I J. P. KREB 1 Tvfe >- ':"n „Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" TWEEDE BLAD. I HOTEL-PENSION 1 DE JONG's Foto-artikelen. Hopman's Lijsten- en Schilderijenhandel AKERBOOMS Brandstoffenhandel 29e Jaargang No. 5. van ZATERDAG 2 JULI 1938. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht ia badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzeliden persoon gebruikt worden. BADTARIEF: a. Koetsenbad: 1 enkel bad 0.25, 1 bad met handdoek 0.35, 1 bad met handdoek en costuum 0.55; abonnement 10 baden resp. 2.25, 3.25 en 5.25. b. Tentenstrand; plaatsen van een eigen tent per dag 0.50; plaatsen en opbergen van een eigen tent per week 3.per maand 10. huur van een tent per dag 1.50, per week 6.,per maand 22.50; met recht tot baden zonder bijbetaling. Huur van een ligstoel per dag 0.25. 1 Cabinebad 0.25, dito met handdoek en costuum 0.55, 1 enkel bad (ochtendbad) uit sluitend geldig tot 9.30 uur v.m. 0,10. c. Zonnebad: voor 4 weken of korter; voor ge zinshoofd 6.voor 2e gezinshoofd 4. voor kinderjuffrouw 3. Eigen tenten mogen gebruikt worden, van waaruit gebaad kan worden. Tevens zijn aldaar tenten te huur. d. Badmantelbad bij tentenbad en koetsjesbad in badpak en badmantel, met recht voor opber ging van badmantel in badkoets, 20 cent (10 kaarten voor 1.50). STRANDSTOELEN: Per één uur 0.15, per twee uur 0.20, per dag 0.50, per week 2.30, per maand 8. LIGSTOELEN: Per 2 uur 0.15, per dag 0.25, per week 1. Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbaar) per dag 0.15, per week 0.50. Genoemde tarieven, behoudens nadere wijzi gingen. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. TENNISBANEN. Uitstekende gravel- en roode baksteenbanen, mooi en beschut gelegen in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Tarief. Per uur per persoon0.50 Abonnement voor 10 uur spelen 4.00 Abonnementen, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. De voorwaarden tot het bespelen van deze ba nen zijn ter plaatse aangeplakt. DE BADDIRECTIE. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden, TARIEF ZEEBADEN. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. I HET VANOUDS BEKENDE biedt U een intiem en gezellig zitje. GEKOELD BUFFET. f Annex fijne Banketbakkerij. Beleefd aanbevelend, <1 I J. P. KREB, Eigenaar. ©Cq1)($>)(qDCqD(qD(q1X3i)($iXqDCqi}(W(qDCqD(§Xq1>® 0.55 0.35 0.25 0.35 0.25 0.15 0.10 5.25 3.25 2.25 3.25 2.25 1.25 1 Bad met costuum en handdoek 1 Bad met handdoek 1 Bad 1 Kinderbad met costuum en handdoek 1 Kinderbad met handdoek 1 Kinderbad 1 Ochtendbad zonder costuum en hand doek, uitsluitend geldig tot 9.30 uur v.m ABONNEMENTEN voor: 10 Baden met costuum en handdoek 10 Baden met handdoek 10 Baden 10 Kinderbaden met costuum en handdoel 10 Kinderbaden met handdoek 10 Kinderbaden Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten. STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 LIGSTOELEN. Een ligstoel per 2 uur of korter Een ligstoel per dag of korter Een ligstoel per week of korter Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 bijna het Station. DE BADDIRECTIE. 0.15 0.25 1.— 0.50 v- FOTO- en KINOHANDEL, Breelaan,tegenover 'tStation. SPECIAAL-ZAAK in alle Ontwikkelen, afdrukken en vergrooten. TENTENSTRAND. Het tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Voorwaarden en condities voor het plaatsen van goederen op het tentenstrand te Bergen aan Zee. 1. dat de goederen, welke op het tentenstrand worden verhuurd, uitsluitend op dit strand overeenkomstig hunne bestemming en aanwij zing van het dienstdoend personeel gebezigd mogen worden en bij niet naleving hiervan de goederen onmiddellijk weder ter beschikking der Maatschappij zullen staan, terwijl de huur ders aansprakelijk zijn voor alle schade, die de verhuurde goederen anders dan in de berg plaats mochten beloopen; 2. dat de tenten en andere in bewaring te geven goederen zoodanig zullen moeten zijn samen gevouwen en gebonden, als het dienstdoende personeel zal noodig achten ten behoeve van het opbergen; 3. dat alle nummers welke ter bevestiging aan tenten worden verstrekt, eigendom der Maat schappij blijven, terwijl hiervoor een statiegeld verschuldigd is; dat waar dergelijke nummers verstrekt wor den, deze aan de tenten bevestigd moeten blij ven zoolang deze op het strand staan; 4. dat de verstrekte kaarten niet voor overdracht geldig zijn en steeds op eerste aanvrage van het personeel getoond moeten worden; 5. dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade met betrekking tot in bewaring gegeven goederen, beloopen in verband met diefstal, brand, storm of bederf; 6. dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade ontstaan in verband met fraude ge pleegd ten aanzien van de afgegeven kaarten; 7. dat de vergunning om tenten, stoelen en derge lijke op het tentenstrand te plaatsen uitslui tend geldig is van des vóórmiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur, buiten welke uren geen goederen in bewaring kunnen worden gegeven of teruggevraagd. Plaatsen van 'een eigen tent per dag 0,50 Opbergen van een eigen tent voor ten hoogste 24 uur 0.50 Plaatsen en opbergen van een tent per week of korter3.00 Plaatsen en opbergen van een tent per maand of korter10.00 Plaatsen en opbergen van een ligstoel per week of korter0.25 Opbergen van kisten enz. naar grootte, minstens 0.25 of veelvouden ervan. Huur van een tent per dag1.50 Huur van een tent per week of korter 6.00 Huur van een tent per mahnd of korter 22.50 Huur van een ligstoel per 2 uur of korter. 0.15 Huur van een ligstoel per dag of korte 0.25 Huur van een ligstoel per week of korter 1. Men kan van uit de tenten, indien volgens tarief de betaling heeft plaats gehad, onbeperkt baden onder toezicht van een deskundig badman, wiens bevelen strikt opgevolgd moeten worden. Alle tenten moeten des namiddags om 8 uur ge heel ontruimd zijn. Het is echter niet geoorloofd andere personen, niet tot het gezin behoorende, uit de eigen of ge huurde tenten te laten baden. Het gezin mag uit ten hoogste 6 personen bestaan. Tevens is er gelegenheid tot het nemen van gewone baden volgens tarief als bij zeebaden vermeld. DE BADDIRECTIE. Wij lijsten voor U in: de Jubileum-premie 1938 van „De Badbode" voor den specialen prijs van f3,75. Ziet onze étalages DORPSSTRAAT BERGERBOSCH TEGEN DEN RAND DER DUINEN. Oldenburglaan 8 Telef. 2329, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren KWALITEIT en KWANTUM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 3