BERGEN AAN ZEE. DE „DE BADBODE" Luxe Broodbakkerij J. BUISMAN. „DU I NVERMAAK" CONCERT en OPENLUCHT-DANCING Lunchroom in Alkmaar VALK's Lunch room «BIB ZOMERAVOND. HOOG EN LAAG WATER In 1297 kwam Floris' zoon, Graaf Jan, uit En geland terug en nam het roer van het bewind in handen. Hij liet zijne krijgsbenden uit den Toren burg te Alkmaar oprukken naar een vlak stuk land bij den Nieuwenburg, waar de Friezen zich verzameld hadden. Een deel der Hollandsche en Zeeuwsche benden gingen scheep in koggen en vielen de Friezen in den rug aan, zoodat deze tusschen twee vuren kwamen en veel volk ver loren. Bij die gelegenheid werd het dorp Vroonen geheel verwoest en werd eerst veel later onder den naam St.-Pancras herbouwd. De Friezen boden in 1297 hunne algeheele onderwerping aan en stelden hunne bezittingen ter beschikking van den Graaf. Deze liet zijn leger uiteengaan en sedert dien leven Hollander, Kennemer, Drechterlander en Fries eendrachtig samen in onze gouwen. Bergen, 12 Juli 1938. Dr. H. C. PRINSEN GEERLIGS. CAFÉ-RESTAURANT Mooi gelegen aan den voet der duinen. GROOTE KINDERSPEELTUIN. ZONDAGSMIDDAGS door 1e klas Orkest. Ruim Parkeerterrein. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel, rood). Schitterende wandeling in c.a, 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor badgasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cent per persoon worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaat sen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE, of den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. is: Kaasmarkt, t.o. Bureau V.V.V. voor Uw kopje Koffie, - IJs, Koffietafel, - Lunch of Diner. AGENDA; T ent oonstellingen. Kunstzaal P. Boendermaker, Loudelsweg. Dage lijks geopend van 1012 en 14 uur. Werken van J. H. Roggeveen. Atelier J. M. Graadt van Roggen, Notweg. Werk van den kunstenaar, op aanvraag te bezich tigen. Bergensche Kunsthandel P, Hopman. Werken van verschillende schilders. Dagelijks gespend. Oude Prinsweg, naast bloemenmagazijn van Matth. de Saint, werken van Jos. Viëster; dagelijks geopend. Dr. Dekkerhuis. Dagelijks geopend van 1010 uur. Werken van F. Kamstra, benevens moderne leer- en handwerken. Museum naast het Postkantoor. Dagelijks, behalve Zondags, geopend van 1012 en van 24 uur. Dancings en amusement. De Rustende Jager, Dancing dagelijks. 20 Juli. Piano- en Dansavond. Gerard Hengeveld en Ankie Heukers, „Rustende Jager". Café Duinvermaak. Openlucht-dancing. Zondags middags en Zondagsavonds. Hotel „NassauBergen", Bergen aan Zee, Zater dags en Zondags dancing. Verlichtingsavond 27 Juli. Harddraverij 3 Aug. Bloemencorso 10 Augustus. Openlucht-theater. 22 Juli. „Judith", door de Hollandsche Tooneel- groep. De voorstellingen in het Openlucht-theater vangen 's avonds 8.30 uur aan. Bridge-wedstrijden. Dinsdagsavonds 8 uur, „Oranje-Hotel", Bridge- wedstrijden, georganiseerd door De Berger Bridge-club. is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo. in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationsstraat; 2o. in den Eersten Berger Boekhandel, Oude Prinsweg; 3o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan; 4o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 5o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 6o. in den boekhandel van den heer Thomas, Dorpsstraat, hoek Kleine Dorpsstraat. Te Bergen aan Zee: lo. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 2o. in de zaak van den heer A. Passer; 3o. in den boekhandel van den heer Kuitwaard. Aan deze adressen kunnen ook advertenties worden opgegeven, a 15 cent per regel. Voor meermalen plaatsing reductie. „INSPIRATIE". O! ik voel m'n oogen als 't ware branden een onrust waart in mijne geest en warrelende zinnen dolen wat in mijn wezen diep verscholen een uitweg zoekt eerst wat bevreesd dan vrijer zich ontdoet van zijne banden, dan tast ik naar papier en pen ja keer op keer en altijd weer, die vage onrust doet mij zeer want het wil in mij naar buiten dringen dan wil ik huilen klagen zingen T. C. Gr.—Min. Uiteengerafeld lijkt de ijle wolkenkoepel, die op dezen helderen zomeravond aan zee den gezichts einder omspant. Teere, wazig-doorzichtige lucht- flarden zijn het, die zachtkens vanéén gedreven worden door een nauw-merkbaar koeltje. De hori zon, zich aanvankelijk scherp afteekenend, ver vaagt al meer en meer, ook de hel-gele zonne schijf verfletst, zoodat de bron van licht en leven ter kimme neigt achter een vaal-grijze wolken bank. De glinsterende spiegeling op een schier rim pelloos watervlak, verflauwt, en zoo wordt de voorbereiding tot een snel-vallende duisternis getroffen. Nu is het pleit beslecht, de duisternis onver wacht nog genaderd sluit alles en allen in een diep-zwart omhulsel. Slechts hier en daar gloeit een lichtje van de boulevard op en het is als doorpriemt een spiedend oog den vallenden nacht. Het wordt stiller en stiller aan zee, verlaten ligt daar het strand, waarop als de vuurtoren lichten in snelle flits over zee, zand en duinen wieken silhouetten fél oplichten tegen den plotseling witten achtergrond. Zacht-aanzwellende golfslag, het rusteloos rui- schen der zee, dat is, wat de stilte verbreekt zonder nochtans te storen. Als een vloeiend harmonisch geheel weerklinkt daar een verre en zachte muziek. Alleen als een overmoedige, breed-opgezette golf plots voor een ontijdig eind komt te staan en neerploft op het kille, geribbelde strand, is het als een korte, luid-opklinkende dis sonant in het koor der eeuwige zangers Héél in de verte, gelijk een onwezenlijk- flikkerende streep, gloeit in deez' wonderen zomeravond een lichtstrook na en steeds sterker en helderder verduidelijkt het haar spoor. Een lichtende zee Spoedig nu verbreeden zich die strooken en voller, meer zichtbaar worden de contouren van de stralend-rollende gordels. Gelijk snoeren van lichtende parels, aaneengeregen juweelen met tal van facetten, zoo rollen zij aan. Zich verkleinend, dan vergrootend. Zij vloeien uiteen en schitteren weer op het schommelende, deinende water. Plots verdwijnend, weer opduikend, stilaan rollend en weer verzinkend, is het een machtig stuk leven. Zulk een lichtgevend oppervlak, mijlen en mijlen vervloeiend in glimmende slierten. Daar aan het zwerk gaat zich de aanblik verle vendigen. Een schrille bliksemstraal doorklieft het luchtruim, een nieuw schouwspel staat te gebeuren. Ver achter het vaste roode punt van den vuur toren vertoont zich een secondefractie slechts de lucht in een fel-gekleurd schijnsel. Een onweer, noch weerklonken, noch anders bemerkt, meldt zich in matte lichtschakeering. Dieper worden de flitsen en langer duren de schijnmomenten, zoo komt het weerlicht al nader en nader. Schichtig schieten nu pijlen in wit-gele vlakken, omfloerst met donkere, bloedroode ran den. Aangrijpend schoon is dit nachtelijk tafreel in de natuur, in het leven op de grens van water en land. Waar nog weinige minuten geleden stilte een dwingende wet was, is thans het onweer opper machtig heerscher. En klein, kleiner dan ooit voelt zich de mensch. Hns. AAN HET STRAND. te BERGEN AAN ZEE - (in Zomertijd). JULI. Hoog water: Laag water: Datum v.tn. n.m. v.m. n.m. 17 6.52 7.14 3.25 3.41 18 7.27 7.50 4.01 4.16 19 8.06 8.33 4.37 4.52 20 8.58 9.24 5.16 5.35 21 9.53 10.22 6.06 6.31 22 10.57 11.32 7.05 7.41 23 0.16 8.20 9.05 Molenstraat 14 - Telefoon 2460. ONS BROOD is overheerlijk! NEEMT PROEF. Wij bedienen de eerste zaken ter plaatse en te Bergen aan Zee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 2