A. E. ROMENY, 1 J. P. KREB I „Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode" TWEEDE BLAD. BERGENSCHE DROGISTERIJ 1 HOTEL-PENSION 1 ELAN. DE JONG's I Foto-artikelen. 29e Jaargang No. 7. van ZATERDAG 16 JULI 1938. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. BADTARIEF: aKoetsenbad: 1 enkel bad 0.25, 1 bad met handdoek 0,35, 1 bad met handdoek en costuum 0.55; abonnement 10 baden resp. 2.25, 3.25 en 5.25. b. Tentenstrand; plaatsen van een eigen tent per dag 0.50; plaatsen en opbergen van een eigen tent per week 3.per maand 10. huur van een tent per dag 1.50, per week 6.,per maand 22.50; met recht tot baden zonder bijbetaling. Huur van een ligstoel per dag 0.25. 1 Cabinebad 0.25, dito met handdoek en costuum 0.55, 1 enkel bad (ochtendbad) uit sluitend geldig tot 9.30 uur v.m. 0.10. c. Zonnebad: voor 4 weken of korter; voor ge zinshoofd 6.voor 2e gezinshoofd 4. voor kinderjuffrouw 3, Eigen tenten mogen gebruikt worden, van waaruit gebaad kan worden. Tevens zijn aldaar tenten te huur, d. Badmantelbad bij tentenbad en koetsjesbad in badpak en badmantel, met recht voor opber ging van badmantel in badkoets, 20 cent (10 kaarten voor 1.50). STRANDSTOELEN: Per één uur 0.15, per twee uur 0.20, per dag 0.50, per week 2.30, per maand 8. LIGSTOELEN: Per 2 uur 0.15, per dag 0.25, per week 1. Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbaar) per dag 0,15, per week 0.50. Genoemde tarieven, behoudens nadere wijzi gingen. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. TENNISBANEN. Uitstekende gravel- en roode baksteenbanen, mooi en beschut gelegen in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Tarief. Per uur per persoon0.50 Abonnement voor 10 uur spelen 4.00 Abonnementen, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. De voorwaarden tot het bespelen van deze ba nen zijn ter plaatse aangeplakt. DE BADDIRECTIE, N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ „BERGEN AAN ZEE". Het is ook voor heeren verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door denzelfden persoon gebruikt worden. TARIEF ZEEBADEN. Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. 1 Bad met costuum en handdoek 0.55 1 Bad met handdoek0.35 1 Bad0.25 1 Kinderbad met costuum en handdoek 0.35 1 Kinderbad met handdoek 0.25 1 Kinderbad0.15 1 Ochtendbad zonder costuum en hand doek, uitsluitend geldig tot 9.30 uur v.m. 0.10 ABONNEMENTEN voor: 10 Baden met costuum en handdoek 5,25 10 Baden met handdoek3.25 10 Baden 2.25 10 Kinderbaden met costuum en handdoek 3.25 10 Kinderbaden met handdoek 2.25 10 Kinderbaden1.25 Abonnementskaarten, dit jaar afgegeven, zijn voor een volgend jaar niet meer geldig. Onder Kinderbaden worden begrepen die voor kinderen beneden tien jaar. Extra handdoeken worden verstrekt tegen be taling van tien cent per stuk. Zij, die een volledig bad betalen, hebben het recht hun eigen badcostuum kosteloos in bewaring te geven. Men wordt beleefd verzocht de voetenbakjes niet in de badkoets leeg te storten, STRANDSTOELEN. Eén stoel per één uur of korter 0.15 Eén stoel per twee uur of korter 0.20 Eén stoel per dag0.50 Eén stoel per week2.30 Eén stoel per maand8.00 Eén stoel per seizoen16.00 APOTH.-ASSISTENTE. Telefoon 2236. - BREELAAN 17, BERGEN (N.-H.) 0.15 0.25 1.— 0.50 LIGSTOELEN. Een ligstoel per 2 uur of korter Een ligstoel per dag of korter Een ligstoel per week of korter Voor het hebben en gebruiken van een eigen ligstoel (opvouwbare) op het strand per dag 0.15, per week De Directie behoudt zich het recht voor, om alleen des Zondags de stoelen van houders van week-, maand- of seizoenstoelen, aan anderen te verhuren, tenzij genoemde houders van deze stoe len zelf gebruik wenschen te maken, alsdan zoo mogelijk vooruit bericht. Des Zondags worden er geen stoelen per dag verhuurd. Op het strand bij de badkoetsen zijn steeds aan wezig twee zwemmers voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken, In het gebouwtje voor eerste hulp bij ongelukken bevindt zich een brancard, een volledige verbandtrommel, een zuurstofapparaat, terwijl het badpersoneel onder wezen is in het verleenen van dadelijke hulp. Bui ten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15 bijna het Station. DE BADDIRECTIE. TENTENSTRAND. Het tentenstrand bevindt zich ten noorden van den hoofdingang naar het strand, ongeveer nabij de tweede trap. Voorwaarden en condities voor het plaatsen van goederen op het tentenstrand te Bergen aan Zee. 1. dat de goederen, welke op het tentenstrand worden verhuurd, uitsluitend op dit strand overeenkomstig hunne bestemming en aanwij zing van het dienstdoend personeel gebezigd mogen worden en bij niet naleving hiervan de goederen onmiddellijk weder ter beschikking der Maatschappij zullen staan, terwijl de huur ders aansprakelijk zijn voor alle schade, die de verhuurde goederen anders dan in de berg plaats mochten beloopen; 2. dat de tenten en andere in bewaring te geven goederen zoodanig zullen moeten zijn samen gevouwen en gebonden, als het dienstdoende personeel zal noodig achten ten behoeve van het opbergen; 3. dat alle nummers welke ter bevestiging aan tenten worden verstrekt, eigendom der Maat schappij blijven, terwijl hiervoor een statiegeld verschuldigd is; dat waar dergelijke nummers verstrekt wor den, deze aan de tenten bevestigd moeten blij ven zoolang deze op het strand staan; 4. dat de verstrekte kaarten niet voor overdracht geldig zijn en steeds op eerste aanvrage van het personeel getoond moeten worden; 5. dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade met betrekking tot in bewaring gegeven goederen, beloopen in verband met diefstal, brand, storm of bederf; 6. dat de Maatschappij niet aansprakelijk is voor schade ontstaan in verband met fraude ge pleegd ten aanzien van de afgegeven kaarten; 7. dat de vergunning om tenten, stoelen en derge lijke op het tentenstrand te plaatsen uitslui tend geldig is van des vóórmiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur, buiten welke uren geen goederen in bewaring kunnen worden gegeven of teruggevraagd. Plaatsen van een eigen tent per dag 0.50 Opbergen van een eigen tent voor ten hoogste 24 uur0.50 Plaatsen en opbergen van een tent per week of korter3.00 Plaatsen en opbergen van een tent per maand of korter10.00 Plaatsen en opbergen van een ligstoel per week of korter0.25 Opbergen van kisten enz. naar grootte, minstens 0.25 of veelvouden ervan. Huur van een tent per dag1.50 Huur van een tent per week of korter 6.00 Huur van een tent per maand of korter 22.50 Huur van een ligstoel per 2 uur of korter 0.15 Huur van een ligstoel per dag of korte 0.25 Huur van een ligstoel per week of korter 1. Men kan van uit de tenten, indien volgens tarief de betaling heeft plaats gehad, onbeperkt baden onder toezicht van een deskundig badman, wiens bevelen strikt opgevolgd moeten worden. Alle tenten moeten des namiddags om 8 uur ge heel ontruimd zijn. Het is echter niet geoorloofd andere personen, niet tot het gezin behoorende, uit de eigen of ge huurde tenten te laten baden. Het gezin mag uit ten hoogste 6 personen bestaan, Tevens is er gelegenheid tot het nemen van gewone baden volgens tarief als bij zeebaden vermeld. DE BADDIRECTIE. I HET VANOUDS BEKENDE I biedt U een intiem en gezellig zitje. GEKOELD BUFFET. Annex fijne Banketbakkerij. Beleefd aanbevelend, J. P. KREB, Eigenaar. Elan is dood. Elan, een van de aardigste, sterkste paarden, die alleen maar vrienden en vriendinnen onder de vele ruiters had, is Woensdagavond „in het harnas" gestorven. Aan het strand tusschen Bergen en Egmond, waar hij steeds met zooveel plezier en jeugdig enthousiasme galoppeerde, waar hij met genoeglijk geknor natte beenen ging halen in de zwinnetjes, is zijn laatste oogenblik gekomen, op een warmen, mooien zomeravond, toen de zon in de zee ter ruste zou gaan, de hemel rose gekleurd was, en de golfjes zacht op het strand braken. Een slag, een val, en wat de trouwe, fiere Elan was, was niet meer dan een dood dier, nog goed slechts voor den vilder. De vrouw was alleen met je uitgegaan, ze vond het prettig dat te doen, omdat jij met je paarden- verstand je menschen kende. Als jullie samen door bosch, duin, of langs het strand zwierven, praatte ze met je en je antwoordde haar op jouw manier, met een levendig oorenspel. Jullie kwamen van Egmond langs het strand terug, een lekkere draf, een korte galop, Bergen aan Zee was alweer in 't zicht en je stapte het laatste stuk, voor je weer naar je box zou gaan, waar Arie haver en koekjes voor je klaar zou hebben, omdat ook hij een groote plaats voor jou in zijn hart had. Toen een klein sprongetje, alsof je voor een aankabbelend golfje schrok, de vrouw nam je nog terug: „Maar Elan, wat doe je nou", maar meteen ging je plat voorover op den grond, de vrouw sloeg van je af, in het water en krabbelde over eind, met een boogje om je heen, omdat ze bang was, dat je haar bij ongeluk een trap zou kunnen geven, als je weer zou opspringen. Maar, toen wist ze je flanken trilden nog, je hoofd bewoog nog even en om je te helpen, nam ze je het zadel en hoofdstel af. Het hoefde niet meer, dat begreep ze heel goed, maar ze wilde nog zoo graag wat voor je doen Je paardenlot was beslist, je lange, arbeidzame leven was afgeloopen, de laatste hoefslagen, die je op deze wereld sloeg, stonden in het zand en hiel den abrupt op, daar, waar je viel en waar ze ver anderden in lange zandvegen en omgewoeld zand. De zee kwam hooger en de golfjes spoelden over je sporen, vlakten ze uit, als wilden ze toonen, dat alléén zij onvergankelijk zijn. De vrouw stond naast je, met tranen in haar oogen en ze praatte zacht met je: „Elanbaas, kom dan", maar je ooren antwoordden haar niet meer, je was eigenlijk Elan al niet meer, je was alleen maar een dood paard, dat half in zee lag en dat op een platten wagen weggehaald zou worden. Toen er mannen kwamen, om je weg te sleepen en ze met touwen verschenen om je beenen bij elkaar te binden, toen er dus met je zware lichaam onafwendbaar gesold zou worden, is de vrouw van je weggegaan en langzaam naar huis geloopen Het zal vreemd zijn in den stal, waar binnenkort misschien een ander paard in je box zal staan, dat je niet meer om een liefkozing of een klontje komt bedelen, en het zal vreemder zijn nog, nooit meer op je rug te zitten en te kijken naar je sterken hals, die zoo mooi afgebogen kon zijn, als je je ooren vooruitstak en probeerde een beetje méér teugel te krijgen, om er eens fijn snel van tusschen te gaan of in een jolige bui te dansen, net als een heei jong paard. Het paardenlot is je wel gunstig geweest, buiten, op het strand, waar je zoo ontelbaar veel hoef slagen hebt gezet, heeft je hart het opgegeven en zonder pijn heeft de dood je verrast, en al zal je niet meer in den stal zijn, en zullen er wellicht na jou nog vele andere paarden komen en gaan, zij, die zoo vaak van je gangen genoten, zullen lang nog aan je denken, als aan een trouw, ijverig rijpaard, en als foto's of filmpjes je gestalte weer zullen doen leven, zal nog vaak met genegenheid over je gesproken worden. FOTO- en KINOHANDEL, Breelaan.tegenover 'tStation. SPECIAAL-ZAAK in alle Ontwikkelen, afdrukken en vergrooten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 3