Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode BERGEN AAN ZEE BLOEIT. Acht-en-twintigste jaargang. No. 7. Zaterdag 17 Juli 1937. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 9, TELEFOON 21, BERGEN (N.-H.) Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. BERGEN AAN ZEE. Wie langs den mooien Zeeweg als automobilist, wielrijder of wandelaar op een heerlijken zonnedag Bergen aan Zee nadert en daar op de ruime par- keerparken de vele auto's uit verschillende provin cies van ons land ziet staan en de hotels en zomer verblijven met hun roode daken ziet staan schitte ren, zal niet bevroeden, dat er in 1905 van dit mooie dorpje nog niets was te ontdekken. Toen was er op de plaats waar thans Bergen aan Zee staat, slechts een woest duingebied. In ver vlogen tijden bestond er in dit gebied een oude Schelpweg, die de kust met het dorp verbond en door schelpenvisschers gebruikt werd voor het vervoeren van schelpen, die in de vaart nabij de Franschman werd ingeladen. Door het verzanden van deze vaart kon deze voor dit doel niet meer worden benut, met als gevolg, dat het schelpen- visschen in onbruik geraakt en de Schelpweg meer en meer onder het zand van de stuifduinen verdween. Vooral voor den heer J. van Reenen, den thans 78-jarigen oud-burgemeester, moet het een groote voldoening zijn, te kunnen constateeren, dat het in 1905 fantastisch lijkende plan, om op deze eenzame plek aan zee een badplaats te stichten, tot dit succes heeft geleid. Wij herinneren ons nog, hoe in Alkmaar vooraanstaande persoonlijkheden voorspelden, dat dit moest leiden tot den finan- cieelen ondergang van de bekende familie van Reenen, sinds 1850 de bezitters van de eeuwen oude heerlijkheid. Bergen was toen nog een kleine, arme gemeente met 1700 inwoners en wij verstaan daarom volko men het woord van wijlen mevrouw van Reenen Völter, die met haar echtgenoot de stichting van de badplaats tot haar levenstaak had gekozen, door haar in haar werkje over de „Heerlijkheid Bergen in Woord en Beeld" neergeschreven, „Bergen aan Zee groeit en misschien zal men vergeten, met hoe veel liefde en toewijding eens de stichting begon nen werd" zoo luidde haar woord waarop wij doelden. Bij het lezen van dit woord denken wij aan de ontzettende moeilijkheden die overwon nen moesten worden, doch waarover gezwegen werd. Wie thans Bergen aan Zee bezoekt, vindt daar een groot badhotel, eenige uitstekende pensions, een groot aantal modern gebouwde zomerhuizen, een fraai park, een goed geregeld strandleven, ruime parkeerterreinen, een Post- en Telegraaf kantoor, goede wegen, benevens eenige vacantie- oorden. Wanneer men dit alles kapitaliseert, dan loopt dit in de millioenen. De initiatiefnemers hebben dit met hun geestes oog gezien, maar verdienen voor hun durf toch den dank van ons allen. Dank verdient ook vooral de heer C. F. Zeiler, die als man van groote ervaring op internationaal hotelgebied, het aandurfde om, toen er nagenoeg nog niets stond, het hotel „Nassau-Bergen" te stichten, een hotel, dat om zijn uitstekende acco- modatie den bloei van Bergen aan Zee in hooge mate heeft bevorderd. De toerist vindt het zoo eenvoudig, wanneer hij per auto, per tram, per rijwiel of wandelende langs afzonderlijke wegen door het 3 K.M. lange duingebied Bergen aan Zee kan bereiken en vraagt zich niet af, hoe de groei van dit alles tot stand kwam. Hoogstens maakt hij de opmerking, dat de straatweg door een prachtig natuurgebied loopt, doch dat deze, evenals de wegen in Bergen aan Zee, met het oog op het toenemend autover keer, te smal is. De automobilist, die gewoon geraakt om met 100 K.M. snelheid langs de goed geasphalteerde rijks- en provinciale wegen te rij den, is zich niet bewust, dat de weg van de Franschman naar zee, alsmede de wegen te Ber gen aan Zee, geheel door de N. V. Bouw-Exploi- tatie-Maatscbappij „Bergen aan Zee", waarvan thans de directie in handen is van Baron Taets van Amerongen, wordt bekostigd. Als hij dit verneemt, vraagt hij zich af, of het niet beter is, dat deze wegen aan de gemeenschap worden overgedragen. Deze wegen toch worden door automobilisten en toeristen uit het geheele land gebruikt en, zoo redeneeren zij, de billijkheid brengt mede, dat ook voor deze wegen uitkeerin- gen uit het Wegenfonds worden gedaan. Inderdaad zou dit zeker billijk zijn. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat de stichters van Bergen aan Zee voor deze wegen liever groote financieele offers blijven brengen, om voor alles het eigen karakter van Bergen aan Zee als badplaats te behouden. Het eigen karakter van Bergen aan Zee is voor al hierin gelegen, dat de grond aldaar zich in één hand bevindt, waardoor voorkomen wordt, dat op winst beluste speculanten er gelegenheden bou wen die geheel in strijd zijn met het karakter van Bergen aan Zee als familie-badplaats. Wie, zoowel langs de Boulevard als lang de andere wegen Bergen aan Zee bekijkt, moet het opvallen dat men hier nergens, zooals in andere badplaatsen, een gesloten bebouwing ontmoet. „Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten". Ziehier een zin, die wij uit de advertentie van de Bouw- Exploitatie-Maatschappij „Bergen aan Zee" licht ten en die inderdaad het karakter van de badplaats typeert. Het aantal families, uit verschillende plaatsen in het land, dat te Bergen aan Zee een zomerverblijf sticht, neemt steeds toe. In het voor jaar kwamen te Bergen aan Zee wederom enkele zomerverblijven tot stand en zoo langzamerhand komt er teekening in „Bergen aan Zee" als badplaats. Er zijn er, die betoogen, dat de gemeenschap al heel weinig heeft aan deze families met hun zomer verblijven. Zij wijzen op de uitgaven voor het politie-toezicht en de verlichting, die dit met zich brengt en stellen daartegenover, dat de meeste van deze zomerverblijven nog geen 3 maanden in het jaar bewoond worden, zoodat daarvoor aan per- soneele belasting al heel weinig binnen komt. Zij, die zoo redeneeren, verliezen uit het oog, dat de in deze zomerverblijven wonende families ook hun dagelijksche leveranciers noodig hebben, dat de stichting en het onderhoud van deze zomerverblij ven werk geeft aan inwoners en dat het verblijf van deze families weer andere families naar de hotels en pensions trekt. DE ZEE. Er zijn er velen, die het bezwaarlijk vinden, dat men te Bergen aan Zee nergens zijn auto gratis langs de wegen kan plaatsen en verplicht is ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 1