VAMI-ROOMIJ RINGERS LUNCHPOOM A, DAM Co. Viooltjes A. MAASEN, Breelaan 12, Tel. 14. DE DROGISTERIJ „HET ZUIDEN" Gez. ROOS, beemsterlaan, BERGEN. IE 111 IIL I G C. JONGENS H. DUS, L.H.Grootegoed MODERNE KUNSTZAAL KEES BOENDERMAKER. RUND-, KALFS- en VARKENSSLAGERIJ. FIJNE VLEESCHWAREN. Bestelhuis voor OPTIEK der N.V. „VRIESIA" te Alkmaar. „WILHELMINA" Voor LEVENSMIDDELEN is UW ADRES! SMAKELIJK BROOD. H. BLANK, White ash Sigaren, PORTO PLATA SIGAREN. GARAGE P. SMIT, VERHUUR. - STALLING. Vakkundige reparatie-inrichting. FORD-SERVICE. H. BOSSERT ZOON, VROOM T GEZELLIGSTE ZITJE" VAN ALKMAAR Koude en warme spijzen den ge- heelen dag. Wij brengen een zéér voor- deelige en uitgebreide collectie DAMES-HEEREN-enKINDER- BAD-ARTIKELEN Verkoop parterre. k'i-Tri)si êl BEGRAFENIS-ONDERNEMING TRANSPORTEN naar buiten en BEGRAFENISSEN worden door ons correct en zeer billijk, met onze eigen 1ste klas nieuwe FIAT- ROUWAUTO en FIAT-VOLGAUTO's uitgevoerd en verzorgd. ALKMAAR TELEF. 2490 SCHARLOO, hoek Snaarmanslaan. ALKMAAR TELEF. 3644 (5 lijnen) ADVERTENTIËN. P. BOENDERMAKER Cz. LOUDELSWEG 66, BERGEN. - DIT SEIZOEN WERK VAN Dagelijks geopend van 10 tot 12 en 1 tot 4 uur. OOK DES ZONDAGS. On-7d Hanton u/oton dat w'j alles doen om het hun naar den zin WII4C MalUoll WPlcii, ma|<en en ^at onze kwaiiteit onze reclame is. FIJNE VLEESCHWAREN in 34 soorten, altijd voorradig, in gekoelde vitrines. ONZE PRIJZEN ZIJN ZEER CONCURREEREND. Hoogachtend, a. MAASEN, Breelaan 12, Telefoon 14.g levert tegen uiterst billijke prijzen: alle soorten DROGERIJEN, SPECERIJEN, VERBAND- en ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN, Eaux-de-Cologne, Toilet- en Huishoudzeepen, enz. Beleefd aanbevelend, /erkoop-centrale: N.V. Zuivelfabr. en Melkinrichting „Wilhelmina" N.V. Zuivelfabriek en Melkinrichting levert U alle melkproducten. Vraagt ze Uwen melkbezorger! Filialen te BERGEN-BINNEN en BERGEN AAN ZEE. Lid van den N.K.B. Meer dan 1500 winkels. STATIONSSTRAAT 6, BERGEN. TELEFOON 185. ELECTRISCHE LUXE BAKKERIJ DORPSSTRAAT 11, - BERGEN, - TELEF. 134, is het bekende adres voor: Neemt proef met onze Gevulde Koeken. Dame: Uw schilderstukken zijn de eenige, die ik bekeken heb op de tentoonstelling. Kunstschilder: Ik voel me zeer gevleid, dat.... Dame: Wacht even. Bij de andere kon ik niet bijkomen, daar stonden te veel menschen voor. Mevrouw: Vandaag ben je jarig, schat, en ik heb een verrassing voor je! Mijnheer: -4- Ja, wat is het Mevrouw: Wacht een oogenblikje, totdat ik het aangetrokken heb. Dorpsstraat 13, Telefoon 64. Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en onroerende goederen. Voortreffelijke chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit Let op den naam Alleen verkrijgbaar in het Sigarenmagazijn tegenover de Ruïne van Vraagt de bekende Alleen-verkoop: J. W. SCHOLTEN. TELEF. 62. - MOLENSTRAAT 1. Dorpsstraat 18 - Telef. 294. H u i g b ro uwe rs t ra a t 11, hoek Laat, Alkmaar. Huishoudelijke- en Weelde-artikelen. Souvenirs van Alkmaar. LEPELTJES met Kaasdragers. Jamboree-penningen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 4