„BergenschelBad-, Duin- en Boschbode" VIERDE BLAD. AKERBOOMS Brandstoffenhandel Vertelt dit uw gasten. Is Uw huid gloeierig en pijnlijk rood gebrand door de zon? 29e Jaargang. No. 7. van ZATERDAG 16 JULI 1938. N.V. BOUW-EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE. ZONNEBAD. De Vennootschap stelt voor de badgasten en villabewoners de gelegenheid open zich ten kan tore van de Vennootschap te Bergen aan Zee aan te melden voor het lidmaatschap van het Zonne bad. De naam lidmaatschap is gekozen, omdat de Vennootschap voor de badgasten en villabewoners een badgelegenheid wil scheppen, waarbij het intieme karakter van de badplaats zooveel moge lijk blijft behouden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Contributie. Ie. Gezinskaarten voor één en hetzelfde gezin: a. voor een gezinshoofd (vader of moeder) 6.voor 4 weken of korter; b. voor het tweede gezinshoofd 4.voor 4 weken of korter; c. voor het tweede gezinshoofd indien dit slechts gedurende het weekeinde te Ber gen aan Zee vertoeft 1.50 voor 4 weken of korter; d. voor een kinderjuffrouw of verzorgster 3.voor 4 weken of korter; e. voor kinderen van 1216 jaar 2.50 voor 4 weken of korter; f. kinderen beneden 12 jaar van dit gezin zijn vrij mits in begeleiding van één der beide gezinshoofden, de kinderjuffrouw of verzorgster van dit gezin, mits deze van één van bovengenoemde kaarten voor zien is; g. één logé van dit gezin 1.50 per week of korter. 2e. Éénpersoons-kaarten worden slechts aan vol wassen personen afgegeven ad 6.voor 4 weken of korter. Ieder lid ontvangt een controle-penning in bruikleen, welke aan het badpak zichtbaar gedra gen moet worden. Deze penning mag niet behouden worden doch moet na afloop van het lidmaatschap ten kantore der Vennootschap terugbezorgd worden. Bij ontvangst der penning zal 0.25 statiegeld betaald worden, welk bedrag bij afgifte der penning weder terugbetaald zal worden. Badcostuums en handdoeken worden niet verstrekt. Voor de leden is gereserveerd een mooi gedeelte duinterrein bij de badkoetsen. Hierop mogen de leden tenten of vierkante doekomheiningen plaat sen, waarin zij zich kunnen ontkleeden, om zich vandaar-uit in badmantel, langs de daarvoor be stemde trap, naar het bad bij de badkoetsen te begeven om aldaar in den tijd dat het bad geopend is onder toezicht te baden. Badmantels moeten aan den daarvoor bestem den kapstok op het strand opgehangen worden. De leden zijn verplicht zirh in de tent of in het geheel door doek afgesloten vierkant uit- en aan te kleeden. Men mag op het Zonnebad-terrein niet zonder badcostuum vertoeven. De leden mogen baden zoo dikwijls zij verkie zen, zonder verdere betaling, in het bad van het Koetsenbad, gedurende de uren dat dit geopend is. De tenten mogen gedurende den duur van het lidmaatschap blijven staan. De Vennootschap neemt geen enkel risico op zich en zal geene werkzaamheden voor de tenten verrichten of toezicht op de tenten houden. De leden zijn gehouden de instructies van het toezichthoudend personeel op te volgen. Zij mogen in badcostuum niet op het strand, buiten het bad, vertoeven. Er wordt op gerekend, dat de leden zullen me dewerken dat dit reglement nageleefd wordt, het terrein volgens zijn bestemming gebruikt wordt (b.v. niet op de helling van den zeekant loopen) en verder tot hetgeen voor een goeden gang van zaken noodig is. De Vennootschap zal gerechtigd zijn het lid maatschap tusschentijds te doen eindigen tegen eene evenredige restitutie van betaalde contri butie. Het is verboden buiten de door de Directie vastgestelde uren op het terrein te vertoeven. Oldenburglaan 8 Telef. 2329, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren KWALITEIT en KWANTUM. Hotel-Pensionhouders en verhuurders van ge meubileerde huizen! Herhaaldelijk komt het voor, dat gij uw gasten over het strandleven niet voldoende kunt inlich ten, met het gevolg, dat zij noodeloos onaange naamheden ondervinden. Het is niet voldoende, dat gij voor een goede verzorging van uw gasten in huis zorg draagt en hun vertelt, dat het bureau van de V. V. V. hun gratis inlichtingen verstrekt, uw gasten hebben er recht op, door u ingelicht te kunnen worden over de duinwandelingen en het badleven. Wanneer gij de inlichtingen, die wij u geven, goed leest en deze pagina zorgvuldig bewaart (plak haar op karton en leg haar in de conver satiezaal), dan kunt gij ten allen tijde uw gasten inlichten. Wat mag en niet mag. Wie wil voorkomen, dat tegen hem of haar proces-verbaal wordt opgemaakt, doet verstandig van het volgende kennis te nemen: Ten zuiden van de badkoetsjes te Bergen aan Zee is het baden of het plaatsen van een tent op het strand verboden. Aan het tentenstrand is het geoorloofd, tegen vergoeding een tent te plaatsen en vandaar uit in zee te baden. Ten noorden van het Stille Strand mag gratis een tent geplaatst worden en gebaad. Het kampeeren in tenten is in geheel Bergen ver boden. Vóór het stoelenstrand is het baden verboden. Bij de badkoetsjes, het tentenstrand, het strand voor de vacantiekolonies en het Stille Strand mag uitsluitend in badpak worden gebaad. Slechts op het strandgedeelte, dat na het Stille Strand volgt, is het baden in zwembroek geoorloofd. Op het stoelenstrand mag men zich alleen in badpak bevinden, wanneer men in badmantel ge huld is. Op het strandgedeelte, waar gebaad wordt, mag men zich ook in badpak op het strand bewegen. Onder badkleeding wordt ook verstaan die zon- nebad-kleeding welke den rug van de dames ge heel onbedekt laat. Baadsters in deze kleeding zullen dus op den openbaren weg hierover een jasje of iets dergelijks moeten aantrekken. In Bergen aan Zee is het wel geoorloofd om vanuit de hotels en villa's zich in badpak, gehuld in badmantel, naar het strand te begeven. Wanneer kan er onder toezicht gebaad worden? Officieel is het bad van des morgens 7.30 tot 12 uur en des middags van 1.30 tot 5.30 uur ge opend. l| Dit beteekent niet, dat men van 12 tot 1.30 uur en na 5.30 uur niet meer onder toezicht kan baden. Ten eerste worden er aan het tentenstrand nog tot 7.30 uur badkaarten verkocht, zoodat men tot 8 uur daar onder toezicht kan baden en ten 2e beteekent het om 12 uur sluiten van het koetsenbad, dat van 12 tot 1.30 uur geen kaarten worden verkocht. Wie precies om 12 uur komt kan dus nog een kaart bekomen en baadt dan nog tot 12.30 uur onder toezicht, zoodat er in werkelijk heid van 12.30 tot 1.30 uur geen gelegenheid is om onder toezicht te baden. Ten 3e beteekent het om 5 uur sluiten van het koetsenbad, dat na 5 uur geen badkaarten meer verkocht worden, zoodat men om 5 uur nog zoo'n kaart kan bekomen en dan daar tot 5.30 uur onder toezicht kan baden. Het badmantelbad. Het badmantelbad is de gelegenheid, waarbij zoowel op het koetsjesbad als op het tentenbad, zij, die in badpak, gekleed in badmantel (zonder badmantel mag in Bergen aan Zee niet gewandeld worden) aan het strand mogen verschijnen. Dezulken kunnen dan aan beide badgelegenheden voor 20 ct. per keer (10 kaarten voor 1.50) 'n kaartje bekomen om onder toezicht te baden en bekomen dan tevens het recht om hun bad mantel en handdoek aan een op het strand ge plaatste hanggelegenheid op te hangen of in een daarvoor geplaatste badkoets af te geven. Het badmantelbad is dus een bij uitstek mooie badgelegenheid voor de in Bergen aan Zee ver toevende gasten, die vanuit hun hotel of woning naar zee kunnen wandelen. Ook door gasten uit Bergen, die per auto naar zee rijden, wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De wandelkaarten. De wandelingen in het Natuurreservaat, evenals die in het duingebied van het Staatsboschbeheer, zijn vrij. Voor wandelingen in het gebied van het Provin ciaal Waterleidingbedrijf zijn voor 10 cent dag kaarten verkrijgbaar aan het bureau van de V. V. V. en in café Duinvermaak, maandkaarten voor 0.50 en jaarkaarten voor 1.50. Deze kaarten zijn geldig voor den houder en 2 kinderen voor het geheele jaar. Gezinskaarten, voor een jaar geldig, voor den houder en 4 leden van zijn gezin, kosten 2.50. Voor het duingebied te Bergen aan Zee zijn bij de Baddirectie aldaar seizoenkaarten, geldig tot October, verkrijgbaar voor 0.25. Houders van deze kaarten kunnen bij café Duinvermaak gratis wandelkaarten bekomen voor de wegen en paden in het duingebied van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Voor de wandeling op den Zwarteweg naar het Bergerpaadje en vandaar naar de wegen in het Staatsboschbeheer behoeft men niet in het bezit van wandelkaarten te zijn. NIEUWSBERICHTEN. „JUDITH" IN HET OPENLUCHT-THEATER. Vrijdag, 22 Juli, gaat in het Openlucht-theater de première van „Judith", de tragedie van de profetes en heldin van het Joodsche volk, uit de 3e eeuw voor Christus. In de eeuwen van de Christelijke jaartelling hebben de grootste kunstenaars zich met deze machtige tragedie bezig gehouden. Botticelli Mantegna, Raphaël, Rubens, Tintoretto, Titiaan en Veronese werden er door voor hun meesterwerken eïnspireerd. Corry Heslenfeld verwierf met het eeld „Judith, zich tooiend voor het feest van Holophernes" in 1929 den Prix de Rome. Hans Sachs, Opitz, Du Bartas, Mme. de Gi- rardin, Hebbel, Bernstein, Ortega y Gasset, Bennett, Van den Eerenbeemt, en Jeanne Reyneke van Stuwe hebben onvergetelijk literair werk over deze heldin geschreven. Dr. T. J. C, Gerritsen werd er door geïnspireerd tot een grootsch tooneelwerk, dat dit seizoen in verschillende Openlucht-theaters gespeeld zal worden. Nel Oosthout en Koen Hissink vervullen de rol len van Judith en Holophernes. De bijrollen zijn in handen gelegd van Sara Heyblom, Max Croiset, D. v. Ollefen, Joh. te Wechel, J. Fiolet en anderen. Voorts treden op 60 medespelenden voor krijgs dansen in fantastische costuums. Vrijdag moet het Openlucht-theater te klein blijken. BIOSCOOP HARMONIE, ALKMAAR. „Het signaal in den nacht". Vanmorgen af draait in bovengenoemd theater „Het signaal in den nacht", een Tobis-film met in de hoofdrollen Sybille Schmitz, Inge List, Hans Stelzer, Kurt Ackermann, Julia Serda e. a. Een romantisch verhaal uit den tijd van den wereld oorlog. Voorts het hierin geweven conflict: hij, zij en de derde. Al met al een film, die door velen zeker zeer geapprecieerd zal worden: Zij biedt alle elementen, die een film boeiend en spannend maken. AGENDA: Openlucht-theater. 18 Juli. „Amor in de Pastorie", door de Ver eenigde Haagsche Spelers. 26 Juli. „Mariken van Nieumeghen", door de „Vereenigde Haagsche Spelers". 29 Juli. „Judith". 2 Augustus. „Mariken van Nieumeghen". 5 Augustus. „Judith". 9 Augustus. „Rond een half millioen", blijspel door de „Vereenigde Haagsche Spelers". 12 Augustus. „Judith". 16 Augustus. „Rond een half millioen". 19 Augustus. „Judith". PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 17 Juli, voorm. 10 uur, ds. v. d. Kieboom. Geref. Kerk te Bergen. Zondag 17 Juli, voorm. 10 en nam. 3.30 uur, ds. van Minnen. Kerkje te Bergen aan Zee, Zondag 17 Juli, voorm. 10,30 uur, ds. J. C. van Dijk, van Bloemendaal (liturgische dienst). Evangelisatie „Maranatha". Zondag 17 Juli, voorm. 10.30 uur, ds. Aalders, van Haarlem. Rem. Geref. Gem., Alkmaar. Zondag 17 Juli, voorm. 10.30 uur, ds. Cramer, van Oosterbeek. Evang. Luth. Gem., Alkmaar. Zondag 17 Juli, voorm .10.30 uur, ds. v. d. Woude. Vrije Evang. Gemeente, Geesterweg la, Alkmaar. Zondag 17 Juli, voorm. 10.15 uur, ds, Ruys, onderwerp: „Hij hoort en Hij redt"; av. 7 uur ds. Ruys. R. K. Kerk te Bergen. Op Zondagen en verplichte feestdagen de H Loven Zondags en Donderdags 7.30 uur. Missen in Juli 7 en 10 uur. Voor de H. Missen Zaterdags 46 en 79 uur. Gelegenheid tot biechten dagelijks. Heerlijk verzachtend en verkoelend is het dan de verbrande plaatsen te bestrooien met Purolpoeder. Het gloeien der huid houdt dan spoedig op en de zoo pijnlijke en hinderlijke zonnebrand is weer vlug genezen. Purolpoeder is bij alle drogisten ter plaatse verkrijgbaar in royale strooibussen van 1 gld., 60 cent en 40 cent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 7