BERGEN AAN ZEE. m DE Luxe Broodbakkerij J. BUISMAN. „DE BADBODE" HOOG EN LAAG WATER Lunchroom in Alkmaar VALK's Lunchroom DU NVERMAAK" CONCERT en OPENLUCHT-DANCING te BERGEN AAN ZEE - (in Zomertijd). JULI. Hoog water: Laag water: Datum v.m. n.m. v.m. n.m. 3 8.08 8.37 4.34 4.57 4 9.04 9.33 5.27 5.50 5 10.03 10.33 6.18 6.43 9 11.06 11.38 7.13 7.48 7 0.19 8.21 9.03 8 0.51 1.32 9.32 10.11 9 1.59 2.32 10.34 11.10 Kaasmarkt, t.o. Bureau V.V.V. voor Uw kopje Koffie, - IJs, Koffietafel, - Lunch of Diner. CAFE-RESTAURANT 11 Mooi gelegen aan den voet der duinen. GROOTE KINDERSPEELTUIN. ZONDAGSMIDDAGS door 1e klas Orkest. Ruim Parkeerterrein. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel, rood). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor badgasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cent per persoon worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE, of den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. Banketbakkerij N. C. BUISMAN, Bergen (N.H.) JAN OLDENBURGLAAN 6. - TELEFOON 2018. Voor elke gelegenheid 'n specialiteit! Ruim gesorteerd in diverse soorten Gebakjes, Petits fours, Theekoekjes enz. Chocolade Bonbons Fruit-assortis. DE BADBODE-PREMIE 1938. In de kunst- en lijstenhandel van den heer Hopman, Dorpsstraat, vindt men thans de hout snede van den kunstenaar B. Essers geëtaleerd, waarvan de abonné's en adverteerders van de Badbode een afdruk als premie ontvingen. Deze houtsneden zijn thans uitgereikt. Wij geven onze lezers ernstig in overweging dit kunstwerk te laten inlijsten, aangezien daartoe dit seizoen bij den heer Hopman, nog tegen den specialen prijs van 3.75, gelegenheid bestaat. Bij de boekhandelaren en den heer Hopman kan men zien, hoe dit geschiedt. Voor een ieder, die eenigszins met de prijzen bekend is, moet het dui delijk zijn, dat een dergelijke encadreering slechts mogelijk is door een speciaal contract, dat de heer Hopman daarvoor met een lijstenfabrikant sloot. Molenstraat 14 - Telefoon 2460. VOOR DE LUNCH: Harde Puntjes, Luxe- en Maanzaadbroodjes. Kunstzaal Boendermaker. In de kunstzaal Boendermaker (de heer Boen dermaker is de grootste collectionneur van wer ken der Berger School) exposeert tot 23 Juli onze gemeente-architect, de heer J. H. Roggeveen, een 50-tal teekeningen en aquarellen. In het vorige nummer publiceerden wij reeds een beschouwing over dit werk, dat de volle belang stelling verdient. De kunstcriticus Jan Beerends, die de vorige week Zaterdag deze tentoonstelling opende, schilderde op lyrische wijze de beteekenis van dit werk zóó juist, dat wij op zijn inleiding in dit nummer terugkomen, omdat wij overtuigd zijn, dat zijn woord voor velen een aansporing zal zijn, deze tentoonstelling, die op werkdagen gratis toe gankelijk is, te gaan bezoeken. De heer Beerends toch typeerde dit werk als de ongecompliceerde belijdenis van het gemoed van den kunstenaar, dat bewogen was door de schoon heid van de om hem staande dingen in eigen om geving, welke dingen de kunstenaar op eenvoudige wiize heeft uitgebeeld. Hij noemde het een prach tige combinatie van de grootheden en de eenvou dige dingen, die men in de natuur aanwezig vindt. De zee, het bosch, de rots, het duin, maar ook de kleinste schelp, het mosplantje, het boschviooltje en het duinroosje bezitten ieder hun eigen schoon heid. Ook in de kunst bestaan bergen en meren, maar ook het kleine veldbloempje, waaraan alleen h ij voorbijgaat, die in hooghartigheid zich te eenzijdig heeft ingesteld. Wij moeten telkens op nieuw leeren zien, hoe in het kleine het groote weerspiegeld wordt, hoe in de schelp de zee ruischt en hoe in de kreek, langs den eenvoudigen landweg, de geheele hemel wordt weerspiegeld. In dezen tijd, zoo vol problemen, doet dit een voudige werk, vrij van problematiek en -ismen, zoo weldadig aan, als uiting van een gemoed, dat bewogen werd door de eenvoudige schoonheid van dergelijke dingen. Het bezit de vertrouwde, warme klank van een vriendenwoord. Men be hoeft slechts langs de schilderijen te gaan, om ge waar te worden, hoe in de geëxposeerde aquarel len en krijtteekeningen, tusschen den man, die schilderde en de erop uitgebeelde huizen, boomen en boerderijen, een intimiteit is ontstaan. Hij kent die huizen, boomen en boerderijen en houdt ervan. Wat hij bij het aanschouwen gevoelde, heeft hij weergegeven. Hij deed dit met een zekere be schroomdheid; hij ontleedde de dingen niet met een borend intellect, hij laat het huis, de boerde rij, het kleine stukje bosch, het veldje vertellen van hun eigen mooie leven, omdat er tusschen hem en de dingen een verhouding is ontstaan. Deze aquarellen en teekeningen van den maker getuigen van het verlangen naar het schoone. Zij getuigen van wat wij romantiek noemen, zij spre ken een taal van de vormen, die harmonisch zijn in alle jaargetijden. Zij spreken ook van het eigen hart en zijn eigen belevenissen. Zij leeren ons een voudige dingen verstaan. En wanneer wij het werk dieper, stuk voor stuk, bezien, dan zien wij ook, dat er wel degelijk is; is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo. in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationsstraat; 2o. in den Eersten Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 3o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan; aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; in de zaak van den heer Thomas, Dorps straat, hoek Kleine Dorpsstraat. Te Bergen aan Zee: lo. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 2o. in de zaak van den heer A. Passer; 3o. in den boekhandel van den heer Kuitwaard. Aan deze adressen kunnen ook advertenties worden opgegeven, a 15 cent per regel. Voor meermalen plaatsing reductie. 4o. 5o. 6o. evolutie in den vorm. Vooral in de aquarellen komt in het verloop van de kleuren een ontwik keling en een zuiverder beheersching van de tech niek. Dezer dagen zei de groote kunstenaar Konij nenburg nog tot spreker: het gaat nimmer alleen om het geestelijk formaat der dingen, maar ook om de schoonheid, den eenvoud en de eerlijkheid van ieder ding, binnen eigen formaat. Het is dit, wat wij moeten begrijpen. Ook bij dit werk gaat het om de schoonheid binnen eigen grenzen en in de zuiverheid, de eerlijkheid en de goedheid van dit werk binnen eigen formaat, kan het den toets der kritiek weerstaan. Er is in dit werk verschil. Het eene is beter geslaagd dan het andere, maar er is altijd een kern van die eerlijk heid, goedheid en zuiverheid, die eigen is aan dezen ongecompliceerden mensch, die vervuld is van de schoonheid der dingen. Het valt op, dat in dit werk geen enkele men- schelijke figuur voorkomt, terwijl dit werk toch zoo menschelijk is. Nergens toch vindt men de na tuur alleen, steeds is daar ook een stukje van een menschenwoning, een brug, een muur, de Ruïne- kerk, een boerderij of een dorpshuis. Altijd is er iets te vinden van den arbeid van den mensch, zoodat dit werk van de menschelijkheid is door drenkt. Nimmer staat de architectuur in tegen stelling met de natuur, steeds zien wij de archi tectuur vergroeid met de natuur. De kunst, die uit het leven voortspruit, moet weer naar het leven terugvoeren en dit werk is uit de levensbron ontsproten. Het werk is niet het werk van iemand, die schil der is van beroep, al is er bij het beroep altijd een grens, waarover te discussieeren valt. Men kan hier spreken van een leeken-schilder, zooals men spreekt over een leeken-speler, die speelt uit aan drang van het hart en daarom gevoelen wij in het hier tentoongestelde de algemeene menschelijkheid van de beeldende taal. Uit deze beschouwing blijkt wel, dat een bezoek aan deze tentoonstelling ten zeerste kan worden aanbevolen. HISTORISCHE ANECDOTEN. In 1846 kreeg Howe, de uitvinder der naaima chine, welke voor de tegenwoordige huisvrouw bijna onmisbaar is, in Amerika het octrooi voor zijn uitvinding. Het had hem zeer veel moeite ge kost, het benoodigde geld daarvoor bijeen te brengen. Hij begaf zich naar Engeland om zijn rechten te verkoopen, maar zooals het bij een uit vinding maar al te vaak voorkomt, niemand ge loofde aan de toekomst van Howe's vreemsoortige machine. Howe was eindelijk van alle middelen ontbloot en zag zich genoodzaakt, zich als kok op een vaar- INTERIEUR KUNSTZAAL BOENDERMAKER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 2