„Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" TWEEDE BLAD. W. Akerboom, 28e Jaargang. No. 7. van ZATERDAG 17 JULI 1937. NIEUWSBERICHTEN. De handwerkslieden uit „Een Midzomernachtdroom". - Van links naar rechts: Tuit, de ketellapper, Schaaf, de schrijnwerker, Dissel, de timmerman, Spoel, een wever, Wind, de blaasbalgmaker en Slokker, de snijder. Tranen zijn er gelachen om dit 6-tal. Gerard Hengeveld en Ankie Heukers. Gerard Hengeveld zal voor velen geen onbe kende zijn door zijn optreden in verschillende plaatsen van ons land, alsook voor de radio. Ankie Henkers maakt o. m. deel uit van het ballet der Wagnervereeniging, dat enkele weken geleden ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek te Amsterdam een gala-uitvoering in de Stads schouwburg gaf, en zij is leidster van de dans school van het Muzieklyceum te Amsterdam. Sa men met Gerard Hengeveld gaf zij met veel succes avonden te Groningen, Arnhem, Amsterdam, den Haag en vele andere plaatsen. Het programma is zeer afwisselend samengesteld en zal dezen avond een licht en zomersch karakter dragen. Voor mu ziekliefhebbers en voor hen, die van danskunst houden, en die belang stellen in de ontwikkeling der Nederlandsche danskunst, zal er, naar wij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kun nen verwachten, veel te genieten zijn. Wij hopen dan ook, dat velen zich Maandagavond naar de Rustende Jager zullen begeven. „EEN MIDZOMERNACHTDROOM", 17 EN 18 JULI IN HET OPENLUCHT-THEATER TE BERGEN. Een sprookje van liefde en droom. eere van het 10-jarig bestaan der Zaansche wprden in het Park te Koog aan de Zaan, onder leiding van mevrouw RoyaardsSandberg, met overweldigend succes 'n zevental voorstellin gen van het buitengewoon fraaie openluchtspel „Een Midzomernachtdroom" van Shakespeare gegeven. De geheele volledige voorstelling, waaraan de ouverture van Felix Mendelsohn—Bartholdy en ■de overige muziek zoo voortreffelijk aansloot, was EEN OPENLUCHTSPEL TE BERGEN. De speelgroep „Alberdingk Thijm", welke den vorigen zomer met zooveel succes Filmmaniakken voor het voetlicht bracht, zal 29 Juli, 8 en 15 Augustus in het Openlucht-theater uitkomen met een vroolijk harlekijnspel „De kringloop der be langen" van den welbekenden Spaanschen auteur Jacinto Benavente. Deze Harlekinade, afgestemd op de beroemde Harlekijnspelen der „Commedia dell arte", behoort tot de geestigste werken van den Spaanschen schrijver. Hoewel dit spel in het buitenland zeer veel succes oogstte, is het in ons land nog vrijwel onbekend. Voor de meeste be zoekers zal het dan ook zeker de allereerste ken nismaking zijn met dit even kluchtig als zinvolle spel. De speciaal voor dit stuk vervaardigde décors werden ontworpen door den Amsterdamschen kunstenaar Abraham Stokhof de Jong, terwijl de bekende danseres Xanda Stradowska de in hel spel voorkomende dansen ontwierp en instudeerde. De muzikale leiding berust bij Willem Schreurs, die ook een kort declamatorium schreef ter mu zikale illustratie van het in het stuk verweven, oud-Spaansche vers. Het Harlekijnslied zal gezon gen worden door den heer de Nijs. De pianopartij wordt gespeeld door den heer Van Engelen. Het geheel staat onder regie van Jan Beerends. Het spel zal voor de eerste maal worden opge voerd op Donderdagavond 29 Juli aanstaande. Nadere bijzonderheden zullen nog worden be kend gemaakt. PIANO- EN DANSAVOND. Maandagavond 19 Juli, 8.30 uur, zullen de pianist Gerard Hengeveld en de danseres Ankie Henkers in de Rustende Jager een piano- en dansavond (Seven, I gen spot herinneren van Sakespeare, met heer en knecht, en niet onbekend zijn met zijn vereering voor den adel. Zij weten ook hoe hij den verdwaas den mensch van voor drie honderd jaar teekende en dat deze verdwaasde mensch gelijk is aan die van heden en dat daardoor het werk van Shakespeare eeuwigheidswerk is. De V. V. V. te Bergen heeft reden om trotsch te zijn, dat het in de gelegenheid is, dit buitengewone werk in het Openlucht-theater te laten opvoeren. De bevolking van den kop van Noord-Holland heeft echter den plicht er voor te zorgen dat beide avonden het theater uitverkocht is. Door ietwat ongunstig weer behoeft men zich niet te laten weerhouden deze voorstelling bij te wonen. Men bedenke, dat dergelijke voorstellingen slechts eens in een kwarteeuw worden gegeven. Maanden lang hebben de 150 dilettanten en beroepsspelers aan de voorbereiding gewerkt. Het Openlucht-theater is voorts in een duinpan gelegen en amphitheater- gewijze gebouwd, zoodat men daar buiten kan zit ten, wanneer dit elders niet mogelijk is. Door zich vroegtijdig van voorverkoopkaarten te voorzien, kan men zich de zekerheid van een plaats verschaffen. In de onmiddellijk omgeving van het theater bevindt zich een ruim parkeer terrein. Rolverdeeling: Theseus, Hertog van Athene A. Andréa Hippolyta, Koningin der Amazonen; verloofde van Theseus A. BoekhoudBlank Oberon, Koning der Elfen H. Hennink Titania, Koningin der Elfen A. AndréaWoud Puck, een kabouter, dienaar van Oberon B. Everhard Egeus, vader van Hermia C. Hoorn Hermia, dochter van Egeus, verliefd op Lysander J. H. G. Jurriaans Helena, verliefd op Demetrius L. de Quesne van Bruchem Lysander, minnaar van Hermia J. Jongewaard Demetrius, minnaar van Hermia J. D. Oosterveld Philostratus, bestuurder der hoffeesten C. Breed Dissel, een timmerman G. J. Bleeker Schaaf, een schrijnwerker A. de Jong Spoel, een wever B. Groeneveld Wind, een blaasbalgmaker J. Wit Tuit, een ketellapper R. Doves Slokker, een snijder D. Rol Erwtebloesem T, Groen Spinrag L. Ran Mot J. Hille Mosterdzaad J. Schuite En andere Elfen uit het gevolg van Oberon en Titania. Patriciërs, Hovelingen, Jagers en Fakkeldragers uit het gevolg van Theseus en Hippolyta. Sopraan-Soli: Bregta de VriesStolp, Koog aan de Zaan. Gré Avis, Wormerveer. Medewerkende vereenigingen: Tooneel; Tooneelvereeniging „Rhetorica", Zaandam. Tooneelvereeniging „Vondel", Zaandam. Tooneelvereeniging „Dr. W. Royaards", Zaandam. Tooneelver. „Welsprekendheid", Koog-Zaandijk. Tooneelver. „Hierna Beter", Koog-Zaandijk. Tooneelvereeniging „W.T.G.", Wormerveer. Tooneelvereeniging „Thalia", Wormerveer. Tooneelver. „Dr. C. Laurillard", Krommenie. Muziek: Zaandamsch Symphonie-orkest. Zang: Zangvereeniging „Toonkunst", Zaandam, Zangvereeniging „Joh. Verhulst", Krommenie. Zangver. „Daniël de Lange", Koog-Zaandijk. Zangver. „Zang en Zonneschijn", Assendelft. Zangver. „Zaansch Vrouwenkoor", Wormerveer. Ballet: Gymnastiekver. „Hercules-Hebe", Wormerveer. Het stuk is 5 bedrijven groot. De eerste 4 bedrijven worden zonder aanduiding achter elkaar gespeeld, pauze tusschen het 4e en 5e bedrijf. Artistieke medewerking: Ontwerp-Décors: R. Teunissen, Zanadijk. Ver vaardigd door: Centr. Werkplaats voor Jeugdige Werkloozen te Zaandam, o. 1. v. J. Doets. BUERWEG15 - TELEF. 221 - BERGEN (N.-H.) RIJPAARDEN TE HUUR, f1.50 per uur; per abonnementskaart van 10 uur a f 1.40 per uur. Paarden en zadels in uitstekende conditie. Mevr. Royaards—Sandberg. een demonstratie van hetgeen door goede samen werking kan worden bereikt. Duizenden zijn aan de opvoeringen, waaraan 150 personen medewerken, besteed. De Zaan heeft op artistiek gebied aan velen het voorbeeld gegeven. Het bestuur van de V. V. V. te Bergen, dat de eerste voorstelling bijwoonde, opende onmiddellijk met haar zustervereeniging onderhandelingen voor een paar opvoeringen in Bergen, om in het Open lucht-theater aldaar eens iets te brengen, dat anders, met het oog op de enorme kosten aan costumes, décors en medewerkenden, niet mogelijk zou zijn. De moeilijkheden waren velen, doch wer den overwonnen. Zaterdag 17 en Zondag 18 Juli, des avonds 8.30 uur, zullen de zoo gewenschte voorstellingen plaats hebben. De medewerkenden zullen beide dagen de gasten van de V. V. V. leden in Bergen zijn, waardoor het mogelijk wordt, tegen de gestel de lage entreeprijzen, dit fantasiespel van den grooten 16-eeuwschen dichter te zien vertolken. Wij wenschen de V. V. V. reeds bij voorbaat onze hulde te brengen voor het feit, dat het de durf bezit om in ons wisselvallig klimaat een der gelijk risico te aanvaarden. Dat aan een opvoering van „Een Midzomernachtdroom" groote kosten zijn verbonden, zal een ieder duidelijk worden wanneer hij de kostbare costumeering, de bijzon dere belichting en de decors krijgt te aanschouwen. De ouderen onder ons weten welke zorgen Dr. WillemRoyaards zich heeft gegeven om „Een Mid zomernachtdroom" opgevoerd te krijgen. Het zou voor hem zeker een groote voldoening zijn ge weest te mogen beleven, dat het zijn echtgenoote gegeven was, dank zij de keuze uit de beste dilet tanten van de geheele Zaanstreek, de medewer king van beroepsartisten, de leiding van mevrouw Lilly Dré voor de elfendansen en de muziekver- zorging, onder leiding van den heer Van den Boo gaard, een opvoering te verzorgen, zooals hij zich die had kunnen wenschen. Zij, die middelbaar onderwijs hebben genoten, zullen zich uit hun schooljaren nog wel den geesti-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 5