f A A. E. ROMENY, BERGENSCHE DROGISTERIJ - M <ïèM 1 Hotel-Pension „Prins Maurits", Bi TELEFOOn soa - DUINVERMAAK" CONCERT en OPENLUCHT-DANCING APOTH.-ASSISTENTE Telefoon 109. BREELAAN 17, BERGEN (N--H.) In het zonnebad. HET NATUURBAD „DE KARPERTON". Het in 1932 geopende natuurbad „De Karper- ton" heeft, door het overlijden van den stichter, den heer Judell, een nieuwe directie gekregen, terwijl het fraaie door den architect Jan Wils gebouwde landhuis, als café-restaurant in exploi tatie is genomen. Het zwembasin, dat een oppervlakte heeft van 6000 M2., gevuld met zuiver bronwater, dat van 60 M. diepte door een motor met een capaciteit van 80.000 liter per dag wordt opgepompt welk water voor het in het basin komt door een bijzon der systeem van zuurstof wordt voorzien en voor verwarmd, biedt gelegenheid om zoowel de zwemsport te beoefenen, als het zwemmen onder deskundige leiding te leeren. De wisselkabines voldoen aan de te stellen eischen, terwijl de omgeving uniek is in geheel Noordholland. De directie heeft begrepen, dat aan de bezoe kers gratis parkeeren en gratis fietsenstalling ge boden moet worden, terwijl de exploitatie van het restaurant aan vakkundige handen is toever trouwd. Een middag in deze zwemgelegenheid geeft rust 3$ genoegen. De levensvreugde, die in dit familiebad wordt gedemonstreerd, doet weldadig aan. Voor bijzonderheden leze men de advertentie in dit nummer. In Bergen vertoevende gasten doen voor het bezoeken van dit bad verstandig de in het ver lengde van den Meerweg gelegen Groeneweg te volgen. Men behoeft dan slechts 3 K.M. te fietsen om bij dit bad te zijn, zoodat het ook voor wan delaars niet onbereikbaar is. Leert zwemmen is de leus van velen die de volksgezondheid in ons zoo waterrijk vaderland aanheffen. Daarvoor is het natuurbad een uit nemende gelegenheid, terwijl men daar ook op gezellige wijze kan zonnebaden. CARILLON-CONCERT P. A. VAN LANGEN. Donderdagavond van 8.309.30 te Alkmaar, Prelude, Andante, Sonate, Gavotte, Rondo, De Gilde viert, 't Liedje v. d. beiaardier, Heidenröslein, Leise zieht durch mein Gemüt, Lieblingsplatzchen, Das Veilchen, O Nederland, o Vrijheid, Steph Heller. Jef Denijn. Nicolai. De Flesch. F. Daquin. Em. Hullebroeck. Em, Hullebroeck. Schubert, Mendelssohn. Mendelssohn. Mozart. Peter Benoit. Garage en reparatie-inrichting. Overdekte Rijwielstalling. Voor GEZELSCHAPPEN en KINDERFEESTEN reductie. UITZENDING VAN DINERS. VERTEGENWOORDIGING BUTA-GAS. Met BUTA-GAS spaart U geld Wij verwisselen de cylinders tijdig DE VERLICHTINGSAVOND, Woensdagmorgen beloofde het weer voor den verlichtingsavond niet veel goeds. In Bergen weet men zoo langzamerhand, dat einde Juli het weer zóó kan omslaan en is men er aan gewoon ge raakt, dat men des avonds 7 uur nog bijeen komt om te beraadslagen of de lampions al of niet ge hangen moeten worden. De verschillende buurt- commissies gingen dan ook, ondanks den regen, door met het treffen van de voorbereidende werk zaamheden. Des middags keek men elkander al met zegevierende blikken aan, aangezien het in middels mooi zomerweer was geworden. De christelijk jongeren, die met het oog op den ver lichtingsavond hun landdag Woensdag in het Qpenluchtthéater hadden gehouden, waar minister de Wilde hun had toegesproken, verheugden zich al op den feestavond, die komen zou en de leiders van de buurtcommisies oordeelden het zelfs over bodig om 's avonds nog over het al of niet door gaan van de verlichting te beraadslagen. Om 7 uur begon echter de lucht dermate te be trekken, dat met recht gevreesd werd, dat de verlichting wel eens kon verregenen. Men denke hier niet licht over, want een plensbuitje kan een tienduizend lampions vernietigen en ook in Bergen is het thans niet gemakkelijk de daarvoor benoo- digde gelden bijeen te brengen. Uitstel was met het oog op het openluchtspel van hedenavond in het openluchtheater, niet gemakkelijk, aangezien dan minstens twee dagen uitstel noodig was, ter wijl het drukke seizoenverkeer vordert, dat zoo spoedig mogelijk de straten weer vrij worden ge maakt. Dat de verlichtingsavond in Bergen alom de be langstelling trekt, bewees het feit, dat vanuit wij den kring (zelfs uit Amsterdam en Rotterdam was men aan de telefoon) geinformeerd werd af de verlichtingsavond doorging. In Bergen was men overtuigd, dat de onheilspellende wolken niets dan koude beteekenden. Men betoogde, dat het daardoor alleen wat vroeg donker werd. Om 8 uur trok de jeugd reeds in drommen naar Bergen en het was hun, door de kaashoedjes, die sommige droegen, aan te zien, dat ze vast voor nemens was, de bloemetjes buiten te zetten. Han gen, d. w. z. hangen van de lampions werd dan ook het parool. Met man en macht toog men aan het werk en daar, waar men om 8 uur nog niets zag, hingen om 9 uur de brandende lampions. Hoe men dit klaar speelde, was voor vele buitenstaanders een raadsel. In sommige straten was men tot tien uur met het ophangen bezig. Dit bracht daar het voordeel, dat om 12 uur de kaarsen nog niet waren opgebrand. In de meeste straten en lanen gingen de kaarsen om half twaalf uit, waarop de straatverlichting weer werd aangestoken en de buurtcommissies weer aan het werk togen om de lampions binnen te halen. Het kort, maar hevige feest van enkele uren was weer voorbij. Aangezien men ditmaal de Kerkruïne met een achttal schijn werpers had verlicht, bleef dit oude gebouw nog tot 2 uur een lichtcentrum. Duizenden en nog eens duizenden hebben gisteravond den verlichtings avond mede gemaakt en uit tal van monden hoor den wij woorden van bewondering voor het tot stand gebrachte Onze hulde aan de verschillende buurtcommis sies is zeker op haar plaats. Bergens Harmonie heeft zich weer dapper ge weerd en hoort bij de verlichtingsavond. Jammer was het, dat honderden aan het gedeelte Breelaan vanaf den Stationsweg tot den Russenweg ver geefs op het ^asseeren van de muziek hebben ge wacht. Met het oog op de uitgebreidheid van de verlichting (de muziek marcheerde volle 2 uur) zal het wel gewenscht zijn, om, evenals vroeger, 2 mu ziekcorpsen te laten marcheeren. AGENDA: T entoons tellingen Dagelijks. Kunstzaal P. Boendermaker, Loudelsweg, werken van C. Boendermaker. Bergensche Kunsthandel P. Hopman, werken van Bergensche schilders. Atelier Lijtweg 16a, werken van A. Verkerk en Jaap Sax. Rustende Jager (ingang Karei de Grootelaan) werken van F. Kamstra. Hoflaan 11, werken van Jos. Viester. Hotel Stroomer, Bergen aan Zee, werken van D. W. H. Filarski. Dr. Dekkerhuis, werken van J. Ponstijn en C. Messia. Kunstzaal P. Hopman, werken van E. J. Bowien. Museum naast het Postkantoor, Dagelijks van 1012 en van 24 uur. Entree 20 cent. Kinderen 10 cent. Dancings en amusement. De Rustende Jager, dancing, dagelijks. Hotel Nassau-Bergen, Bergen aan Zee, dancing, Zaterdags en Zondags. Café Duinvermaak, Zondagsmiddags en -'s avonds openluchtdansen. Oranje-Hotel: Dinsdagavond Bridge Drive voor gasten. Huize „De Vries", Kerkstraat, clubavond schaak club „De Pion", Vrijdagsavonds 8 uur. Gasten welkom. Openlucht-theater. 8 en 15 Augustus, De kringloop der belangen, harlekijnspel van Jacinto Benavente. 4 Augustus, vischwedstrijd voor kinderen, door vischclub „De Karper"; vertrek per tram 1.20 uur. Casino-Kegelino, De Rustende Jager, iederen avond. 4 Augustus 2 uur, Autopedwedstrijd Stationsstraat. 11 Augustus, harddraverij in de Hoflaan. N. V. BOUW-EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. BERGEN (N.-H.). Telefoon Bergen aan Zee No. 515. Postgiro No. 33859. OPEN LAWN-TENNIS-WEDSTRIJDEN TE BERGEN AAN ZEE, te houden op 5, 6, 7 en 8 Augustus 1937. W edstrijdbepalingen: 1. De wedstrijden zullen aanvangen Donderdag 5 Augustus 1937, des v.m. 10 uur. De deel- nemers(sters) zullen iederen wedstrijddag te v.m. 10 uur of zooveel eerder als de wedstrijd leiders zullen bepalen op de banen aanwezig moeten zijn, behoudens uitdrukkelijk vooraf verkregen toestemming van de wedstrijd leiders, zonder welke toestemming zij zich niet van het terrein mogen verwijderen. 2. De wedstrijden worden gespeeld best of three adventage long sets, met uitzondering van de finale in het Heeren-Enkel- en Dubbel-Spel, welke gespeeld zullen worden best of five adventage long sets. 3. De inschrijvingsgelden bedragen voor het num mer Open-Heeren-Enkel-Spel 2.75 en voor de overige nummers 2.20 per persoon per nummer (de 10 aan den N. L. T, B. inbegre pen), welke inschrijvingsgelden vóór de slui ting worden gezonden, evenals de inschrijvin gen zelve, aan de BADDIRECTIE, adres den Heer D. Haasbroek te Bergen aan Zee, terwijl de inschrijvingsgelden ook kunnen worden overgeschreven op postrekening no. 33859 ten name van de N. V. Bouw Exploitatie Maat- Schappij Bergen aan Zee, 4. De inschrijvingen sluiten Dinsdag 3 Augustus 1937, des n.m. 6 uur, 5. De prijzen zullen door de BADDIRECTIE nader worden geregeld. Voor het Heeren- Enkel-Spel is beschikbaar gesteld een zilveren beker, welke drie maal achtereen of vijf maal in totaal gewonnen moet worden om defintief eigendom te worden van den speler. Voor het Dames-Enkel-Spel is beschikbaar gesteld een zilveren blaadje, hetwelk drie maal achtereen of vier maal in totaal gewonnen moet worden om definitief eigendom van de speelster te worden. Voor het Gemengd-Dubbel-Spel zijn be schikbaar twee wisselbekers, uitgeloofd door Mevr. B. Jordaanvan Heek, welke drie maal achtereen of vier maal in totaal gewonnen moeten worden om definitief eigendom van den speler(ster) te worden. 6. De wedstrijden zullen worden gespeeld vol gens de bepalingen van den N. L. T. B. De deelname is opengesteld voor leden van bij den N. L. T. B. aangesloten vereenigingen, alsmede voor Algemeene leden van dien Bond. 7. Indien de wedstrijden niet op de daarvoor ge stelde data beëindigd kunnen worden, zal nader worden aangegeven, waar en wanneer zij zullen worden afgespeeld. De wedstrijdleiders zullen gerechtigd zijn het programma te wijzigen of nadere regelingen vast te stellen HET WEDSTRIJD-COMITE. 11 CAFÉ-RESTAURANT Mooi gelegen aan den voet der duinen. GROOTE KINDERSPEELTUIN. ZONDAGSMIDDAGS door 1e klas Orkest. Ruim Parkeerterrein.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1937 | | pagina 6