B. W. G. LIENESCH, J. PASSER Bezoekt het Snel-Buffet Michels, Zomerjaponnetjes en Mantels TENNISPARK, Kruisweg, Bergen. - Telef. 2132. Bergen'sWarenhuis en Ijzerhandel LANGESTRAAT 41-43-45. ALKMAAR, TEL. 2782. Ie Klas Gravelbanen. - Tennisleerares en trainer aanwezig. - Depot Sportartikelen firma Eilers. DE GRASBOTER „CONCORDIA" Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij Bezoekt ons IJs-buffet! Koster van Batenburg, 1914 1939 BERGEN AAN ZEE. DE VAN OUDS BEKENDE ZAAK in diverse ARTIKELEN. Oldenburglaan 15-17-19 (bij 't Station) Telefoon 215 2. Wat „De Bijenkorf" is voor Amsterdam, Rotterdam of den Haag, dat is „Bergen's Warenhuis" voor Bergen. DAAR vindt U alles, èn goed, èn concurreerend. Aanbevelend, J. KWANT. Oude Prinsweg, naast Café „De Oude Prins". Specialiteit in Fijne Croquetjes, Slaatjes, Broodjes. IJ S - S A L 0 N. IJs, ook per Liter. IN VLOTTE, AARDIGE hebben wij steeds een aardige sorteering. BADGASTEN! met Rijksmerk van de N.V. MELKINRICHTING te ALKMAAR, - Telefoon 3185, is voor den fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan Uw winkelier. TE BERGEN ALOM VERKRIJGBAAR. Oude Prinsweg 1 Telefoon 2562. Specialiteit in Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATIONALEN VAKWEDSTRIJD 10 October 1929 te Amsterdam. H. H. W. KLEIJBERG. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIHIIIIIIIIIHI Markiezen, Zonneschermen, Strand- en Kampeertenten, Tuinparasols, Watersport-artikelen. Concurreerende prijzen. LUTTIK-OUDORP 76, - TELEF. 2505, - ALKMAAR. Jacob van Reenen 80 jaar. Kleingeestigheid vraagt steeds: is deze en die wel van mijn stam en stand en kring? Maar d' edel-denkende begroet in ied'ren mensch een lid van 't ééne huisgezin. Panchatantra. Zaterdag 8 April was het voor Bergen een feest dag. De oud-burgemeester de heer Jacob van Reenen werd 80 jaar en voor ieder, die hem kent, was het begrijpelijk, dat de bevolking niet wenschte, dat die dag onopgemerkt voorbijging, want op hem is volkomen het bovenstaande over den edeldenkende uit het fabelboek der Indiërs van Panchatantra toepasselijk. een door den kunstschilder A. Colnot geschilderd' levensgroot portret aanbood, dat thans een eere plaats in de raadszaal heeft gekregen, maar ook in de woorden, die hij tot Bergen's Harmonie en de Koorvereeniging „Bergen" hield, toen zij hem des avonds een serenade hadden gebracht. Hoezeer het woord van den boven aangehaalden Indischen wijsgeer op hem van toepassing is, kwam ook uit bij de begroeting van zijn ouden schoolkameraad Ivangh op de des middags in „De Rustende Jager" gehouden druk bezochte receptie. Voor het bestuur van de V. V. V„ die het initia tief voor het aanbieden van het huldeblijk had genomen, was het een groote voldoening, te erva ren, dat zijn oproep in alle kringen der bevolking gehoor vond en dat zelfs van elders verzoeken tot toezending van een circulaire inkwamen. Bijzonder De heer J. van Reenen naar het door den kunstschilder Colnot vervaardigde portret, dat hem ter gelegenheid van zijn 80sten verjaardag, als huldeblijk van de bevolking, ter plaatsing in de raadszaal werd aangeboden. Bergen is den heer van Reenen grooten dank verschuldigd. Als geboren Bergenaar heeft hij steeds zijn liefde voor <fe gemeente en de bevol king getoond. Den lezers van „De Badhode" is het bekend, hoe hij met zijn echtgenoote mevrouw van ReenenVölter door het stichten van de bad plaats „Bergen aan Zee" den stoot heeft gegeven aan de ontwikkeling van het onbekende dorpje in Noord-Holland tot een geliefd vacantie-oord. Veel heeft de heer Jacob van Reenen voor Bergen ge daan. Wij achten het onnoodig daarvan een op somming te geven en wenschen dit ook thans na Bergen's jeugd bracht 8 April, geassisteerd door Bergens Harmonie, den oud-burgemeester, den heer J. van Reenen, ter gelegenheid van zijn 80sten, verjaardag, een aubade. Gezongen werd het door wijlen Mevr. van Reenen-Völter gedichte .Liedje van den Bergenaar". „Een groot man overlegt niet vooraf ten aanzien van zijne woorden, dat ze oprecht, of van zijne daden, dat ze kloek moeten zijn: hij zegt en doet eenvoudig wat recht is. Een groot man is hij, die het kinderlijke hart niet verliest". Ook dit woord is op Jacob van Reenen van toepassing. Dit kwam 8 April weer zoo treffend tot uiting in zijn toespraak tot de schoolkinderen, die hem des morgens een aubade brachten; in zijn beantwoording van de toespraak van den heer C. F. Zeiler, die hem als huldeblijk van de burgerij treffend was wel een gave van drie Egmondsche arbeiders, die vaak voor den heer van Reenen in de duinen hebben gewerkt en die eigener beweging te kennen gaven, dat ook zij van de partij wensch- ten te zijn. Ook daarin lag het bewijs, dat de heer Jacob van Reenen een plaats heeft veroverd in de har ten van hen, die met hem in aanraking zijn gekomen en dit is toch wel het hoogste wat een mensch op dit ondermaansche kan verwerven. Moge Bergen deze markante figuur nog vele jaren in zijn midden kunnen begroeten. te laten, omdat wij hem niet in de eerste plaats wenschen te eeren als iemand met aardsche goe deren gezegend, die zijn bezit ook aanwendde tot de verhooging van de welvaart en het geluk van anderen, al willen wij de groote verdiensten daar van gaarne erkennen. De mensch Jacob van Reenen is ons vooral daarom zoo sympathiek, omdat hij naar waarheid in ieder, waarmede hij in aanraking kwam, den mensch erkende. Jacob van Reenen maakt geen onderscheid tusschen den maatschappelijk hoog of laag geplaatste en bij hem is dit geen pose en evenmin een gedraging volgens eenige leer. Hij doet dit eenvoudig, omdat hij zijn kinderlijk hart volgt. Van den Chineeschen apostel Mensius is het woord bekend:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 11