W. STROOMER, TINE STOEL, Jb. VAN DER ZEE, C. JONGENS H. DUS, C. TIEBIE, Het Kappershuis BLAUWE BUS. WIJ VRAGEN UW AANDACHT voor de OPENING van onzen KUNSTHANDEL annex POTTENBAKKERIJ, Zaterdag 3 Juli, 's£,duif9S is 6, 7 en 8 JULI niette consulteeren W. DEN HAAN, SANITAIRE ARTIKELEN. Voor LEVENSMIDDELEN is UW ADRES! N. C. BUISMAN's BANKETBAKKERIJ U Gebr. Hoogvorst, jj BUSKER, - Kerkstraat. BUSKER IS GOEDKOOP! Dames-en Heerenkapper J. BLOMBERGEN, L. RIJNIERSCE ZOON. SMAKELIJK BROOD. Bezoekt „DE DUINHOEVE" LANDELIJKE LUNCHROOM. J. M. J. Schouten, Geloof me agent, ik ben doofstom, zei de doofstomme. Maar als ze me zoo zenuwachtig ma ken weet ik niet meer hoe ik me gedragen moet. Neemt U me niet kwalijk, meneer de profes sor, zei de kellner beleefd, U heeft me gisteren een gulden te weinig gegeven! Dat is niet erg, hoor, die kunt U gerust houden! Waarom is U uit 't pension gegaan, waar U drie jaar woonde? Och, ik ontdekte, dat er geen badkamer was! VOOR HET AVONDAMUSEMENT VAN DE BADGASTEN. Wie de Belgische badplaatsen bezoekt, weet, dat des avonds de gasten zich met allerlei spelletjes, buiten de casino's, amuseeren. Meestal zijn het onschuldige kleine kansspelen, die echter in ons land niet mogen worden beoefend. Een vooraanstaand middenstander te Alkmaar, de heer Nordemann, die het vorig jaar met succes voor de middenstandsorganisaties het Ballerospel, als behendigheidsspel, uitvond, exposeerde op de Jaarbeurs een door hem uitgevonden Kegelinospel, waarvan hij het vervaardigingsrecht verleende aan Gipsen's fabriek voor Metaalbewerking N. V. te Culemborg. Dit spel bestaat uit een iets oploopende 3 M. lange tafel, aan het einde waarvan in horizontale richting een 13 alluminium-kegeltjes staan ge plaatst, waarvan 5 het nummer negen hebben. Met vijf stalen balletjes moet men trachten vijf kegeltjes om te gooien en als men 5 negens heeft gegooid, is men zeker van den prijs. Vooral op den laatsten worp komt het aan, aangezien deze worp de tienduizendtallen bepaalt. De Vereeniging tot Bevordering van het Vreem delingenverkeer te Bergen en de beide midden standsorganisaties aldaar, begrepen oogenblikkelijk dat dit het behendigheidsspel was wat de bad plaatsen behoeven. Van de directie van de Rustende Jager werd de beschikking over een der zalen verkregen. Deze zaal werd voor de beoefening van het spel inge richt. Een seizoenprijs van 100.die met een dubbeltje gewonnen kan worden, terwijl men des avonds reeds dadelijk aardige prijsjes kan winnen, of waardebons, te besteden bij de Berger winke liers, zijn uitgeloofd. Gisteravond werd de gelegenheid officieel door den burgemeester van Bergen, Mr. H. D. A. van Reen en, geopend. Vooraf deelde de heer D. A. Klomp, namens de drie organisaties, mede, dat voor den openingsavond een waardebon van 25. (men kan hiermede ook zijn hotel- of pension houder betalen) beschikbaar werd gesteld, bene vens een zestal extra prijzen in den vorm van taarten, champagne en kistjes sigaren. Mr. van Reenen wenschte de organisaties met de stichting geluk en uitte den wensch, dat dit spel, naast de dancings, voor de gasten de ge- wenschte avondafleiding zou brengen. Zijn echt- genoote en die van den uitvinder werden hierna uitgenoodigd het spel te openen, waarna er van 9 tot 12 uur voortdurend met groot animo, vooral door de dames, is gespeeld. Kwart voor twaalf kwam de echtgenoote van een inwoner uit Bergen, mevr. v. d. Eem, eens kijken waar haar man bleef. Ook zij waagde een dubbeltje en zij bleek dermate een vaste hand te bezitten, dat zij het cijfer 99710 gooide, waarmede zij de hoogste van den avond was en men haar zeker rekende van den avond- prijs. Een der gasten, mevrouw Hamel uit Amster dam, die al eenige malen een kansje gewaagd had, probeerde het om 5 voor twaalf (om 12 uur wordt het spel gesloten) nog eens en wierp het nummer 99894, waardoor zij den avondprijs behaalde. Er werden gisteravond honderden spelletjes ge speeld, maar ook vele waardebons uitgereikt, zoo dat wij vreezen, dat het voor de organisaties geen voordeeligen avond was en vermoedelijk het regle ment wel zal moeten worden gewijzigd. Het doel, avondafleiding te brengen aan de gasten was ech ter bereikt, want dit spel wordt met veel animo gespeeld. Mevr. v, d. Eem zag zich met nr. 99710 als extra prijs een groote taart, door den heer Kleyberg be schikbaar gesteld, toegekend; de heer Nieuwland met nr. 99700 een kistje sigaren van den heer L. Grootegoed; mej. Kaal met 99501 een kunstvoor werp van den heer P. Hopman; mevr. de Jong een taart van den heer Ranshuizen met nr. 99500; de heer Seewald met nr. 99409 drie metworsten van Gebr. Hoogvorst en mevr. Hopman met nr. 99400 een doos biscuit, beschikbaar gesteld door de firma de Wijs en Broers, Voor Zondagavond is er reeds als extra prijs een flesch champagne van den heer Diesfeldt, een doos biscuit van de kruidenierszaak Borst, een doos bonbons van Van Houten en een gravure van „De Badbode". ADVERTENTIËN. HOTEL - PENSION - LUNCHROOM BERGEN AAN ZEE TELEFOON 505, is VOORDEELIG. RIJWIELSTALLING. Autobusdienst Bergen—Alkmaar. Dagelijks HALFUUR-DIENST. Beleefd aanbevelend, A. SCHALKWIJK, BERGEN. Schitterende collectie Kunstvoorwerpen. ARMSTILK AARDEWERK. Aanbevelend, j. R U YTE R, hoek Hoflaan 2, Bergen. ARIS TE BERGEN AAN ZEE, Brood- en Banketbakker, BERGEN AAN ZEE. De smaak en kwaliteit moeten het doen. Wie ONZE KOEKJES heeft geproefd, geeft daaraan de voorkeur. LOODGIETER, Karei de Grootelaan 54, Telefoon 106. Aanleg van Gas- en Waterleiding. Levert en stelt alle voorkomende Lid van den N.K.B. Meer dan 1500 winkels. STATIONSSTRAAT 6, BERGEN. TELEFOON 185. JAN OLDENBURGLAAN 6, - TELEFOON 139, levert U alle soorten Gebakjes, Croquetten, Pasteitjes, enz. Bestelt bij ons eens Uw IJS. Kerkstraat 4 Bergen J TELEFOON 12 U le Klas Rund-, Kalfs- g en Varkensslagerij m Opgericht 1892 H|| - Moderne Koel-inrichting. H JU Onze naam waarborgt U kwaliteit. §3 Wij bedienen reeds jaren de eerste families ter plaatse. Speelgoederen, Souvenirs, Cadeaux voor uw kind. Stationsstraat 1, - Bergen (N.-H.) COIFFEUR Hotel „NASSAU-BERGEN", Bergen aan Zee. In Wijnen en Gedistilleerd kunt U bij ons de artikelen betrek ken van de meest bekende Huizen. JAN OLDENBURGLAAN 4. MET SLIJTVERGUNNING. ELECTRISCHE LUXE BAKKERIJ DORPSSTRAAT 11, - BERGEN, - TELEF. 134, is het bekende adres voor: Neemt proef met onze Gevulde Koeken. BREELAAN 73 BERGEN. PRIMA CONSUMPTIE EN BEDIENING. RIJWIELSTALLING 10 CT. Aanbevelend, P. R. WIERSMA. Visch- en Wildhandel, Molenstraat 3, Telefoon 168. Voorheen 10 jaar werkzaam bij den Visch- en Wildhandel van S. ZWAAN. HET ADRES voor Uw Radio- of Electriciteits- artikelen is: Stationsstraat 15. Telef. 184. Radio-distributie Bergensche Radio-Centrale. Abonnement f2.- p. maand. Toestellen in huur. Tevens mooie collectie Reis-souvenirs. Voor heerlijk Brood en pracht Beschuit Kiest men gewis „VAN BALEN" uit. Bakkerij DORPSSTRAAT 80. TELEFOON 113. BERGEN (N.-H.) Dorpsstraat 10 - Bergen - Telef. 201. Nog maar steeds van ouds het bekende en vertrouwde adres voor DAMES en HEEREN. 1e KLAS BEDIENING. - BILLIJK TARIEF. Beleefd aanbevelend, C. DUITS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 12