DINERS NIC. DE VRIES AND HIS RASCALS. DANCING. Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij Berg en's Warenhuis en Ijzerhandel Tentoonstelling BINNENPRET. HOTEL-PENSION „BAKHUIS" J. P. ROSIER. 1 BERGEN (N.-H. lederen dag, middag en avond CONCERT. Zaterdag en Zondag Muziek. D@©@©®@©©@@@@®@@©@<« OUDE PRINSWEG 1 - TELEFOON 55. Specialiteit in: Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATION ALEN VAKWEDSTRIJD, 10 October 1929 te Amsterdam. Probeert ons KNEIPP-BROOD. H. H. W. KLEIJBERG. Oldenburglaan 15-17-19 (bij 't Station) Telefoon 207. Wat „De Bijenkorf" is voor Amsterdam, Rotterdam of den Haag, dat is „Bergen's Warenhuis" voor Bergen. DAAR vindt U alles, èn goed, èn concurreerend. Aanbevelend, J. KWANT. Hotel-Restaurant ,,PROOT Langestraat 70 - Telefoon 4321 - Alkmaar. GARAGE. Stroomend, warm en koud water. BAD. CENTRALE VERWARMING. Kamer met ontbijt vanaf f 3.—. ATELIER LIJTWEG 16A. SCHILDERIJEN v.A. VERKERK en JAAP SAX. TOEGANG VRIJ. De meneer stond aan den rand van het trottoir en lachte. Hij lachte niet luid, maar lachte zoo als men dat pleegt te zeggen „inwendig". Hij had binnenpret! Nu en dan werd het hem te mach tig en dan schok-schouderd-ie, waarbij hij dan z'n mond vertrok en er een vreemd geluid uit het diepst van z'n binnenste door z'n tanden heen een uitweg naar buiten zocht. Dan schrok de meneer en heroverde met spoed het decorum. Een joch van een jaar of dertien, zoo eentje van het slag dat altijd op straat zwerft en erop ge traind is om op die straat alles op te merken, wat er gebeurt, stond stil vlak naast den meneer, hief een hoofd met ongekamde haren naar hem op en vroeg nieuwsgierig: Hè je lol, baas? Maar de baas hoorde niets en bleef genieten, alsof er geen straatjongen bestonden. „Hij het een twintigie gewonne" lichtte de ben gel een slagersknecht in, die met z'n volgeladen mand langzaam voorbij fietste, maar deze mede- deeling belangrijk genoeg achtte om met z'n ééne been, steunend op den grond vlak voor den me neer te blijven stilstaan. Met een vlugge handbeweging duwde de meneer den slager weg. Even was er een trek van misnoe gen over z'n gelaat gekomen, maar ineens was de binnenpret er weer, had het stiekeme grinniken weer voortgang gevonden. Bergen aan Zee - Telefoon 510. DAG EN NACHT VERBINDING. AAN HUIS BEZORGD 1 VANAF f 1.25. 1 CUISINIER: GRAPJES. Wat is 't opmerkelijk, een vrouw van dertig ziet er gewoonlijk ouder uit dan een man van veertig. Hoe zou dat komen? „Wel, heel eenvoudig. Een vrouw van dertig is gewoonlijk ouder dan veertig. Horlogemaker: Wie durft te zeggen, dat ik mijn vak niet versta? Wie eens zijn horloge bij mij heeft laten repareeren, komt altijd terug. Ik begrijp niet waarover U te klagen hebt, sprak de eigenaar van het restaurant. Deze koffie smaakt heel goed. Als het koffie is heb ik niets aan te merken, sprak de gast. Maar de kellner houdt vol, dat het bouillon is. Naar Schotland kwam een stoomcaroussel. De zoon van een Schot wilde ook eens draaien. De vader wilde er niets van hooren. Waarom zou jij dat willen, mijn zoon? Och vader, ik wilde ook zoo graag eens draaien. De Schot antwoordde: Je wordt al voor niets gedraaid. De aarde draait toch. Leeraar: Onder „doorzichtige lichamen" verstaan we voorwerpen, waar we doorheen kun nen zien. Jantje van Gisteren geef jij nu eens een voorbeeld. Jantje: Een ladder, meneer! Je bent zeker van plan gauw te trouwen, Marie! Je bent zoo ijverig aan je uitzet bezig. Aan mijn uitzet, mevrouw? Nou ja, ik mis al weer twee kussensloopen. DE BRONZEN CUPIDO. Zij hield van hem en hij van haar, Ze waren altijd bij elkaar Of bijna altijd, want ze had Ook af en toe een andere schat. Ze hield van flirten. Zij hield van hem, dat was toch waar, En, och, zoo'n flirt dat deed ze maar Omdat ze zich bewonderen liet En hij bleef toch haar favoriet. Ze hield van flirten. Uit liefde en uit animo Gaf ze hem een bronzen Cupido, Die minnegod zou, zoo ze zei, De harten binden van hun bei. Onder garantie. In d' avond van een kwaden dag, Toen hij haar weer zoo flirten zag, Kwam hij jaloersch en woedend thuis, Het Cupido'tje moest aan gruis. Die deed zijn plicht niet. En door het open venster ging Met groote vaart het bronzen ding Naar buiten in de zwarte nacht Daar klonk tegelijk een jammerklacht. Wat kon dat wezen? Dat kon toch niet het beeldje zijn Wat daar zoo kreunde van de pijn? En hoorde hij niet naar zijn raam Het klagend roepen van zijn naam? Hij stoof naar buiten. Daar lag zijn meisje op den grond Door Cupido'tje zwaar gewond. Ze steunde, ik kwam juist naar jou Om je te zweren, eeuwig trouw. En nooit meer flirten. I. M. Een mooi plekje in het bosch. As-je-me-nou wilde de slager boos uitvaren; maar de meneer wuifde zeer nadrukkelijk met z'n linkerhand. „Halve gare" meende de fietsende vleeschbe- zorger en peddelde valsch fluitend verder. De straatjongen bleef den meneer echter met groote hardnekkigheid beschouwen en wat opval lend was, het joch werd ook van de binnenpret bezeten. Als de meneer schokschouderde, dan schok schouderde hij mee; als het vreemde geluidje kwam, dan kwam het door de tanden van beide. Dan keken ze elkander aan; de meneer knipoogde tegen den jongen, alsof hij daarmee zeggen wilde: snap je de mop? En de jongen knipoogde terug, omdat hij toch op z'n ochtendprogramma niets anders had staan dan: slenteren door de straat en kijken of d'r wat te beleven valt. Dit was nu zijn belevenis, welke tot een machtig gebeuren werd, toen de lachende meneer ver trouwelijk z'n fraai gehandschoende hand op den met een goor blousje bedekten schouder van het joch legde, zich vervolgens tot hem overboog en hem in het oor siste: „Heb je d'r gezien?" Het joch rook „Violette de Parme", maar zag niets. ,,'k Zie niks, fluisterde de jongen; waar is ze dan?" „Goed kijken, daar komt ze; aan den overkant." Uit een winkel, vlak tegenover de plaats waar de meneer stond stapte een dame met een gezicht dat op onweer stond, beladen met een groot aan tal pakjes, welke zij met groote moeite in even wicht hield. Het joch vreesde een drama en deed een paar stappen op zij; wegduikend onder de zware hand» die op z'n schouder rustte. Blijf hier jongen, ze doet me niks meer. Zes lange jaren heeft ze me getreiterd en gesard; als een beul is ze voor me geweest; ik was haar slaaf en dienovereenkomstig heeft ze me behandeld ook. Maar nou is het uit. We zijn van mekaar af, weet je. En nou ga ik elke morgen kijken, waar ze inkoopen doet. Al die pakjes die ze nou zelf moet dragen, daaronder ging ik vroeger gebukt. Ik heb er nou lol in, d'r zoo te zien sjouwen. En ineens baande zich de binnenpret een weg naar buiten en het stiekumme lachje werd tot een daverende lach, welke echo-de tusschen de huizen in de winkel straat. Als een pijl uit een boog schoot de jongen naar den overkant. Voor u drage mevrouw? vroeg het joch. Een oogenblik later volgde de zwaarbeladen jongen de vrouw, die, met het hoofd fier opge heven, een vernietigenden blik wierp naar den overkant, 't Kost 'r d'r cente, mompelde de meneer op het trottoir. Maar de pret was d'r af en met iets van droefenis in zijn goedige oogen vervolgde hij z'n weg, in tegenovergestelde richting als die van de vrouw. En hij wist niet waarheen! C. t. B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 6