Dertigste jaargang. No. 4. Zaterdag 24 Juni 1939. REDACTEUR: D. A, KLOMP, NESDIJK 9, TELEFOON 2039, BERGEN (N.-H.) EERSTE BLAD. Bergen in ouden tijd. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. Bergen en Bergen aan Zee hebben zich in den loop der jaren ontwikkeld. Wie hier ronddwaalt, na er een dertig jaar niet meer geweest te zijn, vindt veel veranderd, ver groot, vernieuwd. Wie zich Bergen nog herinnert toen het een klein vergeten dorpje was, waar alleen in De Rustende Jager iets te krijgen was als de vrouw van den kastelein daartoe genegen was, en waar in Duinvermaak ook vermaak te vinden was, met pannekoeken eten onder de Hooge Boomen die verwachtte ook geen verder materieel genot in het dorpje. De stoere wandelaar kon er zijn hart ophalen, en dwalen door bosch en duin. Naar zee ging het langs den Schelpweg, een uitgestoven pad door het mulle zand. De zee was dan altijd weer een plotselinge verrassing. Het leek toen, alsof Bergen een idyllisch plaatsje was, dat geen zorgen kende! Natuurlijk hadden de bewoners hun lief en leed, en gaan wij terug naar 'lang vervlogen tijd, dan weten wij dat hier stormen gewoed hebben, van velerlei aard. Zie eens hoe de Russen schrijven, die in Sep tember 1799 ongeveer bij Huisduinen aan land gingen. In het Russische boek van het Grenadiers Re giment der Lijfgarde vindt gij daaromtrent leven dig uitgebeelde beschrijvingen. Ik doe enkele grepen hieruit: Onze grenadiers, zich nauwelijks op de been kunnende houden na de lange zeereis, moesten zich tot aan den hals in het water werpen en wadende de kust bereiken In 1799 was Noord-Holland in September reeds in herfsttooi. De aanhoudende Noordwestenwind bracht regen en koude mede en op zee heerschte een hevige en langdurige storm; bij tijden werd de zware regen afgewisseld door sneeuw. Het laag gelegen vochtige land werd een drassig moeras. Het water in de kanalen steeg en overstroomde de polders, en de windmolens die gewoonlijk het water uitpompten waren defect en weigerden hun dienst. Het water in de putten werd zout en ondrink baar. Het leger in bivouac had geen enkele beschut ting tegen het slechte weer. Tenten had men niet en voor barakken had men geen materiaal, intusschen regende het zonder ophouden. Zich met hun geweren in hun natte kapotjassen hullend, lagen de soldaten op het natte zand, op de glibberige dijken in de modder en sommigen in hooischuren. Tot overmaat van ramp, bij ge brek aan bosch, kon men nergens vuren aan leggen. Aan proviand was ook gebrek, door onvoldoen de vervoermiddelen. Het transport op de smalle dijken, die totaal verregend waren, vertraagde zeer de toevoer te land, voor de toevoer door de kanalen bezaten de geallieerden te weinig booten. De verbinding over zee was onzeker en werd ge heel onmogelijk door de zware storm Drie werst van Schoorl lag het stadje Bergen, verborgen tusschen het dichte groen van tuinen, parken en bosch, In het midden der stad, op het zuiver vierkante plein, omgeven van lage, zinde lijke huisjes, stond de oude steenen kerk. Van uit het plein liepen in verschillende richtingen breede straten die uitkwamen op mooie lanen Bergen was aan den kant van het front be- Slag bij Bergen, 19 Sept. 1799. Gevecht met bajonet om de kerk; rechts Russen met de eigenaardige mijtervormige hoofdbedekking, zooals die in 1901 nog ge dragen werd door de grenadiers van het regiment Pawlofsky (gedenkboek Lijfgarde). Foto Delemarre, Alkmoar. schermd door een diep en breed kanaal en deze stad was in staat van verdediging gebracht; de tuinen en bosschen van versperringen voorzien. Ter rechter zij van deze plaatsjes lagen de duinen. Over den hoofddijk langs de dorpen Groet en Schoorl, die naar het stadje Bergen voert, moest de 3de colonne, waartoe het grenadiers-regiment Emme behoorde, aanvallen, onder bevel van den commandant-generaal Essen. Het bevel, den vori- gen dag uitgegeven, luidde: „niet nutteloos te schieten, maar een bosch of park naderend eerst met geweervuur die plaats van den vijand te zuiveren en bij gebrek aan jagersafdeelingen naar links en rechts te schieten, die de flanken der colonne moeten verdedigen In het bevel van dien avond was nog bekend gemaakt dat de natte kapotjassen op de batterijen Het Hof te Bergen. Naar een teekening van J. A. Crescent, 1804. Foto P. Delemarre, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 1