BEZOEKT HET CAFE VAN HOTEL „NASSAU-BERGEN" AMSTEL-BSER, DUURZAAM. TENNISPARK, Kruisweg, Bergen. - Telefoon 217. te BERGEN AAN ZEE. - HEERLIJK TERRAS. - MATIGE PRIJZEN. Voor de Badgasten Natuurbad „Karperton", IN DE BROUWERIJ GEBOTTELD, DUS Verkrijgbaar bij J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 3, Bergen (N.-H.) Tel. 62. S. en P. J. STEKELBOS, Bergen aan Zee, Tel. 516. C. HOUTMAN, Bergen aan Zee. N.V. „Cement-Tennisbaan", Prinsesseiaan. VRIJE, BESCHUTTE BAAN TE HUUR Bergensche Kunsthandel Fa. P. Hopman KUNSTMU VERHEID. Werken van Bergensche Schilders. Ie klas Gravelbanen. - Tennisleerares van Eilers-park aanwezig. - Depot Sportartikelen firma Eilers. is het van belang te weten: lo. dat het Berger Museum naast het Postkan toor dagelijks van 1012 en 24 uur, op Zon- en Feestdagen alleen van 24 uur geopend is, toegangsprijs 20 ct., (ingang bij het tuinpoortje); 2o. dat de toegangskaarten voor wandelingen in de Berger duinen uitsluitend verkrijgbaar zijn ten kantore van de Baddirectie te Bergen aan Zee aan de v. Hasseltstraat naast het Post kantoor, tegen betaling van 25 cents; 3o. dat in de kunstzaal van den heer P. Boender maker, Loudelsweg, dagelijks een tentoonstel ling van werken van C. Boendermaker wordt gehouden. Deze tentoonstelling is dagelijks van 1012 en van 14 uur geopend. HISTORISCHE ANECDOTEN. In tegenstelling tot de sterk uitgesproken per soonlijkheid van Edward VII, is de nieuwe koning een zeer terughoudend mensch. Men weet, ook in zijn naaste omgeving, zeer weinig van hem. Slechts één ding treedt bijzonder op den voorgrond: de koning, die reeds vroeger door zijn broers en zus ter „de ingenieur van de familie" werd genoemd, heeft altijd een bijzonder groote belangstelling gehad voor alles wat de moderne techniek aan belangt. Reeds als jongen legde hij zich toe op de studie van alle soorten van techniek. Ook thans bestaat zijn bibliotheek bijna uitsluitend uit wer ken of ingebonden tijdschriften van technischen inhoud. Toen de vorst nog „Hertog van York" was en de industrie-districten bezocht, viel het in zijn omgeving op, hoe goed de hertog op de hoogte was van de verschillende takken van industrie. Hij sprak als een vakman met de directeur der door hem bezochte fabrieken, hetgeen door deze laatsten natuurlijk ten zeerste op prijs werd gesteld. De schilder Menzel zat eens in een restaurant, waar ook een echtpaar uit de provincie verzeild geraakt was, dat men op den beroemden gast op merkzaam had gemaakt. Door het ongegeneerde aanstaren der menschen werd Menzel zeer geïrriteerd. Hij nam zijn schetsboek en begon te teekenen. Daarbij wierp hij telkens onderzoekende blikken naar de vrouw, zoodat het leek, dat hij haar teekende. Tenslotte stond de heer op en kwam op Menzel af met de woorden: -Mijnheer, ik verbied u mijn vrouw te teekenen. Menzel liet hem zijn schetsboek zien, waarop een dikke gans geteekend was en vroeg: Is dat uw vrouw? Een bekend dokter aan de Charité in Berlijn was dr. Bumm. Op een hofbal kwam hij in gesprek met een officier, die zich aan hem voorstelde: „von Zinno- witz, kapitein bij de infanterie". „Bumm". De kapitein werd rood van woede en zei driftig: „Mijnheer, mijn naam is von Zinnowitz, kapitein bij de infanterie". „Bumm, Bumm", herhaalde de dokter. Ziedend van kwaadheid stapte de officier weg en alleen het feit, dat dr. Bumm geen militair was, bespaarde den dokter een voortijdigen dood in een duel. De dichter Barot kon niet bogen op een hooge afkomst, doch doordat hij zoo'n groot dichter was, werd hij opgenomen in de hoogste kringen. Een edelman ergerde zich hierover. Om den dichter te krenken, zeide hij, toen Marot toevallig eens aan zijn rechterzijde liep: Ik heb liever niet, dat een nar rechts van mij loopt. Marot liep snel om den edelman heen, plaatste zich aan diens linkerzijde en sprak glimlachend. Och, ik geef daar niets Adverientiën. „'t Goedkoope IJzermagazijn", Stationstraat 17 Telef. 311. Het aangewezen adres voor: Strandartikelen, Ligstoelen, Souvenirs, alle Huish. Art. Aanbevelend, J. p. KLANKER. DAGELIJKS o co GEOPEND VAN 7 UUR TOT ZONSONDERGANG. Bergermeer, Groeneweg, Bergen N.H. Gelegen in een ideale omgeving. Helder water, nimmer kwallen Volop ruimte, lucht en zon Daarom zwemt de ware kenner Uitsluitend in „de Karperton"!! Tarieven bij het Bureau der V.V.V. en bij de Directie: G. VAN HEMSBERGEN, TELEF. No. 44. Gedipl. Zwemleeraar K.N.Z.B. O 3J O z! k> <0 Ol TOEGANG UITSLUITEND VOOR DAMES EN KINDEREN TOT 12 UUR OP MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG VAN 9-11.30 UUR V.M. per uur, week, maand of seizoen. Inlichtingen Sigarenwinkel JOH. PRINS, Breelaan 3335, Telefoon 147, Bergen. Voor clubs, die separé willen spelen, JE baan. Kerkstraat, Bergen. Stationsplein, Bergen aan Zee. HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN GRAPJES. De luitenant houdt theorie op de school voor verlofsofficieren. Het examen van vaandrig staat voor de deur en in dien rang moeten de heeren terdege op de hoogte van goede manieren zijn, Wat doe jij, Meier, vraagt de luitenant, wan neer je een café binnenkomt, waar reeds een officier aan een tafeltje zit? Dan ga ik 't café er naast binnen, luit! Rechter: Je erkent, dat je de achterdeur van het huis bent binnengekomen om twee uur 's nachts! Wat wilde je daar doen? Beklaagde: Ik dacht, dat 't mijn eigen huis was! Rechter: Maar waarom verborg je je dan achter de gordijnen, toen de vrouw des huizes de kamer binnenkwam? Beklaagde: Ik dacht, dat 't mijn eigen vrouw Wilt U zei de stervende zakenman tot den notaris in mijn testament nog een clausule zet ten van mijn kantoorpersoneel? Aan iederen man, die twintig jaar in mijn dienst is geweest vermaak ik vijftig duizend gulden. Maar, zei de notaris, u doet pas tien jaar zaken. Weet ik, zei de stervende, maar het is een goede reclame. Vader, is het waar, dat groote ooren edel moedigheid beteekent? Ja, kind, edelmoedigheid van de natuur. Wou je soms beweren, dat ik achter je aan- geloopen heb om je te trouwen? De val loopt ook niet achter de muis aan om haar te vangen. Luitenant: Waarom mag een soldaat tijdens de parade geen sigaret rooken? Recruut: Dat vraag ik me ook al af, luitenant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 4