„Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" VIERDE BLAD. U Hi'. mag onder geen voorwaarde in het begin langer dan een half uur zonnebaden en moet er voor zorg dragen, dat het geheele lichaam door de zon beschenen wordt, Vertelt dit uw gasten. 29e Jaargang. No. 6. van ZATERDAG 9 JULI 1938. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. ZONNEBAD. De Vennootschap stelt voor de badgasten en villabewoners de gelegenheid open zich ten kan tore van de Vennootschap te Bergen aan Zee aan te melden voor het lidmaatschap van het Zonne bad. De naam lidmaatschap is gekozen, omdat de Vennootschap voor de badgasten en villabewoners een badgelegenheid wil scheppen, waarbij het intieme karakter van de badplaats zooveel moge lijk blijft behouden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Contributie. Ie. Gezinskaarten voor één en hetzelfde gezin: a. voor een gezinshoofd (vader of moeder) 6.voor 4 weken of korter; b. voor het tweede gezinshoofd 4.voor 4 weken of korter; c. voor het tweede gezinshoofd indien dit slechts gedurende het weekeinde te Ber gen aan Zee vertoeft 1.50 voor 4 weken of korter; d. voor een kinderjuffrouw of verzorgster 3.voor 4 weken of korter; e. voor kinderen van 1216 jaar 2.50 voor 4 weken of korter; f. kinderen beneden 12 jaar van dit gezin zijn vrij mits in begeleiding van één der beide gezinshoofden, de kinderjuffrouw of verzorgster van dit gezin, mits deze van één van bovengenoemde kaarten voor zien is; g. één logé van dit gezin 1.50 per week of korter. 2e. Éénpersoons-kaarten worden slechts aan vol wassen personen afgegeven ad 6.voor 4 weken of korter. Ieder lid ontvangt een contröle-penning in bruikleen, welke aan het badpak zichtbaar gedra gen moet worden. Deze penning mag niet behouden worden doch moet na afloop van het lidmaatschap- ten kantore der Vennootschap terugbezorgd worden. Bij ontvangst der penning zal 0.25 statiegeld betaald worden, welk bedrag bij afgifte der penning weder terugbetaald zal worden. Badcostuums en handdoeken worden niet verstrekt. Voor de leden is gereserveerd een mooi gedeelte duinterrein bij de badkoetsen. Hierop mogen de leden tenten of vierkante doekomheiningen plaat sen, waarin zij zich kunnen ontkleeden, om zich vandaar-uit in badmantel, langs de daarvoor be stemde trap, naar het bad bij de badkoetsen te begeven om aldaar in den tijd dat het bad geopend is onder toezicht te baden. Badmantels moeten aan den daarvoor bestem den kapstok op het strand opgehangen worden. De leden zijn verplicht zich in de tent of in het geheel door doek afgesloten vierkant uit- en aan te kleeden. Men mag op het Zonnebad-terrein niet zonder badcostuum vertoeven. De leden mogen baden zoo dikwijls zij verkie zen, zonder verdere betaling, in het bad van het Koetsenbad, gedurende de uren dat dit geopend is. De tenten mogen gedurende den duur van het lidmaatschap blijven staan. De Vennootschap neemt geen enkel risico op zich en zal geene werkzaamheden voor de tenten verrichten of toezicht op de tenten houden. De leden zijn gehouden de instructies van het toezichthoudend personeel op te volgen. Zij mogen in badcostuum niet op het strand, buiten het bad, vertoeven. Er wordt op gerekend, dat de leden zullen me dewerken dat dit reglement nageleefd wordt, het terrein volgens zijn bestemming gebruikt wordt (b.v. niet op de helling van den zeekant loopen) en verder tot hetgeen voor een goeden gang van zaken noodig is. De Vennootschap zal gerechtigd zijn het lid maatschap tusschentijds te doen eindigen tegen eene evenredige restitutie van betaalde contri butie. Het is verboden buiten de door de Directie vastgestelde uren op het terrein te vertoeven. Wenken voor Zonnebaders. Voorzichtigheid geboden. Een bruine huid is geen teeken van plotselinge gezondheid. Juist in de eerste warme zomerdagen krijgt de arts ernstige gevallen van zonnebrand te behan delen, die niet alleen oorzaak worden van pijn en ziekte, maar tevens vaak van blijvende euvelen. Het is onbegrijpelijk, dat de artsen, ondanks de veelvuldige voorlichtingen in de dagbladen en tijd schriften, steeds weer talrijke slachtoffers van het zonnebad te behandelen krijgen. Dat de zonnebrand juist in de eerste zomerda gen zooveel slachtoffers maakt, moet verklaard worden door het feit, dat de hitte der zonnestralen tengevolge van den toch nog koelen wind niet zoo gevoeld wordt, waardoor het zonnebad te lang wordt gerekt. Merkwaardigerwijze spreekt de leek dan van „windbrand", doch er moet op gewe zen worden, dat de wind niets te maken heeft met de ontstekingen, die karakteristiek zijn voor zon nebrand. Men onderscheidt evenals bij andere wonden den eersten, tweeden en derden graad van den zonnebrand. De eerste graad kenmerkt zich door rood en opgezet huidweefsel, vergezeld van een lichte pijn, hoofdpijn en moeheid. Bij den tweeden graad komen blaren voor, de pijnen zijn veel heviger, men heeft het koud, is koortsig en voelt zich allesbehalve fit. Bij den derden graad zijn de blaren veel grooter en verder ingebrand, zoodat na het barsten er van rauwe plekken ontstaan. Ook nu zijn de pijnen weer veel heviger, kou, rillingen en hooge koorts. De toe stand is zoo ernstig, dat bij een zwak hart plotse ling de dood kan intreden. Wat men moet weten. Een ieder, die een zonnebad neemt, moet om de volgende dingen denken: 2. De duur van het zonnebad mag slechts gelei- gelijk vergroot worden; daarbij moet steeds op het gevoel na het bad gelet worden. 3. Hij moet bedenken, dat personen met licht haar en lichte huid gevoeliger voor zonnebrand zijn dan donkere menschen. 4. Hij moet weten, dat het insmeren met vet en olie geenszins 't ontstaan van zonnebrand tegen gaat; maar dat integendeel, doordat de gevoelig heid van de huid voor warmte-invloeden verlaagd wordt, het gevaar ontstaat, dat men zich te lang aan de zon bloot stelt, 5. Hij moet weten, dat de door de zonnestralen veroorzaakte bruine kleur der huid geen bewijs is van plotselinge gezondheid, doch uitsluitend en alleen een beschermingsmaatregel van het lichaam tegen de te felle zon. 6. Hij moet weten, dat karakter en waarde van het zonnebad niet alleen bepaald worden door de inwerking der zonnestralen maar dat het zonne bad tevens een luchtbad is, dat van evenveel waarde genoemd mag worden. 7. Wie zon- en zeebad met elkaar combineert moet er aan denken, dat op de huid drogende zoutdeeltjes de gevoeligheid er van ten opzichte der zonnestralen verhoogen. 8. Hij moet weten, dat het doel van het zonne bad geen bruine huid is, maar een bevorderde stofwisseling. 9. Hij moet weten, dat zwakke personen, hart lijders, longlijders, het zonnebad zooveel mogelijk moeten vermijden. 10. Hij moet weten, dat zonnebaden op heete dagen slechts in de vroege ochtend- of late mid daguren genomen moeten worden en dat men in de heete middaguren het best in de schaduw kan liggen of tenminste een breede, lichte hoofdbe dekking ter bescherming moet dragen. Hotel-Pensionhouders en verhuurders van ge meubileerde huizen! Herhaaldelijk komt het voor, dat gij uw gasten over het strandleven niet voldoende kunt inlich ten, met het gevolg, dat zij noodeloos onaange naamheden ondervinden. Het is niet voldoende, dat gij voor een goede verzorging van uw gasten in huis zorg draagt en hun vertelt, dat het bureau van de V. V. V. hun gratis inlichtingen verstrekt, uw gasten hebben er recht op, door u ingelicht te kunnen worden over de duinwandelingen en het badleven. Wanneer gij de inlichtingen, die wij u geven, goed leest en deze pagina zorgvuldig bewaart (plak haar op karton en leg haar in de conver satiezaal), dan kunt gij ten allen tijde uw gasten inlichten. Wat mag en niet mag. Wie wil voorkomen, dat tegen hem of haar proces-verbaal wordt opgemaakt, doet verstandig van het volgende kennis te nemen: Ten zuiden van de badkoetsjes te Bergen aan Zee is het baden of het plaatsen van een tent op het strand verboden. Aan het tentenstrand is het geoorloofd, tegen vergoeding een tent te plaatsen en vandaar uit in zee te baden. Ten noorden van het Stille Strand mag gratis een tent geplaatst worden en gebaad. Het kampeeren in tenten is in geheel Bergen ver boden. Vóór het stoelenstrand is het baden verboden. Bij de badkoetsjes, het tentenstrand, het strand voor de vacantiekolonies en het Stille Strand mag uitsluitend in badpak worden gebaad. Slechts op het strandgedeelte, dat na het Stille Strand volgt, is het baden in zwembroek geoorloofd. Op het stoelenstrand mag men zich alleen in badpak bevinden, wanneer men in badmantel ge huld is. Op het strandgedeelte, waar gebaad wordt, mag men zich ook in badpak op het strand bewegen. Onder badkleeding wordt ook verstaan die zon nebad-kleeding welke den rug van de dames ge heel onbedekt laat. Baadsters in deze kleeding zullen dus op den openbaren weg hierover een jasje of iets dergelijks moeten aantrekken. In Bergen aan Zee is het wel geoorloofd om vanuit de hotels en villa's zich in badpak, gehuld in badmantel, naar het strand te begeven. Wanneer kan er onder toezicht gebaad worden? Officieel is het bad van des morgens 7.30 tot 12 uur en des middags van 1.30 tot 5,30 uur ge opend. j Dit beteekent niet, dat men van 12 tot 1.30 uur en na 5.30 uur niet meer onder toezicht kan baden. Ten eerste worden er aan het tentenstrand nog tot 7,30 uur badkaarten verkocht, zoodat men tot 8 uur daar onder toezicht kan baden en ten 2e beteekent het om 12 uur sluiten van het koetsenbad, dat van 12 tot 1.30 uur geen kaarten worden verkocht. Wie precies om 12 uur komt kan dus nog een kaart bekomen en baadt dan nog tot 12.30 uur onder toezicht, zoodat er in werkelijk heid van 12.30 tot 1.30 uur geen gelegenheid is om onder toezicht te baden. Ten 3e beteekent het om 5 uur sluiten van het koetsenbad, dat na 5 uur geen badkaarten meer verkocht worden, zoodat men om 5 uur nog zoo'n kaart kan bekomen en dan daar tot 5.30 uur onder toezicht kan baden. Het badmantelbad. Het badmantelbad is de gelegenheid, waarbij zoowel op het koetsjesbad als op het tentenbad, zij, die in badpak, gekleed in badmantel (zonder badmantel mag in Bergen aan Zee niet gewandeld worden) aan het strand mogen verschijnen. Dezulken kunnen dan aan beide badgelegenheden voor 20 ct. per keer (10 kaarten voor 1.50) 'n kaartje bekomen om onder toezicht te baden en bekomen dan tevens het recht om hun bad mantel en handdoek aan een op het strand ge plaatste hanggelegenheid op te hangen of in een daarvoor geplaatste badkoets af te geven. Het badmantelbad is dus een bij uitstek mooie badgelegenheid voor de in Bergen aan Zee ver toevende gasten, die vanuit hun hotel of woning naar zee kunnen wandelen. Ook door gasten uit Bergen, die per auto naar zee rijden, wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De wandelkaarten. De wandelingen in het Natuurreservaat, evenals die in het duingebied van het Staatsboschbeheer, zijn vrij. Voor wandelingen in het gebied van het Provin ciaal Waterleidingbedrijf zijn voor 10 cent dag kaarten verkrijgbaar aan het bureau van de V. V. V. en in café Duinvermaak, maandkaarten voor 0.50 en jaarkaarten voor 1.50. Deze kaarten zijn geldig voor den houder en 2 kinderen voor het geheele jaar. Gezinskaarten, voor een jaar geldig, voor den houder en 4 leden van zijn gezin, kosten 2.50. Voor het duingebied te Bergen aan Zee zijn bij de Baddirectie aldaar seizoenkaarten, geldig tot October, verkrijgbaar voor 0.25. Houders van deze kaarten kunnen bij café Duinvermaak gratis wandelkaarten bekomen voor de wegen en paden in het duingebied van het Provinciaal Waterleidingbedrijf. Voor de wandeling op den Zwarteweg naar het Bergerpaadje en vandaar naar de wegen in het Staatsboschbeheer behoeft men niet in het bezit van wandelkaarten te zijn. NIEUWSBERICHTEN. HET BLOEMENCORSO. Nu wij in drie jaar geen bloemencorso hebben gehad, is het enthousiasme van de aan het corso deelnemende vereenigingen zoo groot, dat met zekerheid reeds thans verklaard kan worden, dat het corso 1938 een belangrijk corso zal worden. Tien vereenigingen nemen aan het corso deel, die in een prijzenswaardige wedijver elkander naar den kroon zullen steken. Wij mogen hiervan geen mededeeling doen, omdat de vereenigingen er naar streven elkander te verrassen (het is zelfs hoogst merkwaardig, hoe menschen, die dagelijks met elkander omgaan, hun ontwerpen voor elkander geheim weten te houden). Wel kunnen wij verkla ren, uit hetgeen ons bekend is, dat 10 Augustus wederom zal blijken, dat de vindingrijkheid in Bergen heel groot is. De kern van het corso zal bestaan uit een door Dr. Prinsen Geerligs samen te stellen groep, ter herdenking van het feit, dat het 10 Augustus 750 jaar geleden is, dat Floris III met zijn gevolg Bergen bezocht. Dit wordt een grandioos nummer. Een ruitergroep van 4 dames en heeren, onder leiding van Dr. Elema, zal voorts als eerewacht het corso openen, terwijl het comité van Schermer's derde eeuwfeest met een viertal wagens uitkomt, bemand met jonge mannen en vrouwen, in echte oud-Hollandsche costuums. De meisjes zullen de costuums, kappen met gouden oorijzers en echte bloedkoralen kettingen uit familiebezit, dragen, waardoor dit nummer een juweelenstoet vormt. Uit Brabant komt voorts de deelnemer van de zoo typische huifkar, die op de Nenijto te Rotter dam zoo'n overweldigend succes behaalde. De hieraan te verwerken uitheemsche bloemen zullen 9 Augustus per vliegmachine uit Frankrijk worden aangevoerd. Wij maakten in vorige nummers reeds melding van het groot aantal belangrijke prijzen (vele kunstvoorwerpen, medailles en 350.aan geld prijzen).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 7