J Wasscherij, Ververij en Chemische Wasscherij S. KROM N.V. - ALKMAAR. i PES I E's NATUURBAD MAAIEN Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij, Ook onze Fijne Vleeschwaren zijn iets extra's! Vereen, t. Bevordering v.h. Vreemdelingenverkeer. GIDS MET KAART van BERGEN en BERGEN AAN ZEE, B L A~Ü~W~È BUS."" HET NATIONAAL BEDRIJF. TELEFOON 4041 (3 lijnen.) Alle te behandelen goederen onder voortdurende controle van onzen Scheikundig Ingenieur. Helder Uw Wachqoed. - Keurige aflevering. a het mooiste en meest hygiënische Natuurbad van Nederland, m Artistieke aanplanting, fraaie gazons. Rat vrij, dus geen ziekte van Weil. UITSLUITEND BRONWATER, m M TARIEVEN: tot12u.v.m. f 0.25. Dagkaarten f0.40. Kinderen f 0.20. j| Knipkaart (lOentrée's) f3.—. Kinderen f1.75 (nietpersoonl.) PESlE's NATUURBAD kan U met ALLE SPORTEN van dienst zijn, onder leiding van gediplomeerde Leeraren, jj Gelegen aan den hoofdweg Bergen Alkmaar. Telefoon 2890. IVIMMvJL.I>l, BREELAAN 12 TELEFOON 2123. Keuze uit plusminus 35 soorten. Wij étaleeren in GEKOELDE VITRINES. in 8 kleuren (90 bij 60 c.M.), 75 Cent. Verkrijgbaar: Bureau V.V.V., Telefoon 2124, HOPMAN's Kunsthandel en bij de Boekhandelaren. Autobusdienst Bergen-Alkmaar. Dagelijks HALFUUR-DIENST. Beleefd aanbevelend, A. SCHALKWIJK, BERGEN. LAGE PRIJS. NIEUWSBERICHTEN. TENTOONSTELLING WERKEN F. KAMSTRA. De vorige week maakten wij reeds melding van de tentoonstelling die de Bergensche kunstschilder F, Kamstra tot einde Augustus in het Dr. Dekker huis houdt. Wij hadden toen nog geen gelegenheid het werk in oogenschouw te nemen en komen daarom, nu wij dit wel hebben gedaan, nader op deze tentoonstelling terug. Vooral het nieuwe werk toont, dat de heer Kamstra de moeilijke kunst van het figuur volko men beheerscht. Hij dankt deze vaardigheid aan de vele copieën, die hij in het Rijksmuseum van werken van groote meesters maakte. In de expo sitie vindt men hiervan trouwens geslaagde staal tjes naar schilderijen van Frans Hals en Rembrandt. De stillevens en bloemstukken van den heer Kamstra bewijzen voorts, dat hij de natuur nauw keurig heeft bestudeerd en het wonder in het groote en kleine weet weer te geven. Reeds vele jaren exposeert Kamstra tijdens het seizoen zijn werk. Een dergelijk geslaagde expo sitie, waarmede hij thans voor den dag komt, zagen wij van hem niet eerder. Men staat hier voor individueel werk, waaraan de schilderijen industrie langs den loopenden band vreemd is. Gedwongen door den nood der tijden, die voor de kunstenaars zeer moeilijk zijn, heeft de heer Kamstra zijn prijzen zoo gesteld, dat zijn werk binnen het bereik komt van intelleclueelen, die gaarne iets goeds willen bezitten, maar wier beurs het niet toelaat zich dit aan te schaffen. Toen het expressionisme hoogtij vierde, kon het werk van den heer Kamstra niet modern ge noemd worden. Het moet hem zeker een voldoe ning zijn, dat thans de expressionisten meer naar het naturalisme overgaan. BERGER KUNSTENAARSVEREENIGING. Elk jaar houdt deze vereeniging een verloting, waarvan de baten dienen tot steun van de nood lijdende leden. Dat deze Vereeniging de sympathie heeft van het publiek, bewijst wel dat vrijwel alle loten zijn verkocht en de loting pas 31 Augustus plaats heeft. Wie evenwel de Vereeniging wil steunen, kan dat ook doen door donateur te worden. Deze zijn daardoor in de gelegenheid op zeer voordeelige manier in het bezit te komen van een goed schil derij van bekende schilders. Inlichtingen verschaft gaarne de secretaris F. Kamstra tot 1 Augustus in het Dorpshuis, daar na Huize Aafje, Buerweg 59, Bergen N.-H. BRIDGE-WEDSTRIJD ORANJE-HOTEL TE BERGEN. Woensdagavond werd in het Oranje-Hotel te Bergen de eerste bridge-wedstrijdavond gehouden, onder leiding van den heer J. M, de Lange, aldaar. Er waren 36 deelnemers, zoodat gespeeld werd in één groep van 9 tafels. De uitslag was als volgt (in elke lijn waren drie prijswinnende paren). Oneven-lijn (9 paren). 1. Mevr. Deloyaux en de heer Schuddeboom te Bergen, 31 p.; 2. Mevr. Knorren en Mej, A. Elzas te BergenAlkmaar, 3l'A p.; 3, de heer en mevr. v. Kempen te Amsterdam, 41 p. Even-lijn (9 paren). 1. Mej. Tol en de heer H. Slotboom te Alk maar, 37J4 p.; 2, de heer R. Covers en L. Trijbetz te Alkmaar, 39 p.; 3. de heer N. Scher- merhorn en A. Visser te Alkmaar, 40 p. Mr. LEDEBOER. Onze plaatsgenoot, Mr. A. M. Ledeboer, rechter bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, die bij K. B. van 16 Juli tot president dier Recht bank is benoemd, wenschen wij op deze plaats ook gaarne geluk met deze promotie, Mr. Ledeboer heeft èn als president voor de strafzaken èn als politie- en kinderrechter nimmer den mensch in iedere verdachte uit het oog verloren en er steeds naar gestreefd psychologisch te peilen hoe een verdachte tot overtreding kwam. Moge het hem gegeven zijn in de paar jaar die hem nog in zijn rechterlijke loopbaan resten, het recht te dienen. DE VERLICHTINGSAVOND. Woensdag 27 Juli staat Bergen weer in het teeken van de duizenden brandende oranje lampions onder het groene bladerendak. Dan trekt de jeugd weer in blijde stemming achter Bergen's Harmonie door de verlichte straten en komen duizenden uit de omgeving zich verlustigen in het altijd weer mooie schouwspel. Dan zitten de café's en de terrassen weer vol bezoekers, maken de rijwielstallingen, de winkeliers van consumptie artikelen weer goede zaken en rolt het geld in Bergen. Dan is het weer een hoogtijdag. Buurtcommissies, die van de V. V. V. lampions en kaarsen a 10 cent willen betrekken, gelieven hiervan opgave te doen aan den heer J, H. Roggeveen, Waterdichte Kampeertenten voor 1/3 van den prijs, iets smoezelig (demonstratie). Courante maten, volle garantie. „The Indiana Works". Agentschappen v. Ned. Haarlem: Den Bosch: Zeilweg 111. Koningsweg 119. „JUDITH" IN HET OPENLUCHT-THEATER. Een talrijk publiek was gisteravond in het Open- lucht-thater aanwezig voor de première van „Judith", het tooneelspel van Dr. Tiemen J. C. Gerritsen, dat door de Hollandsche Tooneelgroep, onder leiding van Paul Blankenstein, werd op gevoerd. Dr, Gerritsen heeft het bekende verhaal van Judith, de leidster van het volk van Bethulië, in een moderne opvatting en in een taal, die de schoonheid van het Nederlandsch machtig doet uitkomen, in een moderne opvatting weergegeven. De rol van Judith werd door mevr. Nel Oosthout op sublieme wijze vertolkt. Coen Hissink was als Holophernes de machtige veldoverste, Sara Heij- blom beeldde de rol van Esther, de dienstmaagd van Judith, voorbeeldig uit, terwijl de rol van Assad bij Max Croiset in goede handen was. De stadsoversten van Bethulië werden zeer goed uitgebeeld door Johan te Wechel, Joh. Fiolet en W. ten Brink, De regisseur had het tooneelwerk op verdienstelijke wijze voor het openluchtspel bewerkt. Door de prachtige costumeering van de gezanten, bevelhebbers en krijgslieden was het ook tevens een schoon kijkspel, waarvan het effect door een bizondere belichting nog werd verhoogd. Met groote aandacht volgden de aanwezigen vooral het spel van Judith en Holophernes. In de samenspraken tusschen hen beiden werd de tra gedie tusschen deze twee groote figuren, vooral door de schoonheid van de taal, angstwekkend ge voeld. Treffend was ook de solo-zang van de Joodsche psalmen, door Mej. Jorien Leegwater gezongen. Het geheel was een zeer geslaagde opvoering. Aan het slot huldigde, onder het aanbieden van bloemen, de voorzitter van de Commissie voor het Openlucht-theater, de heer D. A. Klomp, de ver tolkers van de hoofdrollen, alsmede den auteur van het werk, Dr. Gerritsen, die met zijne echtge- noote de première bijwoonde, en den regisseur, Paul Blankensten, Vermelding dient nog de sympathieke daad van den heer Schalkwijk, die, in het belang van de V. V. V., de aanwezige Alkmaarders per autobus ratis naar Alkmaar vervoerde en de toezegging eed, dit voortaan bij elke openluchtvoorstelling te zullen doen, BIOSCOOP HARMONIE, ALKMAAR. „Meisjes van zeventien". In theater Harmonie draait het filmwerk „Meis jes van zeventien". Een boeiende film met sterk spel van Karl Ludwig Diehl, die een goede creatie geeft van de niet-meer-jonge maar nog wel jong lijkende leeraar dr. Andresson, op wien een van zijn oudere meisjesleerlingen verliefd wordt. Zijn reactie als hij bemerkt, dat de 17-jarige een meer dan gewone belangstelling voor hem aan den dag legt, de complicaties en conflicten, die hiervan het gevolg zijn, zijn zeer zeker onze belangstelling volkomen waard! HISTORISCHE ANECDOTEN. Hans von Bülow gaf zijn plaats van hof-kapel meester te München over aan Franz Lachner. Bij de eerste openbare generale repetitie had de nieu weling een groot succes. Een weinig ijdel vroeg Lachner den beroemden dirigent: Wel, wat zegt U er van? Bülow antwoordde hierop: Ach, weet U. beste Lachner, ik heb dit orkest reeds dertig jaar gedirigeerd. Daarom zou het ook al te gek zijn, wanneer het spaak zou loopen bij den eersten keer dat U het dirigeert. Mijn orkest kan wel tegen een stootje, De zwakke zijde van den beroemden krijgsheld Villars was zijn groote voorliefde voor geestrijke dranken. Tijdens den Italiaanschen oorlog van 1734 ver scheen hij op een goeden dag zoo dronken voor den koning van Sardinië, dat hij niet meer kon blijven staan en wankelend op den grond viel. Hij verloor echter zijn tegenwoordigheid van geest niet na deze „faux pas" en sprak (eenigszins met een dubbele tong) tot den monarch: - Ziet U, Sire, hoe natuurlijk ik mij voor uwe voeten werp!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 8