Dertigste jaargang. No. 5. Zaterdag 1 Juli 1939. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs j Per seizoen I f 1.— voor leden der V.V.V. Uitgave van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zn., Voordam 9, Alkmaar. REDACTEUR: D. A. KLOMP, NESD1JK 9, TELEFOON 2039, - BERGEN (N.-H.) Hoe een Duitscher de Alkmaarsche kaasmarkt zag Pijnlijke Hollandsche zindelijkheid „vliegende" kazen kaaslossen en stapelen een sport? - de onverschil lige koopman de vakkundige keu ring de enthousiaste toerist wordt en blijft bewonderaar Duitsche kaas? Onder het opschrift „Kaasmarkt in Holland" schrijft een zekere Rovote in het Duitsche Land- bouwmaandblad „Landbau und Technik" de vol gende ontboezeming: „Het bekoorlijke stadje Alkmaar is voor heel Noord-Holland de belangrijkste plaats voor de kaasmarkt. Temidden der pijnlijk zindelijke stra ten en stegen staat aan een groot plein de sier lijke Stadswaag met haar hooge, slanke toren. Een gracht, gedeeltelijk door boomen omlijst, ligt er langs. lederen Vrijdag, 's morgens al heel vroeg, nog in de schemering, komen langs alle land wegen, die naar de stad leiden, voertuigen van de meest verschillende vormen, aanrollen. Zij zijn alle beladen met de in de heele wereld bekende ronde, gele kazen in de grootte van dikke kegel ballen. Eveneens trekken in de grachten kaasboot aan kaasboot naar de stad en de kaasmarkt toe. Het zijn de kaasboeren uit de omliggende dorpen en boerderijen, die hun producten aan de kaas handelaren te koop aanbieden. Op het marktplein ontwikkelt zich al spoedig een levendige bedrij vigheid. Het gaat erom, de kazen te lossen en in lijnrecht loopende stapels rechtstreeks op het plein op te stapelen. Van de rijtuigen en booten worden de gele kogels met groote behendigheid van hand tot hand naar de stapelplaats geworpen. De vreemdeling, die dit ziet, die vele door de lucht heen en weer vliegende gele ballen, gelooft eerder op een sportterrein, dan op een Holland sche kaasmarkt te zijn. Zorgvuldig worden de kazen op lange zinde lijke kleeden, die te voren op den grond waren uitgespreid, dicht naast elkaar gezet. Op de onderste laag wordt kunstig een tweede en een derde laag opgebouwd en zoo wordt een stapel gevormd. Het duurt niet lang, of het ruime markt plein is geheel bedekt, met uitzondering van smalle gangetjes, die tusschen de gele, glanzende stapels openblijven voor passage. De koopers ontbreken echter nog .De kaasboe ren loopen langzaam om hun stapels heen. Ze draaien de kazen met de voordeeligste kant naar voren, ze poetsen en wrijven ze met (olie) doeken, kortom ze doen alles, om de stapels een zoo ver leidelijk en aanlokkelijk mogelijk aanzien te geven. Daarbij wordt het heele plein van een prikke lende geur vervuld, zoodat de toeristen in den vroegen morgen reeds het water om den mond loopt. Ter bescherming tegen de zonnestralen worden tenslotte de stapels met kleeden of versch ge maaid gras zorgvuldig afgedekt. Ondertusschen zijn echter de kooplui versche nen en gaan keurend, doch oogenschijnlijk onven- schillig tusschen de stapels door. Hier en daar wordt hun op hun verzoek door de boeren bereid willig een exemplaar ter nadere beschouwing in de hand gegeven. De stevige kaas wordt luchtig jes bekeken, beklopt, gedraaid en vakkundig met de vuist beklopt. Als alles naar wensch is, wordt het priemvormige, uitgeholde lemmet van het kaasmes (de kaasboor!) in de gele kogel gestoo- ten, om een monster uit het binnenste te voor schijn te halen. Intusschen kijkt de boer met gespannen aandacht en vol verwachting naar den kaashandelaar. Deze verbrokkelt de uitgeboorde massa tusschen de vingers en steekt ook wel een deel daarvan in den mond, zonder echter het monster door te slikken. De koop geschiedt tame lijk snel, zonder lang over en weer te redeneeren. Een krachtige handslag bekrachtigt den koop. De gekochte stapel wordt met behulp van ber- rie's naar de Stadswaag gebracht om gewogen te worden. Hierbij helpen de door de gemeente aangestelde kaasdragers. Zij zijn in witte pakken gekleed en dragen gekleurde, grappige hoeden. Meer dan 10 millioen ponden kaas worden zoo jaarlijks alleen in Alkmaar in de Waag gewogen. De voor het buitenland bestemde kazen worden van een roode, conserveerende laag voorzien. Deze roode Edammer kogels zijn ook bij ons (in Duitschland dus) overal bekend. De toerist, die voor het eerst zoo'n markt in Holland heeft meegemaakt, verlaat de stad als verklaard en enthousiast vriend en bewonderaar der kazen. De spreekwoordelijke Hollandsche zindelijkheid en nauwlettendheid heeft hier zonder twijfel veel toe bijgedragen". Het artikel, dat van 5 aardige kiekjes van de Kaasmarkt en Waag is voorzien, eindigt met de volgeiide verzuchting: „De Duitsche landbouwers verkeeren in de ge lukkige omstandigheid, goede en smakelijke kaas soorten te kunnen bereiden. Waarom zoo vraagt men zich af probeeren zij niet de bereiding rationeel uit te oefenen, en de verkoop te organiseeren, zooals in Holland gebeurt? Waarom vindt men in de kaaswinkels in onze steden, behalve misschien Tilsiter en Allgauer, geen of bijna geen Duitsche kaassoorten? Ook de gewone, goede Duitsche landkaas ver dwijnt hoe langer hoe meer van de markten! Boerinnen! Het is mee Uw taak, ervoor te zorgen, dat voor de steeds grooter wordende vraag vol doende Duitsche kaas in goede kwaliteit overal te verkrijgen is!" H. J. KöSTER. HET ALKMAARSCHE WAAGGEBOUW.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 1