NassauTax Badbode-Foto-wedstrijd. Vertelt dit uw gasten. „DUINVERMAAK" CONCERT en OPENLUCHT-DANCING Bergen Telef. 230. Alkmaar: Telef. 3545. Hotel-Pensionhouders en verhuurders van ge meubileerde huizen! Herhaaldelijk komt het voor, dat gij uw gasten over het strandleven niet voldoende kunt inlich ten, met als gevolg, dat zij noodeloos onaange naamheden ondervinden. Het is niet voldoende, dat gij voor een goede verzorging van uw gasten in huis zorg draagt en hun vertelt, dat het bureau van de V. V. V. hun gratis inlichtingen verstrekt, uw gasten hebben er recht op, door u ingelicht te kunnen worden over de duinwandelingen en het badleven. Wanneer gij de inlichtingen, die wij u geven, goed leest en deze pagina zorgvuldig bewaart (plak haar op karton en leg haar in de conver satiezaal), dan kunt gij ten allen tijde uw gasten inlichten. Wat mag en niet mag. Wie wil voorkomen, dat tegen hem of haar proces-verbaal wordt opgemaakt, doet verstandig van het volgende kennis te nemen: Ten zuiden van de badkoetsjes te Bergen aan Zee is het baden of het plaatsen van een tent op het strand verboden. Aan het tentenstrand is het geoorloofd, tegen vergoeding een tent te plaatsen en vandaar uit in zee te baden. Ten noorden van het Stille Strand mag gratis een tent geplaatst worden en gebaad. Het kampeeren in tenten is in geheel Bergen ver boden. Vóór het stoelenstrand is het baden verboden. Bij de badkoetsjes, het tentenstrand, het strand voor de vacantiekolonies en het Stille Strand mag uitsluitend in badpak worden gebaad. Slechts op het strandgedeelte, dat na het Stille Strand volgt, is het baden in zwembroek geoorloofd. Op het stoelenstrand mag men zich alleen in badpak bevinden, wanneer men in badmantel ge huld is. Op het strandgedeelte, waar gebaad wordt, mag men zich ook in badpak op het strand bewegen. Onder badkleeding wordt ook verstaan die zon- nebad-kleeding welke den rug van de dames ge heel onbedekt laat. Baadsters in deze kleeding zullen dus op den openbaren weg hierover een jasje of iets dergelijks moeten aantrekken. In Bergen aan Zee is het wel geoorloofd om vanuit de hotels en villa's zich in badpak, gehuld in badmantel, naar het strand te begeven. Wanneer kan er onder toezicht gebaad worden? Officieel is het bad van des morgens 7.30 tot 12 uur en des middags van 1.30 tot 5.30 uur ge opend. Dit beteekent niet, dat men van 12 tot 1.30 uur en na 5.30 uur niet meer onder toezicht kan baden. Ten eerste worden er aan het tentenstrand nog tot 7.30 uur badkaarten verkocht, zoodat men tot 8 uur daar onder toezicht kan baden en ten 2e beteekent het om 12 uur sluiten van het koetsenbad, dat van 12 tot 1.30 uur geen kaarten worden verkocht. Wie precies om 12 uur komt kan dus nog een kaart bekomen en baadt dan nog tot 12.30 uur onder toezicht, zoodat er in werkelijk heid van 12.30 tot 1.30 uur geen gelegenheid is om onder toezicht te baden. Ten 3e beteekent het om 5 uur sluiten van het koetsenbad, dat na 5 uur geen badkaarten meer verkocht worden, zoodat men om 5 uur nog zoo'n kaart kan bekomen en dan daar tot 5.30 uur onder toezicht kan baden. Het badmantelbad. Het badmantelbad is de gelegenheid, waarbij zoowel op het koetsjesbad als op het tentenbad, aan hen die in badpak, gekleed in b admantel (zonder badmantel mag in Bergen aan Zee niet gewandeld worden) aan het strand verschijnen. Dezulken kunnen dan aan beide badgelegenheden voor 20 ct. per keer (10 kaarten voor 1.50) 'n kaartje bekomen om onder toezicht te baden en bekomen dan tevens het recht om hun bad mantel en handdoek aan een op het strand ge plaatste hanggelegenheid op te hangen of in een daarvoor geplaatste badkoets af te geven. Het badmantelbad is dus een bij uitstek mooie badgelegenheid voor de in Bergen aan Zee ver toevende gasten, die vanuit hun hotel of woning naar zee kunnen wandelen. Ook door gasten uit Bergen, die per auto naar zee rijden, wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De wandelkaarten. De wandelingen in het Natuurreservaat, evenals die in het duingebied van het Staatsboschbeheer, zijn vrij. Voor wandelingen in het gebied van het Provin ciaal Waterleidingbedrijf zijn voor 10 cent dag kaarten verkrijgbaar aan het bureau van de V. V. V. en in café Duinvermaak, maandkaarten voor 0.50 en jaarkaarten voor 1.50. Deze kaarten zijn geldig voor den houder en 2 kinderen voor het geheele jaar. Gezinskaarten, voor een jaar geldig, voor den houder en 4 leden van zijn gezin, kosten 2.50. Voor het duingebied te Bergen aan Zee zijn bij de Baddirectie aldaar seizoenkaarten, geldig tot October, verkrijgbaar voor 0,25. Houders van deze kaarten kunnen bij café Duinvermaak gratis wandelkaarten bekomen voor de wegen en paden in het dui'.gebied van het Provinciaal Waterleidingbedrijf. Voor de wandeling op den Zwarteweg naar het Bergerpaadje en vandaar naar de wegen in het Staatsboschbeheer behoeft men niet in het bezit van wandelkaarten te zijn. CAFE-RESTAURANT Mooi gelegen aan den voet der duinen. GROOTE KINDERSPEELTUIN. ZONDAGSMIDDAGS door 1e klas Orkest. Ruim Parkeerterrein. Wenken voor Zonnebaders. Voorzichtigheid geboden. Een bruine huid is geen teeken van plotselinge gezondheid. Juist in de eerste warme zomerdagen krijgt de arts ernstige gevallen van zonnebrand te behan delen, die niet alleen oorzaak worden van pijn en ziekte, maar tevens vaak van blijvende euvelen. Het is onbegrijpelijk, dat de artsen, ondanks de veelvuldige voorlichtingen in de dagbladen en tijd schriften, steeds weer talrijke slachtoffers van het zonnebad te behandelen krijgen. Dat de zonnebrand juist in de eerste zomerda gen zooveel slachtoffers maakt, moet verklaard worden door het feit, dat de hitte der zonnestralen tengevolge van den toch nog koelen wind niet zoo gevoeld wordt waardoor het zonnebad te lang wordt gerekt. Merkwaardigerwijze spreekt de leek dan van „windbrand", doch er moet op gewe zen worden, dat de wind niets te maken heeft met de ontstekingen, die karakteristiek zijn voor zon nebrand. Men onderscheidt evenals bij andere wonden den eersten, tweeden en derden graad van den zonnebrand. De eerste graad kenmerkt zich door rood en opgezet huidweefsel, vergezeld van een lichte pijn, hoofdpijn en moeheid. Bij den tweeden graad komen blaren voor, de pijnen zijn veel heviger, men heeft het koud, is koortsig en voelt zich allesbehalve fit. Bij den derden graad zijn de blaren veel gröoter en verder ingebrand, zoodat na het barsten er van rauwe plekken ontstaan. Ook nu zijn de pijnen weer veel heviger, kou, rillingen en hooge koorts. De toe stand is zoo ernstig, dat bij een zwak hart plotse ling de dood kan intreden. Wat men moet weten. Een ieder, die een zonnebad neemt, moet om de volgende dingen denken: 1. Hij mag onder geen voorwaarde in het begin langer dan een half uur zonnebaden en moet er voor zorg dragen, dat het geheele lichaam door de zon beschenen wordt. 2. De duur van het zonnebad mag slechts gelei delijk vergroot worden; daarbij moet steeds op het gevoel na het bad gelet worden. 3. Hij moet bedenken, dat personen met licht haar en lichte huid gevoeliger voor zonnebrand zijn dan donkere menschen. 4. Hij moet weten, dat het insmeren met vet en olie geenszins 't ontstaan van zonnebrand tegen gaat; maar dat integendeel, doordat de gevoelig heid van de huid voor warmte-invloeden verlaagd wordt, het gevaar ontstaat, dat men zich te lang aan de zon bloot stelt. 5. Hij moet weten, dat de door de zonnestralen veroorzaakte bruine kleur der huid geen bewijs is van plotselinge gezondheid, doch uitsluitend en alleen een beschermingsmaatregel van het lichaam tegen de te felle zon. 6. Hij moet weten, dat karakter en waarde van het zonnebad niet alleen bepaald worden door de inwerking der zonnestralen maar dat het zonne bad tevens een luchtbad is, dat van evenveel waarde genoemd mag worden. 7. Wie zon- en zeebad met elkaar combineert moet er aan denken, dat op de huid drogende zoutdeeltjes de gevoeligheid er van ten opzichte der zonnestralen verhoogen. 8. Hij moet weten, dat het doel van het zonne bad geen bruine huid is, maar een bevorderde stofwisseling. 9. Hij moet weten, dat zwakke personen, hart lijders, longlijders, het zonnebad zooveel mogelijk moeten vermijden. 10. Hij moet wten, dat zonnebaden op heete dagen slechts in de vroege ochtend- of late mid daguren genomen moeten worden en dat men in de heete middaguren het best in de schaduw kan liggen of tenminste een breede, lichte hoofdbe dekking ter bescherming moet dragen. Verder moet nog opgemerkt worden, dat men zich in geen geval door smeersels er toe mag laten verleiden, de zonnebaden zinneloos lang te rek ken, daar zij, zooals reeds gemeld, slechts zeer gebrekkig beschermen en het gevaar van zonne brand eerder bevorderen dan tegengaan. Door deze regels in acht te nemen kan men van het goede der zonnebaden profiteeren en zich aldus beschermen tegen de gevaren er van. Lente- en zomertijd is fototijd. Nu steeds meer deren deel hebben aan het genot, dat het vervaar digen van een aardige foto geeft, meenen wij, in overleg met het bestuur van de V. V. V. goed te doen, een fotowedstrijd uit te schrijven, om daar door het fotographeeren in het mooie Bergen en Bergen aan Zee aan te moedigen. Wij verkregen voor dezen wedstrijd ook dadelijk de medewerking van de N. V. Bouw-Exploitatie- Maatschappij „Bergen aan Zee", de fotohandela ren, de heeren Hopman, Spandaw en de Jong en de boekhandelaren Haan en Romeny, en zijn daar door in staat, de volgende prijzen beschikbaar te stellen: lste prijs voor de mooiste foto van Bergen of Bergen aan Zee, beschikbaar gesteld door de V. V. V., 25; speciale prijs voor de mooiste foto van Bergen aan Zee, beschikbaar gesteld door de N. V. Bouw- Exploit. Mij. „Bergen aan Zee" 25; 2de prijs een fraaie aquarel, beschikbaar gesteld door den heer J. H. Roggeveen; 3de prijs voor de mooiste foto van Bergen of Bergen aan Zee, beschikbaar gesteld door de Re dactie van de Badbode 15; 4de prijs voor de mooiste foto van Bergen of Bergen aan Zee: fototoestel, beschikbaar gesteld door den fotohandel van den heer P. Hopman; 5de prijs voor de mooiste foto van Bergen of Bergen aan Zee: fototoestel, beschikbaar gesteld door Spandaw's fotohandel; 6de prijs voor de mooiste foto van Bergen of Bergen aan Zee: kunstvoorwerp, beschikbaar ge steld door Hopman's Kunsthandel; 7de prijs voor de mooiste foto van Bergen en Bergen aan Zee: een fototoestel of een luxe foto album, beschikbaar gesteld door P. P. de Jong's fotohandel; eerste speciale prijs voor de aardigste kiek: een fraai boekwerk, beschikbaar gesteld dóór den Eersten Bergenschen Boekhandel van J. Romeny; tweede speciale prijs voor de aardigste kiek: een boekwerk, beschikbaar gesteld door Haan's Boekhandel. Ieder amateur wordt gratis in de gelegenheid ge steld, deze mooie prijzen te winnen. Hij of zij sehoeft slechts één of meer foto's te deponeeren bij het Bureau van de V. V. V., benevens een ge sloten enveloppe, waarop staat: Badbode-fotowed- strijd en het motto, waaronder men inzendt en waarin zich onderstaand formulier ingevuld moet bevinden. Achter op de foto gelieve men alleen het motto van inzending te vermelden, b.v.: Auto, Spar, Duin, Roos, Zeemeeuw of iets dergelijks. Men gelieve de foto's in een aparte enveloppe te zenden en daarop alleen te schrijven het motto, dat achter op de foto staat. De wedstrijd wordt Zaterdag 7 Augustus des avonds 6 uur gesloten, terwijl de uitslag 14 Augus tus in de Badbode wordt bekend gemaakt. De jury bestaat uit: Mevr. Bsse. Taets van Ame- rongen, Mevr. Van ReenenJurriaans, den heer Adriaan Boer, redacteur van het fotoblad „Focus", den kunstschilder B. Essers en den architect J. H. Roggeveen. Formulier voor den Badbode- Foto-wedstrijd. Ondergeteekende adres is inzender(ster) van de foto(s) onder het mottoen verleent daarvoor het reproductie-recht aan de V.V.V. en „De Badbode". Handteekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 16