De Brabantsche Vendelzwaaiers v. Beek en Donk en BE-QUICK„HET SUCCES VAN OSTENDE". STEDELIJK MUSEUM - ALKMAAR. KARELTJE OP DWAALWEGEN HEINZ RÜHMANN Bouwterreinen. LANDHUIZEN J. OTTER Drogisterij „De Vijzel" J. SMIT Jz., OPENLUCHT-THEATER - Bergen. Openingsvoorstelling 9 Juli Is Uw huid gloeierig en pijnlijk rood gebrand door de zon BIOSCOOP „HARMONIE" TE KOOP TE KOOP OF TE HUUR: Voor versche Rivier- en Zeevisch COR HOEBEN, Ki'S: GEBAK. iJS^ ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Concert - Dancing. Voor Kegelaars BAL (2 UUR 's NACHTS.) Electr. Limonadefabriek Speciaal op Vrijdagen 17 Juni tot en met 2 September: Entrée LANGESTRAAT (bij Stadhuistoren) a 10 cent p. p. is ACCURAAT en BILLIJK. Joha. A. W. C. v. d. Eem Apothekers Asse- DORPSSTRAAT 18 BERGEN (N.-H.) Telefoon 2383. Ruïnelaan 11, Bergen (N.-H.) Smederij. Rijwielhandel. Huishoudelijke Artikelen. Gas- en Waterfitter. Beveelt zich hiervoor beleefd aan. 's avonds 8.30 uur. ENTRÉE 50 cent. Plaatsbespreking a 10 cent aan het Bureau van V.V.V. te Bergen. Heerlijk verzachtend en verkoelend is het dan de verbrande plaatsen te bestrooien met Purolpoeder. Het gloeien der huid houdt dan spoedig open de zoo pijnlijke en hinderlijke zonnebrand is weer vlug genezen. Purolpoeder is bij alle drogisten ter plaatse verkrijgbaar in royale strooibussen van 1 gld., 60 cent en 40 cent. NIEUWSBERICHTEN. BE-QUICK EN DE BRABANTSCHE VENDEL ZWAAIERS IN HET OPENLUCHT-THEATER. Op verzoek van de V. V. V. zullen de dames van Be-Quick 9 Juli in het Openlucht-theater de nummers naar voren brengen, waarmede zij de vorige week te Ostende op den Internationalen wedstrijd, waaraan 52 vereenigingen uit 6 landen deelnamen, zooveel succes oogstten en 1ste prijzen behaalden. Bovendien zullen nog meisjes en jon gens nummers ten beste geven, terwijl hoogrek- oefeningen door heeren vertoond worden. Dit optreden wordt gecombineerd met een de monstratie van De Vendelzwaaiers uit Beek en Donk, de beste groep vendelzwaaiers uit Neder land en België, welke groep in Oisterwijk tijdens het A. N. V. V.-Congres op 14 Juni zooveel succes oogstte, en meermalen voor H. M. de Koningin hun uit de Middeleeuwen dateerende spel ver- vertoonde. In het zuiden van ons land wordt het door de herculesfiguren uit Brabant vertoonde vendel- zwaaien steeds in de programma's van feestelijk heden opgenomen. In Noordholland kent men dit nog slechts van de film. Door de vendelzwaaiers wordt een der mooiste en belangwekkendste volksgebruiken in eere ge houden en leeft de sublieme schoonheid van deze edele middeleeuwsche kunst voort. Een schoon gezicht is het wanneer de zwenkende vaandels flapperen in de zoeving van den wind, wanneer kloeke mannengestalten zich als het ware met de vlottende vanen vereenigen in de figuur van den vendelzwaaier. Tot slot van den avond zal de meisjesgroep van Be-Quick de kunstgroepen vertoonen, waarmede zij in Ostende den eersten prijs behaalden. Het is den wensch van het bestuur van de V. V. V., dat honderden van dezen bijzonderen avond kunnen genieten; daarom is de entreeprijs op slechts 0.50 gesteld. Moge 9 Juli het theater uitverkocht zijn! Aan het Bureau van de V. V. V. te Bergen kan men te voren kaarten bekomen, en voor 10 cent plaatsen bespreken. Het volgende programma wordt uitgevoerd: la. Der tanzende Schmetterling Dames Ostende lb. Koning Voetbal Dames Ostende 2. Knotoefening Meisjes B C 3. Brug Dames Ostende 4. Brug Heeren 5. V endelzwaaien 6. Staafoefening Dames Ostende 7. Vrije oef., stokoef. Meisjes Jongens Pauze. 8. Hoogrek Heeren 9. Rythm. oefeningen Dames Ostende 10. V endelzwaaien 11. Kunstgroepen Dames Ostende HET OPENLUCHTSPEL „JUDITH". De Hollandsche Tooneelgroep vertolkt 22 en 29 Juli en 5, 12 en 19 Augustus in het Openlucht theater het Openluchtspel „Judith", van Tiemen J. C. Gerritsen. In het volgend nummer komen wij uitvoerig op dit grootsche spel terug. Thans volstaan wij met de mededeeling, dat 6 Juli, des avonds 8 uur, in „De Rustende Jager" de bekende declamatrice Nel Oosthout fragmenten declameert, terwijl Albert van Doorn een inleiding over het stuk geeft. De avond, die met een bal wordt besloten, en een intiem karakter draagt, wordt afgewisseld met solo-cellospel, begeleid op den vleugel. Intro ducties voor dezen avond, a 1.zijn te beko men aan het Bureau van de V. V. V., en des avonds aan de zaal. Wij achten het overbodig u te ver tellen, wie Nel Oosthout en Albert van Doorn zijn. Zij, die hen hoorden, kunnen u vertellen, dat u een onvergetelijke avond wacht. ll LOMBARDSTEEG - ALKMAAR TELEFOON 3641. DEZE WEEK: MET DEN BEROEMDEN KOMIEK Eiken avond half acht. - Woensdagmiddag en Zondag MATINEE. EXPOSITIE F. KAMSTRA. Gedurende de maand Juli houdt de schilder F. Kamstra een expositie van zijn nieuwe werk in het Dorpshuis. Tevens exposeert het atelier „de Loera" te Laren (N.-H.) moderne Leer- en Hand werken. De expositie is dagelijks geopend van 1010. Toegang vrij. te BERGEN (N.-H.) in het uitbreidingsplan Oost, aan de Dr. van Peltlaan, Prins Hendrikstr., Nassaulaan, Emma- straat en Waldeck Pyrmontlaan. Inlichtingen bij de H.H. Makelaars aldaar en bij de N.V. Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroe rende Goederen, lepenlaan 2 te Bloemendaal, Tel. 22504. DOET MEN VERSTANDIG ZICH TE WENDEN TOT Hij is concurreerend en levert op den gestelden tijd. Banketbakkers-Roomijs. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. Telef. 2473. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinj lederen middag en avond Speciale zaal voor DINERS EN FEESTEN. 3 BANEN ter beschikking. UW ZAAK voor ontspanning. Kermis-Zondag, -Maandag en -Dinsdag: Hoofdagent voor ALKMAAR en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AM STEL". T el. Intercomm. 2023 Agent voor Bergen: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 7. Telefoon 2226. Adverteert in „De Badbode" Adverteeren doet verkoop en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 11