Bergensche Bad-, Duin- en Boschbode Dertigste jaargang. No. 1. Zaterdag 3 Juni 1939. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESDIJK 9, TELEFOON 2039, - BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. WELKOM! Abonnementsprijs j 2, per 8®i"enj K 1 I f I.— voor leden der V.V.V. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. Met vreugde roepen wij in het eerste nummer van „De Badbode", in dit seizoen, de gasten een hartelijk welkom toe. Na den barren winter kwam het voorjaar iets later dan gewoonlijk, doch toen hét kwam, stak het ons natuurdorp in een ongekend schoon kleed. Het jonge groen is thans wel op zijn mooist. Brem en klimop hebben veel geleden van de hevige vorstdagen, die wij met Kerstmis beleefden, doch de Meidoorn, de Berk, de Kastanje, de Eik, de Els, de Hulst en de Beuk, allen bewoners van het Bergerbosch, zijn als het ware verjongd herleefd en voor wie er oog voor heeft, is het thans een lust- om in bosch en duin te dwalen. De Bergenaren hebben weer het noodige gedaan om de gasten straks op keurige wijze te kunnen ontvangen. Niet alleen in en aan de huizen is de noodige zorg besteed, ook aan de tuinen en de hagen, die aan het dorp zoo'n groote bekoring verleenen, is bijzondere aandacht geschonken, terwijl het gemeentebestuur zich heeft ingespannen om de wegen, ook voor keurig geschoeide dames voetjes, begaanbaar te maken. Een zoo lang gewenschte gast, de ooievaar, waarvoor in den Hertenkamp een speciale villa werd gebouwd, is nog niet gekomen. Wel werd hij met zijn vrouwtje, tot groote vreugde van de Ber genaren, reeds in April in onzen polder gesigna leerd en verscheen hij in Mei eênige malen op het hooge nest, in koninklijke houding den omtrek verkennende. De mare van dit bezoek verbreidde zich als een loopend vuurtje door het dorp, foto grafen en filmoperateurs legden de heugelijke gebeurtenis op de gevoelige plaat vast en Bergen (de bevolking beschouwt de ooievaar als een ge- lukaanbrenger) verkeerde geheel in blijde ver wachting en was buitengewoon verheugd, toen de geliefde vogel zich ook den volgenden dag op het nest liet zien. Bergen's Harmonie, de Koorvereeniging Bergen, Bergen's Mannenkoor en de Stem der Volks maakten zich reeds op, om de zoo zeer gewenschte gast met muziek en zang te huldigen, doch de burgemeester achtte dit nog niet geraden, omdat het vrouwtje zich nog steeds niet op het nest had laten zien. Groot was de teleurstelling, toen men moest ervaren, dat de ooievaar niet weerkeerde. Er waren er zelfs, die veronderstelden, dat het onbewoond geraken van de villa De Stulp, van den heer Zeiler, die in die dagen juist naar Bergen aan Zee was vertrokken, om hotel Nassau-Bergen weer in te richten en de verhuizing van Mr. Judell uit de Heugel hieraan niet vreemd was, omdat zij veronderstelden, dat dergelijke gebeurtenissen in de omgeving van het nest te groote onrust brach ten. Aangezien de heer Zeiler voorzitter en Mr. Judell secretaris is van de V. V. V. en zij dus de vrijwillige taak op zich hebben genomen om de vestiging van gewenschte gasten te bevorderen, ontstond er onder de V. V. V.-leden een sterke strooming om deze prominente figuren door an deren te vervangen. Een daarvoor ingestelde actie kon slechts bezworen worden door den eere voorzitter, den heer Jb. van Reenen, die men op 8 April, ter gelegenheid van zijn 80sten verjaar dag op grootsche wijze had gehuldigd, zoodat men zich dus gaarne aan zijn leiding onderwierp. De heer van Reenen wist bovendien zijn zoon, den burgemeester, Mr. H. D. A. van Reenen te bewegen, zich telegrafisch met den ooievaarsdes- kundige, den heer d'Ancona uit Rheden in ver binding te stellen, om te vernemen wat toch wel de oorzaak kan zijn, dat de ooievaar het schoone vacantieoord versmaadde. Mr. van Reenen spaarde moeite nog kosten en aangezien hij het niet uitgesloten achtte, dat het nest op een ondergrondschen waterlaag gebouwd was, die ongewenschte aardstralen veroorzaakte, nam hij zelfs verplaatsing van het nest in over weging. Alvorens daartoe te besluiten, vond hij den bekenden wichelroedelooper, den heer Ver kade, bereid om de juistheid van deze veronder stelling vast te stellen. De proeven van den heer Verkade op Hemel vaartsdag, in tegenwoordigheid van den burge meester en het V. V. V.-bestuurslid, den heer Roggeveen genomen, wezen echter uit, dat de ongewenschte aardstralen niet aanwezig zijn. Thans wordt onderzocht of de kraaien, de brutale zwarte rekels, die reeds lang in de takken van het nest huizen, de oorzaak zijn, dat vadertje langbeen er nog steeds niet toe komt zich in zijn gratis gereed gemaakte villa te vestigen. Het is n.l. bekend, dat de ooievaar het wel op prijs stelt, dat musschen, spreeuwen en ander klein goed in de takken huizen, omdat zij dan de woning vrij van ongedierte houden, doch het ernstig Vermoe den bestaat, dat de kraaien door den ooievaar voor ongewenscht volk worden gehouden. Hier over is de burgemeester thans met deskundigen in Afrika in correspondentie getreden. Wanneer dit juist is, dan zal het nest van onderen en op zij door gaas omgeven worden, opdat de kraaien niet en het klein goed wèl in het nest kunnen komen. Wij voor ons houden het er voor, dat de vele reigers oorzaak zijn, dat de uiver andere oorden zoekt. Onder jagers is het bekend, dat het konijn de haas verdringt en ook daarom achten wij het niet uitgesloten, dat onze veronderstelling juist is. Wij zijn echter leek en waardeeren het bovenal, dat anderen zooveel moeite doen om gewenschte gasten als bewoners te krijgen. Van harte heeten wij de reeds aanwezige en de nog komende gasten welkom. Wij hopen, dat het dwalen in bosch, duin en polderland en het heer lijke strandleven hun de zoo gewenschte verkwik king naar lichaam en geest zal brengen. Ook voor hen, die behoefte hebben aan andere ontspanning, wordt zorg gedragen. Daarover vindt men elders in dit nummer verschillende mededeelingen. Door de combinatie van zee, bosch, duin en polderland is Bergen een gebenedijd oord. Voor 0.25 kan men aan het kantoor van de Bouwgrond Maat schappij te Bergen aan Zee wandelkaarten krij gen, die gedurende het geheele seizoen recht ge ven op vrije wandelingen in het 400 H.A. groote duingebied te Bergen aan Zee en het duingebied van het Provinciaal Waterleidingbedrijf. De wandelingen in het 80 H.A. groote gemeentelijke natuurreservaat en in het uitgebreide duingebied van het Staatsboschbeheer onder Schoorl zijrt vrij, zoodat men hier dagelijks nieuwe wandelingen kan maken. Voor de wielrijders is een tocht over het rijwielpad van Bergen naar Egmond en van de Bergergrens aan den Duinweg over het rijwielpad te Schoorl naar Kamperduin en van Bergen langs het rijwielpad naar Bergen aan Zee bepaald uniek. De beoefenaars van de ruitersport zullen zeker met groote voldoening vernemen, dat zij zich niet meer langs den straatweg van Bergen naar Bergen aan Zee behoeven te begeven, doordat in het be gin van dit jaar de Bouwgrond Exploitatie Maat schappij Bergen aan Zee" ter hunner beschik king heeft gesteld een ruiterpad door het duin gebied, dat achter het Bio-Vacantieoord om loopt. Dit pad werd 18 Maart door Baron Taets van Amerongen, in tegenwoordigheid van de ruiters van Akerboom's Manége, feestelijk geopend. Wouter Akerboom, bij de ruiters wel bekend, verstrekt hierover gaarne aan de beoefenaars van deze steeds meer ingang vindende, de slanke lijn bevorderende sport, de gewenschte inlichtingen. Moge 1939 voor de gasten en de bevolking brengen, hetgeen zij ervan verwachten. De Redactie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 1