke ge laat te smeren, wrijft zij zich het gezicht af met boter of zwijnsvet. Napoleon neemt om gezond heidsredenen heete baden, waarin liters Eau de Cologne gegoten worden. Goethe had in zijn jeugd een voorliefde voor baden in de vrije natuur later komt hij tot inkeer en ziet in, dat dit een „jeugdkrankzinnigheid" geweest is. Zoo blijven wij tot in het midden der negen tiende eeuwsmerig. In het „Kronprinzen- palais", dat vroeger door keizer Wilhelm I be woond werd, staat een badkuip. Deze badkuip werd iedere week uit een Berlijnsch hotel ge haald, om den keizer gelegenheid te geven een bad te nemen. In de zestiger jaren was het de eigenaar van hotel Mariënbad te München, die geregeld zijn groote badkuip bij voorname familie afleverde. Stond ergens het karretje voor de deur, dan wist men, welke familie een reinigingskuur onderging. Dan is langzamerhand de medische wetenschap zoo ver gevorderd, dat zij zindelijkheid predikt - de hygiëne leert ons het lichaam zindelijk te hou den de zeep doet haar intrede er worden waterleidingen aangelegd. Onze nog levende gene ratie weet, hoe het aan het einde der 19de eeuw in de dorpen en de kleine steden gesteld 'was hoe de boer zijn melkvaten waschte in slooten die verontreinigd waren door den afvoer van op die slooten uitmondende primitieve toiletten. Vandaar tot de melkkeuring, de gemeentelijke badinrich tingen, de moderne, verwarmde zwembaden, de prachtige waterleidingen was een niet geringe stap. Nóg schminken de dames zich, maar de prui ken zijn verdwenen, zelfs bij oude heeren. Zelfs de kleine man zou zich onder de hygiënische con dities van Versailles en Trianon doodongelukkig voelen. Het water, opnieuw ontdekt aan het einde der 19de eeuw, is voor de menschheid een mis schien even belangrijke uitvinding als de motor en de telefoon. Wij baden zelfs in de zon Hoe kort is het nog maar geleden, dat huismoeders de gordijnen neerlieten, wanneer de zon dreigde te schijnen op de mooie meubels? Nu wij wat men noemt een natte zomer achter ons hebben en pas in de laatste dagen van mooi zomerweer genieten, valt het ons bijzonder op hoe spoedig de menschen vergeten hoe het weer geweest is. Zelfs na twee dagen blijkt men alles hierover vergeten te zijn, want men krijgt de meest uiteenloopende antwoorden. Rechters, ad vocaten enz. zouden daarvan ook zeer typeerende staaltjes kunnen vertellen. Terwijl een verdachte bij hoog en bij laag beweert, dat het op een be paalden dag regende, durft een getuige er een eed op te doen, dat het droog was. Meestal moet dan het Meteorologisch Instituut beslissen, wie gelijk heeft en wie (zij het dan meestal onbewust) loog. Steeds weer blijkt, hoe slecht het geheugen is voor weerstoestanden, daarom men mag niet aan nemen, dat werkelijk de ervaring geleerd heeft, dat het volksgeloof, dat het weer op len Kerstdag beslissend zou zijn voor de weersomstandigheden in Januari van het komende jaar en dat van den 2en Kerstdag over het weer in Februari zou be slissen, eenige waarheid bezit. Het moet onvoor waardelijk naar het rijk der fabelen verwezen worden. Er zijn meerdere gezegden, die aan bepaalde dagen een voorspellend karakter geven. Zeer be kend is het „Vrijdagsweer is Zondagsweer". Velen zijn er, die meenen, dat na een regenachtigen Vrij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1936 | | pagina 2