Schoenen: Koopt bij onze Adverteerders! s. KROM N.V. - ALKMAAR. gTEEDS |{EURIG. J. OTTER JOH. BAKKER Wz. Woning-inrichting. Ververij, Chemische Wasscherij en Wasscherij. Electr. Limonadefabriek AKERBOOM's Brandstoffen handel DE GRASBOTER „CONCORDIA" GRAVEL TENNISBAAN GEBAK. IJS. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Woninginrichting M. MEIJER Zn Stationsstraat 4 - Telefoon 15 BERGEN. Behangerij - Stoffeerderij. BADGASTEN! Tennis-, Strand- en Wandelschoenen, Samoa's. Pracht pasvormen in de merken: WELF, TIMTUR, NIMCO, ROBINSON, CRES. A. C. SEEWALD Telefoon 4041 (3 lijnen). DINSDAGS HALEN. ZATERDAGS TERUG. OUDE BOERDERIJ TE BERGEN. Hoofdagent voor Alkmaar en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AMSTEL". Tel. Intercomm. 14. Agent voor BergenJ. W. SCHOLTEN. Dorpsstraat 7. Telefoon 62. Oldenburglaan 8 Telefoon 93, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren kwaliteit en kwantum. BADGASTEN! met R ij k s m e r k van de N.V. MELKINRICHTING te ALKMAAR, - Telefoon 3185, is voor den fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan Uw winkelier. TE BERGEN ALOM VERKRIJGBAAR. ^DENNENHEUVEL# Schaduwrijk gelegen aan de KOMLAAN Inlichtingen Sigarenm. Kruispunt" van H. DE JONGE, a. d. Ruïnelaan, hoek Dorpsstraat. Banketbakkers-Roomijs. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. Telefoon 99. Langestraat 9-11, Alkmaar. HET adres voor: Huis- en Slaapkamermeubeien, Ledikanten, Bedden, Matrassen, Wollen- en Zijden Dekens, Spreien. Tapijten, Karpetten, Linoleum, enz. Vraagt vrijblijvend offerte Voor Uw herstelwerk het eenige adres. De fijnste afwerking en het beste leder. Gediplomeerd Schoenhersteller. Kerkstraat 13 - Tel. 65 - Bergen (N.-H.) HISTORISCHE ANECDOTEN. Abraham Lincoln, die in den Amerikaanschen burgeroorlog president der Noordelijke Staten was, zat zwaar onder de pantoffel van zijn vrouw. Op een avond kwam hij om 11 uur thuis van een partijcongres te Chicago. Den volgenden ochtend gaf mevrouw Lincoln hem op onverbloemde wijze te kennen, dat ze er in het geheel niet op gesteld was, dat hij zoo laat thuis kwam, terwijl zij en de kinderen thuis moesten blijven. Ze besloot haar preek met de woorden: Vanavond ga ik om 10 uur naar bed, als je dan niet thuis bent, behoef je niet te denken, dat ik op zal staan om je open te doen. Gezegd, gedaan. Stipt 10 uur gingen mevrouw Lincoln en haar kinderen naar bed en een uur later klopte Lincoln aan de deur. Hij klopte en klopte, maar er werd niet open gedaan. Tenslotte werd er op de eerste verdieping een raam openge schoven en een stem riep! Wie is daar? Ik ben het, antwoordde Lincoln, ik heb je iets heel belangrijks te vertellen. Je weet, wat ik gezegd heb, antwoordde de verontwaardigde vrouw. Ik heb genoeg van jouw politiek; het zal nu veranderen. Ja maar vrouw, riep Lincoln ongeduldig, - er is een telegram gekomen, dat ik tot president van de Vereenigde Staten benoemd ben. Nee, dat is heelemaal erg, riep de vrouw uit het raam, niet alleen dat je zoo laat bent, maar nu ben je nog dronken ook. Ga je roes maar uit slapen, waar je hem gekregen hebt' Het venster vloog dicht. Den volgenden ochtend hoorde Mrs. Lincoln tot haar verbazing, dat haar Abraham inderdaad president geworden was. Een der bloedverwanten van Balakireff zou naar Siberië verbannen worden. De smeekbeden van den nar konden den tsaar niet vermurwen. Toen het 'hem ging vervelen, stuurde Peter den nar zelfs weg uit het paleis. Eenige dagen later ontving de tsaar buitenlandsche gezanten ten pa- leize. Plotseling verscheen Balakireff en wenschte met luider stemme den tsaar een smeekschrift te overhandigen. Peter sprong op en riep geërgerd: „Je mag me je smeekschrift wel overhandigen, maar ik geef je mijn tsarenwoord, dat je verzoek niet ingewilligd wordt". Onverschrokken naderde de nar den heerscher en bood hem zijn verzoekschrift aan met een diepe buiging. Bij het lezen toonde Peter's gezicht een groote verbazing. Toen begon hij luid te lachen en las voor: „De onderdanigste dienaar van Uwe Majesteit, Balakireff, verzoekt U zijn nietsnutten neef in geen geval te vergeven en hem naar Siberië te verban nen!" Het tsarenwoord werd gehouden. Balakireff werd begenadigd. Dezer dagen is een manuscript van zeer bijzon deren aard aan het daglicht gekomen en wel een getuigschrift, dat Goethe eens over zijn keuken meid gegeven heeft. Het luidt aldus: Charlotte Hoyer is twee jaar bij mij als keuken meid in betrekking geweest. Tot ernstige beris pingen heeft zij nooit aanleiding gegeven. Er wa ren tijden, dat ik over haar oplettendheid, voor komendheid en dienstijver tevreden kon zijn. Doch dikwijls ook was ze onuitstaanbaar. Dan be kommerde zij zich niet om de keuken en deed ze precies wat ze wilde. Ze was twistziek en stelde er een vermaak in, mij woedend te maken. Soms was ze zelfs kwaadaardig, keek met verachting op het overige personeel neer en maakte hun het leven zuur. Ze is nieuwsgierig van aard en staat graag te luisteren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 3