RINGERS kersen Donbon TENTOONSTELLING RIJPAARDEN per dag en per uur. A. E. ROMENY, Kennemer Manege - Bergen aan Zee. BEROENSCHE DROGISTERIJ KUNSTZAAL BOENDERMAKER PENSION. - DOE HET MET CITROEN. STALLI NG. J.H. ROGGEVEEN APOTH.-ASSISTENTE. TELEFOON 2236. - BREELAAN 17, BERGEN (N.-H.) Reeds jaren lang een algemeen erkende specialiteit Let op den naam LOUDELSWEG 66, - BERGEN (N.H.) - van AQUARELLEN en TEEKENINGEN van Een natuurlijk schoonheidsmiddel. Een algemeen bekend en erkend feit is, dat er in onze eeuw heel wat meer werkelijk mooie vrouwen zijn, dan in vorige eeuwen. Dit komt niet doordat onze moderne vrouwen met meer natuur lijke schoonheid begiftig zijn dan haar voorgang sters. De vrouwen van vroegere generaties beza ten evenveel mogelijkheden om tot schoonheid te komen als de vrouwen van tegenwoordig. Dat de moderne vrouw in uiterlijk schoon het zoozeer van haar voorgangsters wint, is het gevolg van de meerdere zorg, die zij wijdt aan het behoud van haar bekoorlijkheden, haar door de natuur ge schonken. Zij verstaat de kunst om de schoonheid, of althans de verborgen mogelijkheid om tot schoonheid te geraken, die zij van nature bezit, te voorschijn te brengen en tot ontwikkeling te laten komen. Schoonheid is niet enkel en alleen een kwestie van gestalte of gelaastrekken, van vorm van neus, mond en oogen, hals en kin. Ook het weefsel, de zachtheid en de kleur van haar en huid, het uiter lijk van handen, tanden en tandvleesch spelen daarbij een groote rol. Het is mogelijk voor een vrouw om zóó mooi te zijn, om in deze schijnbaar zoo onbeteekenende en toch zoo gewichtige pun ten zulk een bekoorlijkheid te bezitten, dat onvol maaktheden op het gebied van gestalte en gelaats trekken absoluut niet opvallen. Voor de vrouw komt het er slechts op aan de schoonheid, die zij bezit, tot vollen bloei te laten komen door een ge schikte behandeling en verzorging. Evengoed als het een feit is, dat alle schoonheid niet gelegen is in gestalte en gelaatstrekken, zoo is het ook waar, dat uitwendige schoonheidsmiddelen niet per se door de verpakking behoeven uit te munten. Het middel groeit aan den boom! Het is de citroen! De citroen verdient vóór alle andere middelen den naam van natuurlijk schoonheidsmiddel. Dit middel werd en wordt nog steeds gemaakt in Na- tuur's Laboratorium voor een massa doeleinden en niet het minst voor het mooi maken van haren, huid, handen en tanden en tot het beschermen van het tandvleesch. Millioenen vrouwien hebbén dit ontdekt en trokken er haar voordeel uit. Citroen gedurende eenigen tijd gebruikt als hoofdzakelijk schoonheidsmiddel, levert een prachtig en verras send resultaat. Voor het haar. Iedere filmster van Hollywood kent het zooge naamde „Lemon Rinse", letterlijk spoelen met citroen. Het is het frissche sap van een paar citroenen op een karaf water. Als het haar ge- wasschen is, wordt het goed nagespoeld met dit citroenwater, om het daarna met helder water nog eens flink te bewerken. Voor het haar te laten knippen of onduleeren is het buitengewoon goed het op boven omschreven wijze te behande len. Schoonheids-instituten te Los Angeles en in Hollywood raden dit ten zeerste aan. Zij doen dit om de volgende redenen: Bij het wasschen van het haar wordt door de zeep een vettige pap gevormd. Deze geleiachtige massa, welke nauwelijks zoo kan worden waarge nomen, blijft ondanks herhaaldelijk naspoelen in het haar achter, tast het aan en bedekt practisch iedere haar afzonderlijk. Dit heeft ten gevolge, dat het haar betrekkelijk kleverig is, slap en moeilijk te bewerken. Waarschijnlijk heeft men van die kleverigheid nog nooit iets gemerkt, indien tenminste niet onmiddellijk na het wasschen ge tracht werd een goeden vorm in het haar te krij gen. probeerde men dit laatste, dan valt het dade lijk op, al gaf men er zich tot nu weinig rekenschap van. Eerst na de bewerking met citroen zal het verschil opvallend zijn. Door deze behandeling toch heeft het volgende plaats: het frissche, zachte zuur van den citroen verdrijft de door de zeep gevormde geleiachtige omhulling van de haren. Het citroenwater neemt dit geheel in zich op en daarna is het haar absoluut vrij van zeep. Dat beteekent dus schoon haar, inderdaad schoon haar. Men dacht vroeger na het wasschen schoone haren te hebben, maar het verschil na den citroen is hemelsbreed. Een ondulatie zal nu goed houden. Het haar ziet er nu op z'n mooist uit, omdat het zacht is en juist los genoeg om er uit te zien als van nature licht krullend. Er zit meer natuurlijk leven in en de kleur is veel helderder. Donker haar zal een mooien glans krijgen. Blond haar verliest de „doode" bruinige tint en krijgt de echte schitte ring, welke blond zoo bewonderens-waardig en aantrekkelijk maakt voor de persoon van de draagster. Uit het blond is veel meer te halen dan doorgaans nu reeds vermeend werd te geschieden. Boven deze natuur gaat niets. Misschien zullen sommigen bang zijn, dat door deze behandeling met citroen het haar wordt uitgebleekt. Van blee- ken is echter geen sprake. Wel wordt het haar iets lichter, maar dit moet juist worden bereikt, omdat dit de natuurlijke kleur is, die naar boven komt, omdat het haar volmaakt schoon is, door een na tuurlijk middel. Ook de „roos" verdwijnt: haar zoowel als huid komen in een gezonden toestand te verkeeren en dat gezonde openbaart zich in alles, zonder dat eigenlijk zou kunnen worden ge zegd, waaraan dat ligt. Het is het heilmiddel van een natuurlijke vrucht, onvervalscht: den citroen. Voor de huid. Hoeveel soorten zeep zijn al niet door de meeste dames gebruikt om huid en teint te verfraaien. Aan het beste en gemakkelijkste middel is wel nooit gedacht. En toch is het zulk een eenvoudig recept. Men neemt heel gewoon gelijke deelen glycerine en citroensap. Dat is het geheele geheim. Het op deze wijze verkregen middel zuivert, verzacht de huid van gelaat, hals, armen en han den en maakt ze blank, zoodat de mooie rosige tint van de onderhuid door de doorschijnende bovenhuid te zien is. Het zachte zuur van den citroen verwijdert alle vlekjes op de huid en ook de overtollige vetten, welke door transpireeren zijn ontstaan. De citroen plus de glycerine maken ae huid zacht, koel en soepel. Een op deze wijze verzorgde huid zal niet springen of droog en ruw worden en rood. Wil men de huid op de juiste manier verzorgen, dan moet deze 's morgens en 's avonds na alle beoefening van sport en ook na wandel-, fiets- en autotochten met citroensap en glycerine worden bewerkt om alle van buiten mee gebracht stof grondig en gemakkelijk te verwijderen, van hals, handen, gelaat en armen. Een mooie huid is een van de eerste vereischten voor ware schoonheid en gezond uiterlijk. Iedere vrouw en ieder meisje kan een mooie en gezonde huid hebben, als zij er maar de juiste zorg aan besteedt. Ook de sporen van huishoudelijk en ander werk verdwijnen er radicaal door. Voor de handen. Iedere huisvrouw, die dagelijks in de keuken bezig is geweest, weet hoezeer haar handen door het voortdurend met warm water en zeep in aan raking komen, te lijden hebben. Ook weet zij hoe bij het stof afnemen de kleine stofdeeltjes in de nerven van de handen gaan zitten en ondanks flink wasschen bijna niet zijn te verwijderen. Daarom zal iedere verstandige huisvrouw in de keuken en op de badkamer een halven citroen hebben liggen. Zij zal, zoodra zij stof heeft afgenomen of met zeepwater in de keuken heeft gewerkt, haar han den met dezen halven citroen inwrijven. Hierdoor worden de loogzouten, die in de zeep zitten, on schadelijk gemaakt; vuil en vlekken worden ver wijderd. De handen worden mooi blank, ruw worden en prikkelingen worden voorkomen. Het zal ook opeenhoopingen onder de nagels doen verdwijnen, zoo ook den onaangenamen reuk van bijv. visch en uien. Wie eenmaal een citroen op deze wijze heeft geprobeerd, zal van zelf zorgen, dat er nooit meer een in keuken of badkamer ontbreekt. Het wordt beschouwd als een onont beerlijk huishoudelijk artikel. Voor tanden en tandvleesch. Boven opgesomde diensten, welke de citroen onfeilbaar zal bewijzen, zijn reeds voldoende om zijn roem voor altijd in het huishouden te bevesti gen. Toch kan een citroen voor de schoonheid der vrouw nog veel meer. Behandel eens regel matig, des morgens en des avonds, uw tanden met citroensap, water en een zachten borstel. Reeds na een kleine veertien dagen zullen de goede resultaten verrassend zijn. Het citroensap toch zuivert de tanden, maakt ze helder wit en ver hardt het tandvleesch, dat sterk wordt en mooi rose van kleur. Glinsterende tanden en mooi gaaf tandvleesch zijn aantrekkelijkheden, die de schoonheid verhoogen. Wij zien dat nog het beste bij degenen, die het missen. Door gebruik van citroensap wordt ook een heerlijk verfrisschend gevoel in den mond verkregen en ook een buiten gewone prikkeling der speekselklieren en het speeksel is het beste reinigingsmiddel voor de tanden. Voor de nagels. Buitengewoon goed is het zachte zuur van den citroen ook voor de verzorging der nagels. Een theelepel vol in een kop warm water verwijdert vlekken van de nagels en maakt den nagelriem beter los dan met eenig instrumentje kan worden gedaan. De nagels kunnen ook gemakkelijker ge vijld en gevormd worden en zullen een mooier en glans krijgen. Zoo is de citroen een veelzijdig schoonheids middel door de natuur gegeven. Regelmatig ge bruik doet wonderen. Doe het geregeld en gron dig. Ge krijgt meer zekerheid door een goed en gezond uiterlijk. Ge kunt er tenslotte niet meer buiten, omdat ge mooi en fit wilt blijven. Doe het dus met citroenen! Van 27 Juni tot 23 Juli dagelijks geopend van 9 tot 4 uur, behalve Zondags. VRIJ ENTREE. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll AGENDA: Tentoonstellingen. Kunstzaal P. Boendermaker, Loudelsweg. Dage lijks geopend van 1012 en 14 uur, behalve Zondags. Werken van J. H. Roggeveen. Atelier J. M. Graadt van Roggen, Notweg. Werk van den kunstenaar, op aanvraag te bezich tigen. Bergensche Kunsthandel P. Hopman. Werken van verschillende schilders. Dagelijks geopend. Oude Prinsweg, naast bloemenmagazijn van Matth. de Saint, werken van Jos. Viëster; dagelijks geopend. Dr. Dekkerhuis. Dagelijks geopend van 1010 uur. Werken van F. Kamstra, benevens moderne leer- en handwerken. Museum naast het Postkantoor. Dagelijks, behalve Zondags, geopend van 1012 en van 24 uur. Dancings en amusement. De Rustende Jager, Dancing dagelijks. Café Duinvermaak. Openlucht-dancing. Zondags middags en Zondagsavonds. 6 Juli. Rustende Jager, voordrachtavond Nel Oosterhout en Albert van Doorn. Verlichtingsavond 27 Juli. Harddraverij 3 Aug. Bloemencorso 10 Augustus. Openlucht-theater. 9 Juli. Uitvoering Be-Quick en Vendelzwaaien. 13 Juli. „Amor in de Pastorie", door de Haag- sche Spelers. 22 Juli. „Judith", door de Hollandsche Tooneel- groep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 4