leder beeft voor mijn commando Amor in de Pastorie" STEDELIJK MUSEUM - ALKMAAR. RIJPAARDEN per dag en per uur. J. OTTER Bouwterreinen. LANDHUIZEN Bioscoop „Harmonie ADÈLE SANDROCK. Kennemer Manege - Bergen aan Zee. PENSION. - STALLING. OPENLUCHT-THEATER - Bergen. Bij slecht weer wordt gespeeld in het Paviljoen van „Duinvermaak". n AKERBOOMS Brandstoffenhandel Electr. Limonadefabriek Drogisterij „De Vijzel" J. SMIT Jz., TE KOOP TE KOOP OF TE HUUR: Voor versche Rivier- en Zeevisch COR HOEBEN, K:'S: GEBAK. IJS: Banketbakkers-Roomijs. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Speciaal op Vrijdagen 17 Juni tot en met 2 September: Entrée LANGESTRAAT (bij Stadhuistoren) a 10 cent p p. „JUDITH" IN HET OPENLUCHT-THEATER TE BERGEN. Nel Oosfhouf, die de hoofdrol zol vervullen. De Hollandsche Tooneelgroep, leider de heer Paul Blankenstein, speelt 22 en 29 Juli, 5, 12 en 19 Augustus, in het V. V. V. Openlucht-theater te Bergen, „Judith", uit de apocriefe boeken, de Liefdesgeschiedenis eener prophetes in Juda, in een moderne bewerking van Dr. Th. C. J. Ger ritsen. De hoofdrol „Judith" zal door Nel Oosthout, die van Holophernes door Koen Hissink worden ver vuld, terwijl 60 medespelenden hun medewerking zullen verleenen. Het spel zal ook in de open lucht-theaters te Eden en Amersfoort worden ge speeld. De première gaat 22 Juli in het Openlucht theater te Bergen. Albert van Doorn gaf gisteravond in De Rusten de Jager een inleiding, terwijl Nel Oosthout in hoofdzaak het werk declameerde, waardoor dit tooneelspel als een beeld van den groei, de ver wording en het wederkeeren van de liefdesver houding JudithHolophernes voor ons leefde. Nel Oosthout deed zich als een groot talent kennen, uitstekend geschikt voor de vertolking van deze bijbelsche figuur. In afwijking van de literatoren als Hebbel en Bernstein, doet Dr. Gerritsen ons Judith zien als de vrouw die Holophernes als vrouw lief krijgt, zich aan hem geeft, maar hem toch als prophetes doodt en daarna zich zelve offert, omdat door die daad, gepleegd uit het hooge motief het volk te redden, de prophetes in haar is gedood, waardoor het bijbelwoord: „Die het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan" bewaarheid wordt. In Bergen geeft men zich veel moeite om deze bijbelsche liefdestragedie tot het evenement van het seizoen te maken. De voordrachtavond werd afgewisseld door twee sonaten, Joodsche psalmen en liederen voor cello, door Albert van Doorn, met pianobegeleiding van Nel Oosthout. Het sublieme spel werd terecht bewonderd. Jammer was het, dat door de onvolledige afscheiding, nogal hinder werd ondervonden van de cafébezoekers in de voorzaal. Door de voordracht is echter wel duidelijk ge worden, dat 22 Juli in het Openluchttheater een groot en spannend werk zal worden opgevoerd, waarin kamp-scènes en krijgsdansen in costuum voorkomen. Door de fantastische belichting belooft vooral het tooneel voor de open legertent van Holopher nes onvergetelijk te worden. NOG 11 DAGEN. Nog 11 dagen, en de verlichtingsavond is daar. De verlichtingsavond in Bergen is bij de gasten en de bevolking uit wijden omtrek geliefd. Dan branden er onder het groene bladerendak 'n tienduizend oranje-lampions, trekt Bergen's Harmonie, vroolijke marschen blazende, door het centrum van het dorp, en geeft jong en oud uiting aan sprankelende levensvreugde. Telkenmale staan wij zeer verwonderd over de dan naar voren tredende samenwerking in Bergen. Deze bewondering wordt gedeeld door hen die er begrip van hebben, wat het beteekent zoo'n 10.000 lampions op te hangen en af te nemen, en telkens weer variatie aan te brengen. Ook dit jaar wordt het, gezien hetgeen men ons mededeelde, weer af. Daarom hulde aan de buurtcommissies. BRIDGE-WEDSTRIJDEN. De Berger Bridgeclub organiseert, van 12 Juli af, in het Oranje-hotel" bridge-wedstrijden. Voor gasten, die aan deze wedstrijden willen deelnemen, bestaat daartoe gelegenheid. De Berger Bridgeclub, die deze avonden be langloos voor de gasten orgniseert, oogstte daar mede het vorig jaar belangrijk succes en hoopt ook dit jaar op een gelijk succes te mogen rekenen. LOMBARDSTEEG, ALKMAAR. Deze week, eiken avond 8 uur, Woensdagen Zondag MATINÉE: Een ALLERGEESTIGSTE FILM met (ALLE LEEFTIJDEN). Woensdag 13 Juli, 8.30 uur: Blijspel in 3 bedrijven van JAC. BALLINGS, door „DE VEREENIGDE HAANSCHE SPELERS", - Leider: Pierre Balledux. Voorverkoop-kaarten aan het Bureau V.V.V. en in Haan's Boekhandel: le Rang f 1.00, 2e Rang f 0.75, 3e Rang f 0 50. Plaatsbespreking Bureau V.V.V. a 10 cent. Oldenburglaan 8 Telef. 2329, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren KWALITEIT en KWANTUM. Hoofdagent voor ALKMAAR en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AM STEL". T el. Intercomm. 2023 Agent voor Bergen: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 7. Telefoon 2226. is ACCURAAT en BILLIJK. Joha. A. W. C. v. d. Eem Apothekers Asse- DORPSSTRAAT 18 BERGEN (N.-H.) Telefoon 2383. Ruïnelaan 11, Bergen (N.-H.) Smederij. Rijwielhandel. Huishoudelijke Artikelen. Gas- en Waterfitter. Beveelt zich hiervoor beleefd aan. te BERGEN (N.-H.) in het uitbreidingsplan Oost, aan de Dr. van Peltlaan, Prins Hendrikstr., Nassaulaan, Emma- straat en Waldeck Pyrmontlaan. Inlichtingen bij de H.H. Makelaars aldaar en bij de N.V. Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroe rende Goederen, Iepenlaan 2 te Bloemendaal, Tel. 22504. DOET MEN VERSTANDIG ZICH TE WENDEN TOT Hij is concurreerend en levert op den gestelden tijd. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. Telef. 2473.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 4