Vic tor ia-Water Bergensche Kunsthandel KUNSTNIJVERHEID. TENTOONSTELLING AMSTEL-BIER, Firma P. HOPMAN C. TIEBIE, Koopt bij onze Adverteerders. ECHT NATUURLIJK BRONWATER „ALKMAAR PACKET" Van ALKMAAR: 5,45 7.45 - 10.45 - 14- - 15,45 - 18.- DUURZAAM.® Amstel Pilsener of Münchener N.V. „Cement-Tennisbaan", Prinsesselaan, VRIJE, BESCHUTTE BAAN TE HUUR HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN 20-30 ct. CAFE „HILBRAND" KUNSTZAAL BOENDERMAKER BADGASTEN! Bezit vele Minerale bestanddeelen, welke zeer gunstig werken op Maag, Nieren en Ingewanden. Wenken voor Zonnebaders. Voorzichtigheid geboden. Een bruine huid is geen teeken van plotselinge gezondheid. Juist in de eerste warme zomerdagen krijgt de arts ernstige gevallen van zonnebrand te behan delen, die niet alleen oorzaak worden van pijn en ziekte, maar tevens vaak van blijvende euvelen. Het is onbegrijpelijk, dat de artsen, ondanks de veelvuldige voorlichtingen in de dagbladen en tijd schriften, steeds weer talrijke slachtoffers van het zonnebad te behandelen krijgen. Dat de zonnebrand juist in de eerste zomerda gen zooveel slachtoffers maakt, moet verklaard worden door het feit, dat de hitte der zonnestralen tengevolge van den toch nog koelen wind niet zoo gevoeld wordt, waardoor het zonnebad te lang wordt gerekt. Merkwaardigerwijze spreekt de leek dan van „windbrand", doch er moet op gewe zen worden, dat de wind niets te maken heeft met de ontstekingen, die karakteristiek zijn voor zon nebrand. Men onderscheidt evenals bij andere wonden den eersten, tweeden en derden graad van den zonnebrand. De eerste graad kenmerkt zich door rood en opgezet huidweefsel, vergezeld van een lichte pijn, hoofdpijn en moeheid. Bij den tweeden graad komen blaren voor, de pijnen zijn veel heviger, men heeft het koud, is koortsig en voelt zich allesbehalve fit. Bij den derden graad zijn de blaren veel grooter en verder ingebrand, zoodat na het barsten er van rauwe plekken ontstaan. Ook nu zijn de pijnen weer veel heviger, kou, rillingen en hooge koorts. De toe stand is zoo ernstig, dat bij een zwak hart plotse ling de dood kan intreden. Wat men moet weten. Een ieder, die een zonnebad neemt, moet om de volgende dingen denken: 1. Hij mag onder geen voorwaarde in het begin langer dan een half uur zonnebaden en moet er voor zorg dragen, dat het geheele lichaam door de zon beschenen wordt. 2. De duur van het zonnebad mag slechts gelei- gelijk vergroot worden; daarbij moet steeds op het gevoel na het bad gelet wórden, 3. Hij moet bedenken, dat personen met licht haar en lichte huid gevoeliger voor zonnebrand zijn dan donkere menschen. 4. Hij moet weten, dat het insmeren met vet en olie geenszins 't ontstaan van zonnebrand tegen gaat; maar dat integendeel, doordat de gevoelig heid van de huid voor warmte-invloeden verlaagd wordt, het gevaar ontstaat, dat men zich te lang aan de zon bloot stelt. 5. Hij moet weten, dat de door de zonnestralen veroorzaakte bruine kleur der huid geen bewijs is van plotselinge gezondheid, doch uitsluitend en alleen een beschermingsmaatregel van het lichaam tegen de te felle zon. 6. Hij moet weten, dat karakter en waarde van het zonnebad niet alleen bepaald worden door de inwerking der zonnestralen maar dat het zonne bad tevens een luchtbad is, dat van evenveel waarde genoemd mag worden. 7. Wie zon- en zeebad met elkaar combineert moet er aan denken, dat op de huid drogende zoutdeeltjes de gevoeligheid er van ten opzichte der zonnestralen verhoogen, 8. Hij moet weten, dat het doel van het zonne bad geen bruine huid is, maar een bevorderde stofwisseling. 9. Hij moet weten, dat zwakke personen, hart lijders, longlijders, het zonnebad zooveel mogelijk moeten vermijden, 10. Hij moet weten, dat zonnebaden op heete dagen slechts in de vroege ochtend- of late mid daguren genomen moeten worden en dat men in de heete middaguren het best in de schaduw kan liggen of tenminste een breede, lichte hoofdbe dekking ter bescherming moet dragen. GRAPJES. Met het rooken moet gij U in acht nemen, zei de dokter tot meneer Jansen, hoogstens na het eten een sigaar. Meneer Jansen trok een leelijk gezicht, maar beloofde heilig, dat hij het doen zou. Twee dagen later belt mevrouw Jansen den dokter op. Och, dokter, kom dadelijk bij ons, met mijn man is het niet in orde. Gisteren heeft hij twaalf maal eten verlangd. Pappie zei dat er geen tweede vrouw zooals U bestond, tante. Tante: Dat was heel lief van je vader om dat te zeggen, hoor! En hij zei, dat het maar goed was ook. Onderwijzer (tot twee nieuwe schooljongens): Hoe heeten jullie? EEN RUSTIGE VAART PER SALONBOOT LANGS DE SCHILDERACHTIGE ZAAN. t Niet op Vrijdag en Zaterdag. Niet op Zaterdag. IN DE BROUWERIJ GEBOTTELD, DUS v2) per dubbel stoop f 2.25 (5 Liter). (5 Verkrijgbaar bij: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 3, Bergen (N.-H)., Tel. 2226. S. en P. J. STEKELBOS, Bergen aan Zee, Tel. 2378. C, HOUTMAN, Bergen aan Zee. per uur, week, maand of seizoen. Inlichtingen: Sigarenwinkel JOH. PRINS, B reelaan 3 9, Telefoon 2021, Bergen. Voor clubs, die separé willen spelen, DE baan. Kerkstraat, Bergen. Stationsplein, Bergen aan Zee. WERKEN VAN BERGENSCHE SCHILDERS. V.F^OS SEN'S Visch- en Wildhandel, St. Anthoniestraat 13 Telef. 2158. Onze Hollandsche Nieuwen, de haring als zalm DORPSSTRAAT. Gemoderniseerde zaal voor Vergaderingen en Partijen. Uitstekende consumptie. - Billijke tarieven. Sjuul, antwoordt de eene, Je bedoelt Julius. Zoo'n mooie naam moet je niet verbasteren. En jij? Pietsius, meneer. Dame: O, wat zou ik graag den man ontmoe ten, die dat schilderij gemaakt heeft. Gevleid kunstenaar: Sta mij toe, mij aan U voor te stellen, mevrouw Dame: O, wat toevallig U kunt me dan zeker wel zeggen, wie de naaister van deze dame is? LOUDELSWEG 66, - BERGEN (N.H.) - Werken van Schilders uit de Bergensche school. Dagelijks geopend van 9—4 uur. Ook des Zondags. VRIJ ENTRÉE. Banketbakkerij N. C. BUISMAN, Bergen (N.H.) JAN OLDENBURGLAAN 6. - TELEFOON 2018.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1938 | | pagina 4