J. OTTER M. A. HOPMAN, Foto- en Lijstenhandel Gr, Dorpsstraat 14, BERGEN. Ontwikkelen en afdrukken. ALLE FOTO-ARTIKELEN. Hotel PROOT Langestr.-v. d. Boschstr. Telef, 4321. Lunch f 1.50-2.00. Diner f 1.50-2.50. Electr. Limonadefabriek GEBAK. IJS. Banketbakkers-Roomijs. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Haarlemmerpoort gelegen Karthuizer klooster hadden geplunderd. Daarna plunderden zij op hun tocht naar Medemblik, waar zij scheep gingen naar Wesel, Ilpendam en de abdij van Egmond 5). Voordat zij over Emden hunne bestemming had den bereikt, verliep dat krijgsvolk geheel en al. De beide Heeren van Bronckhorst, wier taak nu afgeloopen was, vertrokken met ongeveer 100 edellieden in een gehuurd schip naar Friesland, doch door verraad van den schipper viel het vaartuig in handen van volk van den Graaf van Megen, die de meesten der opvarenden liet ter dood brengen. Zoo eindigde de moedige poging van Hendrik van Brederode om zich tegen de Spaansche over- heersching te verzetten en wiens vergeten werk Telefoon 2188. ENCADREEREN. Gemoderniseerd tot „DE ZAAK in Noord-Holland boven het IJ". Voor partijen en gezelschappen een unieke gelegenheid. Hoofdagent voor ALKMAAR en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AM STEL". Telefoon 2023. Agent voor Bergen: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 7. Telefoon 2226. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. - Telef. 2473. hetgeen door Herman de Ruyter aan Brederode werd verraden. De aanslag mislukte wel, doch de Graaf van Megen liep met zijne benden het land af, plunderde uit weerwraak het land van Ameide en bereikte Utrecht, zoodat hij nu op zijn beurt Hendrik's plan om die stad in te nemen wist te verijdelen. Daarop trok Hendrik van Brederode naar het oude gebied zijns vaders Ouderkerk en werd dén 27 Februari 1567 met behulp van Hervormde Amsterdammers binnen Amsterdam gebracht. Zijne gemalin, Amalia van Nieuwenaar (Neue- nahr) voegde zich daar bij hem alsmede een groot aantal edelen, o, a. Lancelot van Brederode, Wil lem Bloys van Treslong, Hartman Galama, Sjoerd Beyma en anderen. De burgerij droeg hem op de handen en beschouwde hem, terecht, als een sterk tegenwicht tegen de Roomsch gezinde vroedschap. De Regeering te Brussel zag zeer ongaarne in de groote stad Amsterdam een brandpunt van verzet geformeerd en richtte ernstige vertoogen tot de stadsregeering, waarbij zij er op aandrong, dat men Brederode zou dwingen de stad te ver laten. Op alle aanmaningen en overredingen gaf Brederode ten antwoord, dat hij doen zou wat hij zelf goed vond en dat hij te Amsterdam wenschte te blijven. Dat deed hij niet alleen, doch hij wierf ook gewapende burgers aan, die hem zeer waren toegedaan. Op verzoek van de burgerij droeg de vroedschap aan Hendrik van Brederode het bevel ter bescherming der stad op, doch onder nadere goedkeuring van den Prins van Oranje, den Stad houder van Holland. De Prins gaf weliswaar zijn toestemming, doch liet door een renbode zijn vriend en medestander waarschuwen zich niet te vast te werken. .De Prins achtte de zaak van den tegenstand niet gunstig, deelde mede, dat hij voornemens was naar Duitschland uit te wijken en gaf Brederode den raad desgelijks te handelen. Dit zag Brederode, die den grooten invloed vin de te Amsterdam bovendrijvende Roomsche partij had leeren kennen, ook in en hij trof met de stadsregeering een vergelijk, waarbij hij be loofde de stad te verlaten. Ten einde de kosten, verbonden aan de reis van den Jonkheer met zijne gemalin en gevolg naar Duitschland te bestrijden, gaf de stadsregee ring hem een hypotheek van acht duizend gulden op zijne landerijen in de drooggemaakte Berger- en Kleimeer. Verder verschafte de Vroedschap hem alle mogelijke faciliteiten om hem maar weg te krijgen, zoodat hij den 27 April 1567 met zijn groot gevolg in twee karveelen en met een wel bemand waterschip scheep ging met bestemming naar Emden. Het door Hendrik van Brederode ges Raadhuis is gebruikt en toen d Geheel zuiver was evenwel de toestand niet, want zijn krijgsbenden kwamen uit Vianen, bleven in de buurt om te pogen onder bevel van Gijs- bert en Dirk van Bronckhorst Heeren van Baten burg de stad in den nacht aan de Haarlemmer3) en Regulierspoort 4) binnen te komen. Ofschoon van ultramontaansche zijde deze krijgsbeweging als een door Brederode gepleegden woordbreuk werd voorgesteld, is het duidelijk, dat het niet meer was dan een bedelpartij van hongerige onbetaald gebleven krijgsknechten. Deze kregen uit de stad eenige leeftocht toege zonden en stalen verder iets uit de tuinen, maar op het bericht, dat de Graaf van Megen met een welbewapende macht op weg was om hen gevan gen te nemen, verdwenen zij alras. De schepen van Hendrik van Brederode ver trokken den 28 April naar het Vlie en verder naar Emden. De hongerende benden van Brede rode gingen den 30 van die zelfde maand per schip naar Waterland, nadat zij het buiten de Thans Heerenmarkt. 4). Thans Munttoren. hte Rechthuis, dat later tot 1910 als >r het nieuwe werd vervangen. van veel meer belang is geweest, dan van vele anderen, wier naam als martelaren voor de volks vrijheid in de herinnering is gebleven. Hendrik van Brederode bleef niet lang te Em den, hij ging met zijne gemalin eerst naar Bremen en later naar het huis Harnhof of Harenburg in de vesting Recklinghausen, dat aan den Graaf Joost van Schaumburg behoorde. Hij stierf daar kinder loos den 15 Februari 1568, nadat hij bij testament de heerlijkheid Bergen als pillegift aan Hendrik, Graaf van HolsteinSchaumburg en Sterneberg, vrijheer van Gemen, had vermaakt. Even voor zijn dood liet Alva hem indagen als het Hoofd der Verbonden Edelen en als verwoes ter van kerken en kloosters. Natuurlijk verscheen hij niet en werd, na zijn dood, den 28 Mei 1568, veroordeeld tot verbanning en verbeurdverklaring van zijne goederen. s). Het later van ultramontaansche zijde ge propageerde bericht, dat benden Geuzen uit anti papisme het klooster hadden gemolesteerd, is onjuist. Het waren muitende huurlingen, die geen soldij hadden ontvangen en op den boer leefden. DE .DIKKE MOLEN'. Deze werden door de rentmeesters van Ken- nemerland beheerd, totdat zij in het jaar 1588 aan den Graaf van HolsteinSchaumburg werden verleend. - !y Was de tijd voor den Heer ongunstig geweest, zoo was deze niet minder noodlottig voor de Bergenaren, die door de troebelen en door het beleg van Alkmaar met de gevolgen van dien zwaar te lijden hebben gehad, doch ten slotte de bezwaren en moeilijkheden te boven zijn geko men en hebben kunnen genieten van den pioniers arbeid van Hendrik van Brederode. Bergen, (N.H.), 1 Mei 1939. Dr. H. C. PRINSEN GEERLIGS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 8