BERGEN AAN ZEE. „Bergensche Bad-, Buin- en Boschbode" TWEEDE BLAD. BEPALINGEN EN MEDEDEELINGEN. N. V. Bouw-Exploitatie-Maatschappij Bergen aan Zee. 30e Jaargang. No. 1* van Zaterdag 3 Juni 1939. BADEN: 1. Zuiderbad. a. Koetsenbad: 1 bad met handdoek 0.35, 1 enkel bad 0.25, 1 badmantelbad 0.20; abonnement 10 baden resp. 3.25, 2.25 en 1.50; 1 bad met costuum en handdoek 0.45; 1 enkel ochtendbad 9.30 uur v.m.) 0.10. b. Zonnebad: voor 4 weken of korter: gezinshoofd 6.2de gezinshoofd 4. kinderjuffrouw 3,enz. 2. Noorderbad. Tentecstrand: staanplaats van een eigen tent per dag 0.50, staanplaats en opbergen van een eigen tent: per week 3.per maand 10.huur van een tent: per dag 1.50, per week 6.per maand 22.50, met recht tot baden zonder bijbetaling. Gewone baden volgens tarief Koetsenbad. STRANDSTOELEN: Per één uur 0.15, per twee uur 0.20, per dag 0.50, per week 2.30, per maand 8. LIGSTOELEN: Per twee uur 0.15, per dag 0.25, per week 1. Staanplaats van een eigen ligstoel (opvouwbaar) per dag 0.15, per week 0.50 per maand 2. TENNISBANEN: Per uur per persoon 0.50, 10-uur-kaart 4. Een en ander behoudens nadere wijzigingen en volgens volledige tarieven en onder voorwaarden zooals aangekondigd. KOETSENBAD: Het bad is geopend van des morgens 7.30 uur tot 12.30 uur en van des middags 1.30 uur tot 5.30 uur. Het is verplicht in badcostuum te baden. Een badkoets mag niet langer dan 45 minuten door den zelfden persoon gebruikt worden. Van 12 uur tot 1.30 uur worden geen kaarten afgegeven. Een cabine-bad is geldig van 7.30 uur tot 12.30 uur v. m. of van 1.30 uur tot 5.30 uur n.m. Tarief Baden (Koetsen en Cabines): 1 Bad met costuum en handdoek 0.45 1 Bad alleen met handdoek 0.35 1 Enkel bad0.25 1 Badmantelbad0.20 1 Kinderbad met costuum en handdoek 0.35 1 Kinderbad alleen met handdoek 0.25 1 Enkel kinderbad0.15 1 Ochtendbad zonder costuum en hand doek, uitsluitend geldig tot 9.30 uur v.m. 0.10 Abonnementen voor: 10 Baden alleen met handdoek3.25 10 Enkele baden2.25 10 Badmantelbaden1.50 10 Kinderbaden met costuum en handdoek 3 25 10 Kinderbaden met handdoek 2.25 10 Enkele kinderbaden1.25 Abonnementskaarten zijn slechts geldig gedu rende het seizoen waarin zij zijn afgegeven. Kinderen beneden tien jaar kunnen op kinder- kaarten baden. Voor het gebruik van een extra handdoek wordt 10 cents berekend. STOELENBEDRIJF: a. Strandstoelen: 1 stoel pep één uur of korter 0.15 1 stoel per twee uur of korter 0.20 1 stoel per dag0.50 1 stoel per week2.30 1 stoel per maand8.00 1 stoel per seizoen16.00 b. Ligstoelen: 1 stoel per twee uur of korter 0.15 1 stoel per dag0.25 1 stoel per week1.00 1 stoel per maand2.50 Staanplaats van een eigen ligstoel (opvouwbaar): per dag:0.15 per week0.50 per maand2.00 Staanplaats en opbergen van een eigen ligstoel: per week1.00 per maand2,50 ZONNEBAD: De Vennootschap stelt voor de badgasten en villabewoners de gelegenheid open zich ten kan tore van de Vennootschap te Bergen aan Zee aan te melden voor het lidmaatschap van het Zonne bad. De naam lidmaatschap is gekozen, omdat de Vennootschap voor de badgasten en villabewoners een badgelegenheid wil scheppen, waarbij het intieme karakter van de badplaats zooveel moge lijk blijft behouden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Voorname, rustige Badplaats met breed, helder wit strand. Geen stof Geen grondvervuiling. Verrassende resultaten, vooral bij kinderen. Uitstekende Tennisbanen. (Gravel, rood). Schitterende wandeling in c.a. 1500 H.A. der prachtige duinen en duinbosschen voor badgasten, op kaarten die tegen betaling van 25 cent per persoon worden verstrekt. Duinwaterleiding en electrisch licht. Post- en Telegraafkantoor. Het bebouwingsplan en de gansche opzet der badplaats maken haar tot een der lieflijkste plaatsen om een buitenverblijf te stichten. Voor bouwgronden en andere inlichtingen wende men zich tot de N.V. BOUW-EXPLOITATIE- MAATSCHAPPIJ BERGEN AAN ZEE, of den Heer D. HAASBROEK te Bergen aan Zee. Contributie: le. Gezinskaarten voor één en hetzelfde gezin: a. voor een gezinshoofd (vader of moeder) 6.00 voor 4 weken of korter; b. voor het tweede gezinshoofd 4.00 voor 4 weken of korter; c. voor het tweede gezinshoofd, indien dit slechts gedurende het weekeinde te Bergen aan Zee vertoeft, 1.50 voor 4 weken of korter; d. voor een kinderjuffrouw of verzorgster 3.00 voor 4 weken of korter; e. voor kinderen van 1216 jaar 2.50 voor 4 weken of korter; f. kinderen beneden 12 jaar van dit gezin zijn vrij, mits in begeleiding van één der beide gezinshoofden, de kinderjuffrouw of verzorgster van dit gezin, ipits deze van een van bovengenoemde kaarten voor zien is; g. één logé van dit gezin 1.50 per week of korter. 2e. Éénpersoons-kaarten worden slechts aan vol wassen personen afgegeven ad 6.00 voor 4 weken of korter. Ieder lid ontvangt een controle-penning in bruikleen, welke aan het badpak zichtbaar gedra gen moet worden. Deze penning mag niet behouden worden, doch moet na afloop van het lidmaatschap ten kantore der Vennootschap terugbezorgd worden. Bij ontvangst der penning zal 0.25 statiegeld betaald worden, welk bedrag bij afgifte der penning weder terugbetaald zal worden. Badcostuums en handdoeken worden niet verstrekt. Voor de leden is gereserveerd een mooi gedeelte duinterrein bij de badkoetsen. Hierop mogen de leden linnen tenten of vierkante doekomheiningen plaatsen, waarin zij zich kunnen ontkleeden, om zich vandaar-uit in badmantel, langs de daarvoor bestemde trap, naar het bad bij de badkoetsen te begeven om aldaar in den tijd dat het bad geopend is onder toezicht te baden. Linnen tenten kunnen ad 4.00 per week ge huurd worden. Badmantels moeten aan den daarvoor bestem den kapstok op het strand opgehangen worden. De leden zijn verplicht zich in de tent of in het geheel door doek afgesloten vierkant uit en aan te kleeden. Men mag op het Zonnebad-terrein niet zonder badcostuum vertoeven. De leden mogen baden zoo dikwijls zij verkiezen, zonder verdere betaling, in het bad van het Koetsenbad, gedurende de uren dat dit geopend is. De tenten mogen gedurende den duur van het lidmaatschap blijven staan. De Vennootschap neemt geen enkel risico op zich, en zal geene werkzaamheden voor de tenten verrichten, of toezicht op de tenten houden. De leden zijn gehouden de instructies van het toezichthoudend personeel op te volgen. Zij mogen in badcostuum niet op hetstrand, buiten het bad, vertoeven. Er wordt op gerekend, dat de leden zullen me dewerken dat dit reglement nageleefd wordt, het terrein volgens zijn bestemming gebruikt wordt (b.v. niet op de helling van den zeekant loopen) en verder tot hetgeen voor een goede gang van zaken noodig is. De Vennootschap zal gerechtigd zijn het lidmaatschap tusschentijds te doen eindi gen tegen eene evenredige restitutie van betaalde contributie. Het is verboden buiten de door de Directie vastgestelde uren op het terrein te vertoeven. TENTENSTRAND: Voorwaarden en condities voor het plaatsen van goederen op het Tentenstrand te Bergen aan Zee. 1. De goederen, welke op het Tentenstrand wor den verhuurd, mogen uitsluitend op dit strand overeenkomstig hunne bestemming en aan wijzing van het dienstdoend personeel gebezigd worden en bij niet naleving hiervan zullen de goederen onmiddellijk weder ter beschikking der Vennootschap staan, terwijl de huurders aansprakelijk zijn voor alle schade die de ver huurde goederen anders dan in de bergplaats mochten beloopen. 2. De tenten en andere in bewaring te geven goederen zullen zoodanig moeten zijn samen gevouwen en gebonden, als het dienstdoende personeel zal noodig achten, ten behoeve van het opbergen. 3. Alle nummers, welke ter bevestiging aan tenten worden verstrekt, blijven eigendom der Vennootschap, terwijl hiervoor een statiegeld verschuldigd is; waar dergelijke nummers verstrekt worden, moeten deze aan de tenten bevestigd blijven zoolang deze op het strand staan. 4. De verstrekte kaarten zijn niet voor over dracht geldig en moeten steeds op eerste aan vrage van het personeel getoond worden. 5. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot in bewaring gegeven goederen beloopen in verband met diefstal, brand, storm of bederf. 6. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met fraude ge pleegd ten aanzien van de afgegeven kaarten. 7. De vergunning om tenten, stoelen en derge- lijken op het Tentenstrand te plaatsen is uit sluitend geldig van des voormiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur, buiten welke uren geen goederen in bewaring kunnen worden gegeven of teruggevraagd. Tusschen 12.30 uur en 13.30 uur kunnen geen goederen in bewaring worden gegeven of teruggevraagd en kunnen geen baden genomen worden. Tarief: Staanplaats van een eigen tent per dag 0.50 Opbergen van een eigen tent voor ten hoogste 24 uur0.50 Staanplaats en opbergen van een tent per week of korter3.00 Staanplaats en opbergen van een tent per maand of korter 10.00 Staanplaats en opbergen van een ligstoel, bij een tent behoorende, per week óf korter 0.25 Opbergen van kisten enz., bij een tent be hoorende, naar grootte, minstens 0.25 of veelvouden ervan. Opbergen van een ligstoel, niet bij een tent behoorende, per week of korter 0.50 Huur van een tent per dag,1.50 Huur van een tent per week of korter 6.00 Huur van een tent per maand of korter 22.50 Huur van een ligstoel per twee uur of korter „0.15 Huur van een ligstoel per dag of korter 0.25 Huur van een ligstoel per week of korter 1.00 Huur van een ligstoel per maand of korter 2.50 Men kan van uit de tenten, indien volgens tarief de betaling heeft plaats gehad, onbeperkt baden onder toezicht van een deskundig badman, wiens bevelen strikt opgevolgd moeten worden. Alle tenten moeten des namiddags om 8 uur geheel zijn ontruimd. Het is echter niet geoorloofd andere personen, niet tot het gezin behoorende, uit de eigen of gehuurde tenten te laten baden. Elk gezin wordt gerekend uit ten hoogste zes personen te bestaan. Tevens is er gelegenheid tot het nemen van gewone baden, volgens tarief en voorwaarden als voor Koetsenbad. Op het strand bij de koetsen zijn steeds zwem mers aanwezig voor het verleenen van hulp bij eventueele ongelukken. Bovendien zijn aanwezig: een brancard, een volledige verbandtrommel en een zuurstof apparaat, terwijl het badpersoneel onderwezen is in het verleenen van eerste hulp. Buiten badtijd vervoege men zich in geval van nood bij C. Schotten, Witteweg 15, nabij het Station. TENNISBANEN: Gravel- en roode baksteenbanen, mooi en be schut gelegen in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Per uur per persoon0.50 Abonnement voor 10 uur spelen 4.00 Abonnementskaarten zijn slechts geldig gedurende het seizoen waarin zij zijn afgegeven. Verdere tarieven en voorwaarden tot het bespelen van deze banen zijn ter plaatse aan gekondigd. DE BADDIRECTIE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 3