cTtiebie, A. E. ROMENY, W. STROOMER, „Bergensche Bad-, Öuin- en Boschbode" TWEEDE BLAD. BERGENSCHE DROGISTERIJ BUSKER, - Kerkstraat. BUSKER IS GOEDKOOP! Gebr. Hoogvorst, le Klas Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij Visch- en Wildhandel, Molenstraat 3, Telefoon 168. 28e Jaargang. Mo- van ZATERDAG 10 JULI 1937. NIEUWSBERICHTEN. DE GILDE VIERT. Reeds eenige jaren zendt de V. V. V. aan orga nisaties, die landelijke congressen houden, circu laires, waarin daarvoor de aandacht op Bergen wordt gevestigd. Hierdoor is Bergen onder de aandacht gebracht van vele organisaties en zijn er reeds die aandacht aan Bergen gaan schenken. Deze week hield de vereeniging van Hande- j laren in Bouwmaterialen in Bergen een twee- daagsch congres, terwijl de Vereeniging voor M. U. L. O. 28 en 29 December haar Algemeene Vergadering eveneens in Bergen zal houden. Het congres van de Handelaren in Bouwmate- rialen, dat ook werd bijgewoond door enkele leden van de zusterorganisatie uit België, was een de monstratie voor de stelling, dat er van opleving in ons bedrijfsleven gesproken kan worden. Donder- dag werden de ongeveer 150 congressisten in „De Rustende Jager" door den burgemeester van Ber gen officieel door het gemeentebestuur ontvangen. Des middags vereenigde men zich aan een goed j verzorgde lunch in „De Rustende Jager", waarna j voortzetting van de behandeling der agenda volgde. Om 5 uur trokken de deelnemers in autobussen naar Bergen aan Zee, waar gezellig werd geborreld en om 8 uur gedineerd werd, na afloop waarvan men zich gezellig met muziek en dans vermaakte. Donderdag werd de vergadering voortgezet, terwijl Vrijdag met bussen en eigen auto's naar Den Helder werd gereden, vanwaar naar Texel werd gevaren, waar een gemeenschappelijke lunch werd gebruikt. Aan boord werd de muziek door „Bergens Harmonie" verzorgd, terwijl aan de lunch de wensch werd uitgesproken, dat men elkander, om nog wat na te praten, in Amsterdam zou treffen. DE KRINGLOOP DER BELANGEN. Een harlekijnspel van den modernen Spaanschen schrijver Jacinto Benavente. „Alberdink Thijm", de bekende Alkmaarsche tooneelvereeniging, die het vorig jaar de succes voorstelling van „Watt en half Watt in het Open luchttheater verzorgde, heeft voor dit jaar naar iets hoogers gegrepen. 25 Juli, 8 en 15 Augustus geeft dit uitstekende gezelschap een voorstelling van bovengenoemd harlekijnspel, dat in 1921 door den Spaanschen schrijver Jacinto Benavente werd geschreven. De tijdelijk in Bergen wonende kunstenaar Jan Bee- rend heeft de leiding van de regie op zich genomen en reeds maanden wordt met groot enthousiasme dit spel ingestudeerd, waarvoor speciale decors worden vervaardigd in het atelier van professor Campenhout te Amsterdam. Het is een kostelijk harlekijnspel, dat in 17-eeuwsch costuum wordt gespeeld en gelijker tijd den mensch in zijn dwaasheid en in zijn begeerigheid toont. Bernard Shaw toont in zijn werken aan, dat er in wezen niet zooveel verschil is tusschen de lager- en de hooger geplaatste mensch. Heijermans laat in zijn stukken zien, dat de z.g. beschaving nog slechts een laagje vernis is. Benavente toont, dat de afstand tusschen den bedrieger-oplichter en den goed gesitueerden bedrogene niet zoo groot is, en dat zij in het dienen van wederzijdsche belangen gemakkelijk samen kunnen gaan. Zijn groote ver dienste is, dat hij dit als zoon van het land van Cervantes op een romantische wijze doet, die ons aan het meesterwerk Don Quichot herinnert. Wij hebben ons reeds bij de lezing van dit stuk koste lijk vermaakt en vertellen er de volgende week meer van. Men houde reeds thans de data in het oog. SHAKESPEARE'S MIDZOMERNACHTDROOM. Ook in het Openlucht-theater. De V. V. V. aan de Zaanstreek werd, dank zij de medewerking van plaatselijke tooneel-, zang-, muziek- en gymnastiek-vereenigingen, bij de vie ring van haar 2e lustrum in staat gesteld, eenige voorstellingen van Shakespeare's Midzomernacht- droom te organiseeren. Maandenlang hebben de spelers dit meester werk, onder leiding van mevrouw Royaards Sandberg ingestudeerd, terwijl de elfen-dansen en de muziek eveneens onder deskundige leiding waren ingestudeerd. De Commissie voor de jeugdwerkloozen ver leende steun om de decors te doen vervaardigen in de werkplaatsen van de jeugdige werkloozen en ook voor belichting werd deskundige leiding ver kregen. Dank zij deze prettige samenwerking is er een voorstelling tot stand gebracht, die wij voor dilettanten niet mogelijk hadden geacht en het bewijs leverde, dat dilettanten, die met liefde meewerken, veel kunnen bereiken. Wij woonden Zaterdagavond de première bij. Het was een zomeravond uit duizenden. Het park APOTH.-ASS1STENTE Telefoon 109. BREELAAN 17, BERGEN (N.-H.) te Zaandijk bleek bij uitstek geschikt. De dansen van de elfen, in de prachtige costuums door de Zaansche vrouwen belangloos vervaardigd (ook de door Serné verzorgde costumeering van de spelers was af) waren van een groote bekoring. De muziek en zang klonken mysterieus en ook het spel van de spelers (de hoofdrol was in handen gelegd van den beroepsartist Ben Groeneveld) maakte deze opvoe- ring tot een sprookje uit „Duizend en één Nacht". De voorstelling kon niet beter en wij verheugen ons er over, dat de deputatie van de V. V. V. Commissie voor het Openluchttheater, die de voorstelling bijwoonde, oogenblikkelijk pogingen in het werk stelde om een opvoering in het Openluchttheater te krijgen. Toegezegd werd, dat getracht zal worden de 150 medewerkenden daartoe te bewegen. Er is dus kans dat ook Bergen een dergelijke onverge telijke avond geboden wordt. De onderhandelingen brachten het resultaat, dat Bergen 17 en 18 Juli in het Openlucht-theater Midzomernachtdroom zal kunnen aanschouwen. HET CASINO-KEGELINO TE BERGEN. Het door de V.V.V. en de beide Midden standsorganisaties te Bergen ter avondaflei ding voor de gasten ingestelde Casino-Kege- linospel blijkt een goede vondst te zijn ge weest. Als prijsjes worden waardebons beschik baar gesteld, waarmee men in alle winkels in Bergen terecht kan en die ook in de café's en pensions als betaalmiddel wórden aange nomen. Voorts wordt door de organisaties, die met dit behendigheidsspel ook beoogen den omzet van den plaatselijken middenstand te verlioogen, een seizoenprijs in den vorm van een waardebon van 100 beschikbaar ge steld voor hem of haar, die - den hoogsten worp doet. De hoogste worp, die gedaan kan worden is 99999. Vrijdag was de heer J. A. v. Kampen zoo behendig om het cijfer 99993 te werpen, welke worp Zaterdag, Zondag, Maandag en Dinsdag niet werd verhoogd. Woensdagavond was de heer C. Boenderma ker zoo gelukkig door het getal 99997 te werpen, daarin te slagen. De spanning is er dus en aangezien het spel iederen avond van 8 tot 12 uur beoefend kan worden, staat het wel vast, dat ook de vijf negens nog gehaald zullen worden. Zondagavond wordt er voor den hoogsten gooier van den avond een extra-avondprijs beschikbaar gesteld. Ver leden Donderdag won mevr. Hamel uit Am sterdam den avond prijs van 25. VOOR DE KINDEREN VAN DE GASTEN. De vischclub „De Karper", bij de gasten die reeds eerder in Bergen vertoefden en van visschen houden, bekend als de vriend van de jeugdige hengelaars, viert in Augustus zijn 10-jarig bestaan. Ter eere van dit heugelijke feit organiseert de club voor de kinderen van de leden en die van de gasten tot 14 jaar een hengelwedstrijd in het water van Geestmerambacht te Koedijk en wel op 4 Augustus a.s. Met de tram die 1.20 uur uit Bergen vertrekt, gaan de kinderen onder geleide naar Koedijk. Voor den wedstrijd stelt de V. V. V. aardige prijs jes beschikbaar, terwijl na hun terugkomst de kin deren in Bergen door de vischclub worden ont haald. De kinderen van de gasten, die aan dezen wed strijd willen deelnemen, moeten voorzien zijn van een vischtuig, dat reeds voor 25 cent bij Meijer in de Dorpsstraat verkrijgbaar is. Aangifte voor deelname moet gericht worden tot den heer M. C. v. Breda, Breelaan 38, waar ook gasten, die met hun kinderen mede willen, inlichtingen kunnen bekomen, of aan het bureau van de V. V. V. EEN NIEUWE KUNSTHANDEL. De heer Ruiter opende in het perceel Oude Prinsweg hoek Hoflaan, waar voorheen het café van den heer v. Amerongen was gevestigd, een kunsthandel. Het onder architectuur van den heer Leninge tot stand gebrachte pand past goed aan in deze omgeving en een even groot voordeel is, dat het 's avonds flink verlicht wordt, waardoor de voorheen wat donkere hoek in gezelligheid heeft gewonnen. Aan den kunsthandel is een bakkerij van kunstaardewerk verbonden, met een speciale schilderswerkplaats en een pottenbakkersoven om het zelf vervaardigde aardewerk te glanzen. Voor de gasten is het zeker interessant, eens kennis te maken met den arbeid van den heer Ruiter en zijn artistieke helpers. Men kan hier de bewerking van het aardewerk vanaf de klei tot het geëta leerde kunstvoorwerp aanschouwen. DE TENNISBANEN AAN DEN KRUISWEG. De tennisbanen aan den Kruisweg zijn geheel gemoderniseerd. De bekende firma Eilers uit Am sterdam heeft er, in opdracht van de eigenares, een paar gravelbanen aangelegd, terwijl voor de noodige accomodate voor de spelers is zorg ge dragen. Voorts is er een filiaal gevestigd van de tennisartikelen van de bekende firma Eilerts uit Amsterdam, terwijl een leerares van Eilers tennis park aanwezig is, om nieuwelingen en hen, die met de fijnere knepen van het spel vertrouwd willen worden, te instrueeren. Men vindt hier dus voor deze sport een up to date gelegenheid. AGENDA; T entoonstellingen. Dagelijks. Kunstzaal P. Boendermaker, Loudelsweg, werken van C. Boendermaker. Bergensche Kunsthandel P. Hopman, werken van Bergensche schilders. Atelier Lijtweg 16a, werken van A. Verkerk en Jaap Sax. Rustende Jager (ingang Karei de Grootelaan) werken van F. Kamstra. Hoflaan 11, werken van Jos. Viester. Hotel Stroomer, Bergen aan Zee, werken van D. W. H. Filarski. Dancings en amusement. De Rustende Jager, dancing, dagelijks. Hotel NassauBergen, Bergen aan Zee, dancing, Zaterdags en Zondags. Café Duinvermaak, Zondagsmiddags en - s avonds openluchtdansen. Casino-Kegelino, De Rustende Jager, iederen avond. Oranje-Hotel: iederen Dinsdagavond bridgen. Duinvermaak, 15 en 22 Juli bridgen. Openlucht-theater. 17 en 18 Juli, 's avonds 8.30 uur, Midzomernacht droom van Shakespeare. 28 Juli, 3 uur, openluchtsamenkomst. 8 en 15 Augustus, De kringloop der belangen, harlekijnspel van Jacinto Benavento. Verlichtingsavond 28 Juli. 4 Augustus, vischwedstrijd voor kinderen, door vischclub „De Karper": vertrek per tram 1.20 uur. 11 Augustus, harddraverij in de Hoflaan. ADVERTENTIËN. HOTEL - PENSION - LUNCHROOM BERGEN AAN ZEE - TELEFOON 505, is VOORDEELIG. RIJWIELSTALLING. Speelgoederen, Souvenirs, Cadeaux voor uw kind. Kerkstraat 4 Bergen TELEFOON 12 Opgericht 1892 Moderne Koel-inrichting. Onze naam waarborgt U kwaliteit. Wij bedienen reeds jaren de eerste families ter plaatse. llllllllllllllllll Voorheen 10 jaar werkzaam bij den Visch-en Wildhandel van S. ZWAAN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 5