Pesie's Natuurbad. J. MOSK. B. W. G. LIENESCH, UW KAPPER Bouwterreinen. „De Tabakspijp" LANDHUIZEN BERGERWEG, BERGEN. TEL. 2890, ALKMAAR. Hotel-Pension „Prins Maurits", B G. J. M. KUIS, voorh. BEEKMAN. DORPSSTRAAT 21 - TELEF. 157. APARTE DAMES- EN HEERENSALONS. Specialiteit in FIJNE SIGAREN en geïmporteerde SIGARETTEN. Wij slachten uitsluitend 1e kwaliteit Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. D. KONING, Dorpsstraat 52, Tel. 80, Bergen. aardIg! Zomerjaponnetjes en Mantels LANGESTRAAT 41-43-45. ALKMAAR, TEL. 2782. TE KOOP: TE KOOP OF TE HUUR Banketbakkerij J. BUISMAN. Café „HILBRAND" J. SMIT Jz., Ruïnelaan 11, Het grootste, mooiste en meest hygiënische Natuurbad van Noord-Holland. Apart Sportterrein. Uitsluitend bronwater. Geopend: v.m. van 67.30 uur Heeren, v.m. van 7.30—9 uur Dames. VERDER DEN OEHEELEN DAG FAMILIEZWEMMEN. Dagkaarten f 0.40. Kinderen f 0.20. Tot 12 uur v.m. voor volwassenen f 0.25. TIENBADEN-KAART (niet persoonlijk) f 3.00, Kinderen f 1.75. ZWEM- EN SPORTLESSEN DOOR GEDIPLOMEERDE LEERAREN. BERGEN AAN ZEE. TELEFOON 509. - Garage en reparatie-inrichting. Overdekte Rijwielstalling. Voor GEZELSCHAPPEN en KINDERFEESTEN reductie. --UITZENDING VAN DINERS. VERTEGENWOORDIGING BUTA-GAS. Met BUTA-GAS spaart U geld Wij verwisselen de cylinders tijdig. De Bonefaas-Schouw smaakte naar meer. Onze Vroede Vaderen in yreugdestemming op de kermis te Bergen. is te Bergen a. Zee het bekende Tabak- en Sigarenmagazijn van U bekomt dus bij ons alleen HET BESTE tegen Aanbevelend, CONCURREERENDEN PRIJS. hebben wij steeds een groote sorteering. GRAPJES. De onderwijzer geeft aanschouwelijk onderwijs. Dus stellen jullie je voor, kinderen, dat ik door een donkere straat wandel. Daar komt een man op mij af. Hij slaat me met een ijzeren staaf op 't hoofd en ik zak dood neer. Wat zou het ge volg zijn? Een dag vrij van school, meneer! Hoor eens, ouwe jongen, kan ik je even alleen spreken? Ik moet je wat in vertrouwen zeggen. Wat is er aan de hand? De zaak is zoo, ik zit in groote geldverlegen heid en om kort te gaan, ik moet noodzakelijk 25 hebben. Mooi zoo! beste kerel, ik zal je vertrouwen niet beschaamd maken. Ik zal er met niemand over spreken, dat beloof ik je, hoor! Boven het bad in de badkamer staat geschil derd: Streng verboden hier te baden. Waarom hebben jullie dat hier geschilderd?, vraagt een logeergast hoogst verbaasd. De eenige methode om onzen negenjarigen zoon in het bad te krijgen, zegt de trotsche vader met een wanhoopsgebaar. Heeren, er is een dame aan de telefoon, ze zegt, dat haar man beloofd had, vroeg naar huis te komen. Als één man rijzen alle aanwezige heeren van hun stoelen op en zeggen: „willen de heeren mij even excuseeren!" Cipier: „Kleed je uit voor het bad". Gevangene: „Moet ik in het bad?" Cipier: „Ja. Wanneer heb je voor het laatst een bad genomen?" Gevangene: „0, ik ben nog nooit in de gevan genis geweest. Jongedame: Toe, dokter, wat ik U verzoeken mag, schrijft U mij eens een ziekte voor, die mijn vriendinnen niet kennen. te BERGEN (N.-H.) in het uitbreidingsplan Oost, aan de Dr. van Peltlaan, Prins Hendrikstr., Nassaulaan, Emma- straat en Waldeck Pyrmontlaan. Inlichtingen bij de H.H. Makelaars aldaar en bij de N.V. Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroe rende Goederen, Iepenlaan 2 te Bloemendaal, Tel. 22504, MOLENSTRAAT 14 - TELEFOON 104. GESORTEERDE GEBAKJES 8 cent per stuk. PETIT FOURS 6 cent per stuk. DORPSSTRAAT. Gemoderniseerde zaal voor Vergaderingen en Partijen. Uitstekende consumptie. - Billijke tarieven. BERGEN (N.-H.) Smederij. - Rijwielhandel. Huishoudelijke Artikelen. GAS- EN WATERFITTER. Beveelt zich hiervoor beleefd aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 7