Victoria-Water SALONBOOT „ALKMAAR-POCKET". f 1 TENTOONSTELLING g AMSTEL-BIER, KUNSTZAAL g ECHT NATUURLIJK BRONWATER. ZON NE-MIDDAG. DUURZAAM. Amstel Pilsener of Münchener per dubbel stoop f 2.25 (5 Liter), ©E3E3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3S3E3® E3 BOENDERMAKER E3 HmmHHI Bezit vele Minerale bestanddeelen, welke zeer gunstig werken op Maag, Nieren en Ingewanden. Ik spijbelIk heb mezelf vrij gegeven van- Wonderlijke sensatie... Ieder is aan z'n werk en in z'n zaak en ik zit onder een jongen berk poëtisch te doen op een allerprozaïsche schrijf machine Waar? In Bergen aan Zee natuurlijk. Ja, daar zitten we al van eind April af. Niet meevallen? Moet U eens komen, zult U wel anders praten! Nee, allicht niet aan den boulevard, maar ons laantje is erg beschut en we hebben begin Mei hèusch al buiten gezeten, 'k Zeg niet waar ons laantje is, wij menschen zijn nu eenmaal egoïsten, we willen zoolang mogelijk van de dingen genie ten, stiekum, zonder anderen. En die anderen, die zijn er nog niet, de huisjes naast onze nederzet ting zijn alleen met de weekeinden bewoond; door de week zijn wij alleenheerschers. Maar ja, als de Badboderedacteur copie noodig heeft en ik het genoegen zal smaken „mezelf gedrukt" te zien, dan zal het met die eenzaamheid wel uit zijn, dan is de Junimaand al in het land. Ik spijbel dus en zit naar ons huisje te kij ken, dat in de dennen en de berken verscholen is. Het ligt er vriendelijk en vroolijk en het roode dak steekt helder af tegen de intens blauwe lucht. De berken waren nog kaal, toen we eind April kwamen, maar ze staan nu volop in het blad. De kleur van jong berkengroen is wel een van de mooiste voorjaarskleuren, die ik kenals U het met me eens bent, weet U meteen waarom ik op m'n spijbelmiddag onder een jongen berk ben gaan zitten. Het is zomersch, hoog in de lucht bromt een militaire jager, zóó hoog, dat het geluid van z'n machtigen motor overstemd wordt door het zoe men van een paar genoeglijk dikke, vroolijke hom mels, die om m'n hoofd cirkelen en waarvan er een al een flinke kluit was met z'n beentjes tegen z'n buik geklemd houdtWind is er niet, de lucht trilt warm boven den grond, alles ademt rust, de natuur wacht op volzomer. Ja, in zoo'n Meimaand vermooit zich de natuur, ieder jaar weer, ieder jaar hetzelfde en toch ieder jaar weer zoo onbevattelijk en zoo grootsch, dat het eigenlijk onwezenlijk is. Maar het is er, we hebben de knoppen zien zwellen en opengaan, de duinviooltjes zijn plotseling ver schenen, juichend in hun teere kleuren; de kruip wilgen tooien zich met de groote wollepluizen, en de dennen krijgen hun oranje-kaarsen. Eerst waren er alleen de donkere groenen van de naaldboo- men, zij domineerden het duinlandschap. Maar langzaam-aan is die donkere kleur op den achter grond geschoven en heeft de jeugd de overhand genomen; het jonge voorjaar met het jubelend lichtgroen van de zilverstammige berken. Ook de vogels hebben de voorjaarskoningin een triomfalen intocht bereid. De nachtegalen hebben in hun mooiste liedjes haar toegezongen, er waren veel van die vrijgezellen-mannen, die hun lente- roes uitten in de glasheldere strophen en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zaten er ver scheidene van die roestbruine zangers het hoogste lied uit te kweelen. Totdat ook hen de liefde overviel en die nachtegalen-heeren het veel te druk hebben met huishoudelijke besognes, nu daar ergens in de struiken een vogelvrouwtje in haar nest op de teere eitjes zit en ze nog hoogstens tijd hebben voor een slordig afgeroffeld glasdraad-trillertje, in de gauwigheid boven in een boomtopje Vroeg voorjaar wordt vroeg zomer. M'n andere vriendje, een vroolijk gekleurd kereltje, het gekraagd roodstaartje, zit op de waschlijn nieuwsgierig naar me te kijken. Ook hij moet nu zwoegen en slaven voor z'n gezin, dat vlakbij in het struweel moet liggen, maar dat ik nog niet gevonden heb. Er is er nóg een, die het LANGS DE ZAAN NAAR AMSTERDAM. Op 4, 11, 18 en 25 Juni en dagelijks vanaf 30 Juni tot en met 3 Sept.: van ALKMAAR5.45 - 7.45'- 10.45 - 14.00 - 15.45 - 18.00 uur. N.V.Za. Vanaf 16 Juli dagelijks, behalve Vrijdags en Zaterdags. Alleen op Vrijdag en vanaf 16 Juli dagelijks. zoekt: een mooie brutale Vlaamsche Gaai, die den heelen dag in de buurt rondzwerft en ook op zijn beurt weer voor een druk huishouden moet zorgen. Niet alleen op jeugdige roodstaarten aast de roover, maar hij werpt ook steelsche blikken op de jonge konijntjes, die heerlijk aan den ingang van hun ouderlijk huis zitten te zonnen en ijlings het hol invluchten als de vogel, met z'n blauwe spiegelveertjes vlak over hun lange ooren scheert Poes is bij me komen zitten en met intense belangstelling bezig iets te bekijken. Kop scheef Heel voorzichtig wordt „dat iets" met een elegant poezepootje betast, 'k Ga eens kijken en een groote hagedis trekt zich van dier en mensch niets aan. Ook al weer zoo'n echte zonaanbidder. Als ik hem voorzichtig aanraak, daarbij ijverig geassisteerd door poes, kijkt ie me aan of hij me mijn indringen-in-z'n rijk hoogst kwalijk neemt en schuift gehoorzaam een stukje verder. Beweegt zich verder niet meer. De kat gelooft het ook wel. Gaat op zoek naar levendiger wild. Aan een lang touw, van vijftien meter, schar relt m'n hond rond, Ook al in z'n sas met het mooie weer en z'n Bergensch verblijf. Raakt lichtelijk van streek als ie konijnen ziet, vliegt er als bezeten achter aan, jaagt ze naar hun hol, blijft daar voor staanen heeft het nakijken. Dat lange eind touw is een repressaillemaatregel. Als-ie de kans krijgt smeert ie 'm subiet en dan is sinjeur den heelen dag op stap en wordt op de meest fantastische plaatsen gesignaleerd. Komt meneer eindelijk thuis, dan vergaat hij van dorst, slobbert groote bakken water leeg en heeft een snuitwerk alsof hij zeggen wil, dat ik 't 'm voor de rest van den dag doen kan. Om er een uur later weer tusschen uit te trekken, of ie niet weg geweest is. Vandaar dat touw van vijftien meter. Even later lééft ons laantje van vroolijke kin derstemmen. Het wordt etenstijd in de vacantie- kolonies. De jonge zomer is vol van blijde gelui den, in lange rijen trekken de al lekker gebruinde stadsche bleekneusjes met hun leidsters huis waarts, het is al gezondheid, die ze hier opsnui ven; dennenlucht, hars, voorjaar! Wie ze ziet opfleuren in de weken, die ze hier zijn, tast vast en zeker dieper in den buidel, als het weer tijd is voor collectes of andere offers Ook de kleine logees van de Deutsche Ferien- kolonie komen terug. Zoo klein als ze zijn, al stram in den pas, op de maat van alle mogelijke Wandervögellieder. Als ze naar het strand zijn geweest, komen ze thuis, ordelijk in het gelid, met hun schop gericht over den rechterschouder, net als de Arbeitsdienst in de Heimat Zoo loopt 't tegen etenstijd. De dochter des huizes is ook uit school gekomen en vertelt ver halen over sommen en dictées. Het is uit met m'n rust! Uit de keuken komen welkome geluiden van borden en schalen, en hoor ik een aanmaning om nu eindelijk eens op te houden met dat geram mel op het moderne folterwerktuig, dat schrijf machine heet. En als we even later bijeen zitten en de beleve nissen van den dag uitwisselen, zijn we 't er alle maal over eens, dat we, ieder op zijn manier, weer den dag geplukt hebben en gelukkig zijn in ons laantje en in ons zomerverblijf B. a. Z. 25-5-'39. IN DE BROUWERIJ GEBOTTELD, DUS Verkrijgbaar bij J, W, SCHOLTEN, Dorpsstraat 3, Bergen (N,-H.), Tel, 2226, S, en P, J, STEKELBOS, Bergen aan Zee, Tel, 2378, C, HOUTMAN, Bergen aan Zee, Historische anecdoten. HISTORISCHE ANECDOTEN. Toen Balzac met de postkoets door Duitschland reisde, kende hij geen lettergreep Duitsch. Men vroeg hem later, hoe hij het toch gemaakt had. „Oh heel goed", antwoordde de dichter. „Ik moest bijvoorbeeld altijd den postillon betalen; maar ik kende het Duitsche geld niet. Als de pos tillon nu zijn hand ophield, dan gaf ik hem een mark. Dan keek ik naar zijn gezicht en als ik zag, dat hij heel verbaasd keek, legde ik er nog een mark bij en keek weer naar zijn gezicht. Dan een derde en een vierde, tot het gezicht van den pos tillon straalde van vreugde. Dan wist ik, dat ik genoeg betaald had en dan nam ik de laatste mark weer terug Leo Slezak trad ergens op in Oostenrijk als gast in Lohengrin. De nauwgezetheid van het technisch personeel was niet bepaald onberispelijk en zoo kon het gebeuren, dat de zwaan vertrok, voordat Slezak het dier ridderlijk had kunnen bestijgen. De tenor raakte niet van streek, hij wendde zich naar de coulissen en riep; „Vertelt u me eens, hoe laat gaat de volgende zwaan?" HET ZONNEBAD. LOUDELSWEG 66, BERGEN (N.-H.) S S3 Werken van Schilders S3 S3 uit de S3 S3 Bergensche school. S3 pq OQ 09 Dagelijks geopend van 9—4 uur. 09 ba Ook des Zondags. ba VRIJ ENTREE. S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 4