J. MOSK. „MEISJES VAN 17." „De Tabakspijp" is te Bergen aan Zee het bekende RIJPAARDEN per dag en per uur. Mariken van Nieumeghen in HOOGVORST's Vleesch- en Vleeschwarenbedrijf Bioscoop „Harmonie", ^alkmaar- Bouwterreinen. LANDHUIZEN J. SMIT Jz., J. OTTER U is tevreden, wanneer u koopt Wij slachten uitsluitend Ie kwaliteit Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. D. KONING, Dorpsstraat 52, Tel. 2323, Bergen. Specialiteit in FIJNE SIGAREN en geïmporteerde SIGARETTEN. Carl Ludwig Diehl en Dorothea Wieck in: Kennemer Manege - Bergen aan Zee. PENSION. - STALLING. V.V.V. Openlucht-Theater, - Bergen. PENSION, TE KOOP TE KOOP OF TE HUUR: Drogisterij „De Vijzel" Electr. Limonadefabriek B. SANTING, Vraagt mijn GRONINGER KOEK en ROGGEBROOD! GEBAK. IJS. Banketbakkers-Roomijs. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Voor versche Rivier- en Zeevisch COR HOEBEN, VSffirSSS: Al IflAltflR Speciaal op Vrijdagen 17 Juni tot en met 2 September: ULRMHHIl. Entrée LANGESTRAAT (bij Stadhuistoren) a 10 cent p. p. U bekomt dus bij ons alleen het beste tegen concurreerenden prijs. Aanbevelend, Tabak- en Sigarenmagazijn van DEZE WEEK: Liefde tusschen leeraar en leerlinge. Deze tendenz-film geeft dit probleem op sublieme wijze. Toegang 18 jaar. ELKEN AVOND 8 UUR. Woensdag- en Zondagmiddag MATINEE. Dinsdag 26 Juli, 's avonds 8 uur, Opvoering van het grootsche Mysteriespel: door de „VEREENIGDE HAAGSCHE SPELERS", Leiderde heer Pierre Balledux. Oeheel nieuwe monteering. Bij slecht weer in het Paviljoen van café „Duinvermaak". Entrée 1ste rang f 1.25, 2de rang f0.85, 3de rang f0.60. Voorverkoop kaarten Bureau V.V.V. en HAAN's boekhandel f 1.-, f0.75, en f0.50. VRIJDAG 29 JULI, 2de opvoering van „JUDITH". Entréeprijzen als boven. GRAPJES. Rechter: Hoe lang is het geleden, dat U voor de eerste maal terecht gestaan hebt? Gevangene: Twintig jaar, edelachtbare. Rechter: En waar ben je al dien tijd geweest? Gevangene: In de gevangenis edelachtbare. Negeropperhoofd ('nzeer dikke blanke beschou wende): Jij bevalt me. Om je een bewijs van mijn genegenheid te geven benoem ik je tot mijn toekomstigen hoofdschotel. Wat doe je tegenwoordig? Ik handel in postduiven. Is dat een voordeelige zaak? Dat zou ik meenen. De duiven, die ik 's ochtends verkoop, komen 's avonds weer bij me terug. Hardkop heeft iets tegen den slager van den overkant. En ze hebben er al eens ernstige ruzie over gehad. Op zekeren dag vindt Hardkop een dooden hond. Dadelijk sjouwt hij ermee naar den slager. Daar staat de winkel vol menschen Wat wenscht U? vraagt de slager bits. Hardkop smijt den hond op de toonbank en zegt vriendelijk: Hier hebt U den tweeden hond, de andere acht breng ik U over een half uur! „Loop even mee naar mijn huis, dan zal ik je mijn vrouw voorstellen". De andere, verstrooid: „Och, waarom, ik heb al een vrouw". Gezin 6 pers., zoekt eenvoudig te Bergen aan Zee, le week Aug. Br. m. prijs letter B, Boekh. PACH, Hilversum. te BERGEN (N.-H.) in het uitbreidingsplan Oost, aan de Dr. van Peltlaan, Prins Hendrikstr., Nassaulaan, Emma- straat en Waldeck Pyrmontlaan. Inlichtingen bij de H.H. Makelaars aldaar en bij de N.V. Binnenlandsche Exploitatie-Maatschappij van Onroe rende Goederen, Iepenlaan 2 te Bloemendaal, Tel. 22504. Ruïnelaan 11, Bergen (N.-H.) Smederij. Rijwielhandel. Huishoudelijke Artikelen. Gas- en Waterfitter. Beveelt zich hiervoor beleefd aan. is ACCURAAT en BILLIJK. Joha. A. W. C. v. d. Eem Apothekers Asse. DORPSSTRAAT 18 BERGEN (N.-H.) Telefoon 2383. Hoofdagent voor ALKMAAR en Omstr. der BE1JERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AM STEL". Tel. Intercomm.2023 Agent voor Bergen: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 7. Telefoon 2226. BROOD- EN KOEKBAKKERIJ LOUDELSWEG 59. - TELEFOON 2581. (Geen winkel.) Blanke Kantkoek 17 cent per pond. Aan 't strand, in bosch en duin of hei, Bij de wandeling langs de groene wei, Bij regen of bij zonneschijn, Altijd smaakt een KERACO fijn. KERACO, de lichte sigaar Alleen verkrijgbaar in Sigarenm. „SPOORZICHT" BREELAAN 9 t.o. Station. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. Telef. 2473. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Opgericht 1892 Giro 11326 Telefoon 2028 Kerkstraat 4. Onze naam waarborgt U kwaliteit. WIJ BEDIENEN REEDS JAREN DE EERSTE FAMILIES TER PLAATSE. DOET MEN VERSTANDIG ZICH TE WENDEN TOT Hij is concurreerend en levert op den gestelden tijd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 4