V A MUUR O MIJ S RINGERS Viooltjes A, DAM Co. DE DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" g A. MAASEN, Breelaan 12, Tel. 14. Gez. ROOS, BEEMSTERLAAN, BERGEN. IE III IIL III L.H.Grootegoed MODERNE KUNSTZAAL KEES BOENDERMAKER. RUND-, KALFS- en VARKENSSLAGERIJ.' FIJNE VLEESCHWAREN. Onz© klanten weten w'j a"es ^oen om 'lun naar denzin Bestelhuis voor OPTIEK der N.V. „VRIESIA" te Alkmaar. „WILHELMINA" H. BLANK, PORTO PLATA SIGAREN. White ash Sigaren, GARAGE P. SMIT, VERHUUR. - STALLING. Vakkundige reparatie-inrichting. FORD-SERVICE. H. BOSSERT ZOON, P. BOENDERMAKER Cz. LOUDELSWEG 66, BERGEN. DIT SEIZOEN WERK VAN VRIJ ENTRÉE. Dagelijks geopend van 10 tot 12 en 1 tot 4 uur. OOK DES ZONDAGS. Historische Anecdolert. De Pruisische koning Frederik Willem III be zocht eens met den kroonprins een kleine stad. De burgerij had haar beste beentje voorgezet om het hooge gezelschap waardig te ontvangen en de eene feestelijkheid volgde op de andere. De kroon op het werk werd gezet door een grooten feest maaltijd. De burgemeester had den toast op den koning uitgebracht, maar een der wethouders vond, dat men ook aan den kroonprins moest denken en be gon daarom ook het woord te voeren, „Leve onze allergenadigste kroonprins!" begon hij, maar toen bleef hij steken en met een rood hoofd vervolgde hij eindelijk: „En wij wenschen hem toe, dat hij nog lang kroonprins mag blijven'" Ietwat ver baasd keek het gezelschap den spreker aan, waarop hij vervolgde: „En dat hij spoedig koning moge worden!" Er ging eenige beweging door het gezelschap der dischgenooten en de spreker merkte, dat hij zich had vergaloppeerd. Om het nu goed te maken voegde hij er tenslotte nog aan toe „Waarvoor de Voorzienigheid ons moge bewa ren!" En nu konden de menschen zich niet meer inhouden, zoodat de spreker onder daverend ge lach ging zitten. In het begin van zijn loopbaan was Sjaljapin te Petersburg. Tevergeefs stelde hij zich aan vele impressario's voor; niemand wilde het met hem probeeren. Eindelijk besloot hij een concert op eigen risico te geven. Hij huurde een zaal en liet er een piano inbrengen. Ook een begeleider had hij gehuurd. Toen hij beginnen wilde, waren er in de geheele zaal 2 toeschouwers te bekennen. Hun bescheiden uiterlijk boezemde Sjaljapin weinig vertrouwen in. Toch waren het schijnbaar de eenige bewoners van Petersburg, die aan zijn talent geloofden. Met een vriendelijk glimlachje betrad hij het podium en zei: Heeren, misschien vindt u het goed, dat wij nog even wachten, tot de zaal wat voller is ge worden. Wat wachten? bromde een der toeschouwers. Begin maar gauw. Wij zijn de sjouwers, die de piano gebracht hebben en dan kunnen we het instrument meteen weer mee terug nemen. Beethoven had altijd geldelijke moeilijkheden en niet zelden moest hij daarbij zijn broeders om raad vragen. Ofschoon deze hem verre van netjes behandelden, probeerde Beethoven dit zooveel mogelijk te vergeten. In het jaar 1819 kreeg hij van zijn broer, die zeer rijk geworden was, een nieuwjaarskaart, die on derteekend was: Johann van Beethoven, landhuisbezitter. Beet hoven stuurde deze kaart terug, terwijl hij er op geschreven had: Ludwig van Beethoven, hersenbezitter. In het huis van Potulow, een voormalig groot grondbezitter in het district Kursh, heeft men een dagboek gevonden, dat over den eersten aanslag op Alexander II eenige typische bijzonderheden bevat, die tot heden nog onbekend waren. Sinds de bevrijding der boeren was de tsaar zeer bemind. Niemand dacht toentertijd aan de mogelijkheid van een aanslag. De tsaar ging ge woonlijk zonder eenig gevolg een wandeling ma ken door St. Petersburg. Den 4en April 1866 wandelde hij volgens ge woonte in den zomertuin aan den oever der Newa. Hij bleef aan de kade staan en de voorbijkomende menschen groetten hem vriendelijk. Kommissarow, een boer, die naar Petersburg gekomen was om een betrekking te zoeken, bemerkte plotseling dat een man op den tsaar aanlegde. Op hetzelfde oogenblik sloeg Kommissarow de handen van den misdadiger omlaagHet schot ging af en de kogel vloog rakelings langs den tsaar. De voorbij gangers stortten zich op den man, die den aanslag pleegde en zij hadden hem ongetwijfeld gelyncht, als de tsaar niet met luide stem bevolen had den man dadelijk los te laten. BEGRAFENIS-ONDERNEMING TRANSPORTEN naar buiten en BEGRAFENISSEN worden door ons correct en zeer billijk, met onze eigen 1ste klas nieuwe FIAT- ROÜWAUTO en F IA T-VOLGAUTO'S uitgevoerd en verzorgd. ALKMAAR TELEF. 2490 SCHARLOO, hoek Snaarmanslaan. 1 te maken en dat onze kwaliteit onze reclame is. FIJNE VLEESCHWAREN in 34 soorten, altijd voorradig, in gekoelde vitrines. ONZE PRIJZEN ZIJN ZEER CONCURREEREND. Hoogachtend, a. MAASEN, Breelaan 12, Telefoon 14.^ levert tegen uiterst billijke prijzen: alle soorten DROGERIJEN, SPECERIJEN, VERBAND- en ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN, Eaux-de-Cologne, Toilet- en Huishoudzeepen, enz. Beleefd aanbevelend, /erkoop-centraleN.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" 111 N.V. Zuivelfabriek en Melkinrichting levert U alle melkproducten. Vraagt ze Uwen melkbezorger! ^vlll Filialen te BERGEN-BINNEN en BERGEN AAN ZEE. Voortref fel ij ke chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit Let op den naam Dorpsstraat 13, Telefoon 64. Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en onroerende goederen. Vraagt de bekende Alleen-verkoop: J. W. SCHOLTEN. TELEF. 62. - MOLENSTRAAT 1. Alleen verkrijgbaar in het Sigarenmagazijn tegenover de Ruïne van Dorpsstraat 18 - Telef. 294. H u i g b ro uwe rs t ra a t 11, hoek Laat, Alkmaar. Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. Souvenirs van Alkmaar. LEPELTJES met Kaasdragers. Jamboree-penningen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 8