VA Ml-R CO) CO) MIJ RINGERS kersen Donbon A, DAM Co. DE DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch fjfffe A. MAASEN, Breelaan 12, Telefoon 14. Gez. ROOS, BEEMSTERLAAN, BERGEN. )IE II IL III G MODERNE KUNSTZAAL KEES BOENDERMAKER. Verdienstelijke burgers. Wij leveren eerste kwaliteit en zijn hier ter plaatse het meest gesorteerd in FIJNE VLEESCHWAREN. Eigen bereiding. Bestelhuis voor OPTIEK der N.V. „VRIESIA" te Alkmaar. „WILHELMINA" Electrische Luxe Brood-en Banketbakkerij GARAGE P. SMIT, VERHUUR. - STALLING. Vakkundige reparatie-inrichting. FORD-SERVICE. H. BLANK, WHITE ASH SIGAREN, H. BOSSERT ZOON, P. BOENDERMAKER Cz. LOUDELSWEG 66, BERGEN. - DIT SEIZOEN WERK VAN Dagelijks geopend van 10 tot 12 en 1 tot 5 uur. Na de verschijning van het laatste nummer van „De Badbode" in het vorige seizoen, vroegen een viertal jubilea van kunstenaars in Bergen dermate de aandacht in ons vaderland, dat wij daarvan in het ie nummer van dit seizoen melding willen maken. 12 December toch van het vorig jaar werd de Berger beeldhouwer Tjipke Visser 60 jaar. Ter eere van dit feit werd er in het Stedelijk Museum te Amsterdam een overzichtstentoonstelling van zijn werk gehouden, die in breeden kring belang stelling trok en leidde tot den aankoop van eenige zijner werken voor onze musea. De regeering erkende de verdienste van dezen kunstenaar, door hem te benoemen tot officier in de Oranje Nas- sau-orde. Van 19 December tot 4 Januari werd er in het zelfde museum, ter eere van den 70sten verjaar dag, op 28 Mei j.l., van den bekenden Bergenschen kunstenaar J. M. Graadt van Roggen een over zichtstentoonstelling van zijn werk gehouden. Een uitgebreid huldigings-comité zorgde er voor, dat gelden bijeen kwamen voor den aankoop van eenige zijner werken, die eveneens in Nederland- sche openbare verzamelingen van Kunst werden opgenomen. Graadt van Roggen was de eerste kunstenaar, die zich voor 37 jaar in Bergen ves tigde en in al die jaren Bergen trouw is gebleven. 26 Januari werd de Bergensche schilder A. Col- not ter gelegenheid van zijn 50sten verjaardag op de tentoonstelling van den Hollandschen Kunste naarskring te Amsterdam eveneens in het Stedelijk Museum te Amsterdam gehuldigd. Het werk van dezen schilder van het Hollandsche landschap is voor het nageslacht reeds opgenomen in eenige binnen- en buitenlandsche museh van hedendaag- sche kunst. 27 Februari had in het Stedelijk Museum te Am sterdam de huldiging plaats van onzen plaatsge noot, den heer P. Boendermaker, den in den lande alom bekenden verzamelaar van hedendaagsche kunst, die met milde hand aan verschillende musea en openbare instellingen in ons land uit zijn groote collectie tal van schenkingen en bruikleenen had gedaan. De heer Boendermaker was dien dag 60 jaar geworden en op onvergetelijke wijze heb ben bij deze huldiging de schilders, de museum directeuren en de overheid er getuigenis van afge legd, hoezeer gewaardeerd wordt hetgeen hij voor de moderne kunst heeft verricht. De regeering erkende zijn groote verdienste door hem bij monde van den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Slotemaker de Bruine, de hoogste onderscheiding op dit gebied toe te kennen. De heer Boendermaker, die reeds 20 jaar in Bergen woont en in den tuin van zijn woning aan den Loudelsweg een moderne kunstzaal liet bou wen, stelt thans dagelijks (men zie de advertentie in „de Badbode) zijn verzameling van honderden schilderijen, waarvan die van de schilders, behoo- rende tot de Berger school, een belangrijke plaats innemen, voor een ieder ter bezichtiging. Wij weten, dat men tevergeefs een dergelijke verzameling in ons land zal zoeken. De wethouder van kunstzaken te Amsterdam stelde terecht in het licht, dat het de groote verdienste van den heer Boendermaker is, dat hij de waarde van het werk zijner tijdgenooten-kunstenaars juist wist te taxeeren. Daarom mag geen kunstbelangstellende verzuimen zijn kunstzaal te bezoeken. Reiziger (een kantoor binnenkomende) Heb ik de eer met U zelf te spreken? De kleine in het bed, terwijl de keukenmeid zingt van „slaap kindje slaap": Als je klaar bent met die nonsens wil je misschien stil zijn, opdat ik kan slapen. BEGRAFENIS-ONDERNEMING TRANSPORTEN naar buiten en BEGRAFENISSEN worden door ons correct en zeer billijk, met onze eigen 1ste klas nieuwe F1AT- ROUWAUTO en FIAT-VOLOAUTO's uitgevoerd en verzorgd. ALKMAAR TELEF. 2490 SCHARLOO, hoek Snaarmanslaan. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Aanbevelend, levert tegen uiterst billijke prijzen: alle soorten DROGERIJEN, SPECERIJEN, VERBAND- en ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN, Eaux-de-Cologne, Toilet- en Huishoudzeepen, enz. t eleefd aanbevelend, /erkoop-centrale: N.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" N.V. Zuivelfabriek en Melkinrichting levert U alle melkproducten. Vraagt ze Uwen melkbezorger! Filialen te BERGEN-BINNEN en BERGEN AAN ZEE. Reeds jaren lang een algemeen erkende specialiteit Let op den naam! OUDE PRINSWEG 1 - TELEFOON 55. Specialiteit in: Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATION ALEN VAKWEDSTRIJD, 10 October 1929 te Amsterdam. Probeert ons KNEIPP-BROOD. H. H. W. KLEIJBERG. Dorpsstraat 18 - Telef. 294. Dorpsstraat 13, Telefoon 64. Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en onroerende goederen. DE BEKENDE uitsluitend alleen verkrijgbaar in het Sigarenmagazijn „Centrum" RAADHUISSTRAAT 8, tegenover de Ruïne. fl..bev.i.n., L H GROOTEGOED. H u ig b rou we rs t ra a t 11, hoek Laat, Alkmaar. Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. Souvenirs van Alkmaar. LEPELTJES met Kaasdragers. Jamboree-penningen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 7