BEZOEKT HET CAFE VAN HOTEL „NASSAU-BERGEN" LUNCHPOOM Bloemen en Spaansche Landschappen. NATUURBAD „KARPERTON" 1 D NER S TENNISPARK, Kruisweg, Bergen. - Telefoon 217. te BERGEN AAN ZEE. - Gezellig terras. - Zaterdag- en Zondagavond Muziek. Voor versche Rivier- en Zeevisch COR HOEBEN, ?e0So™a,2,9°' AKERBOOMS Brandstoffen handel Bergens Warenhuis en Ijzerhandel DAGKAART i 0.25. KINDEREN f 0.20. TIENBADEN-KAART f 2.00. KINDEREN f 1.75. MAANDABONNEMENT f 2.00, (eiken dag ingaand). AUTO- EN RIJWIELPLAATSING GRATIS. GELEGENHEID TOT DIPLOMA-ZWEMMEN iederen eersten Zondag van de maand. Directeur: G. VAN HEMSBERGEN. Tentoonstelling NIC. DE VRIES AND HIS RASCALS. lederen dag, middag en avond CONCERT. DANCING. Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij j „BAKHUIS" J. P. ROSIER. Begrafenis-onderneming van H. SCHOUTEN, Ie klas Gravelbanen. - Tennisleerares van Eilers-park aanwezig. Depot Sportartikelen firma Eilers. doet men verstandig zich te wenden tot Hij is concurreerend en levert op den gestelden tijd. Tentoonstelling Schilderijen FILARSKB. HOTEL W. STROOME R, BERGEN AAN ZEE. Oldenburglaan 8 Telefoon 93, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN zonder prijs- verhoog ing aan huis. Wij garandeeren kwaliteit en kwantum. VROOM T GEZELLIGSTE ZITJE" VAN ALKMAAR Koude en warme spijzen den ge- heelen dag. Wij brengen een zéér voor- deelige en uitgebreide collectie DAMES-HEEREN-enKINDER- BAD-ARTIKELEN Verkoop parterre. Oldenburglaan 15-17-19 (bij 't Station) Telefoon 207. Wat „De Bijenkorf" is voor Amsterdam, Rotterdam of den Haag, dat is „Bergen's Warenhuis" voor Bergen. DAAR vindt U alles, èn goed, èn concurreerend. Aanbevelend, J. KWANT. GROENEWEG (zijweg Bergerweg), BERGEN - Telef. 44 Toegang uitsluitend voor dames en kinderen tot 12 jaar op Maandag, Woensdag en Vrijdag van 9—11.30 uur v.m ATELIER LIJTWEG 16A. SCHILDERIJEN v.A. VERKERK en JAAP SAX. TOEGANG VRIJ. BERGEN (N.-H.) Nergens gezelliger! OUDE PRINSWEG 1 - TELEFOON 55. Specialiteit in Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATION ALEN VAKWEDSTRIJD 10 October 1929 te Amsterdam. Probeert ons KNEIPP-BROOD. H. H. W. KLEIJBERG. Hotel-Restaurant PROOT", Langestraat 70 - Telefoon 4321 - Alkmaar. GARAGE. Stroomend, warm en koud water. BAD. CENTRALE VERWARMING. Kamer met ontbijt vanaf f 3.—. I HOTEL-PENSION 1 Bergen aan Zee - Telefoon 510. DAG EN NACHT VERBINDING. AAN HUIS BEZORGD VANAF f 1.25. CUISINIER: va/ Wil men een nette Begrafenis, laat men deze dan doen uitvoeren door de Oosterweg 30, - Bergen. TELEFOON 63. GRAPJES. Mevrouw had een nieuwe huisknecht aange nomen. Mevrouw: We zijn hied gewend, om personeel bij 'hun achternaam te noemen. Huisknecht: Ik geloof, dat het beter zal zijn als U mij maar Hendrik noemt! Mevrouw: - Ik laat mij niet de wetten lezen, en ik wensch mijn wil door te zetten! Huisknecht: Ik vind het best mevrouw; ik dacht alleen dat mijn naam er minder geschikt voor is. Mevrouw: Hoe heet je dan? Huisknecht: Mijn naam is „Engel" mevrouw! Wat zie jij er uit? Is er wat gebeurd? Ja, ik heb een verschrikkelijken droom ge had. Ik droomde, dat ik een Duitscher was. Maar is dat nou zoo verschrikkelijk? Nou en of, ik ken namelijk geen woord Duitsch. Gastengesprek aan tafel. Wij drinken thuis altijd koffie, dat is 's win ters zoowel als zomers goed. Wij drinken thuis altijd wijn en water, dat is toch beter voor den dorst. Dus dan drinkt U wijn en water gemengd? Neen, pardon, mijn vrouw drinkt wijn en ik water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 4