Koopt bij onze adverteerders. EERSTE BERGENSCHE BOEKHANDEL J.ROMENY LEESBIBLIOTHEEK. Gebakken en Gerookte Visch. Hollandsche Gerookte Paling, HARING en ZUURWAREN. Badgasten AKERBOOMS Brand stoffen handel Pers. A. V. „Jacob Kalffweg". Mevr. M. Rothschild Wittgensteiner, A'dam, 1 „De Kubus". De Hr. en Mevr. W. Peters, R'dam, 7 „De Lijster". De Hr. en Mevr. Mr. J. W. Tabingh Suermondt, Bussum, 7 „Marijke". De Hr. en Mevr. B. Meurs, Zwollerk., 7 „Molenbeeke". De Hr. en Mevr. J. H. Schmiedell, Bremen, 5 „Pirola". De Hr. en Mevr. N. M. Posch, Bussum, 4 „Roefje". De Hr. en Mevr. Dr. W. Wilmink, Z.-Scharw„ 6 „De Ruyter". De Hr. en Mevr. A. H. Verkade Jr., Zaandam, 6 „Saenden". De Hr. en Mevr. J. J. Keyzer, Zaandam, 8 „Sandy-Corner", De Hr. en Mevr. G. Haverkate Jr., Enschedé, 7 „Schelpduin". De Hr. en Mevr. E. Boeker, Dieren, 5 „Shanti". Mevr. A. E. Rèdelé van der Hoeven, R'dam, 1 Mevr. A. J. Van der Hóeven, R'dam, 2 „Skopia". Mevr. G. W. M. Kamerlingh OnnesElfring, Bergen (N.H.) 4 „De Toog". De Hr. en Mevr. C. Krak, Alkmaar, 5 „Wernau". Mej. Loman en verzorgster, A'dam, 3 „De Wijde Blik". De Hr. en Mevr. E. Kaars Sijpesteyn, Krommenie, 8 „De Zeedroom". De Hr. en Mevr. Ir. A. Dekker, Wormerv., 8 „De Zeevonk". De Hr. en Mevr. A. F. Derks, Utrecht, 8 „Zonnehuis". De Hr. en Mevr. Dr. H. G. H. Bosch, Grootebroek, 6 „Zephyr". Jhr. en Mevr. J. S. E. Gockinga, Bilthoven, 6 Bio-Vacantieoord „Russenduin", A dam, 100 Duitsche Ferienkolonie A'dam, 40 VaCantiehuis „Voor Jong Nederland", A'dam, 66 Vacantiehuis „Het Zeehuis", A'dam, 120 Totaal aanwezig 1197 pers. OUDE PRINSWEG 11 - TELEF. 2481 Ruime keuze Binnen- en Buitenl. lectuur. De NIEUWSTE BOEKEN vindt U bij ons. DAMES! Voor een Zomerstofje, Garneering, Kousen, Wol, Handwerken, D.M.C.-artikelen en alle Manufacturen naar GOOSEN SCHILD, Ruïnelaan 12, Bergen. P. BROERTJES, Vischhandel, Ruïnelaan 8 Telef. 2506. Specialiteit in Oldenburglaan 8 - Telefoon 2329, bezorgt alle mogelijke BRANDSTOFFEN zonder prijs- verhooging aan huis. Wij garandeeren kwaliteit en kwantum. Nieuwsberichten. DEKEN E. P. RENGS. Vele gasten zullen ongetwijfeld niet zonder ontsteltenis vernemen, dat de Alkmaarsche deken E. P. Rengs Zaterdag 27 Mei het tijdelijke voor het eeuwige verwisselde. Deken Rengs toch was van 1917 tot 1927 pastoor te Bergen en voordien pro fessor in de dogmatiek te Warmond. Hij bereikte slechts den leeftijd van 62 jaar. Vele R. K. gasten, die regelmatig Bergen bezoeken, zullen zich zijner nog wel als een hoogst ontwik keld en hulpvaardig priester herinneren. Het ver scheiden van deken Rengs is geweest als zijn leven. De eenvoudigheid van dezen christen heeft gewild, dat ook bij den uitvaartdienst in de St. Laurentiuskerk, die door tal van hooge gees telijken werd bijgewoond, geen lijkrede werd gehouden. Hij heeft gewerkt, in het besef een dienaar Gods te zijn. Juist daarom heeft hij verheerlijking van zijn persoon willen vermijden. De groote waarde van dit priesterleven was hierin gelegen, dat hij arm is gestorven, omdat hij geen hulpbe hoevende, zonder hulp te hebben geboden, van zijn deur kon laten gaan. Het leven van deken Rengs bewees, dat hij Christus in Luk. 6 24 heeft verstaan. BIOSCOOP-THEATER HARMONIE. Tot en met Woensdag loopt in het bioscoop theater „Harmonie" te Alkmaar de grandioze marinefilm „Opent de Haven", met in de hoofd rollen Victor Fransen, Marcelle Chantal en Jean Pierre Aumont. In deze spannende film maakt men kennis met de onbezonnen liefde van een adelborst voor een mooie vrouw, waaruit een tragisch conflict met intense spanning groeit. Dit prachtige gegeven is op bewonderenswaar dige wijze verfilmd en wordt uitstekend gespeeld. Als extra actualiteit wordt het bezoek van H. M. de Koningin aan België vertoond. DE DANS DES DOODS. In het Victoria-Theater, Langestraat, Alkmaar, loopt tot en met 8 Juni de circusfilm „De dans des doods", met in de hoofdrollen Hertha Feileren Hans Söhnker. In deze film, waarvoor de wereld bekende dompteur Togare met zijn koningstijgers werd geëngageerd, wordt het circusmilieu tot een fel bewogen leven gewekt. De regie is van A. M. Rabenalt. KUNSTZAAL BOENDERMAKER. De kunstzaal Boendermaker is dagelijks van- 1012 en van 14 uur gratis toegankelijk. Op aanvrage van groepjes wordt de expositie ook op andere uren toegankelijk gesteld. Tot 15 Juni vindt men thans portretten, vervaardigd door verschil lende schilders van de Bergerschool, als Leo Gestel, A. Colnot, Matthieu en Piet Wiegman, Harry Kuiler, Charly Toorop, Piet van Wijngaardt, T. van Kelder, Kees Boendermaker e, a. geëxpo seerd. Een bezoek aan deze expositie, die het veelzijdig talent van genoemde kunstenaars demonstreert, kunnen wij warm aanbevelen. Wij bezochten dezer dagen de tentoonstelling met den Vlaamschen schrijver Felix Timmermans, die Bergen gelukkig prees om het bezit van deze expositie-gelegenheid in zoo'n fraaie omgeving. Predikbeurten. Ned, Herv. Gem. (Ruïnekerk) te Bergen. Zondag 4 Juni, 10 uur, ds. v, d. Kieboom. Geref. Kerk te Bergen. Zondag 4 Juni, 10 en 5 uur, ds. v. Minnen. Evangelisatie „Maranatha". Zondag 4 Juni, 10.30 uur, ds. Kalkman, van Am sterdam. Woensdag 11.30 uur, huwelijksinzegening door den heer Mol, van Schoorl. Rem. Geref. Gem„ Alkmaar. Zondag 4 Juni, 10.30 uur, ds. A. H. Haentjens, van Haarlem. Evang. Luth. Gem., Alkmaar. Zondag 4 Juni, 10.30 uur, ds. C. H. Brandt, van Haarlem. Historische Anecdoten. De tegenover dames altijd zeer beleefde spotter Voltaire beweerde eens in gezelschap, dat hij nog nooit een leelijke vrouw ontmoet had. Een van de dames van het gezelschap, die een platgedrukte neus en heel veel gevoel voor humor had, zei daarop: „Kijkt u mij dan eens aan, dan zult u moeten toegeven, dat er wel degelijk leelijke vrouwen be staan". „Mevrouw", antwoordde de schijnbaar in het nauw gedreven spotter ernstig, „zooals alle overige leden van het vrouwelijk geslacht, bent u ook een engel, die uit den hemel gevallen is. Het was ech ter een ongelukkig toeval, dat men u niet kwalijk mag nemen, dat u daarbij op uw neus terecht kwam Toen Goethe naar Italië ging, verzochten ver schillende van zijn kennissen hem kleine kunst voorwerpjes mee te brengen, vooral mozaïekjes uit Venetië. Goethe kocht de gevraagde voorwerpen alleen voor diegenen in, die hem het geld ervoor meegegeven hadden. De anderen waren bij zijn terugkomst teleurgesteld en vroegen den dichter, waarom hij slechts voor eenigen van zijn vrienden iets meegebracht had. „Dat is het noodlotmeende Goethe, „Ik voer in een gondel over het Canal Grande in Venetië en had de briefjes met de wenschen van mijn vrienden op mijn knieën. Plotseling stak er wind op en de briefjes woeien in het water, waar ze verdwenen". „Maar voor sommigen hebt u toch wel iets mee gebracht", zeiden de teleurgestelden spijtig. Ja", antwoordde Goethe glimlachend. „Maar op sommige briefjes lagen geldstukken, zoodat die door den wind niet meegenomen werden": Rossini stond met Adeline Patti niet oo zeer goeden voet. Op een feest, dat de financier Pereira gaf, had ze een aria uit den „Barbier" gezongen en zeer veel lof geoogst. Van alle kanten vroeg men om „bis". Toen ook de heer des huizes toestem mend knikte, zong Adeline Patti haar aria nog eens. Toen ze daarna uitgeput in een stoel zonk, trad Pereira op haar toe, haalde zwijgend zijn portefeuille te voorschijn en gaf haar een biljet van duizend francs. „Ohzei de zangeres, „vond u het den tweeden keer niet mooi?" Waarop Pereira haar vriendelijk glimlachend nog een biljet van hetzelfde bedrag gaf. Met dit behoorlijke honorarium liep ze naar Rossini en zei triomfantelijk lachend: „Ziet u, zoo denken andere menschen over mij!' „Dat is prachtig, mijn kind", zei Rossini, „voor Üt-bedrag kun je werkelijk leeren zingen?" Nordenskiöld, de bekende Poolvorscher, was geen vriend van uiterlijkheden, daarom wilde hij ook de Noordster-orde, die Oscar II hem had toegekend, niet aannemen. De koning kende het oprechte karakter van den Noordpoolreiziger te goed, om hem de weigering kwalijk te nemen. En toen Nordenskiöld na zijn terugkeer van een nieuwe reis den koning bij een audiëntie een prachtige ijsberenhuid overhandigde, toonde de koning zich zeer verheugd. „Ik'neem uw geschenk natuurlijk gaarne aan, beste vriend", glimlachte hij vriendelijk. „Ik ben namelijk niet zoo trotsch als u!" Na het aantreden der regeering van Lodewijk XV ontstond tengevolge van voedselgebrek en de daaruit voortvloeiende duurte een opstand onder het gauw opgewonden Parijsche publiek. De mi nister, de hertog de Bourbon gaf kapitein d'Avo- jan, aanvoerder van een afdeeling musketiers, bevel de rust zonder meedoogen te herstellen. De kapitein volgde het bevel op en liet voor de oogen van de opgewonden menigte de musketten laden en richten. Toen trad hij, den hoed in de hand en het bevel in de andere hand voor de troep en zei: „Dames en Heeren. Deze order beveel mij met scherp op het gepeupel te schieten. Ik verzoek dus alle fatsoennlijke en eerlijke lieden zich te ver wijderen en naar huis te gaan, alvorens ik het bevel geef te schieten". In een oogwenk had de dreigende menigte zich verspreid en de rust was zonder bloedvergieten hersteld. Toscanini, de dirigent heeft groote afschuw van vereersters. Vooral een zekere Amerikaansche dame, laat ons zeggen Mrs. Ethal Meyers, kan hij niet uitstaan. Ze vervolgt hem overal en noemt hem hardnekkig „Maestro" met een Amerikaansch accent. Eens was Toscanini in Bayreuth en na tuurlijk was Ethal Mayers daar ook. Op een avond wist zij hem tijdens een soirée te snappen en pakte hem bij de mouw van zijn jas. „Hoe komt het toch, dat u mij nooit herkent, Maestro!" lispelde ze. Toscanini wees op zijn brilleglazeii en zei: „U weet toch, dat ik erg verziende ben?" „Zoo", pruilde Mrs. Meyers, „maar waarom loopt u dan direct weg als u mij ontdekt?" „Neemt u me niet kwalijk", sprak de dirigent. „Ik dacht, dat u Mrs. Ethal Meyers was".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 9