„DE BADBODE" EERSTE BLAD. PINKSTER 1938. Negen-en-twintigste jaargang. No. 2. Abonnementspriis:i2lvooMeederdne'rv.v.v. Zaterdag 11 Juni 1938. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn„ Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 7, - TELEFOON 2039, BERGEN (N.-H.) is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo, in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationsstraat; 2o. in den Eersten Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 3o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan; 4o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 5o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 6o. in de zaak van den heer Thomas, Dorps straat, hoek Kleine Dorpsstraat. Te Bergen aan Zee: lo. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 2o. in de zaak van den heer A. Passer; 3o. in den boekhandel van den heer Kuitwaard. Aan deze adressen kunnen ook advertenties worden opgegeven, a 15 cent per regel. Voor meermalen plaatsing reductie. Het weer in de week voor Pinkster beloofde niet veel goeds. Verschillende hotels, die reeds vroeg bevredigend besproken waren, moesten ervaren, dat diverse gasten afschreven of afbelden, omdat geen weekender meer zelf het risico van het weer wil dragen, daar hij weet, dat hij, als het weer omslaat, altijd nog wel plaats kan vinden. Aan de moeilijkheden, daaraan voor den hotelhouder verbonden, wordt niet gedacht. Het zijn helaas nog maar enkele gasten die weten, dat het bij elke weersgesteldheid mogelijk is in Bergen te weekenden. Toen Zater dag het weer gunstig keerde, werden de beste ver wachtingen gewekt en geraakten, wanneer wij ook de mogelijkheden om gemeubileerd te huren mede rekenen, Bergen en Bergen aan Zee nog voor 30 met gasten besproken. Wanneer wij alleen reke ning houden met de hotel-pensions dan kan veilig verklaard worden, dat deze voor 50 bezet ge raakten. Enkelen, w.o. het badhotel, haalden zelfs een bezetting van 80 Gezien het feit, dat wij dit jaar een zeer late Pinkster hadden, hadden wij echter beter resultaten mogen verwachten. Het weer is echter voor alles en ook voor een goede Pinkster de voornaamste factor en het weer vóór Pinkster in aanmerking nemende, waren de feest dagen 1938 voor Bergen en Bergen aan Zee zeker bevredigend. Reeds Zaterdagmiddag was te merken, dat het druk in het dorp zou worden. Tot laat in den avond sjouwden de besteljongens allerlei wa ren naar de woningen, waar de families hun tijde lijk onderkomen hadden gevonden en heerschte er in de omgeving van de Ruïne een gezellige drukte. De Zondagmorgen zette prachtig in en met glun dere gezichten verklaarden de zakenmenschen aan zee, dat het zeker een goede Pinkster zou worden. Om elf uur, toen het weer keerde, kwam reeds vast te staan, dat deze kans, althans voor den eersten Pinksterdag, verkeken was. De drukte concentreerde zich in Bergen-Binnen. Voor de terrassen was het ook daar echter geen weer. De dansgelegenheden maakten evenwel goede zaken en in „De Rustende Jager", waar Wout Polder met zijn bij de danslustigen zoo ge liefde band de muziek weer verzorgt, was het geweldig druk. Ook café Hilbrand en het café Oldenburg, DE RUïNE-KERK TE BERGEN. waar eveneens gedanst werd, kregen hun deel. Vol spanning werd echter de 2de Pinksterdag ver wacht, die als een stralende zonnedag met vreugde werd begroet, omdat men toen al wist, dat het druk, zeer druk, zou worden. Traditioneel be weegt de jeugd van den kop van Noord-Holland zich dan naar het speelduin en het café Duinver- maak, waar het dank zij de overkapte openlucht dancing zoo druk was, als dit in jaren niet het geval is geweest. Duizenden rijwielen stonden hier in de omgeving gestald en op den dansvloer was het opgepropt vol. Voor de caféterrassen was het weer op dezen dag belangrijk gunstiger dan den eersten. Hon derden, in fleurige zomerkleeding, hadden van de terrassen bezit genomen en leverden het be wijs, dat Bergen als vacantie-oord in trek blijft. Dit bewezen ook de honderden auto's, uit alle provincies van het land, die zich langs den zee weg naar Bergen aan Zee bewogen. Hoewel deze weg te smal is, viel het ons toch op, dat die heel wat verkeer kan verwerken, dank zij het feit, dat de wandelaars en de wielrijders hier ieder over een eigen weg beschikken. Aan de Breelaan en langs den Duinweg, waar alle verkeer van een te smallen weg gebruik moet maken, is dit eenvoudig hopeloos. De lust voor het baden bleek aan het strand nog slechts bij enkele durvers aanwezig. Op de terras sen koesterden zich echter honderden in het zon netje, genietende van de voortjagende zomerdruk- te, en des avonds was het een onvergetelijke avond aan zee, die weer voor de zooveelste maal bewees, dat onze stedelingen gaarne naar zee trekken, wanneer het weer dit toelaat. Voor de beide natuurbaden was het niet dat. Tweeden Pinksterdag heerschte daar wel een ge zellige bedrijvigheid, doch in hoofdzaak waren het de kinderen die er zich niet om bekommerden, dat het water voor het zwemmen toch eigenlijk te laag van temperatuur was. De sfeer in de natuur baden is gelijk aan die op de ijsbaan. Menschen die in het gewone leven vaak onnoodig ver van elkander staan, bespreken hier broederlijk de ver schillende zwemslagen en zijn gemeenschappelijk enthousiast voor een klein onderling recordje. Er verandert toch wel iets. Het opkomende geslacht vertoeft liever in de natuur dan in de kroeg en dit kan niet anders dan de volksgezondheid ten goede komen. Zwemmen be hoorde in ons waterland op de scholen verplicht te worden gesteld. Bergen's raad besloot het schoolzwemmen in te voeren, doch Gedeputeerde Staten keurden dit besluit niet goed, omdat de be grooting in Bergen met steun van het rijk sluitend gemaakt moet worden en niet verwacht kan worden, dat het rijk gelden voor deze aan de volksgezondheid ten goede komende sport be schikbaar stelt. Nu beleeft Bergen straks het feit, dat de leerlingen van de bijzondere scholen wel zwemmen leeren en die van de openbare niet. Zou het niet mogelijk zijn dat de voorstanders van het openbaar onderwijs, getrouw aan het principe „draagt elkanders lasten" ook voor de leerlingen van de openbare scholen de gelegenheid openden om hen ook in dat opzicht niet achter te stellen bij die van de bijzondere? Gezien het weer in de week vóór Pinkster, kan al met al geconstateerd worden, dat Pinkster 1938 niet onbevredigend genoemd kan worden. Vermeld dient nog, dat vooral 2den Pinksterdag de ouders met kinderen in den speeltuin „de Be driegertjes" een prettige toevlucht vonden. Deze tuin wordt er, met de groote verscheidenheid aan speelwerktuigen, ook steeds gezelliger op. HISTORISCHE ANECDOTEN. Montaigne placht zich in zijn geschriften van de uitdrukking te bedienen: „Dat zullen wij hier onder nader bespreken". Op zekeren dag, toen hij op een donkere trap uitgleed en zijn bediende, die beneden stond, hem zag tuimelen, riep deze, in plaats van zijn heer ter hulp te komen, hem wanhopig toe: „Mijnheer, hoe zal dat afloopen?" De koelbloedige Montaigna antwoordde onder het vallen: „Dat zullen wij hieronder nader be spreken!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 1