A. E. ROMENY, „Duinvermaak", DE „DE BADBODE" BAKKERIJ J. BUISMAN Groote KINDERSPEELTUIN. CONCERT en OPENLUCHTDANCING HOOG EN LAAG WATER BERGENSCHE DROGISTERIJ BREELAAN 17, - BERGEN (N.-H.) Lunchroom in Alkmaar VALK'sLunchroom llllllllllllllllll Te Bergen aan Zee CAFÉ-RESTAURANT Prachtig gelegen aan den voet der duinen. ZONDAGSMIDDAGS door een 1e klas Orkest RUIM PARKEERTERREIN. te BERGEN AAN ZEE (in Zomertijd). JUNI. Datum Hoog water Laag water: v.m. n.m. v.m. n.m. 3 4.53 17.19 1.44 14.03 4 5.30 17.56 2.22 14.43 5 6.06 18.30 3.01 15.19 6 6.42 19.04 3.36 15.54 7 7.16 19.37 4.10 16.27 8 7.52 20.14 4.46 17.04 9 8.36 20.59 5.25 17.44 Nieuwsberichten. PINKSTER 1939. Na de schitterende Paaschdagen hebben ook de Pinksterdagen bewezen, dat Bergen en Bergen aan Zee nog steeds voor duizenden vacantiegangers een geliefd oord vormen. Het prachtige zomerweer in de eerste dagen van de vorige week wekte zelfs de verwachting van een ongekend drukke Pinkster. Deze verwachting werd niet bewaarheid, doch gelukkig was dit ook het geval met de weer voorspellingen van de Bildt, die nog versomberd werden door de weerbeschouwingen in de bladen. Tegen deze voorspellingen in, is het beide Pink sterdagen droog en zonnig weer gebleven, al was de temperatuur, door den kouden Noord-Wester, zoodanig, dat een verwacht druk strandleven aan zee uitbleef. Het aantal gasten in de hotels te Bergen aan Zee, benevens het aantal weekenders was echter zeer bevredigend, evenals het toeristenverkeer, al was hét aantal geparkeerde auto's en rijwielen niet zoo groot als het vorig jaar. In het beschutte „Bergen-Binnen" heerschte een gezellig terrasleven. De hotels waren ook daar goed met weekenders bezet en der traditie getrouw brachten duizenden West-Friezen weer een bezoek aan het bekende speelduin en de ver- maakgelegenheid „Duinvermaak". De openlucht dancing aldaar bleek de groote attractie, evenals des avonds de dancing van de Rustende Jager. Ook het bezoek aan de andere dansgelegenheden, als die van café „Hilbrand", was bevredigend. In de attractievolle speeltuinen van ,,de Bedrie gertjes" was het bezoek evenzeer bevredigend. Voor ouders met kinderen is dit dan ook een unieke gelegenheid. Duizenden stedelingen hebben overigens genoten van het ontloken groen in onze onvergetelijk schoone bosschen, op de dit jaar zoo vroege Pinkster. Wel bracht de Pinkster geen overweldigende drukte, die stellig gekomen zou zijn, wanneer het warme zomerweer van de eerste dagen der vorige week zich had gehandhaafd, doch ongetwijfeld was het bezoek bevredigend en kan er, vooral met het oog op de beide zeer mooie Paaschdagen, van een goeden inzet van het seizoen worden gesproken. PIETER BROUWER. Na een betrekkelijk kort ziekbed wisselde in de voorbije wintermaanden, op den leeftijd van 70 jaar, de heer Pieter Brouwer het tijdelijke met het eeuwige. Pieter Brouwer was in Bergen en niet het minst onder de zomergasten een be kende persoonlijkheid. In Januari, toen hij 70 jaar APOTH.-ASSISTENTE. Telefoon 2236. werd, was hij nog overgelukkig, dat zoovelen van elders, door hun blijken van belangstelling, dien dag voor hem tot een onvergetelijken hadden ge maakt. Vol enthousiasme sprak hij toen nog met ons over het a.s. seizoen, weinig bevroedende, dat hij dit niet meer zou meemaken. Piet Brouwer heeft de opkomst van Bergen als vacantie-oord geheel medegemaakt. Als kantoor houder van de Rijkstelefoon (voor 'n dertig jaar terug was dit de eenige telefoonverbinding in Bergen, aangezien toen zelfs de daar wonende élite een eigen verbinding als een te groote luxe beschouwde) was hij volkomen met Bergen op de hoogte en de aangewezen man om ook voor de V. V. V. als houder van het informatie-bureau op te treden. De heer Brouwer was een gezellige prater, hij had oog voor het natuurschoon, was bekend met de fauna en flora in het Berger duin en bosch en wist zijn zaken zoo te doen, dat hij de gasten steeds het gevoel gaf, dat hij dit uitsluitend uit eigen genoegen deed. Vele gasten zullen hem dan ook noode missen. Als mensch leefde de heer Brouwer zeer eenvou dig. Zijn eenige ontspanning was zijn billardspel in de bar van de Rustende Jager, waar met hem weer een van het clubje mede-getrouwen is heen gegaan. is: Kaasmarkt, t.o. Bureau V.V.V. voor Uw kopje Koffie, - IJs, Koffietafel, - Lunch of Diner. DE VOORSTELLINGEN IN HET OPENLUCHT-THEATER. De V. V. V.-commissie voor de bespeling van het Openlucht-theater sloot met die voor de Open lucht-theaters te Lochem en Soest, met het gezel schap „De Vereenigde Haagsche Spelers", direc teur en artistiek leider de heer Pierre Balledux, een overeenkomst voor het bespelen van het Openlucht-theater in het a.s. seizoen. 19 Juli heeft de eerste voorstelling plaats. Dan zal het historische spel „Uit het leven der Oranjes" gespeeld worden, dat het vorig jaar, tijdens de jubileumfeesten te 's-Gravenhage, met zooveel succes op het Binnenhof werd opgevoerd. Dinsdag 25 Juli heeft de tweede voorstelling plaats. Dan wordt opgevoerd het aardige Vlaam- sche blijspel „Vier weken rijk", dat wel zeer toe passelijk is voor een seizoenplaats. 9 Augustus volgt het costume-stuk „Ingebeelde zieke", van Molière, terwijl Donderdag 17 Augus tus het bijzonder geestige blijspel „Romantische liefde", van Rostand, gespeeld zal worden. De commissie heeft gemeend ditmaal lichte amusementsstukken te moeten brengen. Ondanks de invoering van de 20 pet. vermakelijkheids belasting zijn de entreeprijzen zeer laag gesteld: le rang met inbegrip van belasting 1.25 (voor verkoop 1.2e rang 0.60, terwijl voor de vier voorstellingen onpersoonlijke le rangs toe gangsbewijzen a 3.verkrijgbaar zullen worden gesteld. De commissie rekent voor dit seizoen op de medewerking van alle hotel-pensionhouders en verhuurders van gemeubileerde huizen. Wij be grijpen, dat het hen niet mogelijk is om in het hoofdseizoen de voorstellingen persoonlijk te be zoeken, Zij kunnen echter medewerken door een abonnement a 3.voor de vier voorstellingen te nemen. Deze kaarten zijn niet persoonlijk en zij mogen telkenmale aan de gasten overgedaan worden, die zij daarmede een dienst bewijzen, omdat deze dan over een besproken plaats be schikken. Door aldus te handelen steunen zij het organiseeren van de voorstellingen, zonder dat hen dit geld behoeft te kosten. DE V. V. V. DOET MEER. De V. V. V. organiseert dit seizoen niet alleen de openluchtvoorstellingen, waarvan elders in dit nummer sprake is. 26 Juli toch wordt in de mooie Hoflaan wederom een Nationale Harddraverij georganiseerd, waarvoor 350.— aan prijzen be schikbaar worden gesteld en waarvoor deelname van de beste paarden uit het land verwacht kan worden. AGENDA! Tentoonstellingen, Kunstzaal P. Boendermaker, Loudelsweg. Dage lijks geopend van 1012 en 14 uur. Portretten door Bergensche schilders. Bergensche Kunsthandel P. Hopman. Werken van verschillende schilders. Dagelijks geopend. Museum naast het Postkantoor. Dagelijks geopend van 1012 en van 24 uur. Dancings en amusement. De Rustende Jager, Dancing dagelijks. Hotel Nassau-Bergen, Bergen aan Zee. Dancing Zaterdag en Zondag. Café Duinvermaak. Openlucht-dancing. Zondags middags en 's avonds. Speeltuin „de Bedriegertjes", attracties voor kinderen. Verlichtingsavond 2 Augustus. Harddraverij 26 Juli. Bloemencorso 9 Augustus. Openlucht-theater. Gezelschap „De Vereenigde Haagsche Spelers", leider Pierre Balledux. 19 Juli: „Uit het leven der Oranje's". 25 Juli: „Vier weken rijk", Vlaamsch blijspel. 9 Aug.: „Ingebeelde zieke", van Molière. 17 Aug.: „Romantische liefde", van Rostand. 2 Augustus wordt de traditioneele verlichtings avond gehouden. Dan hangen in het centrum van het dorp, met medewerking van de verschillende buurtcommissies, een 10.000 oranje-lampions onder het groene bladerendak. Dan trekt „Bergen's Harmonie" met fakkellicht door het dorp en heerscht er alom een prettig aandoende feest stemming. 9 Augustus wordt er wederom een bloemencorso gehouden, een corso waardoor Bergen terecht be roemd is geworden. Een 13-tal vereenigingen zeg den reeds toe in de hoofdrubriek naar de mooie prijzen te zullen dingen, terwijl een ruitergroep, onder leiding van den heer J. Elema, de toezeg ging deed een Engelschen jachtstoet met mailkoets te zullen uitbeelden. Hierover hopen wij in de volgende nummers nadere mededeeling te doen. Reeds thans wekken wij op tot de vrije deel name in de andere rubrieken. Het bestuur van de V. V. V. houdt zich reeds thans aanbevolen voor prijzen. Het behoeven toch waarlijk niet steeds dezelfde personen te zijn, die deze beschikbaar stellen. Men werke zooveel mogelijk mede aan het succes van Bergens gloriedag. NOTARIS F. W. A. VAN RIET. Een persoonlijkheid die wij in het eerste num mer van „De Badbode" gaarne herdenken, omdat hij ook vele gasten niet onbekend was, is wijlen notaris F. W. A. van Riet, die den len Kerstdag zoo plotseling in de kracht van zijn leven, van ons werd weggerukt. Notaris van Riet was een eenvoudige, welwil lende persoonlijkheid, die voor zeer velen een betrouwbaar en goed raadsman is geweest. Nog de vorige week spraken wij iemand, die ons ver zekerde zijn nagedachtenis, zoo lang hij leefde, te zullen eeren, omdat notaris van Riet hem, in strijd met zijn eigen belangen, een advies had gegeven, waarvoor hij zich gelukkig prijst dit te hebben opgevolgd. Notaris van Riet de oud-burgemees- ter, de heer J. van Reenen herinnerde er aan de groeve terecht aan was een man die altoos tijd vond om rustig de moeilijkheden van zijn cliënten aan te hooren en hen steeds welwillend van raad diende. Wij zijn er van overtuigd, dat ook vele gasten hem als zoodanig zullen blijven gedenken. is verkrijgbaar te Bergen-Binnen: lo. in den boekhandel van den heer P. de Haan in de Stationsstraat; 2o. in den Eersten Berger Boekhandel. Oude Prinsweg; 3o. in den boekhandel van den heer G. Schoe- link, Oldenburglaan; 4o. aan het bureau van „Vreemdelingenverkeer" naast het Postkantoor; 5o. in den Bergenschen Kunsthandel van den Heer P. Hopman; 6o. in de zaak van den heer Thomas, Dorps straat, hoek Kleine Dorpsstraat. Te Bergen aan Zee: lo. in den Kunsthandel van den heer P. Hopman; 2o. in de zaak van den heer A. Passer; 3o. in den boekhandel van den heer Kuitwaard. Aan deze adressen kunnen ook advertenties worden opgegeven, a 15 cent per regel. Voor meermalen plaatsing reductie. Molenstraat 14, Telefoon 2460, Bergen. |everen wjj dagelijks aan vooraanstaande Hotels en Pensions en tijdelijk wonende Families. Zaterdags 2 maal. Het adres voor alle soorten Brood en Gebak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 2