Si B Si Piano- en Dansavond iS si li li li li li li De Hollandse toneelgroep Paul Blankenstein. Openluchttheater Bergen N.H. De Liefdestragedie ener prophetes in Judea Iedere Vrijdag 22 - 29 Juli, te 20 ure, 5-12-19 Aug. 60 MEDESPELENDEN. BIJ SLECHT WEER IN PAVILJOEN CAFE DUINVERMAAK. O O „De Rustende Jager" - Bergen Woensdag 20 Juli, 8.30 uur, Gerard Hengeveld, Ankie Heukers, DITH (UIT DE APOCRYPHE BOEKEN) door Dr. Th. C. J. GERRITSEN. In de hoofrollen JUDITHNEL OOSTHOUT HOLOPHERNESCOEN HISSINK SARA HEIJBLOM-MAX CROISET - D. v. OLLEFEN TE WECHEL - J. FIOLET en anderen. Grote strijd, kampscenes en krijgsdansen. Fantastische belichting en costuums. Prijzen der plaatsen: 1ste rang f 1.25, 2e rang f 0.85, 3e f 0.60 Voorverkoop: 1ste rang f 1.—, 2e rang f 0.75, 3e rang f 0.50, aan het bureau V.V.V. en HAAN's Boekhandel, waar tevens a 10 cent plaatsen kunnen worden besproken. met haar dansgroep. Kaarten a f 0.75, vanaf Maandag verkrijgbaar. NIEUWSBERICHTEN. AMOR IN DE PASTORIE. Bergen smaakte gisteravond het genoegen, de Vereenigde Haagsche Spelers, onder leiding van Pierre Balledux, in het Openlucht-theater te zien spelen. Ditmaal werkte het weer mede, zoodat het theater goed bezet was. Het publiek heeft van dit genoegelijke blijspel, met een lach en een traan „Amor in de Pastorie", van Jac. Ballings, volop genoten. Het eerste klas spel boeide van het begin tot het einde. Louis Vervoorn gaf een wijze, menschelijke en in-goede pastoor te zien, waarvan allen moesten houden. Ook baas Blom (Pierre Balledux), de sympa thieke kastelein, die zijn zaak meer voor zijn ge noegen dreef, was een brave kerel, die best de zon in het water kon zien schijnen, wiens genoegen het was, tot het geluk van anderen bij te dragen. Terecht kon hij tot den pastoor de opmerking maken: „dacht gij, dat gij alléén de menschen kon bekeeren? Kastelein zijn, is een man van gewicht zijn. De menschen luisteren naar zijn woord. Dat weten de heeren bij de verkiezingen het best". Dit teekent tevens de Vlaamsche sfeer, waarin het stuk speelt, een sfeer, die door het sappige Vlaamsch, dat door de spelers meesterlijk werd volgehouden, nog werd verhoogd. Bert van der Linden was een kostelijke droge koster, die in zijn verborgen gehouden liefde voor de zuster van den pastoor, door den kastelein genoegelijk voor den mal werd gehouden. Deze zuster van den pastoor, die de huishouding van haar broer verzorgde, werd prachtig vertolkt door Dora Haus. De lach daverde door het theater, toen de kas telein, over den koster sprekende, tegen den pastoor zei: „als ik verliefd was, zou ik mijn schoonste jacquetje aansteken, een bloem in mijn knooptgat doen en dan vroeg ik haar of zij mijn vrouw wilde worden. Dat zoudt gij ook doen, mijnheer pastoor". Dini van Lier was een allerliefst nichtje. Mevrouw Erna BalleduxHaffert typeerde uit stekend de vrouw, die van het rechte pad dreigde af te dwalen. Jan van der Linden gaf heel goed den rond- borstigen heerenboer weer, van wien de kletsende parochie beweerde, dat hij de anti-christ was, maar waarvan de pastoor wel wist, dat hij het hart op de rechte plaats droeg, terwijl Theo van Vliet, zijn oom, die niet buigen kon, maar die toch zoo innig naar een goede verhouding verlangde, juist uit beeldde. Kortom, het was eerste klas spel en een genoe gelijk stuk, waarin de pastoor, die opmerkte, dat zijn pastorie veel had van een huwelijksbureau, alle conflicten weer in goede banen leidde. Her haaldelijk klonk het applaus en de lach door het theater. Aan het einde huldigde de voorzitter van de commissie voor het Openlucht-theater, de heer Klomp, het gezelschap en hij deelde mede, dat Maandag, 18 Juli, een herhaling van het stuk wordt gegeven, terwijl 22 Juli door „de Holland- sche Speelgroep", leider Paul Blankenstein, het groote historische „Judith", van Dr. Gerritsen, gespeeld wordt en 26 Juli het middeleeuwsche mysteriespel „Maryke van Nieumweghen", door de „Vereenigde Haagsche Spelers" vertoond zal worden. CONCERT in den muziektuin te Bergen op Dinsdag 19 Juli 1938, des avonds 8 uur, door „Bergen's Harmonie". Beschermheer: de Ed. Achtb. Heer Jac. v. Reenen. Directeur: de Heer P. Pranger. Programma: 1. „Unter dem Siegesbanner", marsch, Fr. von Blon, 2. „Un Ballo in Maschera", opera fragm., G. Verdi. 3. „Freischütz", opera fragm., C. M. von Weber. 4. „Maritana", opera fragm., W. V. Wallace. 5. „Guillaume Teil", opera fragm., G. Rossini. 6. „Tannhauser", opera fragm., Rich. Wagner. 7. „Le Trouvère", opera fragm., G. Verdi. 8. „Martha", opera fragm., F, v. Flotow. v. „La Dame blanche", opera, fragm., F. Boieldieu. 10. „B. H. marsch", Joh. Beekman. HET BLOEMENCORSO. 10 Augustus is het den dag van het Bloemen corso. Drie achtereenvolgende jaren heeft Bergen dezen gloriedag moeten missen. Zorgt er voor, dat het corso 1938 alle overigen overtreft. Aangifte voor deelname te richten tot het bureau V. V. V. Bedenkt, dat ook kleine nummers mooi kunnen zijn en tot succes kunnen leiden. Prachtige prijzen worden beschikbaar gesteld. 3 AUGUSTUS NATIONALE HARDDRAVERIJ. 3 Augustus organiseert de V. V. V. in de Hoflaan een Nationale Harddraverij. Het gemeentebestuur heeft hiervoor welwillend de daarvoor zoo bij uit stek geschikte Hoflaan afgestaan. De commissie verkreeg reeds de zekerheid voor deelname van de beste paarden van het land. Zij, die het vorig jaar de draverij bijwoonden, weten, dat de gasten 3 Augustus een mooien oud- vaderlandschen dag wacht. PIANO- EN DANSAVOND. Woensdag a.s., 20 Juli, 830 uur, zal, evenals verleden jaar, in „De Rustende Jager" een piano- en dansavond gegeven worden door Gerard Hen- geveld, en Ankie Heukers met haar dansgroep. Deze dansgroep trad in het afgeloopen seizoen met zeer veel succes in verschillende steden van ons land op. De verslaggever van de Telegraaf schreef o. m.: De verrassing van den avond was het optreden van de dansgroep Ankie Heukers, welke met een aantal vroolijke, origineele dansen, zeer fraai van aankleeding, een welkome afwisse ling vormden. Gerard Hengeveld zal voor velen, vooral door zijn optreden voor de radio, geen onbekende zijn. Het programma zal, in overeenstemming met het seizoen, een licht en zomersch karakter dra gen. Waar de entreeprijs betrekkelijk laag gesteld is (75 cent, alles inbegrepen), meenen wij te mo gen verwachten, dat Woensdag a.s. de zaal van „De Rustende Jager" geheel gevuld zal zijn. Na afloop is er gelegenheid tot dansen. Kaarten vanaf Maandag verkrijgbaar bij „De Rustende Jager". DE VERLICHTINGSAVOND. Nog 11 dagen en de bekende verlichtingsavond, 27 Juli, is daar. Buurtcommissies en particulieren, die voor 10 cent oranjelampions en kaarsen wen- schen te betrekken, gelieven opgave van het benoodigde aantal te doen aan het bureau van de V. V. V. EEN BOEK, GEÏNSPIREERD OP EEN MOLEN IN MOOI-BERGEN. Vermeldden wij de vorige week, dat de Ber- gensche schilder Jaap Min geslaagd was voor het toelatingsexamen van de Academie v. Beeldende Kunsten te Amsterdam, thans kunnen wij een boek aankondigen, waaraan deze jonge kunstenaar een belangrijk aandeel heeft. Het betreft „De Wolkenkrabber", door Rein Valkhoff (waarmee deze Bergensche schrijver een nieuw terrein be treedt), dat speelt in een molen in het prachtige polderland om Bergen, waarin niet alleen de schil der Jaap een rol speelt, maar waarvoor hij ook de band en teekeningen maakte. Over den inhoud van dit typisch Hollandsche boek zullen we nog niets verklappen; voldoende zij te zeggen, dat het vol fantasie is, maar ook vol werkelijkheid (ver scheidene Bergenaren worden met name ge noemd); ernst afgewisseld met luim, dat velen, behalve amusement, door de sfeer van ware menschen- en dierenliefde iets goeds zal geven. Bezoekers van ons dorp, onthoudt den titel van dit boek, dat in het komende najaar verschijnen zal. TENTOONSTELLING WERKEN F. KAMSTRA. De Bergensche kunstschilder F. Kamstra houdt in het Dr. Dekkerhuis een tentoonstelling van zijn werk, schilderijen en teekeningen. De heer Kamstra doet dit al enkele jaren. Op deze tentoon stelling, die einde Juli eindigt en gratis toegan kelijk is, vindt men veel nieuw werk, dat belangstelling verdient.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 4