ROSE-MARIE". HET HARLEKIJNSPEL „OVERDEKTE" ZWEMBASSIN Victoria-Theater, Tel. 3103 - Langestr., Alkmaar. Van Vrijdag 23 Juli tot en met Donderdag 29 Juli JEANETTE MAC DONALD en NELSON EDDY in: Deze week Populaire prijzen: Zaal 30 cent. Parterre 50 cent. Balcon 75 cent. 99 Openlucht-Theater, Bergen. „DE KRINGLOOP DER BELANGEN" gemeubileerd huis Vergeet bij Uw bezoek aan alkmaar niet Pers. 4 Prinsesselaan 14. Fam. G. Butter, A'dam, „Puck", Lijtweg. Fam. Haagsma, Groningen, 5 „Quinta", Russenweg. Fam. Abraham, A'dam, 8 v. Reenenpark 27. Fam. A. J. v. Buchem, Dordrecht, 8 „Rennes", K. de Grooteiaan. Fam. van Dam, Groningen, 4 „Repelsteeltje", v. Peltlaan. Fam. J. v. d. Woude, A'dam, 5 „Ribes", Breelaan. Fam. Postma, Leeuward,, 7 „Ripozo", Hoilaan. Fam. G. Bieshaar, A'dam, 10 ,,'t Roode Dak", v. Peltlaan. Fam. Beek, Utrecht, 5 Rozendaal, Kogendijk. Fam. Tegelaar, Dordrecht, 3 „Rozenhaag", v. Reenenpark. Fam. van Duin, Indië, 4 Bij D. Roosloot. Fam. I. Stros en Bles, A'dam, 5 ,,'t Ruigezand", Kerkelaan. Fam. Ir. J. C. Begram van Eeten, A'dam, 3 Ruïnelaan 11. Fam. Besse, A'dam, 4 „Rustenburg", Oldenburglaan. Fam. Evers, A'dam, 5 „Rust Roest", K. de Grootelaan. Fam. Arbouw, Dordrecht, 5 „De Schuilvink", v. Peltlaan. Fam. Desser, A'dam, 6 „Senang", Oldenburglaan. Fam. Ds. S. Datema, Driebergen, 10 „Semper Virens", Kerkelaan. Fam. Dr. Th. Ruys Jz,, Lisse, 8 „De Sloep", Wilhelminalaan. Fam. J. Schuddeboom, K. a. d. Z., 6 „Sonja", Loudelsweg. Fam. Smalhout, A'dam, 4 „Sonnevanck", St. Anthoniestraat. Fam. P. Grutterink, A'dam, 4 „Sparreheuvel", Rondelaan. Fam. J. A. Dekker, Wormerv., 8 Huize „Spirit", Verl. Geestweg. Fam. Schaap, A'dam, 4 „Springflower", Kruisweg. Fam. J.Koperdraat, A'dam, 8 St.-Anthoniestraat 18. Fam. G. Bakker, K. a. d, Z., „De Stomp", Lijtweg. Fam. Slauerhof, Leeuward., Bij Stam, Ruïnelaan. Fam. van der Gaag, Dokkum, „Streven is Leven", Prinsesselaan. Fam. Gerrits, Indië, Stroomerlaan 4. Fam. P. Baard, A'dam, „De Stulp", Vijverlaan. Fam. J. A. Dekker, Wormerv., 8 „Sunny Home", Geestweg. Fam. Piek, A'dam, 6 „Thea", Kerkelaan. Fam. K. J. Colijn, A'dam, 5 „Titia", Stroomerlaan. Fam. J. A. M. Schouten, A'dam, 5 „Tommy", Eikenlaan. Fam. Ploeger, A'dam, 9 „Tonik", Middengeestweg. Fam. Olffen, A'dam, 5 „Truke", Molenkrochtlaan. Fam. J. Slingerland, A'dam, 4 „Truus", K. de Grootelaan. Fam. J. Gast, A'dam, 3 „Us Honk", Bergerweg. Fam. F. J. zur Haar, Den Haag, 4 „Vera Jan", Dorpstraat. Fam. Nebbeling, Soerabaya, 4 Verl. Geestweg 14. Fam. Oosten, A'dam, 4 Verl. Geestweg 50. Fam. Idema, A'dam, 6 „Vinkennest", Kastanjelaan. Fam. Sluyter, A'dam, 6 „Vredelust", Hoilaan. Fam. Blitz, A'dam, 8 ,,'t Vossenhuis", Princesselaan. Fam. K. v. d. Meer, Sneek, 5 „De Weegbree", Hoflaan. Fam. Vaartjes, Leeuward,, 7 „Westerbosch", Eeuwigelaan. Fam. Mevr. Dr. Delprat, A'dam, 5 „Westerterp", Geestweg. Fam. Huizing, Groningen, 6 „Wending", v. Peltlaan. Fam.van Soest, A'dam, 6 „Wilhelmina", KI. Dorpstraat. Fam. Keersgieter, A'dam, 4 ,,'t Witte Huisje", Kerkelaan. Fam. Faber, A'dam, 6 ,,'t Woud", Heerenweg. Fam. Quarles van Ufford, Groenekan, 8 „Wittenburg", Breelaan. Fam. Hendrikze, Hillegersb., 10 „De Wulp", Eeuwigelaan. Fam. de Wolf Peereboom, Alkmaar, 6 „v. Zantenhof", Zuidlaan. Fam. G. van Dijk, Indië, 5 „Zeerust", Oldenburglaan. Fam. Landzaat, Utrecht, 3 „'t Zonneke", Loudelsweg. Fam. Brood, A'dam, 8 ,,'t Zonnetje", Spoorlaan. Fam. Molema, A'dam, 2 „Zonneweelde", Kruisweg. Fam. de Vries, Zaandam, 10 TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. te half negen, Op DONDERDAG 29 JULI a.s, speelt „ALBERDINGK THIJM": door JACINTO BENAVENTE. Regie: JAN BEERENDS. Dans: XANDA STRADOWSKA. Muziek: WILLEM SCHREURS. Décors: STOKHOF DE JONG. Costumes: SERNÊ. Ie Rang f 1.60; 2e rang f 1.25; 3e rang f 0.75. Voorverkoop: f 1.40, f 1.en f 0.60, alles inbegrepen. Kaarten en plaatsbespreking: Te Bergen: V.V.V.-bureau en Boekh. DE HAAN, Stationsstr. Boekh. J. ROMENY, O. Prinsweg. Te Alkmaar: VAN PUTTEN OORTMEIJER, Payglop 18. Tevens kaarten bij Boekh. THOMAS, Dorpsstraat, Bergen. Zuidlaan 15. Fam. Robbers, Zuidlaan 23. Fam. F. Deneken, A'dam, 5 A'dam, 7 (Zie vervolg in het 4de blad). N V. BOUW-EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. BERGEN (N.-H.). Telefoon Bergen aan Zee No. 515. Postgiro No. 33859. OPEN LAWN-TENNIS-WEDSTRIJDEN TE BERGEN AAN ZEE, te houden op 5, 6, 7 en 8 Augustus 1937. Wedstrijdbepalingen: 1. De wedstrijden zullen aanvangen Donderdag 5 Augustus 1937, des v.m. 10 uur. De deel- nemers(sters) zullen iederen wedstrijddag te v.m. 10 uur of zooveel eerder als de wedstrijd leiders zullen bepalen op de banen aanwezig moeten zijn, behoudens uitdrukkelijk vooraf verkregen toestemming van de wedstrijd leiders, zonder welke toestemming zij zich niet van het terrein mogen verwijderen. 2. De wedstrijden worden gespeeld best of three adventage long sets, met uitzondering van de finale in het Heeren-Enkel- en Dubbel-Spel, welke gespeeld zullen worden best of five adventage long sets. 3. De inschrijvingsgelden bedragen voor het num mer Open-Heeren-Enkel-Spel 2.75 en voor de overige nummers 2.20 per persoon per nummer (de 10 aan den N. L. T. B. inbegre pen), welke inschrijvingsgelden vóór de slui ting worden gezonden, evenals de inschrijvin gen zelve, aan de BADDIRECTIE, adres den Heer D. Haasbroek te Bergen aan Zee, terwijl de inschrijvingsgelden ook kunnen worden overgeschreven op postrekening no. 33859 ten name van de N. V. Bouw Exploitatie Maat- Schappij Bergen aan Zee. 4. De inschrijvingen sluiten Dinsdag 3 Augustus 1937, des n.m. 6 uur, 5. De prijzen zullen door de BADDIRECTIE nader worden geregeld. Voor het Heeren- Enkel-Spel is beschikbaar gesteld een zilveren beker, welke drie maal achtereen of vijf maal in totaal gewonnen moet worden om defintief eigendom te worden van den speler. Voor het Dames-Enkel-Spel is beschikbaar gesteld een zilveren blaadje, hetwelk drie maal achtereen of vier maal in totaal gewonnen moet worden om definitief eigendom van de speelster te worden. Voor het Gemengd-Dubbel-Spel zijn be schikbaar twee wisselbekers, uitgeloofd door Mevr. B. Jordaanvan Heek, welke drie maal achtereen of vier maal in totaal gewonnen moeten worden om definitief eigendom van den speler(ster) te worden. 6. De wedstrijden zullen worden gespeeld vol gens de bepalingen van den N. L. T. B. De deelname is opengesteld voor leden van bij den N. L. T. B. aangesloten vereenigingen, alsmede voor Algemeene leden van dien Bond. 7. Indien de wedstrijden niet op de daarvoor ge stelde data beëindigd kunnen worden, zal nader worden aangegeven, waar en wanneer zij zullen worden afgespeeld. De wedstrijdleiders zullen gerechtigd zijn het programma te wijzigen of nadere regelingen vast te stellen. HET WEDSTRIJD-COMITE. AGENDA: Tentoonstellingen. Dagelijks. Kunstzaal P. Boendermaker, Loudelsweg, werken van C. Boendermaker. Bergensche Kunsthandel P. Hopman, werken van Bergensche schilders. Atelier Lijtweg 16a, werken van A. Verkerk en Jaap Sax. Rustende Jager (ingang Karei de Grootelaan) werken van F. Kamstra. Hoflaan 11, werken van Jos. Viester. Hotel Stroomer, Bergen aan Zee, werken van D. W. H. Filarski. Dr. Dekkerhuis, werken van J. Ponstijn en C. Messia. Kunstzaal P. Hopman, werken van E. J. Bowien. Dancings en amusement. De Rustende Jager, 19 Juni, Piano- en dansavond. De Rustende Jager, dancing, dagelijks. Hotel NassauBergen, Bergen aan Zee, dancing, Zaterdags en Zondags. Café Duinvermaak, Zondagsmiddags en -'s avonds openluchtdansen. Casino-Kegelino, De Rustende Jager, iederen avond. Oranje-Hotel: Dinsdagavond Bridge Drive voor gasten. Huize „De Vries", Kerkstraat, clubavond schaak club „De Pion", Vrijdagsavonds 8 uur. Gasten welkom. Openlucht-theater. 28 Juli, 3 uur, openluchtsamenkomst. 29 Juli, 8 en 15 Augustus, De kringloop der belan gen, harlekijnspel van Jacinto Benavente. Verlichtingsavond 28 Juli. 4 Augustus, vischwedstrijd voor kinderen, door vischclub „De Karper"; vertrek per tram 1.20 uur. 11 Augustus, harddraverij in de Hoflaan. GEVRAAGD voor gezin van 10 personen (3 volw. en 7 kinderen), liefst v. d. maand Augustus. Brieven met conditiën onder no. 28, omgaand aan Boek handel LAND, Harlingen. U even Te gaan verkwikken in de of op de Koffiegalerij te genieten van het gezicht op het geheele

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 12