Victor ia-Water RINGERS Viooltjes A. E. ROMENY, TENTOONSTELLING Bergensche Kunsthandel KUNSTNIJVERHEID. Fiat-Garage A. DAM Co. C. TIEBIE, Koopt bij onze Adverteerders. SINGER-TAX ECHT NATUURLIJK BRONWATER BERGENSCHE DROGISTERIJ KUNSTZAAL BOENDERMAKER J. H. ROGGEVEEN Onze Hollandsche Nieuwen, de haring als zalm CAFÉ „HILBRAND" Gemoderniseerde zaal voor Vergaderingen en Partijen. .ALKMAAR PACKET" Van ALKMAAR: 5,45 7.45 10.45 - 14- - 15.45 - 18- DUURZAAM. Amstel Pilsener of Münchener M per dubbel stoop f 2.25 (5 Liter). N.V. „Cement-Tennisbaan", Prinsesselaan. VRIJE, BESCHUTTE BAAN TE HUUR Firma P. HOPMAN HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN WAAROM OMDAT BADGASTEN! Bezit vele Minerale bestanddeelen, welke zeer gunstig werken op Maag, Nieren en Ingewanden. APOTH.-ASSISTENTE. Telefoon 2236. - BREELAAN 17, BERGEN (N.-H.) Vanderbilt, de Amerikaansche millionnair, ont ving eens bezoek van een wereldhervormer. Het was dezen man met groote moeite gelukt tot den magnaat door te dringen en zijn opgekropte energie uitte zich. in een lange rede, die de mach tige, zonder te interrumpeeren, aanhoorde. Toen de bezoeker klaar was, stond Vanderbilt op en zei: „Uw voordracht was ongemeen interessant. Als ik het goed begrijp, dan verlangt u, dat ik mijn vermogen onder de aardbewoners verdeel, niet waar? Uitstekend, hier hebt u dan vast den shilling, die u toekomt!" Frank Wedekind ontving eens den volgenden brief van zijn kleermaker: „Ik ben buitengewoon verbaasd, dat ik het geld voor het maken van uw pak, dat nu reeds meer dan zes maanden geleden gereed is gekomen, nog niet van U ontvangen heb". Wedekind zette zich voor zijn schrijftafel en schreef per keerende post: „Ik zou mij nog meer verwonderd hebben, wanneer U het geld wél ont vangen had, want ik heb het tot nu toe nog niet verzonden!" Tristan Bernard wandelde eens met een mode ontwerper, die nu niet bepaald bescheiden ge noemd kon worden. Toen zij voorbij het huis kwamen, waar Huysmans eens gewoond had, wees de ontwerper op den gedenksteen en zeide, half in ernst en half schertsend: En wat zou men na mijn dood op mijn deur schrijven? „Gemeubileerde kamers te huur", mompelde Tristan binnensmonds. Illll© LOUDELSWEG 66, BERGEN (N.H.) van AQUARELLEN en TEEKENINGEN van Van 27 Juni tot 23 Juli dagelijks geopend van 9 tot 4 uur, ook des Zondags. VRIJ ENTRÉE. Visch- en Wildhandel, St. Anthoniestraat 13 Telef. 2158. DORPSSTRAAT. Uitstekende consumptie. - Billijke tarieven. EEN RUSTIGE VAART PER SALONBOOT LANGS DE SCHILDERACHTIGE ZAAN. f Niet op Vrijdag en Zaterdag. Niet op Zaterdag. A K A OTCI nirn in de brouwerij A MO I tL-DltK, gebotteld, dus Verkrijgbaar bij: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 3, Bergen (N.-H)., Tel. 2226. S. en P. J. STEKELBOS, Bergen aan Zee, Tel. 2378. C. HOUTMAN, Bergen aan Zee. per uur, week, maand of seizoen. InlichtingenSigarenwinkel JOH. PRINS, Breelaan 3 9, Telefoon 2021, Bergen. Voor clubs, die separé willen spelen, DE baan. Kerkstraat, Bergen. Stationsplein, Bergen aan Zee. WERKEN VAN BERGENSCHE SCHILDERS. Banketbakkerij N. C. BUISMAN, Bergen (N.H.) JAN OLDENBURGLAAN 6. - TELEFOON 2018. Voor elke gelegenheid 'n specialiteit! Ruim gesorteerd in diverse soorten Gebakjes, Petits fours, Theekoekjes enz. Chocolade Bonbons Fruit-assortis. valt toch steeds weer aller oog op de kleine FIAT 500? een FIAT 500'1 Liter benzine verbruikt op 20 K.M. Prijs f 995. Te zien en te beproeven: Scharloo 2-4 - Telef. 2490. hoek Snaarmanslaan 1-3-5. Voortref fel ij ke chocolade in den vorm van viooltjes. Een specialiteit Let op den naam l Ruime 4- en 7-pers. wagens. Vertrouwde Chauffeurs. BILLIJKE TARIEVEN. BREEDSTRAAT ALKMAAR. TELEFOON 2.2.3.2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 13